Prevođenje sa rumunskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na persijski jezik

Za online prevod sa rumunskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa rumunskog na persijski jezik

S obzirom na to da su u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni vrhunski stručnjaci, to su klijentima na raspolaganju kako direktni prevodi dokumenata sa rumunskog jezika na persijski, tako isto i obrada mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, ali i usluga usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, te mnoge druge dodatne usluge.

Najpre moramo napomenuti da je kompletna obrada svih dokumenata, odnosno celokupnih dokumentacija na raspolaganju svim zainteresovanima, zato što prevodioci i sudski tumači imaju neophodne dozvole da nakon prevoda urade i overu, to jest da potvrde istovetnost originala i prevoda. Zato jeste važno da klijent prilikom slanja sadržaja na obradu priloži i originale, te ili da ih pošalje preko kurirske službe, donese lično ili preporučeno preko “Pošte Srbije” dostavi na adresu najbliže poslovnice ove institucije.

Sa tim u vezi moramo napomenuti da za sve ostale sadržaje važi pravilo o slanju na mejl, jer se ne zahteva dostavljanje originala, a klijenti mogu po istom principu izvršiti i preuzimanje obrađenih materijala tog tipa.Prevođenje sa rumunskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na rumunski

Nasuprot tome, kada bude izvršen direktan prevod dokumenata sa rumunskog jezika na persijski, svaki klijent ima dve mogućnosti da preuzme kompletno obrađene sadržaje tog tipa. Osim što može doći u predstavništvo ove institucije lično i tako preuzeti prevedena i overena dokumenta, može izneti i zahtev da mu ih kurirska služba dostavi na adresu. Ako se za tu opciju bude odlučio, konkretna usluga će biti naplaćena po aktuelnom cenovniku službe za dostavu.

Klijentima ja na raspolaganju obrada kako različitih tipova dokumentacija, poput na primer građevinske, poslovne i lične, zatim tehničke, medicinske i tenderske, tako isto i direktno prevođenje pravnih akata sa rumunskog jezika na persijski.

Istakli bismo i to da sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahteve pojedinaca vezano za obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, a u skladu sa potrebama mogu da prevedu, odnosno overe i sve tipove izjava, potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, to jest dokumenta koja će njihovi vlasnici kasnije predati određenoj državnoj službi.

Bitno je da se upravo vlasnik dokumenata obrati zaposlenima u posebnim službama osnovnih sudova Republike Srbije, a kako bi od njih dobio sve potrebne podatke o postupku koji je poznat kao nadovera. A on uključuje stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata na različita dokumenta, s tim što klijenti moraju znati da je ta vrsta overe regulisana zakonom. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač zvanično nisu ovlašćeni za izvršenje te usluge, klijenti bi trebalo sve potrebne informacije o njoj samostalno da pribave.

Još bi valjalo pomenuti i to da su hitni prevodi dokumenata sa rumunskog jezika na persijski na raspolaganju svim klijentima, kojima je konkretna usluga neophodna u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Tada se dozvoljava slanje sadržaja na mejl adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, ali se svakako vlasnici dokumenata obavezuju da originale na uvid pomenutim stručnjacima dostave u što kraćem vremenskom periodu, a kako bi celokupan postupak obrade bio izvršen u skladu sa pravilima.

Svakako da će sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi i sve marketinške materijale, ali i one sadržaje koji su vezani za internet, odnosno koji se na određeni način tiču računara. Kada budu prevodili web sajtove ili programe, odnosno online prodavnice i aplikacije, oni će izvršiti i optimizaciju svih takvih materijala, to jest uskladiće njihovu sadržinu sa pravilima pretrage. Zapravo će primenjivati pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način će doprineti značajnom poboljšanju pozicije svih tih sadržaja na internetu.

Sve vrste tekstova, koji mogu biti i popularni i stručni će zaposleni u konkretnoj poslovnici da prevedu kada se to od njih bude zahtevalo. Na raspolaganju su klijentima i direktni prevodi književnih dela sa rumunskog jezika na persijski, kao i udžbenika, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i članke iz novina, te časopise koji se mogu baviti različitim oblastima.

U okviru svake poslovnice su zaposleni i stručnjaci, čija specijalnost jesu usluge sinhronizacije i titlovanja svih video i audio materijala. Upravo zahvaljujući tim uslugama se klijentima omogućuje da dobiju kompletno obrađene reklamne poruke, serije i različite vrste filmova, odnosno radijske i televizijske emisije, kao i mnoge druge audio i video sadržaje.

Stručnjaci koji su zaduženi za redakturu materijala različite vrste su, isto tako članovi tima predstavništva ove institucije u svakom gradu, što znači da je zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da dobiju ispravljene prevode. Zapravo je stvar u tome da će lektori i korektori primeniti aktuelna pravila svoje struke i uskladiti loše prevedene materijale i to bilo koje vrste sa njihovim originalima, odnosno sa pravilima koja podrazumeva persijski jezik, a kako bi na taj način klijentima omogućili da dobiju profesionalno obrađene sadržaje i da mogu njima da se služe kada je potrebno.

Vrlo je važna informacija za sve pojedince, koji su zainteresovani za usmeni prevod sa rumunskog jezika na persijski, da ovi stručnjaci mogu primeniti pravila kako šapatnog i simultanog, tako i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, a da je iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe dostupno u svakoj poslovnici. S obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni za izvršenje svih pomenutih usluga, očekuje se da klijent informiše zaposlene u ovoj instituciji kako o tačnom broju osoba, koje bi nekom događaju trebalo da prisustvuju, tako isto i o karakteristikama prostora u kome bi on trebalo da bude održan, te naravno o tome koliko je organizator predvideo da dana ili sati traje. Tek na osnovu svih tih informacija se može odlučiti koji tip usmenog prevoda će maksimalno kvalitetno odgovoriti zahtevima ne samo organizatora, nego i apsolutno svakog učesnika, pa će na osnovu toga ponuda i biti formirana.

Direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa rumunskog jezika na persijski

Svaki lični dokument klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u pomenutoj varijanti jezika da dobiju kako preveden, tako isto i od strane nadležnog lica overen.

Uz uverenje o državljanstvu, zatim pasoš i ličnu kartu, može biti izvršeno i direktno prevođenje krštenice, venčanog lista i umrlice sa rumunskog na persijski jezik, što znači da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, kao i venčanih i umrlih. Svakako da se navedena usluga primenjuje i za potvrdu o prebivalištu, radnu i dozvolu za boravak, kao i vozačku i saobraćajnu, te za sva ostala lična dokumenta.

Članovi tima svake poslovnice ove institucije su i prevodioci i sudski tumači, tako da obradu svih dokumenata izvršavaju u skladu sa zakonom, to jest prvo rade njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a onda ih i overavaju, te potvrđuju zvanično da je njihova sadržina ista kao i u originalu.

Svi klijenti zainteresovani za tu uslugu moraju na uvid priložiti originale, jer je tako pravilima predviđeno, a potrebno je i da se samostalno informišu o potrebi za nadoverom. Konkretni postupak je vezan za stavljanje Apostille pečata, to jest takozvanog Haškog na dokumenta, a ovi stručnjaci nisu ovlašćeni za to, pa je stoga i važno da se klijent samostalno o tome informiše.

Istakli bismo i to da može biti, onda kad je zahtevano, izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa rumunskog na persijski jezik, a što se primarno odnosi na specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i na sva ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da kompletno obrade i različite tipove uverenja, zatim izjava i saglasnosti, kao i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se podnose u različitim situacijama nadležnim institucijama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

Trebalo bi naglasiti i to da se shodno iznetim zahtevima izvršavaju i prevodi pravnih akata sa rumunskog na persijski jezik, a u kom slučaju osim punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i presuda, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sertifikate, sudske žalbe i odluke, kao i tekovine Evropske Unije, zatim ugovore i licence, te sudske tužbe i sva ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva.

Naravno da će sadržinu poslovne dokumentacije sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, a pored statuta preduzeća i osnivačkog akta, tom prilikom će prevesti i overiti sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski i godišnji), kao i poslovne odluke, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, to jest sva dokumenta koja se tiču poslovnog procesa ma koje kompanije ili samostalnog preduzetnika.

Kada bude postojala potreba za tim, vrši se i prevođenje dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa rumunskog na persijski jezik (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i ostala), a svakako da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika kompletno da obrade i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Prevođenje političkih tekstova sa rumunskog jezika na persijski

Stručni i popularni tekstualni materijali i političke, ali bilo koje druge tematike će biti u najkraćem mogućem roku prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford mogu da izvrše i direktan prevod ekonomskih tekstova sa rumunskog na persijski jezik, ali i onih koji su vezani za oblasti poput medicine, psihologije i prava, odnosno građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Usluga redakture sadržaja različite vrste je dostupna svakom klijentu ove institucije, a na osnovu iznetih zahteva će nju izvršiti lektori i korektori. Kada budu ispravljali postojeće greške u sadržajima, oni će se potruditi da maksimalno poštuju kako pravila koja važe u persijskom jeziku, tako isto i pravila prevođenja.

Bitno je napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da obrade i filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta (crtani, dokumentarni, animirani, igrani i drugi), a svakako će biti izvršeni i prevodi reklamnih poruka i serije sa rumunskog na persijski jezik, kao i informativnih emisija, zatim zabavnih, obrazovnih i mnogih drugih video, ali i audio sadržaja. Inače su članovi tima svake poslovnice ove institucije i stručnjaci, koji su specijalizovani za usluge sinhronizacije i titlovanja, tako da klijenti mogu odabrati onu uslugu koja im više odgovara, kako bi dobili kompletno obrađene sadržaje tog tipa.

Marketinške materijale će isto tako pomenuti stručnjaci prevesti u ovoj varijanti jezika, tako da će klijenti dobiti obrađene PR tekstove, kataloge i reklamne letke, ali i brošure, te vizit kartice, potom flajere i plakate, kao i sve ostale reklamne materijale.

Ukoliko bude bio organizovan događaj, kome će prisustvovati govornici navedenih jezika, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa rumunskog na persijski jezik. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi u ponudi ove specijalizovane institucije, to će konkretna usluga biti uneta u ponudu, ako bude bilo odlučeno da upravo simultani prevod ovi stručnjaci primene. A da bi sa sigurnošću bilo utvrđeno koji tip usmenog prevoda će ispuniti očekivanja svakog učesnika, kao i organizatora, klijent ima obavezu da dostavi informacije o organizaciji manifestacije (koje su karakteristike mesta na kome će biti održana, koliko će dana ili sati trajati, koliko je ljudi predviđeno da bude prisutno i ostale informacije).

Naglašavamo da na najbolji mogući način prevodilac i sudski tumač znaju kako treba primeniti alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da klijentima koji su zainteresovani za prevod web sadržaja sa rumunskog na persijski jezik, biva omogućena i usluga optimizacije. A na taj način oni dobijaju i prevedene i optimizovane sajtove, internet prodavnice i onlajn kataloge, ali i softvere, to jest različite vrste programa i aplikacija, te mnoge druge materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet.

Potrudiće se zaposleni ove specijalizovane institucije da u datoj varijanti jezika prevedu i književna dela, bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna, ali i udžbenike, zatim časopise i članke iz novina različite tematike i složenosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje