Prevod sa kineskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na korejski jezik

Za online prevod sa kineskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa kineskog na korejski jezik

Usluge usmenog prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji su na raspolaganju svakom klijentu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a mogu biti izvršeni i direktni prevodi dokumenata sa kineskog jezika na korejski, ali i svih ostalih materijala koje klijent bude dostavio.

Prvenstveno moramo napomenuti da je kompletna obrada dokumenata na raspolaganju svakom zainteresovanom u poslovnicama pomenute specijalizovane institucije, uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači u njima zaposleni, te spremni da izvrše i prevod bilo kog dokumenta i overu. U skladu sa trenutno važećim zakonom, dokumenta za koja se prvo izradi prevod u datoj varijanti jezika, moraju biti overena od strane ovlašćenog stručnjaka, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje da su ona istovetna kao i originalna. Naravno da ukoliko je bilo koji dokument samo preveden u toj jezičkoj kombinaciji, ali ne i overen, on se sa pravnog aspekta ne može tretirati kao validan, što znači da ga klijent ne može koristiti u praksi.

Vrlo je važno da celokupan postupak dostavljanja dokumenata bude u potpunosti ispoštovan, uzevši u obzir da zakon propisuje prvo upoređivanje sadržine prevedenih i originalnih dokumenata, a nakon toga izvršenje usluge overe. Zato i jeste važno da klijent prvo originalna dokumenta donese lično u izabrano predstavništvo ove institucije, odnosno da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko bilo koje kurirske službe na adresu poslovnice.Prevođenje sa kineskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na kineski

Postupak dostavljanja svih ostalih sadržaja na obradu je mnogo jednostavniji, jer nije neophodno priložiti originale, tako da klijent ima mogućnost kako da ih pošalje na mejl, tako isto i da ih dobije, a nakon što prevodilac i sudski tumač, odnosno ostali stručnjaci ove institucije zahtevane usluge budu pružili.

Budući da originalna dokumenta prvo moraju dostaviti, klijenti se obavezuju da ih ili lično preuzmu nakon završenog postupka obrade ili da od nadležnih u odabranoj poslovnici zahtevaju njihovo dostavljanje na bilo koju adresu. S obzirom na to da je u pitanju dodatna usluga, odnosno da ona u cenu prevoda i overe dokumenata nije uračunata, biće neophodno da prema cenovniku konkretne kurirske službe klijent izvrši plaćanje u momentu preuzimanja.

Posebno ćemo napomenuti da se na zahtev klijenata vrši kako direktno prevođenje ličnih dokumenata sa kineskog jezika na korejski, odnosno pravnih akata, tako isto i kompletna obrada svih onih dokumenata koja se nadležnim institucijama moraju predati, kao što su na primer sve vrste uverenja, potvrda i izjava, te saglasnosti.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve pojedinaca vezano za prevod u datoj varijanti jezika i overu svih onih dokumenata, koja se tiču oblasti obrazovanja, ali i onih koja su vezana za nauku, a po njihovom zahtevu će kompletno obraditi i svaki dokument koji je uvršten bilo u građevinsku i poslovnu, bilo u tehničku, ali i medicinsku ili poslovnu dokumentaciju.

Važno je istaći informaciju da usluga nadovere, koja se odnosi na stavljanje Haškog, odnosno pečata poznatog i pod nazivom Apostille ne spada u domen ovlašćenja ovih stručnjaka. Zapravo overu ovim pečatom vrše isključivo zaposleni u osnovnim sudovima Republike Srbije i to u njihovim specijalnim odeljenjima, pa se klijentu preporučuje da njih kontaktira i detaljno se raspita o konkretnom postupku za njegova dokumenta.

Informacija da će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata izraditi hitan prevod dokumenata sa kineskog jezika na korejski je naročito važna, zato što to podrazumeva da će oni u najkraćem mogućem roku kompletnu obradu bilo kog dokumenta izvršiti. Naravno da se tada mora posebno brzo reagovati, pa je vrlo važno da vlasnik konkretne sadržaje pošalje prvo na mejl adresu i to najbliže poslovnice ove institucije, a da se posle svega toga pobrine da u što kraćem roku originalna dokumenta na uvid ovlašćenom sudskom tumaču priloži, kako bi celokupan postupak bio maksimalno ispoštovan.

Svakako da zaposleni ove institucije mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, ali i da izvrše usmeno prevođenje sa kineskog jezika na korejski. Budući da sudski tumači i prevodioci izuzev simultanog prevoda, takođe u datoj varijanti jezika mogu da pruže i uslugu konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata, a da je vrlo precizno definisano za događaj kog tipa se koja od konkretnih usluga primenjuje, naročito je važno da oni budu upoznati sa svim segmentima njegove organizacije. A dalje to podrazumeva da će klijent, koji je zainteresovan za konkretnu uslugu biti u obavezi da informacije o samoj manifestaciji blagovremeno priloži, te da pomenute stručnjake obavesti ne samo o broju učesnika, nego isto tako i o lokaciji na kojoj bi manifestacija trebalo da bude održana, te o njenim osnovnim karakteristikama, ali i uopšteno o trajanju događaja, kao i o svim ostalim segmentima organizacije. Zapravo tek kada budu sve te informacije dobili, zaposleni konkretne poslovnice će moći da definišu koja od navedenih usluga može da bude primenjena, a kako bi ispunila očekivanja i samog organizatora i svakog učesnika. Ističemo da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da će konkretnu uslugu svakako uvrstiti u ponudu, a ukoliko bude bilo predviđeno da njeni zaposleni primene baš simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga, odnosno reklamiranja će od strane pomenutih stručnjaka biti takođe profesionalno prevedeni, a ako to neki klijent zahteva.

Isto tako će biti izrađeni i direktni prevodi članaka iz novina sa kineskog jezika na korejski, ali i popularnih i stručnih tekstova različite tematike, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i udžbenike, zatim književna dela i sadržinu različitih vrsta časopisa.

Jedna od dodatnih usluga koja je dostupna jeste i optimizacija web materijala, a koje će prethodno prevesti u navedenoj varijanti jezika zaposleni svake poslovnice pomenute specijalizovane institucije. Naime, oni će primeniti alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), te će na taj način uticati na poboljšanje pozicije koju oni u pretrazi zauzimaju.

Usluge sinhronizacije i titlovanja video i audio materijala su, isto tako na zahtev klijenata dostupne. Stvar je u tome da će prvo sudski tumač i prevodilac da obrade konkretne sadržaje, budući da se u ponudi nalazi kako direktan prevod filmova sa kineskog jezika na korejski, tako isto i emisija različite sadržine, zatim reklamnih poruka, serija i ostalih video i audio materijala, a klijenti će zatim izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga.

Osim svih do sada navedenih usluga, na raspolaganju je zainteresovanima i redaktura, koja se može primeniti na apsolutno svaki materijal za koji postoji prevod, ali on nije kvalitetan. Napominjemo da redakturu isključivo u poslovnicama ove institucije izvršavaju lektori i korektori, iza kojih se nalazi adekvatno profesionalno iskustvo.

Prevodi sudskih žalbi i tužbi sa kineskog na korejski jezik

Konkretna usluga je dostupna širom Srbije, a uzevši u obzir da u brojnim gradovima Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice. A uz prevod pravnih akata sa kineskog jezika na korejski, vrši se i njihova overa, kako bi klijentima bilo omogućeno da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste.

Pored već navedenih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i punomoćje za zastupanje, zatim sudska rešenja i ugovore, kao i sudske odluke, potom tekovine Evropske Unije i sudske presude, ali i licence svih vrsta i ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo.

Važno je da svaki klijent bude upoznat sa činjenicom da je njegova obaveza originalna dokumenta na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi, jer je tako predviđeno zakonom.

S obzirom na to da pomenuti stručnjaci ne spadaju među ovlašćena lica, zadužena za overu Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, a da je neophodno za određena dokumenta taj tip overe izvršiti, očekuje se da klijent samostalno pribavi sve relevantne informacije o tome u okviru nadležnih institucija naše zemlje.

Svakako da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata i u skladu sa zakonom obraditi sva ona dokumenta, koja moraju biti podneta nadležnim institucijama, a što su primarno saglasnosti svih vrsta, zatim izjave i potvrde, kao i uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta tog tipa).

Ukoliko se to zahteva, izrađuju se i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa kineskog jezika na korejski, odnosno vrši se kompletna obrada svih dokumenata koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te mnoga druga.

Klijenti mogu zahtevati i prevod u datoj jezičkoj kombinaciji za naučne patente i naučne radove, odnosno, rezultate naučnih istraživanja, te za sve ostale materijale koji se vezuju za nauku.

Isto tako se po zahtevu može izvršiti i profesionalan prevod dozvole za boravak sa kineskog jezika na korejski, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa pravilima kompletno obraditi i sva ostala lična dokumenta (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i ostala).

Naravno da članovi tima svakog predstavništva ove institucije prevod izrađuju i za građevinske projekte, odnosno za deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, te po zahtevu kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i svaki drugi dokument koji u ulazi u sastav kako tehničke, tako isto i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije.

Valjalo bi istaći i to da mogu biti izrađeni direktni prevodi poslovnih izveštaja sa kineskog jezika na korejski, a što se prvenstveno odnosi na finansijske, revizorske i godišnje. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima obraditi i sva ostala dokumenta, koja se smatraju delom poslovne dokumentacije, kao što su na primer poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, zatim statut preduzeća i fakture, te bilo koji drugi dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju.

Prema iznetim zahtevima se u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima kompletno obrađuju dokumenta iz oblasti obrazovanja, tako da klijenti mogu prevod zahtevati za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske i seminarske radove, ali i za uverenje o položenim ispitima, potom nastavne planove i programe fakulteta, te za sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji su za obrazovanje na određeni način vezani.

Prevođenje crtanih i animiranih filmova sa kineskog jezika na korejski

Ko god bude zahtevao obradu animiranih i crtanih filmova u pomenutoj varijanti jezika, može u samoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobije i dodatne usluge, odnosno da angažuje stručnjake koji će izvršiti sinhronizaciju animiranih i crtanih filmova, kao i njihovo titlovanje.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve svim onim klijentima, kojima je potreban prevod dokumentarnih i animiranih filmova sa kineskog na korejski jezik, ali će isto tako obraditi i reklamne poruke, zatim zabavne i obrazovne, kao i informativne, te dečije emisije, odnosno serije i uopšteno rečeno, bilo koji video ili audio materijal.

Inače ova specijalizovana institucija zapošljava i lektore u svakoj svoj poslovnici, ali i korektore, tako da zainteresovani mogu njih zadužiti kada je potrebno izvršiti redakturu. Konkretna usluga se isključivo može primeniti na sadržaje, koji su u datoj varijanti jezika prevedeni neprofesionalno, pa će uz primenu pravila lekture i korekture pomenuti stručnjaci sve propuste ispraviti. Na taj način će vlasnicima dokumenata ili drugih materijala biti omogućeno da se njima koriste kad im je potrebno, jer će biti i verni originalu i usklađeni sa pravilima pakistanskog jezika.

Svakako da su obezbeđeni i direktni prevodi plakata i reklamnih letaka sa kineskog na korejski jezik, odnosno brošura i flajera, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi i vizit kartice, zatim PR tekstove i mnoge druge reklamne sadržaje. S obzirom na to da oni imaju i znanje i iskustvo u obradi ovakvih materijala, te da odlično vladaju oblašću marketinga, podrazumeva se da će reklamnu poruku koja se u konkretnim sadržajima nalazi uskladiti sa pravilima koja važe u pakistanskom jeziku i njegovim izvornim govornicima omogućiti da lako razumeju šta se prezentuje kroz konkretne materijale.

Usluga usmenog prevoda je još jedna u nizu, koju vrše članovi tima svakog predstavništva navedene specijalizovane institucije, a u čijoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Sa tim u vezi je vrlo važno napomenuti da prevodilac i sudski tumač imaju neophodno znanje, ali i iskustvo u primeni sva tri tipa usmenog prevoda, tako da je vrlo važno na osnovu karakteristika samog događaja odlučiti da li je bolje da bude primenjeno šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa kineskog na korejski jezik. Upravo zato i jeste navedeno da svaki klijent, koji je za konkretnu uslugu zainteresovan, mora članove tima izabrane poslovnice da obavesti o svim detaljima, koji se odnose na organizaciju samog događaja. Izuzetno je značajno da navede kako podatke o mestu održavanja, to jest o njegovim glavnim karakteristikama, tako isto i one koje su vezane kako za broj učesnika, tako isto i za predviđeno trajanje događaja. Svi ti podaci se stručno analiziraju, a kako bi bilo precizno utvrđeno koja od konkretnih usluga će biti tom prilikom primenjena.

Bilo koji tekstualni materijal će ovi stručnjaci na zahtev klijenata da prevedu, a to mogu biti i kompleksni i manje kompleksni sadržaji, koji mogu obrađivati različite teme iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka.

Bude li neko u datoj kombinaciji jezika prevod zahtevao za web materijale bilo koje vrste, počev od sajtova, preko internet kataloga i prodavnica, pa do softvera različite vrste, to jest programa i aplikacija, u okviru ove institucije dobija njihovu kompletnu obradu, koja uključuje i uslugu optimizacije. Reč je o tome da sudski tumač i prevodilac imaju iskustva u primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), a koja se implementiraju sa ciljem usklađivanja sadržine svih pomenutih materijala sa pravilima pretrage, kako bi vremenom došlo do njihovog boljeg pozicioniranja na internetu.

Pored svih sadržaja koji su do sada pomenuti, ova institucija nudi i profesionalno prevođenje knjiga sa kineskog na korejski jezik, a što podrazumeva obradu kako udžbenika, tako i svih književnih dela iz oblasti i proze i poezije (beletristika, poeme, romani, pesme i ostala književna dela). Svakako da će članke iz novina ovi stručnjaci, takođe obraditi kad je potrebno, a pobrinuće se i da klijentima omoguće profesionalan prevod kako za sadržinu ilustrovanih i dečijih časopisa, tako isto i naučnih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje