Prevođenje sa španskog na flamanski jezik

Kako bi maksimalno olakšali svakom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa španskog jezika na flamanski, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford uz tu uslugu pružaju i onu koja uključuje overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Dakle, na taj način će svaki klijent dobiti kako profesionalnu, tako isto i brzu uslugu, a obrađena dokumenta će koristiti u praksi kad god je potrebno bez ikakvih problema, zato što pečat sudskog tumača služi da bi se potvrdila vernost prevoda originalu.

Naravno da klijent mora ispoštovati pravilo o dostavljanju dokumenata na obradu, te originale doneti lično ili ih poslati putem “Pošte Srbije”, ali preporučeno, odnosno preko bilo koje kurirske službe.Prevođenje sa španskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na španski

Svaki će klijent pojedinačno izabrati da li nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili obradu dokumenata želi da ih preuzme u poslovnici lično ili mu više odgovara varijanta da mu budu isporučena na adresu. Uslugu dostave na njihovu adresu vrši kurirska služba sa kojom ova institucija sarađuje i navedenu uslugu direktno od klijenta i naplaćuje, a tom prilikom cenu definiše samostalno.

Sva ona dokumenta, koja ulaze u sastav kako poslovne, građevinske i medicinske, tako i tenderske i tehničke dokumentacije će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima da obrade.

Naravno da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa španskog jezika na flamanski, a po potrebi će kompletno obraditi i sva dokumenta, koja bi vlasnici kasnije trebalo određenoj državnoj službi da predaju (bilo koja vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja).Valjalo bi istaći i to da ovi stručnjaci izuzev diplome i dodatka diplomi, odnosno naučnih radova, mogu u skladu sa važećim pravilima da kompletno obrade i bilo koji drugi dokument, odnosno materijal, koji se odnosi na oblasti obrazovanja i nauke.

Iako je neosporna činjenica da prevodioci i sudski tumači poslove za koje su specijalizovani obavljaju u najkraćem mogućem roku, klijentima može biti ponuđen i hitan prevod dokumenata sa španskog jezika na flamanski kada je potrebno. S obzirom na to da se tada mora brzo reagovati, dozvoljava se vlasnicima dokumenata da originale na uvid naknadno prilože, a da prvo elektronski pošalju skenirane sadržaje na obradu.

Da bi celokupan postupak overe bilo koje dokumentacije ili pojedinačnog dokumenta bio izvršen u skladu sa pravilima, potrebno je da klijent informacije o nadoveri dobije u nadležnim institucijama naše zemlje. Radi se o postupku koji podrazumeva stavljanje Haškog, to jest takozvanog Apostille pečata na dokumenta, a sudski tumači i prevodioci, koji su u navedenoj instituciji zaposleni, u tom slučaju nemaju nadležnost.

Dostavljanje svih ostalih materijala na prevod može biti izvršeno po mnogo kraćem i jednostavnijem postupku, jer mahom tada klijenti na mejl šalju konkretne sadržaje. U okviru svake poslovnice se mogu raspitati i za ostale načine ne samo slanja takvih materijala na obradu, već i njihovog preuzimanja.

Svakako da su dostupni i prevodi online sadržaja sa španskog jezika na flamanski, a u sklopu te usluge klijente očekuje i njihova profesionalna optimizacija. naime, primena alata SEO (Search Engine Optimisation) je uključena u tu uslugu, a kako bi klijentima bila omogućena profesionalna obrada.

Sadržaji koji su vezani za marketing, isto tako mogu biti obrađeni kada je nekome potrebno, a prevodioci i sudski i tumači će izraditi i prevod časopisa sa španskog jezika na flamanski. Profesionalno će obraditi i sadržinu kako udžbenika i stručnih, odnosno popularnih tekstova, tako isto i književnih dela, a podrazumeva se da će i članke iz novina prevesti kada to neki klijent zahteva.

Bilo koji audio ili video materijal zaposleni navedene institucije mogu da prevedu, ali i da klijentima omoguće dodatne usluge, koje uključuju kako sinhronizovanje takvih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje.

Prilikom organizacije događaja bilo kog tipa može da bude primenjeno i usmeno prevođenje sa španskog jezika na flamanski. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac osim simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, mogu da primene i pravila šapatnog, odnosno konsekutivnog, bitno je da budu detaljno informisani o organizaciji same manifestacije. Ističemo da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi među uslugama koje su dostupne u okviru konkretne institucije.

Kako su i korektori i lektori članovi tima svakog predstavništva, biće omogućena po zahtevu i usluga takozvane redakture, a koja uključuje primenu pravila i lekture i korekture. Da pojednostavimo, ovi stručnjaci su zaduženi da sve propuste u loše obrađenim sadržajima bilo kog tipa isprave i usaglase i kako se pravilima flamanskog jezika, tako isto i sa njihovim originalima.

Prevod PR tekstova sa španskog jezika na flamanski

U neku ruku specifični marketinški materijali jesu i PR tekstovi, tako da je izuzetno značajno da se njihovo prevođenje sa španskog na flamanski jezik vrši uz primenu pravila reklamiranja. Upravo na taj način postupaju prevodilac i sudski tumač kada obrađuju ne samo PR tekstove, nego i sve ostale reklamne materijale, poput na primer brošura, plakata i kataloga, te reklamnih letaka, vizit kartica i flajera, ali i mnogih drugih sadržaja, koji se koriste prilikom reklamiranja kako različitih firmi, tako isto i proizvoda, događaja i usluga.

U okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svim gradovima su zaposleni i korektori, kao i lektori, a što znači da zainteresovani mogu njih angažovati ukoliko im je potrebna usluga redakture i to bilo kojih materijala. Potrudiće se pomenuti stručnjaci da propuste u prevedenim sadržajima isprave, a uz maksimalno poštovanje flamanskog jezika i pravila koja u njemu važe.

Shodno iznetim zahtevima mogu da budu izrađeni i direktni prevodi filmova sa španskog na flamanski jezik, ali će pomenuti stručnjaci obraditi i sve tipove emisija, zatim serije i reklamne poruke, odnosno apsolutno sve vrste i video i audio materijala. Uzevši u obzir da ova institucija zapošljava i titlere, kao i stručnjake specijalizovane za sinhronizaciju takvih sadržaja, to se klijenti mogu odlučiti i za jednu od tih usluga.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci obraditi i književna dela, kako iz oblasti proze, tako isto i poetska, a klijentima će biti omogućena i usluga prevoda udžbenika, časopisa i članaka iz novina.

Sve one materijale koji su vezani bilo za računare ili internet će zaposleni ove institucije profesionalno da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji i u skladu sa pravilima optimizuju. Preciznije govoreći, primeniće alate SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način usaglasiti sadržinu nekog sajta ili drugog onlajn sadržaja sa pravilima pretrage.

Usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika je dostupna na zahtev klijenata, a prevodioci i sudski tumači mogu da primene kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno svima onima, za čiju manifestaciju bude odlučeno da se primeni baš taj tip usluge. Očekuje se od svakoga, ko je za usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji zainteresovan, da informacije o organizaciji događaja prvo dostavi, a one moraju uključivati kako podatke o tačnom broju učesnika, tako isto i o mestu održavanja, odnosno o njegovom trajanju.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa španskog na flamanski jezik

Da bi i pomenuti i bilo koji drugi dokument, a za koji se vrši direktno prevođenje sa španskog jezika na flamanski mogao da bude zvanično smatran pravno validnim, potrebno je da bude izvršena i overa, jer je tako propisano zakonom. Iz tog razloga i naglašavamo da sudski tumači i prevodioci upravo takvu usluge pružaju zainteresovanim klijentima, jer imaju propisana ovlašćenja za to.

Zapravo je najvažnije da klijent originale pošalje na jedan od opisanih načina na uvid sudskom tumaču ili da ih lično dostavi direktno u poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A da bi celokupan postupak obrade i uverenja o državljanstvu i bilo kog drugog dokumenta bio izvršen u skladu sa pravilima, potrebno je da svaki klijent podatke o postupku koji je poznat kao nadovera pribavi samostalno. Da budemo precizni, taj postupak se tiče stavljanja Apostille pečat na dokumenta, a on je inače poznat i pod nazivom Haški. Podatke o tome će klijent dobiti u osnovnom sudu u mestu svog stanovanja, jer upravo tamo funkcionišu službe, koje su za to ovlašćene.

Bilo koji drugi lični dokument će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade onako kako je propisano, tako da klijent može, pored ostalog zahtevati direktan prevod pasoša i lične karte sa španskog jezika na flamanski, potom krštenice, umrlice i venčanog lista, ali i dozvole za boravak, vozačke i saobraćajne, te potvrde o prebivalištu i radne dozvole, kao i bilo kog drugog ličnog dokumenta.

Sem toga, ovi stručnjaci mogu da propisno obrade i sva dokumenta koja se tiču poslovanja, kao što su na primer statut i osnivački akt preduzeća, potom godišnji, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, zatim poslovne odluke, fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i mnoga druga.

Izuzev presuda o razvodu braka, odnosno svih ostalih vrsta sudskih presuda, klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu za sva ostala pravna akta (punomoćje za zastupanje, ugovori, licence, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sertifikati, tužbe i odluke, te sva ostala dokumenta iz oblasti sudstva ili prava).

Bilo koji tip potvrde, odnosno saglasnosti i uverenja, kao i izjave će sudski tumač i prevodilac da obrade onako kako je pravilno. Zapravo će klijenti uz prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa španskog na flamanski jezik, moći da dobiju i kompletnu obradu potvrde o visini primanja i saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i mnogih drugih dokumenata koja se prema pravilima podnose državnim službama.

Napominjemo da će celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije zaposleni ove institucije da obrade (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), a specijalizovani su i za direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa španskog jezika na flamanski. Jednostavnije rečeno, klijenti mogu njih da angažuju ukoliko su im prevodi potrebni za naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, te za nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i za diplomske i seminarske radove, te za sva ostala dokumenta, koja su za pomenute oblasti vezana.

Isto tako će celokupnu sadržinu bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke ili građevinske, sudski tumač i prevodilac da u skladu sa aktuelnim propisima obrade, tako da će klijenti dobiti i prevod i overu građevinskih projekata, odnosno uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i svih drugih dokumenata, koja ulaze u njihov sastav.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje