Prevod sa srpskog jezika na kineski

Besplatni online prevod sa srpskog na kineski jezik

Za online prevod sa srpskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa srpskog jezika na kineski kada je to potrebno, a samim tim što su u našem timu i sudski tumači i prevodioci to vam nudimo i obradu dokumenata, tako da uz njihovu prevod sa našeg jezika na kineski dobijate i uslugu njihove overe. Overavanje dokumenata radimo po završetku prevoda, a za njega su zaduženi sudski tumači, tako da vi dobijate dokument koji je apsolutno spreman za korišćenje, jer mu upravo taj pečat daje zakonsku važno.

Sam proces obrade dokumenata je tačno određen pravilima i podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa srpskog na kineski jezik, a zatim i upoređivanje prevoda i originala, što vrši ovlašćeni sudski tumač, koji nakon toga stavlja svoj pečat, ali isključivo ukoliko je siguran da su sadržaji ova dva dokumenta isti. A ako se dogodi da utvrdi da postoji razlika među njima, on treba klijentu da predloži izvršenje lekture, odnosno korekture tog dokumenta, a što takođe nudi naš stručni kadar. Nakon što lektori i korektori završe sa redakturom obrađenih dokumenata, oni ih ponovo šalju sudskim tumačima, te se njihova overa bez ikakvih problema.

Da bismo ispoštovali sve ovo, vi ste u obavezi da nam prilikom slanja dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na kineski jezik u svakom slučaju priložite i originale na uvid, a možete ih doneti lično u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford, odnosno poslati preporučeno preko “Pošte Srbije” ili putem kurirske službe. Ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika, imate dozvolu da ih prvo pošaljete na mejl, a onda u najkraćem roku da na uvid dostavite i originale. Sa druge strane, one sadržaje za koje se ne vrši overavanje, klijenti mogu da dostave i preko mejla.

Obrađena dokumenta i ostale sadržaje mogu da preuzmu lično, odnosno da im budu isporučena na određenu adresu ili, pak da ih dobiju na mejl, a što se odnosi samo na one sadržaje za koje se ne vrši overa.Prevođenje sa srpskog na kineski
Prevođenje sa kineski na srpski

Poces obrade dokumenata je jasno definisan zakonom, kao što smo rekli i najčešće podrazumeva samo njihovo prevođenje sa srpskog na kineski jezik i overavanje pečatom sudskog tumača. Međutim, ima i onih dokumenata za koja je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe, a za koju nisu nadležni prevodilac i sudski tumač, već osnovni sudovi, odnosno specijalne službe u okviru njih. Zato i jeste važno da klijent samostalno dobije sve informacije o tome da li se za dokumenta za koja su mu potrebne prevodi sa srpskog na kineski jezik zahteva i stavljanje Apostille, a koji je poznat još i kao haški. Ako jeste, mora da pita i u kom trenutku tokom procesa obrade konkretnog dokumenta se on stavlja, a što znači da mora saznati da li se prvo dokument nosi u osnovni sud, da bi se izvršilo overavanje haškim pečatom, pa se onda donosi nama na obradu ili proces ide suprotnim smerom, odnosno prvo ga donosite u Prevodilački centar Akademije Oxford, a onda ga nosite na overavanje Apostille pečatom.

Sva dokumenta za koja se zahteva za prevođenje sa srpskog na kineski jezik, prevodilac i sudski tumač će sigurno obraditi u skladu sa pravilima struke. A kako je izuzetno veliki broj dokumenata za koje vršimo prevod, pomenućemo samo ona zbog čijeg prevođenja nam se klijenti najčešće obraćaju. Tako će, recimo prevodioci i sudski tumači obraditi sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, šta podrazumeva prevođenje saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda apsolutno svih vrsta (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i druga), ali i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnim (potvrda o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš i vozačka dozvola, dozvola za boravak i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, bilansi stanja i uspeha, osnivački akti preduzeća, fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovni izveštaji i druga).

Prevodimo i dokumenta koja čine ne samo tehničku, građevinsku i tendersku, već i medicinsku dokumentaciju, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. A prevodioci i sudski tumači mogu, pored ostalog da obrade i lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, odnosno rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne radove i patente, te seminarske radove i sva ostala dokumenta koja su vezana za navedene oblasti.Punomoćje za zastupanje, kao i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sudskih odluka, žalbi, rešenja, presuda i tužbi, zatim sve tipove licenci i sertifikata, odnosno ugovora, takođe ćemo najpre da prevedemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da overimo u skladu sa slovom zakona.

Sudski tumač i prevodilac koji su u našem timu mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na kineski, tako da klijentima nude ne samo konsekutivno i simultano, nego i prevođenje uz pomoć šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Specijalizovani smo i za obradu internet sadržaja, te možemo izvršiti prevod u pomenutoj kombinaciji ne samo za internet sajtove, već i za online kataloge, softverske programe, ali i aplikacije, web prodavnice i mnoge druge sadržaje. A sasvim očekivano, tokom njihove obrade sudski tumači i prevodioci će posebnu pažnju obratiti i na njihovo optimizovanje za web pretragu, te će se tako oni vrlo brzo naći u samom vrhu rezultata pretraživača.

Reklamne materijale svih vrsta (brošure, plakati, flajeri, vizit kartice, katalozi, PR tekstovi i ostali), kao i audio i video materijale takođe prevodimo sa našeg jezika na kineski. Klijentima osim prevođenja igranih i crtanih, odnosno dokumentarnih, ali i animiranih filmova nudimo i obradu serija i reklamnih poruka, ali i različitih vrsta emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), kao i usluge koje se odnosi ne samo na njihovo titlovanje, nego i na njihovu sinhronizaciju.

Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevođenje sa srpskog na kineski za književna dela, odnosno udžbenike, ali i za tekstove bilo koje tematike, kao i za časopise i članke iz novina. Naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, nauke, farmacije i prava, kao i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, komunikologije, marketinga i finansija, ali i menadžmenta i bankarstva, te psihologije, filozofije, odnosno sociologije, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodi softvera sa srpskog na kineski jezik

Prevođenje softvera sa srpskog jezika novi kineski koje klijenti dobijaju u bilo kojoj našoj poslovnici podrazumeva profesionalnu obradu bilo koje aplikacije ili programa. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za web sajtove, ali i online kataloge, kao i web prodavnice.

Klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na kineski, a naši stručnjaci mogu da izvrše i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno prevođenje, sve u skladu sa zahtevima samog događaja za koji se koristi ova vrsta usluge. Zato je važno danas na vreme obavestite o detaljima samog događaja, odnosno o njegovom trajanju, prostoru u kome će biti održan, te kako je koncipiran, kako bismo mogli da odaberemo adekvatnu vrstu usmenog prevoda. U slučaju da je primenljiva baš ta vrsta usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored ostalog, prevodilac i sudski tumač vrše i prevod sa srpskog jezika na kineski za knjige, odnosno kako udžbenike, tako i književna dela, poput romana i beletristike, ali i proznih i dela poezije.

Obrađujemo i reklamne sadržaje (brošure, plakati, PR tekstovi, reklamni flajeri, vizit kartice i drugo). A klijentima omogućujemo i prevođenje sa srpskog jezika na kineski za različite vrste časopisa i za članke iz novina.

Prevođenje radne dozvole sa srpskog jezika na kineski

Uz prevod radne dozvole sa srpskog na kineski jezik, svi zainteresovani klijenti u Prevodilačkom centru Akademije Oxford dobijaju i njenu overu, a koju će izvršiti sudski tumač koji je i ovlašćen od strane državnih institucija za ove poslove. Stavljanjem ovog pečata on potvrđuje da je prevod dokumenta u potpunosti veran originalnom, a što znači da klijent po preuzimanju može da ga koristi u svakoj situaciji kada ima potrebu za tim.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa srpskog na kineski jezik za ostala lična dokumenta, a osim pasoša, vozačke dozvole i uverenja o prebivalištu, prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i pasoš i dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere i medicinske dokumentacije, tako i građevinske i tehničke, odnosno poslovne.

Obrađujemo i pravna akta, a osim tekovina Evropske Unije, ugovora i punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac vrše obradu i za sve vrste licenci, odnosno sertifikata, kao i za presude o razvodu braka, ali i sve ostale ne samo sudske presude, već i rešenja, žalbe, odluke i tužbe.

A na zahtev klijenata možemo da izvršimo prevod sa srpskog na kineski jezik za nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, te za potvrde o redovnom školovanju, kao i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplome i dodatke diplomi, ali i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, te sve vrste radova (naučni, diplomski seminarski) i mnoga druga dokumenta iz domena nauke i obrazovanja.

Kada je to potrebno našim klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a što se odnosi na prevođenje sa srpskog na kineski jezik za različite tipove saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod sa srpskog na kineski jezik za bilo koji dokument, mora najpre da dostavi originale, kao i da se blagovremeno u osnovnom sudu raspita o potrebi za vršenjem overe haškim, odnosno Apostille pečatom za konkretna dokumenta.

Prevod filmova svih žanrova sa srpskog na kineski jezik

Obrada filmova različitih žanrova koju mogu da izvrše stručnjaci Akademije Oxford podrazumeva na prvom mestu njihovo prevođenje sa srpskog jezika na kineski, a zatim i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizaciju.

Osim igranih i dokumentarnih, prevodilac i sudski tumači, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, obrađuju i animirane i crtane filmove, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, odnosno serije, ali i dečije, obrazovne i druge vrste emisija. Podrazumeva se da obrađujemo i sadržaje koji treba da budu emitovani u bioskopu i na televiziji, odnosno radiju ili bilo kom drugom mediju.

Kod nas možete dobiti i uslugu redakture koja podrazumeva obradu svih nekvalitetno urađenih prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, bez obzira koji tip sadržaja je u pitanju. A prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti i prevođenje sa srpskog jezika na kineski za tekstove, kako stručne, tako i popularne, te bez obzira koja je njihova tema. Sem političkih i ekonomskih, odnosno bankarskih i finansijskih tema, obrađujemo i tekstove koji su vezane za oblast psihologije, medicine i filozofije, odnosno nauke, farmacije, sociologije i obrazovanja, ali i tekstove čija tema je usko vezana za oblast građevinske industrije i informacionih tehnologija, te komunikologije, marketinga, ali i turizma, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje