Prevod sa rumunskog jezika na flamanski


Prevodi sa rumunskog jezika na flamanski

U obe varijante je navedena usluga dostupna, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu usmenog prevoda, ali i obrađuju sve sadržaje pisanim putem.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa rumunskog na flamanski jezik, ono je dostupno u sve tri varijante, uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani, ali i konsekutivni, s tim što je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Neophodno je da svaki klijent osnovne informacije o organizaciji same manifestacije najpre dostave, a da bi zaposleni ove institucije mogli te podatke da analiziraju i tako odluče koji tačno tip usmenog prevoda će odgovoriti na zahteve kako učesnika, tako isto i samog organizatora tog događaja.

A na zahtev klijenata će korektori i lektori izvršiti uslugu takozvane redakture, to jest primeniće aktuelna pravila kako bi ispravili propuste u prevedenim materijalima, a ko je je pre njih neko načinio.Prevođenje sa rumunskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na rumunski

Uz popularne i stručne tekstove, čija tematika može biti vezana za svaku granu prirodnih ili društvenih nauka, dostupni su i direktni prevodi časopisa sa rumunskog na flamanski jezik. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, ali i novinske članke i književna dela, te sve one sadržaje koji su vezani za marketing i reklamiranje.

U okviru usluge, koja podrazumeva prevod internet sadržaja u pomenutoj varijanti jezika, sudski tumač i prevodilac izvršavaju i njihovu optimizaciju, uzevši u obzir da SEO alate (Search Engine Optimisation) tom prilikom implementiraju.

Još treba pomenuti i to da se na osnovu zahteva klijenata može izvršiti i profesionalan prevod video i audio sadržaja sa rumunskog na flamanski jezik, a klijentima će tom prilikom biti ponuđena i usluga kako njihovog stručnog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja.

Naravno da ovi stručnjaci prevod u konkretnoj varijanti jezika nude i za dokumenta, a njihova obrada uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest u ovom slučaju sudskog tumača. Svaki dokument koji je na takav način obrađen se smatra pravno validnim, te automatski vlasniku biva omogućeno da ga koristi u praksi kad god za tim ima potrebu.

Najvažnije je da se ispoštuje pravilo o dostavljanju sadržaja na prevod, uzevši u obzir da se kod dokumenata moraju dostaviti na uvid i originali, a za sve ostale materijale to ne važi, jer njih klijenti i šalju na obradu i preuzimaju po završetku elektronski.

Na uvid će klijent dokumenta poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a naravno da ih može i lično doneti u samu poslovnicu ove institucije.

Predviđeno je i da odluči da li će kompletno obrađen bilo koji dokument da preuzme lično u prostorijama prethodno izabranog predstavništva ili će zahtevati da mu bude dostavljen na željenu adresu. Kurirska služba će tu uslugu izvršiti, a naplata će biti direktno od klijenta, jer ona nije uračunata u osnovnu cenu, pa će klijent dostavljaču navedeni iznos i platiti.

Pored dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što su različiti tipovi izjava i saglasnosti, te potvrda i uverenja, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i sva lična dokumenta.

Svakako su specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa rumunskog na flamanski jezik, a shodno iznetim zahtevima mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta, koja ulaze u sastav bilo građevinske i tehničke, bilo poslovne ili dokumentacije za tendere.

Pravna akta će, takođe po zahtevu pojedinaca ovi stručnjaci prvo da u datoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga će sudski tumač uporediti njihovu sadržinu sa originalima i staviti svoj pečat, to jest overiti prevedena dokumenta.

Naglašavamo i to da sve sadržaje iz domena nauke, ali i obrazovanja, zaposleni ove institucije mogu u skladu sa važećim pravilima da obrade.

U slučaju da su nekome potrebni takozvani hitni prevodi dokumenata sa rumunskog na flamanski jezik, neophodno je u što kraćem roku da sudski tumač i prevodilac te sadržaje dobiju, tako da ih klijent na mejl adresu može poslati. Naglašavamo da je to dozvoljeno samo tom prilikom, ali da se svakako klijent obavezuje originale na uvid da dostavi i to što je moguće brže.

Kako bismo svakom pojedincu, koji je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa rumunskog na flamanski jezik olakšali celokupan postupak, napominjemo da je najbolje da se vlasnici tih sadržaja obrate nadležnima u osnovnim sudovima Republike Srbije, a da bi se informisali o takozvanoj nadoveri. Sve to je naglašeno zato što prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog, odnosno Apostille pečata na dokumenta, što i podrazumeva postupak nadovere. Svakako bi bilo značajno da dobiju informacije prvo o tome da li navedeni pečat mora na njihova dokumenta da bude stavljen, ali i da precizno saznaju u kom momentu će nadležni taj pečat staviti, odnosno da li pre ili posle prevoda i overe od strane sudskog tumača.

Prevodi internet prodavnica sa rumunskog jezika na flamanski

Kada zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford budu obrađivali sadržinu i internet prodavnica i kataloga, odnosno sajtova, oni će primeniti i alate koji su poznati pod nazivom Search Engine Optimisation, skraćeno SEO i koriste se zarad prilagođavanja tih materijala pravilima pretrage. Svakako će izvršiti i direktan prevod aplikacija i programa sa rumunskog na flamanski jezik, ali i svih ostalih online sadržaja po zahtevu.

Specijalizovani su prevodioci i sudski tumači da izvrše kako uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivnog i simultanog, a ponudom navedene institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo napomenuti da se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda isključivo sme formirati kada klijent dostavi podatke o organizaciji događaja, to jest kada informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu o tačnom broju učesnika, odnosno o trajanju određene manifestacije, kao i o mestu njenog održavanja.

Svakako će se potruditi da izvrše i profesionalno prevođenje filmskih ostvarenja sa rumunskog na flamanski jezik, bez obzira da li su u pitanju animirani, dokumentarni, crtani ili igrani filmovi, a na zahtev klijenata prevode i reklamne poruke, zatim serije i emisije različite namene i sadržine. U svakom predstavništvu navedene institucije su zaposleni i stručnjaci, koji klijentima pružaju usluge sinhronizovanja i titlovanja kako video, tako i audio materijala, što znači da oni, praktično rečeno na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu.

Ako to bude bilo potrebno, profesionalno će da prevedu i sve materijale iz oblasti marketinga, ali i popularne tekstualne sadržaje, kao i one tekstove koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim.

Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa rumunskog na flamanski jezik, a naravno da će sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika obraditi i književna dela iz oblasti poezije, ali i beletristiku, romane i sva ostala prozna dela književnosti.

S obzirom na to da su lektori i korektori, isto tako zaposleni u ovoj instituciji, to je na raspolaganju svakome ko ima urađen prevod sadržaja i usluga takozvane redakture. Trebalo bi da oni prvo izvrše analizu prevedenih materijala, a kako bi pronašli sve greške koje je neko napravio pre njih, pa da ih onda u skladu sa pravilima flamanskog jezika, odnosno prema originalima obrade i na taj način sve postojeće greške isprave.

Prevođenje građevinskih projekata sa rumunskog na flamanski jezik

Celokupnu sadržinu ne samo građevinske dokumentacije, nego i tehničke i tenderske će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata najpre da prevedu u ovoj varijanti jezika, a odmah nakon toga i da izvrše overu, pošto su im nadležne institucije dale ovlašćenja za to.

Obavezuju se klijenti, koji su zainteresovani za direktan prevod dokumenata sa rumunskog jezika na flamanski, da na uvid donesu ili pošalju originale, što je neophodno upravo zbog overe. Takođe je preporučeno da kontaktiraju osnovni sud, koji je nadležan za postupak nadovere i dobiju informacije o tome da li je neophodno takozvani Apostille, to jest Haški pečat na njihova dokumenta da bude stavljen.

Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci će obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta, koja ulaze u sastav kako građevinske i tehničke, tako isto i dokumentacije za tendere.

A isto tako će klijentima obezbediti kompletnu obradu za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda stalnom zaposlenju i ostale vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja), dok su dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa rumunskog jezika na flamanski (izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala).

Kada to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i lekarske nalaze, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji se smatra delom medicinske dokumentacije.

Pobrinuće se ovi stručnjaci i za prevođenje presuda o razvodu braka sa rumunskog jezika na flamanski, odnosno sudskih odluka i ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata, poput na primer sudskih žalbi, punomoćja za zastupanje i sudskih rešenja, odnosno sertifikata i sudskih tužbi, tekovina Evropske Unije i licenci, ali i drugih dokumenata iz oblasti sudstva i prava.

A izuzev diplomskih, naučnih i seminarskih radova, prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoge druge sadržaje iz oblasti obrazovanja ili nauke. Tako će klijenti dobiti i prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, a zaposleni ove institucije će se potruditi da kompletno obrade i potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i svaki drugi dokument koji se jedne od tih oblasti tiče.

Uz sve što je do sada pomenuto, zaposleni u ma kom predstavništvu te institucije mogu da obrade i svaki dokument, koji se tiče poslovanja, bez obzira da li je u pitanju kompanija ili privatni preduzetnik. Klijente očekuju kako direktni prevodi poslovnih izveštaja sa rumunskog jezika na flamanski, tako isto i kompletna obrada osnivačkog akta preduzeća, faktura i statuta preduzeća, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i ostalih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje