Prevod sa španskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa španskog na persijski jezik

Za online prevod sa španskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U zavisnosti od vaših zahteva, naši prevodioci i sudski tumači će u relativno kratkom roku izvršiti kompletnu obradu materijala sa španskog na persijski jezik. To mogu biti i dokumenta, ali i mnogi drugi materijali, poput tekstualnih sadržaja, web sajtova, softvera, odnosno svih onih materijala koji su vezani za oblast marketinga. Takođe, sa španskog jezika na persijski prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i građevinske projekte.

Među posebnim uslugama koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja se kompletna obrada video i audio materijala, koja uz prevođenje podrazumeva i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih prevedenih materijala. Praktično gledano, to znači da svaki klijent dobija seriju, informativnu, zabavnu, dečiju ili obrazovnu emisiju, odnosno reklamnu poruku, te dokumentarni, crtani, animirani ili igrani film koji je spreman za plasiranje na bilo kom mediju ili u bioskopu. Posebno napominjemo da su titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, niz godina u ovom poslu i iza sebe imaju brojne audio i video materijale koje su obradili, tako da možete biti sigurni da će i sadržaj koji vi dostavite biti kvalitetno i profesionalno obrađen, te da se neće javljati one greške koje podrazumevaju kašnjenje glasa ili titla.Prevođenje sa španskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na španski

Dostavu sadržaja koje želite da prevedemo sa španskog na persijski jezik možete izvršiti na više načina, odnosno onako kako vama najviše odgovara. Najpre nam ih možete doneti u bilo koju od preko 20 poslovnica koje se nalaze u brojnim gradovima, a ako vam ne odgovra taj način možete ih poslati ili preko bilo koje kurirske službe ili putem “Pošte Srbije”, uz uslov da bude preporučena pošiljka. A za sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, kao što su recimo knjige, udžbenici ili različite vrste tekstova, važi pravilo da ih možete skenirati i polati na naš meil.

Kada prevodilac i sudski tumač koji obrađuje dostavljene sadržaje završi sa svojim poslom, takođe imate više opcija za preuzimanje, a prvenstveno zavisi od toga da li su u pitanju dokumenta ili ostali materijali, uzevši u obzir da se za prevod i overu dokumenata zahteva da dostavite i originale na uvid, koja vam potom mi vraćamo, zajedno sa obrađenim materijalima. U tom slučaju ih možete preuzeti lično, ali i zahtevati da vam ih pošaljemo na određenu adresu, o čemu brine kurirska služba koju mi angažujemo. A uzevši u obzir da se ova usluga svrstava u dodatne, ona nije uračunata u osnovnu cenu, koja uključuje prevod, odnosno overu dokumenata, te se i naplaćuje direktno od klijenata i to prema cenovniku koji je važeći u trenutku dostave. Sve ostale sadržaje koje su preveli naši prevodioci i sudski tumači možete zahtevati da pošaljemo elektronskim putem, odnosno na meil, čime će čitav proces biti mnogo jednostavniji, ali i brži.Prevodi svih dokumenta sa španskog na persijski jezik

Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, to posebno napominjemo da vas kod nas očekuje potpuna obrada ovih sadržaja. Pod tim mislimo na uslugu prevoda sa španskog na persijski jezik, te njihovu overu od strane ovlašćenih lica, to jest sudskih tumača koji su takođe u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Upravo zahvaljujući ovome spadamo u red onih institucija koje klijenti najradije biraju ukoliko su im potrebni prevodi sa španskog jezika na persijski, uzevši u obzir da kod nas znatno štede svoje vreme, budući da na jednom mestu završavaju sve one poslove koji su potrebni da bi dobili dokument koji je preveden u ovoj kombinaciji, te spreman za upotrebi.

Ono što je posebno važno, jeste da se za pojedine dokumente, prema slovu zakona zahteva i posebna vrsta overe koja ne spada u nadležnost sudskih tumača. Reč je o takozvanom haškom Apostille pečatu, kojim se overavaju samo pojedina dokumenta, a u zavisnosti koji dokument je u pitanju zavisi i vrsta overe. Jer, u određenim slučajevima je potrebno najpre u nadležnom sudu izvršiti ovu vrstu overe, pa tek onda prevesti dokument, te zahtevati njegovu overu od strane sudskih tumača, uzevši u obzir da je potrebno prevesti i sam Apostille pečat. Dok je u drugim slučajevima potrebno najpre izvršiti prevod dokumenta, te njegovu overu za koju je zadužen sudski tumač, pa tek onda izvršiti i overu Apostille pečatom. Kada se uzme u obzir da su za ovu vrstu overe isključivo nadležni sudovi Republike Srbije, jasno je i da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju obavezu da klijentima daju informacije vezane za nju, ali će sigurno učiniti sve da vam olakšaju čitav proces, te da vas upute na pravu adresu na kojoj možete dobiti sve validne podatke.

Od dokumenata, sa španskog na persijski jezik prevodimo sva lična, odnosno poslovna dokumenta. Sem izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, radne dozvole i pasoša, prevodimo i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, odnosno sve tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, poput: potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i mnogih drugih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama.

A sa španskog na persijski jezik prevodimo i fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, kao i godišnje i revizorske izveštaje, te odluke, sertifikate, punomoćja, licence, ali i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sve ostale sudske presude i rešenja, odnosno sva pravna akta.

U slučaju potrebe, prevodimo i građevinske projekte, te tehničku i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender. A pored prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, sa španskog jezika na persijski prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sve ostale sadržaje koji se tiču medicine i farmacije, odnosno građevinske industrije.

Prevodi tekstova iz svih oblasti sa španskog jezika na persijski

Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na persijski jezik, bez obzira koja je njihova tema, te da li su namenjeni široj, javnoj upotrebi ili su u pitanju sadržaji namenjeni stručnim krugovima, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford izvršiti i ovu uslugu i to uz maksimalno potovanje zadatih rokova, te po pristupačnim cenama.

Pored tekstova lija tema je vezana za pravo, politiku, finansije, odnosno ekonomiju i bankarstvo, sa španskog na persijski jezik prevodimo i one tekstove čija tema je vezana za oblast: marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, medicine, obrazovanja, informacionih tehnologija, te menadžmenta, psihologije, farmacije, ali i sociologije, građevinske industrije, komunikologije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo naveli.

A sa španskog na persijski jezik prevodimo i književna dela, počev od beletristike i romana, pa do proze, odnosno poezije, kao i udžbenike, bez obzira koliko su njihovi sadržaji kompleksni. Takođe prevodimo i novinske članke, ali i dečije, ilustrovane i stručne časopise.

Pored toga, prevodimo i web sajtove, ali i reklamne materijale, a sem vizit kartica i plakata, sa španskog na persijski jezik prevodimo i PR tekstove, te sadržaje katalofa i brošura, ali i reklamne flajere i letke. Prilikom prevođenja sajtova sa španskog na persijski jezik, naši prevodioci i sudski tumači se u potpunosti pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi klijentima ponudili potpuno kvalitetan prevod, koji će internet pretraživač prepoznati kao originalan, a što će se nesumnjivo odraziti na bolju poziciju sajta na pretraživaču u doglednom vremenskom periodu. Osim sajtova prevodimo i sadržaje web prodavnica, odnosno online kataloga, kao i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate.

Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa španskog jezika na persijski

Uz prevod diplome i dodatka diplome, naši prevodioci i sudski tumači sa španskog na persijski jezik prevode i prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrde o redovnom školovanju, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se obrazovanja.

Na vaš zahtev, sa španskog na persijski jezik prevodimo i diplomske, odnosno seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, te sva ostala dokumenta iz oblasti nauke. Uzevši u obzir da je uglavnom reč o zvaničnim dokumentima, to posebno naglašavamo da ste u obavezi da dostavite i originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao dokumentarni aizvrši njihovu overu. Zapravo, zakonom propisana procedura podrazumeva da se sudski tumač koji je zadužen za overu ovih, ali i svih ostalih dokumenata koja se prevode sa španskog na persijski jezik, prvo mora uveriti da između originalnih i prevedenih sadržaja nema razlike, nakon čega vrši overu prevoda i klijentu pruža dokument koji je sa pravne tačke gledišta apsolutno validan i koji se može predati bilo kojoj državnoj instituciji.

Prevođenje video i audio materijala sa španskog jezika na persijski

Prevođenje video materijala sa španskog na persijski jezik podrazumeva ne samo uslugu prevoda reklamnih poruka, obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno serija i igranih filmova svih žanrova, te animiranih, crtanih i dokumentarnih, već i njihovu finalnu obradu. Zapravo, to znači da kod nas uz prevode svih pomenutih, ali i mnogih drugih audio i video materijala možete dobiti i uslugu njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije. Preciznije rečeno, na jednom mestu i po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu brzine, odnosno kvaliteta izrade dobijate dokument koji možete da plasirate gde god želite.

Usluga koju ćete retko gde još sresti u našoj zemlji se odnosi na usmeno prevođenje sa španskog na persijski jezik, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa oba pomenuta jezika i koji imaju sasvim dovoljno znanja i iskustva da izvrše konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Pored pomenute usluge omogućavamo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu, Na taj način dobijate sve što je potrebno da događaj koji organizujete protekne u savršenom redu kada je reč o ovom njegovom delu. A da bismo prilagodili ponudu zahtevima samog događaja, vrlo je važno da sa nama podelite informacije i samom konceptu njegove organizacije, te predviđenom trajanju događaja, broju učesnika, prostoru u kome će biti održan i ostale detalje, jer ćemo na osnovu njih pripremiti ponudu koja će biti savršena.

Ukoliko ste već imali priliku da date nekome materijale da ih prevede sa španskog na persijski jezik, a ova usluga nije izvršena na profesionalan način, nudimo vam mogućnost da naši stručnjaci izvrše redakturu sadržaja koji su prevedeni na taj način. To znači da, ma kako da je materijal loše preveden, naši lektori i korektori će izvršiti najpre njegov pregled, te sve potrebne ispravke, odnosno profesionalnu lekturu, te korekturu i ponuditi vam materijale koji su u potpunosti prilagođeni pravilima prevođenja i to najpre u smislu tačnosti i kvaliteta, tako date sasvim sigurno biti u potpunosti zadovovljni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje