Prevodi sa kineskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa kineskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa kineskog na pakistanski jezik

Najbitnije je napomenuti da Prevodilački centar Akademije Oxford u poslovnicama širom Srbije zapošljava isključivo vrhunske stručnjake, koji su zaduženi za direktno prevođenje sa kineskog jezika na pakistanski, te koji tu uslugu pružaju i u pisanom i u usmenom obliku.

S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci osim prevođenja uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika, mogu da primene i pravila koja podrazumeva simultani i konsekutivni prevod, bitno je da klijenti zainteresovani za tu uslugu sve podatke o organizaciji događaja najpre dostave. Ustvari se radi o tome da se definisanje usluge koja bi trebalo da bude primenjena za određenu manifestaciju može izvršiti na osnovu podataka kako o njenom trajanju i o broju učesnika, tako isto i o osnovnim karakteristikama samog prostora u kome će se odvijati. Nakon što klijent bude konkretne informacije dostavio, zaposleni u prethodno odabranom predstavništvu će se opredeliti između pomenutih usluga i pripremiti ponudu, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju uneti, ako bude bilo usklađeno sa odabranom uslugom.

Trebalo bi klijenti da znaju i to da zaposleni ove specijalizovane institucije mogu u datoj kombinaciji jezika da obrade i sve audio i video sadržaje, a na raspolaganju su i dodatne usluge koje uključuju sinhronizaciju ili titlovanje svih tih materijala. Zapravo na jednom mestu klijenti imaju mogućnost da dobiju kompletno obrađene kako dokumentarne i crtane, odnosno animirane i igrane filmove različitih žanrova, tako isto i zabavne, te obrazovne i informativne, ali i dečije emisije, kao i serije, odnosno reklamne poruke i sve ostale video i audio materijala.Prevođenje sa kineskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na kineski

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za obradu tekstova, tako da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi popularnih i naučnih tekstova sa kineskog jezika na pakistanski, a po zahtevu mogu da obrade i književna dela (pesme, romani, poeme, beletristika i ostala prozna i poetska književna dela).

Svakako da će sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji profesionalno da obrade i članke iz novina, ali i sadržinu časopisa, kao i udžbenike, s tim da je potpuno svejedno koliko su oni složeni i obimni, te kakvom se tačno tematikom bave.

Kad god za tim postoji potreba, mogu biti angažovani i lektori, kao i korektori, jer su i oni u svakoj poslovnici navedene institucije zaposleni. Usluga redakture za koju su oni specijalizovani uključuje takozvanu lekturu i korekturu, a na one sadržaje za koje je prevod u pomenutoj varijanti jezika neprofesionalno urađen se primenjuju. Tada će ovi stručnjaci izvršiti prvo analizu prevedenih materijala, a kako bi precizno utvrdili koje su greške načinjene, te će nakon toga da ih usklade sa pravilima pakistanskog jezika, odnosno sa originalima.

Trebalo bi da klijenti na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije pošalju sve pomenute materijale na obradu, a isto tako će ih i preuzeti. S obzirom na to da postoje i one osobe, kojima te varijante slanja i preuzimanja ne odgovaraju u potpunosti, njima se preporučuje da kontaktiraju najbližu poslovnicu navedene institucije i saznaju koje sve opcije u ponudi postoje.

Kada klijenti budu zahtevali direktan prevod reklamnih materijala sa kineskog jezika na pakistanski mogu očekivati, takođe maksimalno profesionalnu uslugu. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač prvo da ustanove koja je to, najčešće ne tako lako uočljiva poruka u konkretnim marketinškim materijalima, a onda će na to i obratiti pažnju, te će je i oblikovati tako da ona bude vrlo bliska izvornim govornicima pakistanskog jezika.

Ako je nekome prevod u datoj varijanti jezika potreban za bilo koji online sadržaj ili materijal koji se tiče računara (programi svih vrsta, internet prodavnice, web sajtovi, aplikacije, onlajn katalozi i ostalo), u okviru bilo kog predstavništva ove institucije će dobiti njihovu profesionalnu obradu. Zapravo će navedeni stručnjaci nastojati da prilikom prevođenja svih tih materijala primene i SEO alate (Search Engine Optimisation), što znači da će ih tom prilikom i optimizovati. Moramo napomenuti da je usluga optimizacije izuzetno značajna za pozicioniranost konkretnih sadržaja na internetu, odnosno u polju pretrage, jer upravo zahvaljujući primeni tih alata svi navedeni materijali vrlo brzo bivaju vidljivi već među prvim rezultatima, a za prethodno jasno definisane izraze i reči.

Pojedinci kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa kineskog jezika na pakistanski će imati priliku u poslovnicama ove specijalizovane institucije da dobiju njihovu kompletnu obradu, budući da prevodioci i sudski tumači sva dokumenta u skladu sa pravilima obrađuju. A to podrazumeva da oni ostvaruju zahteve klijenata vezano za prevod, a uz to izvršavaju i uslugu overe i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, te tako potvrđuju da je sadržina prevedenih dokumenata ista kao i u originalu. U praksi to znači da klijent dobija pravno validan dokument, te da ima apsolutno pravo da se u svakoj prilici njime služi, jer je on sa zakonskog stanovišta okarakterisan kao potpuno ispravan i validan.

Važno je napomenuti da će zaposleni ove institucije kompletno da obrade kako sva ona dokumenta, a koja se prema potrebi podnose nadležnim institucijama (svi tipovi izjava, saglasnosti i uverenja, kao i potvrda), te će ostvariti zahteve klijenata vezano i za prevođenje ličnih dokumenata u toj varijanti jezika.

Isto tako su specijalizovani i za direktan prevod poslovne i medicinske dokumentacije sa kineskog jezika na pakistanski, a podrazumeva se da će u skladu sa pravilima obraditi i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi bilo koji pravni akt, ali i sve materijale koji se tiču oblasti nauke ili su direktno vezani za obrazovanje.

S obzirom na to da se mora prvo uporediti sadržina prevedenih i originalnih dokumenata, važno je da svaki klijent ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje takvih materijala na obradu. Naime, iznet je zvaničan zahtev da vlasnik originalna dokumenta priloži tom prilikom, tako da ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili za to angažovati određenu kurirsku službu, a svakako da ima pravo originalna dokumenta i u izabrano predstavništvo navedene institucije lično da donese.

Predviđeno je da vlasnik dokumenata izabere između dva postupka preuzimanja, jer to može učiniti lično ili mu kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste preko kurirske službe mogu biti dostavljena na željenu adresu. Ipak, obavezni smo da napomenemo i to da se usluga dostavljanja sadržaja na adresu bilo kog klijenta naplaćuje, a cenu tada služba za dostavu jedino ima pravo da odredi. Naravno da će svaki klijent prethodno dobiti potrebne informacije ne samo o ceni, nego i o vremenu isporuke i o samom postupku preuzimanja prevedenih i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overenih dokumenata.

Trebalo bi naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac, koji su u okviru poslovnica ove institucije zaposleni ne spadaju u zvanično ovlašćena lica za postupak poznat kao nadovera. A da bi se maksimalno sve pojednostavilo, preporučuje se vlasnicima dokumenata da prvo kontaktiraju osnovni sud u svom gradu, te da od zaposlenih u namenskim odeljenjima te državne institucije dobiju neophodne informacije o tome da li nadovera mora biti izvršena za njihova dokumenta. Inače se pod pojmom nadovera smatra postupak koji uključuje stavljanje takozvanog Apostille, odnosno Haškog pečata, a klijenti koji te podatke prethodno samostalno pribave će na taj način biti u prednosti nad ostalima, pošto će saznati koliko dugo će celokupan postupak obrade konkretnog dokumenta trajati, odnosno gde je neophodno prvo da te sadržaje na obradu odnesu.

Moramo još naglasiti i to da po zahtevu klijenata mogu biti izrađeni hitni prevodi dokumenata sa kineskog jezika na pakistanski. U pitanju je usluga koja podrazumeva standardnu obradu dokumenata, ali je rok za izradu prevoda i overe naročito kratak, pa je vrlo važno da prevodilac i sudski tumač sa konkretnim uslugama počnu što pre. A da bi to mogli da učine, zahteva se da klijent prvo sadržaje na zvaničnu mejl adresu navedene institucije dostavi, ali je svakako u obavezi da pravilo o dostavljanju originala na uvid i tada ispoštuje. Naravno da će vlasnik dokumenata što je moguće pre poslati ili doneti originalne sadržaje, kako bi i prevod i overa bili sprovedeni u što kraćem vremenskom roku.

Prevod građevinskih projekata sa kineskog jezika na pakistanski

Klijenti koji u datoj varijanti jezika zahtevaju prevod kako građevinskih projekata, tako i svih ostalih dokumenata, u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju kompletnu obradu takvih sadržaja.

Stvar je u tome da ova institucija zapošljava vrhunske stručnjake, koji su ovlašćeni da izvrše kako direktno prevođenje dokumenata sa kineskog na pakistanski jezik, tako isto i da ih overe. U timu svake poslovnice su prevodioci i sudski tumači, koji će maksimalno korektno i profesionalno, a u posebno kratkom roku ostvariti zahteve klijenata, te bilo koji dokument u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi.

Obavezni smo istaći informaciju da svaki klijent treba originalna dokumenta prethodno da pošalje na dostupne načine ili lično dostavi na uvid sudskom tumaču, uzevši u obzir da je taj stručnjak dužan da prevedena dokumenta i njihovu sadržinu uporedi sa originalima, posle čega će izvršiti i overu. Kada preveden dokument bilo koje vrste ima i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, on se sa zakonskog i pravnog aspekta tretira kao potpuno validan, te se rangira kao i svaki drugi originalan dokument.

S obzirom na to da članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije ne poseduju neophodne dozvole i ovlašćenja da bi uslugu nadovere izvršili, to je opšta preporuka svakom klijentu, koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj u kombinaciji, da podatke o toj usluzi potraži u okviru nadležnih institucija. Moramo napomenuti da se nadovera vrši za tačno određena dokumenta i u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, a odnosi se na stavljanje specijalnog pečata na njih, koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako i kao Apostille. Samim tim što nisu ovlašćeni za overu tim pečatom, prevodilac i sudski tumači takođe nemaju obavezu prema klijentima, odnosno nisu dužni da ih o tome informišu. Stoga se i preporučuje svima njima da kontaktiraju u svom gradu osnovni sud, u čijoj nadležnosti jeste nadovera i da saznaju da li se za navedena dokumenta ona mora izvršiti i na koji način, odnosno u kom trenutku.

Podrazumeva se da će na zahtev klijenata biti izrađen prevod, a posle i overa prevedenog sadržaja i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, potom za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, to jest za sva ona dokumenta koja su uvrštena kako u građevinsku, tako isto i u dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku.

U skladu sa potrebama i iznetim zahtevima se izvršavaju i direktni prevodi poslovnih odluka i faktura sa kineskog na pakistanski jezik, odnosno svih ostalih dokumenata koja su deo poslovne dokumentacije, a što su primarno revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća i finansijski poslovni izveštaji, kao i statut preduzeća, potom godišnji poslovni izveštaji i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i mnoga druga dokumenta.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci u potpunosti profesionalno ostvariti zahteve svim klijentima, koji u datoj kombinaciji jezika zahtevaju prevod kako za pravna akta (tekovine Evropske Unije, žalbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, ugovori, svi tipovi licenci, sudska rešenja, sudske presude i ostala dokumenta iz domena prava i sudstva), tako isto i za celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Kad god se za tim javi potreba, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije izvršavaju i direktan prevod lične karte sa kineskog na pakistanski jezik, posle čega primenjuju pravila vezano za overu prevedenog dokumenta. Naravno da oni mogu kompletno obraditi i sva ostala lična dokumenta, kao što su na primer potvrda o prebivalištu, pasoš i radna dozvola, zatim uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno saobraćajna i dozvola za boravak, te izvod iz matične knjige umrlih, krštenica i vozačka dozvola, ali i mnoga druga nenavedena lična dokumenta.

Različite vrste kako izjava i uverenja, tako isto i potvrda i saglasnosti će sudski tumač i prevodilac onda kada to klijenti zahtevaju da u datoj varijanti jezika, a prema trenutno važećim zakonskim pravilima, obrade. Klijentima je omogućeno da dobiju propisno obrađenu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, potom potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta, koja se prema zahtevima predaju brojnim nadležnim službama.

Isto tako moramo napomenuti da su ovi stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa kineskog na pakistanski jezik, ali da naravno u skladu sa trenutno važećim pravilima obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se primarno tiču obrazovanja, a potom i nauke. Zapravo će prevodilac i sudski tumač omogućiti klijentima da dobiju propisno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne patente i uverenje o položenim ispitima, ali i diplomske i seminarske radove. Naravno da će prevesti i overiti prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, kao i potvrdu o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se prethodno pomenutih oblasti tiču na bilo koji način.

Prevođenje online prodavnica sa kineskog na pakistanski jezik

Sadržinu internet prodavnica, ali i web kataloga, kao i sajtova će u potpunosti profesionalno prevodilac i sudski tumač da u datoj jezičkoj kombinaciji obrade.

Naravno da će na zahtev klijenata biti izvršeni i profesionalni prevodi softvera sa kineskog jezika na pakistanski, a u kom slučaju će članovi tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade kako bilo koju aplikaciju, tako isto i program. Prilikom prevođenja online sadržaja, odnosno onih materijala koji su vezani za kompjutere će pomenuti stručnjaci primeniti i alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Činjenica da oni optimizuju konkretne sadržaje je izuzetno značajna, zato što vrlo brzo pošto budu bili na internet postavljeni, njih će pretraživač prepoznati kao potpuno originalne, te kao najbolja rešenja za tačno definisane reči, odnosno izraze, što znači da će oni biti vidljivi već na prvoj strani pretrage.

Ukoliko neki klijent ima potrebu pomenute stručnjake da angažuje zarad izvršenja usluge usmenog prevoda u to jezičkoj varijanti, treba da zna da oni osim konsekutivnog i simultanog, vrše i takozvani šapatni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Sem toga, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ova institucija zainteresovanima omogućuje, a ta usluga će biti navedena u ponudi ukoliko bude bila doneta zvanična odluka da sudski tumači i prevodioci baš simultani prevod primene. Međutim, da bi bila definisana najbolja moguća opcija, zainteresovani se obavezuju da sve neophodne informacije prvo dostave, a one se moraju odnositi na organizaciju konkretne manifestacije. Da ne bude zabune, najbitnije je da zaposleni ove institucije dobiju podatke o tome gde će događaj tačno da bude održan, to jest koje su glavne karakteristike izabranog prostora, a vrlo je važno da saznaju i koliko bi trebalo sati ili dana on da traje, odnosno koliko ljudi će tom prilikom biti prisutno. Svi ti podaci će biti uzeti u razmatranje, te pažljivo analizirani, a da bi bilo odlučeno koja od pomenutih usluga na njih može adekvatno da odgovori.

Naravno da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da izvrše i direktan prevod tekstova sa kineskog jezika na pakistanski, a kada će osim popularnih sadržaja različite tematike, oni profesionalno da obrade i stručne, to jest naučne tekstove.

Posebno moramo istaći informaciju da je na raspolaganju klijentima navedene institucije i usluga koja je poznata pod nazivom redaktura, a koja uključuje zapravo lekturu i korekturu sadržaja. Jednostavnije govoreći, profesionalni lektori i korektori su zaduženi da usklade nekvalitetno prevedene bilo koje materijale, sa pravilima ciljanog, to jest pakistanskog jezika, a da istovremeno sve načinjene propuste isprave, te da vlasnicima tih sadržaja omoguće maksimalno profesionalnu uslugu.

Ko god je zainteresovan za obradu marketinških materijala treba da zna da prevodioci i sudski tumači ne samo da imaju iskustva u njihovoj obradi, nego odlično poznaju i pravila koja podrazumeva reklamiranje. Zato i napominjemo da je klijentima obezbeđeno profesionalno prevođenje kataloga i brošura sa kineskog jezika na pakistanski, odnosno PR tekstova i plakata, kao i reklamnih letaka, zatim vizit kartica i flajera, ali i mnogih drugih marketinških materijala, uzevši u obzir da će tom prilikom pravila reklamiranja takođe biti primenjena, a kako bi prevod bio maksimalno kvalitetan.

Osim pesama i poema, te mnogih drugih poetskih književnih dela, zaposleni ove specijalizovane institucije mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i romane, ali i dela beletristike, te mnoga druga prozna književna dela. Isto tako će profesionalno obraditi sadržinu stručnih i dečijih časopisa, ali i ilustrovanih, kao i članke iz novina različite tematike.

Posebno se moramo osvrnuti na uslugu prevođenja audio i video materijala u konkretnoj varijanti jezika, zato što sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako televizijske i radijske emisije različitog tipa (informativne, zabavne, dečije, obrazovne i druge), odnosno reklamne poruke i serije, tako isto i igrane filmove bilo kog žanra, ali i animirane i crtane, te dokumentarne, to jest bilo koju vrstu audio i video materijala. Međutim, to nije sve što ova institucija svojim klijentima nudi, uzevši u obzir da će zainteresovanima biti omogućeno i da angažuju stručnjake, koji mogu konkretne sadržaje da titluju ili sinhronizuju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje