Prevod sa rumunskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na italijanski jezik

Za online prevod sa rumunskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa rumunskog jezika na italijanski se odnose i na obradu sadržaja u pisanom obliku, ali i na pružanje usluga usmenog prevoda, budući da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za jednu i za drugu vrstu prevođenja. Što se tiče usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji, naši stručnjaci su u potpunosti spremni da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje, tako i šapatno. Isto tako, u zavisnosti od vrste događaja za koji se zahteva ova usluga, te tipa usmenog prevoda koji se primenjuje tom prilikom, omogućujemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po posebno pristupačnim cenama.

Uz usmeno prevođenje sa rumunskog na italijanski jezik, sudski tumač i prevodilac će, po potrebi da obrade i različite internet sadržaje (softveri, web katalozi, sajtovi online prodavnice i ostalo), kao i udžbenike, književna dela, odnosno tekstove svih tematika i dužina.

Sem toga, možemo da vam ponudimo i prevod sa rumunskog na italijanski jezik za serije i filmove, te sve druge vrste video i audio sadržaja. A uz ovu uslugu, klijenti dobijaju i sinhronizaciju ili titlovanje obrađenih sadržaja, to jest materijale koji mogu da se prikazuju gde god klijenti žele, bilo da je u pitanju televizija, internet ili bioskop. Prevodioci i sudski tumači mogu da profesionalno i kvalitetno obrade i sadržaje iz oblasti marketinga.Prevođenje sa rumunskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na rumunski

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na italijanski za bilo koji dokument, kod nas možete da očekujete njihovu finalnu obradu, a što podrazumeva da uz preveden, dobijate dokument koji poseduje i pečat sudskog tumača. Njime se potvrđuje da je on apsolutno veran originalu, te da može da bude korišćen u praksi. A da bismo ovu uslugu izvršili prema propisima, svaki klijent mora da učini dve stvari. Prva od njih se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata koji se koriste prilikom overe, a druga podrazumeva dobijanje svih podataka u vezi sa overom Apostille ili haškim pečatom.

Ovaj pečat ne mogu da stave sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, nego određeni sudski organi. Takođe, klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog na italijanski jezik za neki dokument, a pritom dobiju informaciju da je potrebno staviti i ovaj pečat, moraju da saznaju i da li se on mora staviti pre ili posle obrade naših stručnjaka. Na osnovu toga će im biti mnogo jasnije kako će funkcionisati čitav tok obrade konkretnih dokumenata.

Uz mogućnost da nam dokumenta na prevod donesete lično i to u onu našu poslovnicu koja vam je najbliža, nudimo vam i opciju slanja preko "Pošte Srbije" ili kurirske službe. Na mejl dokumenta mogu poslati samo klijenti koji imaju potrebu za hitnim prevodom, a kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da ispune taj zahtev u navedenom roku. Odmah posle toga i to uz maksimalno poštovanje zadatog roka, moraju doneti na uvid originalna i to upravo na onaj način koji je ujedno i najbrži. U principu, sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, klijenti mogu i da nam pošalju preko mejla, a i mi njima na isti način da dostavimo prevedene materijale. Inače, obrađena dokumenta mogu da preuzmu lično ili da im budu dostavljena na određenu adresu, a što je usluga koja podleže dodatnoj naplati, pa je klijent dužan da plaćanje izvrši direktno kuriru prilikom uzimanja pošiljke.Prevodilac i sudski tumač će izvršiti najpre prevođenje sa rumunskog jezika na italijanski, a zatim i overu za bilo koju vrstu dokumenata. A pod tim mislimo najpre na lična (pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i druga), ali i na ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. To znači da će obraditi sve tipove izjava, potvrda, uverenja i glasno (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Obrađujemo i sve vrste dokumentacije, kako poslovnu, tako i građevinsku i tehničku, odnosno tendersku i medicinsku, te sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Kada je to potrebno našim klijentima, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva pravna akta, to jest različite tipove ugovora, punomoćja za zastupanje, te sertifikate, teekovine Evropske Unije, licence, sudske presude i ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva.

Uz sve što smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, naučne patente i ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa rumunskog jezika na italijanski

Sve vrste poslovnih dokumenata, počev od faktura, poslovnih odluka i različitih vrsta poslovnih izveštaja, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno statuta i osnivačkih akata preduzeća će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da kompletno obrade, odnosno da izvrše njihovo prevođenje sa rumunskog na italijanski jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. Tako ćete dobiti dokument koji može biti predat bilo kojoj nadležnoj službi, jer mu upravo ovaj pečat daje zakonsku važnost.

A osim njih, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše obradu i mnogih drugih tipova dokumenata, počev od svih ličnih, preko onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, pa do različitih tipova dokumentacija, odnosno građevinske, tenderske, medicinske i tehničke.

Jednostavnije rečeno, to znači da će oni da prevedu na prvom mestu pasoš i ličnu kartu, odnosno vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu, kao i krštenicu i radnu dozvolu, te venčani list i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i ostala lična dokumenta. Što se tiče onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, tu se najpre misli na izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja bilo kog tipa, a najčešće se u praksi zahtevaju prevodi sa rumunskog na italijanski za uverenje o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, kao i o stalnom zaposlenju, zatim za saglasnost za zastupanje, ali i mnoge druge vrste ovakvih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da izvrše i prevod sa rumunskog na italijanski jezik za građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i lekarske nalaze, kao i za uputstva za rukovanje, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva druga dokumenta koja ulaze u sastav već pomenutih tipova dokumentacija.

Kada se to, zahteva klijentima nudimo i prevođenje sa rumunskog na italijanski jezik za diplome i dodatke diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te prepise ocena, kao i za uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja su vezana za od obrazovanja. Takođe, prevodilac i sudski tumač obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, te mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji se tiču oblasti nauke.

Punomoćje za zastupanje, kao i različite vrste sertifikata, odnosno ugovora i licenci, zatim tekovine Evropske Unije, kao i sudske žalbe i tužbe, te presude, rešenja i odluke, isto tako ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i mnoga druga pravna akta, za koja ćemo izvršiti i overu sudskog tumača.

Svaki klijent kome je potreban prevod sa rumunskog na italijanski jezik za bilo koji dokument ima obavezu da prilikom slanja sadržaja na prevod priloži i originale na uvid, kao i da dobije sve neophodne informacije o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Titlovanje filmova i njihov prevod sa rumunskog na italijanski jezik

Uz prevođenje sa rumunskog jezika na italijanski za igrane, odnosno crtane i animirane, kao i dokumentarne i druge vrste filmova, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje. Naravno, ukoliko im to više odgovara, možemo da izvršimo i sinhronizaciju obrađenih filmova, a prevodilac i sudski tumač će izvršiti prevod i za serije, odnosno zabavne i informativne, te dečije, obrazovne i mnoge druge vrste emisija, kao i za reklamne poruke.

Takođe, klijentima nudimo i obradu svih web sadržaja, kako sajtova, tako i online prodavnica, odnosno softverskih aplikacija i programa, te kataloga usluga ili proizvoda. A tokom obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač ne vrše samo njihovo prevođenje sa rumunskog jezika na italijanski, nego i optimizovanje prevedenih sadržaja za web pregledače, pa na taj način klijentima omogućuju da se prevedeni sadržaji mnogo bolje kotiraju u okviru globalne pretrage, a što se takođe pozitivno odražava i na njihovo poslovanje.

Sve vrste tekstova, bez obzira koliko su složeni, odnosno nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A što se tiče tematike tekstova, ona može biti vezana kako za oblast marketinga, farmacije, nauke i obrazovanja, tako i za domen psihologije, finansija i bankarstva, odnosno sociologije i komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i turizma, ali i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Konsekutivno prevođenje sa rumunskog jezika na italijanski

Jedna od vrsta usmenog prevoda koju pružaju stručnjaci Akademije Oxford zainteresovanim klijentima podrazumeva konsekutivno prevođenje sa rumunskog na italijanski jezik, mada oni mogu da izvrše i šapatno i simultano prevođenje. A kada budemo izrađivali ponudu za uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, neophodno je da nam dostavite sve važeće informacije o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, jer u nju možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako je to primereno samom događaju.

Književna dela, kao i udžbenike, ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac obrađuju i članke iz novina, odnosno stručne i ilustrovane, ali i mnoge druge vrste časopisa. Materijale iz oblasti marketinga, poput reklamnih plakata i flajera, odnosno kataloga, brošura, letaka i vizit kartica, te PR tekstova i mnogih drugih sličnih sadržaja, ćemo na zahtev klijenata da prevedemo sa rumunskog na italijanski jezik. A prevodioci i sudski tumači koji budu obrađivali ovakve materijale, poruku koja se nalazi u originalima na najbolji način će da prilagode duhu italijanskog jezika, čime će potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se tim putem reklamiraju omogućiti da se sa njima što bolje upoznaju.

Svaki klijent koji je određeni sadržaj već dao nekome na prevođenje sa rumunskog na italijanski jezik, ali je dobio neprofesionalno urađen prevod, može u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford da dobije redakturu tako prevedenih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje