Prevod sa španskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa španskog na srpski jezik

Za online prevod sa španskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa španskog na srpski jezik

Ukoliko imate potrebu za prevodom ma kog materijla sa španskog na srpski jezik sada već možete da odahnete, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford koji svakome kome je to potrebno nudi uslugu prevoda u ovoj kombinaciji jezika za apsolutno sve vrste materijala, počev od dokumenata, preko svih vrsta dokumentacije, pa do naučnih tekstova.

Ne zaboravite i to da kod nas dobijate kompletnu obradu svih dokumenata koja se prevode sa španskog na naš jezik, jer su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači. Usluga koju pružaju sudski tumači je vrlo bitna kada je u pitanju prevođenje bilo koje vrste dokumenata i dokumentacije, budući da samo pečat ovlašćenog lica može da potvrdi da je prevod veran originalu. A da bi on mogao da maksimalno profesionalno izvrši uslugu overe prevedenih dokumenata, te ispoštuje preciznio određenu proceduru, dužni ste da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid.

Sa španskog na srpski jezik prevodimo i poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno: osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, sertifikate, ugovore, poslovne odluke i fakture, ali i revizorske izveštaje, statute preduzeća, licence, te godišnje poslovne izveštaje, kao i: potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu, dozvolu za boravak i mnoga druga, kako poslovna, tako i lična dokumenta.

Takođe prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, kao i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama vrlo često, a koja se odnose na obrazovanje. A sa španskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, poput: uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i stalnom radnom odnosu i mnoge druge.Prevođenje sa španskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na španski

Na zahtev klijenata će svaki prevodilac i sudski tumač koji je u timu Akademije Oxford prevesti, te overiti i građevinske projekte i dokumentaciju, ali i tehničku i medicinsku, odnosno dokumenatciju za tender. A sem lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, sa španskog na srpski jezik prevodimo i: deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se odnose na oblast farmacije i medicine, odnosno građevinske industrije. Takođe, prevodimo i naučne patente i radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke.

Izuzetno je bitno da napomenemo i to da je svaki klijent dužan da u sudu koji je nadležan za overu dokumenata haškim Apostille pečatom na vreme dobije informaciju da li se ona zahteva i za njegov dokument ili ne, pa ako se zahteva onda da sazna i u kom formatu. Pod tim mislimo da je potrebno da dobiju informaciju da li se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa se onda i on i ceo dokument prevode i overavaju pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ili dokument prvo obrađuju naši prevodioci i sudski tumači, pa se onda on nosi u određeni sud na overu haškim pečatom. Bilo kako bilo, dobro je da znate i to da nijedan prevodilac i sudski tumač nije dužan da vam daje ove informacije, jer one ne spadaju u polje njegovog delovanja, ali znajte da će svakako učiniti sve da vam olakšaju dobijanje potrebnih informacija.

Pored dokumenata i dokumentacije, sa španskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste tekstova bez obzira o kojoj temi govore, a sem onih čija je tema vezana za oblast ekonomije, prava, politike, bankarstva i finansija, prevodimo i one sadržaje koji se odnose na oblast: ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, psihologije, informacionih tehnologija, marketinga, medicine, nauke, komunikologije, farmacije, obrazovanja, građevinske industrije, ali i sociologije i filozofije, odnosno svih drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka.Takođe prevodimo i reklamne materijale (plakate, letke, vizit kartice, kataloge, brošure, PR tekstove, flajere i druge), odnosno sve vrste knjiga, počev od beletristike i romana, preko proze, pa do poezije i udžbenika. Na vaš zahtev sa španskog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, sadržaje online prodavnica i kataloga, ali i softvere (programe i aplikacije), te diplomske i seminarske radove.

Članovi tima Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za usmeno prevođenje sa španskog na naš jezik, a shodno zahtevima događaja koji organizujete vršimo i po najpristupačnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored toga kod nas možete dobiti i uslugu obrade svih video i audio materijala, odnosno emisija (informativne, dečije, obrazovne, zabavne), reklamnih poruka, serija i filmskih ostvarenja (animirani, igrani, crtani, dokumenatrni), te sem njihovog prevođenja, na vaš zahtev obavljamo i sinhronizaciju i titlovanje. A u slučaju potrebe, lektori i korektori obrađuju sve one sadržaje koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, a nisu zadovoljili zahteve klijenata. Nakon profesionalno izvršene redakture takvih materijala, ne postoji klijent koji nije zadovoljan.

Prevodi ličnih dokumenata sa španskog jezika na srpski

Ono što svaki klijent kome su potrebni prevodi ličnih dokumenata sa španskog na srpski jezik mora da zna se odnosi na obavezu dostave originala na uvid, pa je to i osnovni razlog zbog čega se princip slanja dokumenata i drugih materijala na prevod razlikuje.

Najpre da objasnimo zašto se dostavlja original na uvid. Dakle, da bi se izvršila kompletna obrada bilo kog dokumenta, te da bi klijent dobio dokument koji je preveden, ali i validan sa pravnog stanovišta, zvanično ovlašćeni sudski tumač mora najpre da uporedi prevedene dokumente sa originalima. A kada se uveri da nema razlike među njima, on stavlja svoj zvaničan pečat na prevod, to jest potvrđuje da je on veran originalu.

Sa druge strane, dostava dokumenata na prevod može biti izvršena na tri načina i to lično, preko kurirske službe ili, preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom. A sve druge sadržaje za koji vam je potrebno prevođenje sa španskog na srpski jezik dostavljate na najjednostavniji mogući način, odnosno skenirane na naš meil.

Slična procedura je i za slanje materijala koji su prevedeni i overeni, te ih možete preuzeti lično, a možemo vam ih i poslati na adresu preko kurirske službe. Naravno, ako nije potrebna overa, šalju se na meil, ukoliko klijent tako navede. A što se tiče dostave na adresu preko kurirske službe, ona nije uračunata u cenu usluge prevoda i overe, pa se naplaćuje direktno od klijenata prilikom dostave, a po ceni koja se nalazi u važećem cenovniku te kurirske službe.

Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih dokumenata, a sa španskog na srpski jezik između ostalih prevodimo i: vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i druga.

Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta preduzeća, preko sertifikata, bilansa stanja, revizorskih izveštaja, fakura i poslovnih odluka, pa do godišnjih poslovnih izveštaja, bilansa uspeha, licenci, ali i sva druga dokumenta iz oblasti poslovanja.

Prevođenje lekarskih nalaza sa španskog na srpski jezik

Kako se lekarski nalazi svrstavaju u zvanična dokumenta, uzevši u obzir da se često prilažu različitim institucijama, da bi njihovi prevodi sa španskog na srpski jezik bili važeći, mora da bude izvršena i njihova overa i to od strane sudskog tumača koji je za nju ovlašćen. Opet, da bi overa i mogla da bude izvršena, bitno je da klijent dostavi originale na uvid. A dostavlja ih lično, preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu poslovnice Akademije Oxford koja mu je najbliža, odnosno one koja se nalazi u njegovom gradu.

Sem lekarskih nalaza, naši prevodioci i sudski tumači sa španskog na srpski jezik prevode i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sve ostale sadržaje koji spadaju u medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koja se u različitim prilikama podnose nadležnim institucijama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, te sve druge potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave.

Sem toga prevodimo i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, te dokumenta iz oblasti nauke. Pored prevoda diplomskih i seminarskih radova, na vaš zahtev sa španskog na srpski jezik prevodimo i: prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i sva druga dokumenta koja se tiču obrazovanja, a koja sada nismo pomenuli.

Prevodi knjiga sa španskog jezika na srpski

Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sa španskog na srpski jezik prevode sve vrste knjiga, mi to i mislimo, jer kod nas uz prevod udžbenika, po najboljim uslovima možete da dobijete i prevod beletristike, ali i romana i proze, a na vaš zahtev čak prevodimo i dela poezije u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Takođe, prevodimo i bilo koji tekst, počev od onih koji su namenjeni javnoj upotrebi, pa do onih koji se prezentuju isključivo užim stručnim krugovima. Što se naših stručnjaka i njihovog rada tiče, možete biti potpuno sigurni da ne postoji tema sa kojom oni nisu upoznati, tako da sa španskog na srpski jezik prevode tekstualne sadržaje iz bilo koje od sledećih oblasti: marketing, psihologija, politika, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, komunikologija, filozofija, medicina, obrazovanje, građevinska industrija, sociologija, pravo, farmacija, informacione tehnologije, bankarstvo, nauka, menadžment, te mnoge druge grane društvenih, odnosno prirodnih nauka.

Osim toga, sa španskog na srpski jezik prevodimo i web prodavnice, online kataloge, te softvere i sajtove. Osnovni razlog zbog čega je svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan za ovu uslugu najbolji u svom poslu jeste i primena važećih SEO pravila u sam proces prevođenja (Search Engine Optimisation). A to zapravo znači da je preveden sadržaj odlično optimizovan za pretraživače, te da će se svaki sajt koji je tako preveden vrlo brzo naći na prvoj strani, a prilično verovatno i u samom vrhu pretrage.

Na vaš zahtev, korektori i lektori će izvršiti i redakturu svih nestručno i neprimereno prevedenih materijala i to uz maksimalno poštovanje svih pravila struke.

Prevodi filmova sa španskog na srpski jezik

A sa španskog jezika na srpski prevodimo i igrane filmove svih žanrova, ali i crtane, te dokumentarne i animirane. Takođe, na vaš zahtev ćće naši prevodioci i sudski tumači obraditi i: rekalmne poruke, informativne, obrazovne, dečije i zabavne emisije, ali i serije.

Međutim, to je samo manji deo ponude koja se odnosi na prevođenje video i audio materijala sa španskog na srpski jezik. Reč je o tome da svakome ko želi možemo da ponudimo i finalizaciju ovog procesa, a u smislu da na zahtev klijenata možemo da izvršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja.

Tako obrađen materijal klijent može da prikazuje u bioskopu, na televiziji, internetu, to jest bilo kom drugom mediju.

Osim toga, prevodimo i sve one sadržaje koji se odnose na oblast reklamiranja, te sa španskog na srpski jezik prevodimo i letke, flajere, vizit kartice, ali i brošure, plakate, te PR tekstove i kataloge proizvoda, odnosno usluga.

Trebalo bi da znate i to da je svaki sudski tumač i prevodilac koji je angažovan na obradi ove vrste materijala dugi niz godina u ovom poslu, tako da iza sebe ima pozamašne količine prevedenih reklamnih materijala, a to znači i da je usavršio adekvatno prevođenje reklamnih poruka koje su, u pojedinim slučajevima vešto skrivene u originalnim sadržajima.

A kako je dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford vodi računa da maksimalno ispuni zahteve svojih klijenata, to svakome ko ima potrebu za usmenim prevođenjem sa španskog na srpski jezik omogućujemo ne samo simultano, već i konsekutivno, odnosnoprevoženje pomoću šapata, a na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

U slučaju da želite da naši prevodioci i sudski tumači izvrše ovu uslugu, dužni ste i da nas obavestite o broju učesnika događaja koji organizujete, odnosno o tome koliko će trajati, u kakvom prostoru će biti održan, ali i da nas obavestite ukratko o samom konceptu njegove organizacije, kako bi naši stručnjaci mogli da izrade ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve tog događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje