Sudski tumač i prevodilac za albanski jezik

Jedan od jezika koji spada u indoevropsku jezičku grupu, albanski je maternji za preko 7 miliona ljudi. Kako su stanovnici Albanije naseljeni i u mnogim drugim zemljama, gde uglavnom odlaze zbog svojih poslova, to se često javlja i potreba za prevodima dokumenata, ali i njihove overe. Koliko je važna overa sudskog tumača jasno govori i podatak da se jedino dokument, odnosno bilo koja vrsta dokumentacije koja se prevede sa ili na albanski jezik, te overi njegovim pečatom smatra zakonski važećom. A Prevodilački centar Akademije Oxford na jednom mestu nudi obe usluge, tako da svojim klijentima štedi najpre vreme i trud, ali i novac.

Uz prevod svih sadržaja sa albanskog na srpski, te sa srpskog na albanski, kod nas vas očekuju i prevodi u mnogim drugim jezičkim kombinacijama, uzevši u obzir da su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za obradu materijala na preko, čak 40 svetskih jezika. Praktično gledano, to znači da kod nas možete dobiti i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa albanskog na engleski, nemački, francuski, italijanski i španski jezik, ali i prevode sa albanskog na: portugalski, ruski, grčki, hrvatski, mađarski, slovenački, mađarski, bosanski, turski, arapski, bugarski, holandski, danski, češki, poljski, norveški, slovački, ali i romski, pakistanski, japanski, kineski, te znakovni, latinski, korejski, kineski, estonski, finski i još mnogo drugih jezika koji se govore u različitim delovima sveta. Sve navedene usluge vršimo i u suprotnom smeru, odnosno sa bilo kog stranog jezika na albanski, a shodno vašim zahtevima.

Svaki prevodilac i sudski tumač za albanski jezik koji je član našeg tima će u potpunosti ispoštovati vaše zahteve i omogućiti vam da po najboljim uslovima dobijete prevod svih vrsta poslovnih i ličnih dokumenata, ali i tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije. Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i još mnogo drugih ličnih dokumenata će na vaš zahtev prevesti naši prevodioci i sudski tumači za albanski jezik i to po najboljim uslovima, kako u pogledu kvaliteta i brzine izrade, tako i sa stanovišta cene.

Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, preko godišnjih i revizorskih izveštaja, pa do bilansa stanja i uspeha, te svih vrsta sertifikata i licenci, poslovnih odluka, ugovora i faktura. Shodno vašim zahtevima, svaki prevodilac i sudski tumač za albanski jezik će prevesti i tekovine Evropske Unije, ali i sva pravna akta i sudska rešenja i presude.

Na zahtev klijenata prevodimo i: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, te naučne patente, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, kao i upustva za rukovanje i mnoga druga dokumenta iz oblasti nauke, farmacije, građevinske industrije i medicine.
Takođe, naši prevodioci i sudski tumači za albanski jezik obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, ali i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se na obrazovanje.

Uzevši u obzir da je procedura overe prevedenih dokumenta recizno propisana zakonom, te da podrazumeva da je sudski tumač koji je zadužen za ovaj posao dužan da uporedi upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, to znači da je svaki klijent obavezan da prilikom dostave materijala svakako dostavi i originalna dokumenta. Upravo zato je potrebno da dokumenta dostavite lično u jednu od naših brojnih poslovnica, koje se nalaze na prometnim lokacijama u brojnim gradovima naše zemlje. Ukoliko niste u prilici da dokumenta dostavite lično, to možete učiniti jednostavnim angažovanjem bilo koje kurirske službe ili ih poslati preko “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom. Inače, ostale vrste materijala nam možete dostaviti i na meil, samo u slučaju da nije potrebna njihova overa.

A što se tiče dostave dokumenata, na meil ih možete dostaviti samo u onim slučajevima kada imate potrebu za prevođenjem u vrlo kratkom roku, kada se pristupa takozvanom hitnom prevodu. Razlog zbog koga je moguća dostava i na meil u ovom slučaju, jeste da se ubrza čitav proces, ali morate imati na umu da ste svakako obavezni da naknadno dostavite i originale i to na jedan od pomenutih načina. Upravo tako ćemo u potpunosti ispoštovati proceduru, a ujedno i uspeti da vam omogućimo da prevod dobijete u roku koji ste naveli.

Kako biste izbegli nepotrebno gubljenje vremena, preporuka je da najpre izvršite proveru u nadležnom sudu o posebnoj vrsti overe, poznatoj kao haški Apostille pečat. Ova overa ne isključuje overu sudskog tumača, ali se vrši samo za određena dokumenta, a nijedan sudski tumač i prevodilac za albanski jezik nema obavezu da poseduje informaciju o tome da li je za vaš dokument potrebna i ova overa ili ne, budući da su za nju nadležni sudski organi. Ali, kako je jedan od primarnih ciljeva poslovanja Akademije Oxford da naši klijenti dobiju sve potrebne informacije, to ćemo im dati i potrebna uputstva koja se odnose na overu Apostille pečatom, odnosno uputstva gde mogu da dobiju ovu overu i raspitaju se o tome da li je za njihov dokument potrebna ili ne.Prevođenje sa albanskog i na albanski jezik

Jedan od dokaza da prevođenje sa albanskog i na albanski jezik u okviru Akademije Oxford ne podrazumeva samo obradu različitih dokumenata, jesu i brojne dodatne usluge koje vrše naši prevodioci i sudski tumači za albanski jezik, ali i drugi stručnjaci koji su takođe članovi našeg tima.

Reč je o tome da uz prevod svih video i audio materijala vršimo i uslugu njihovog titlovanja i sinhronizacije, čime se svim klijentima pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene materijale koje mogu da plasiraju tamo gde žele, bez obzira da li je reč o bisokopu, televiziji, internetu, radiju ili ma kom drugom mediju. Uz prevod reklamnih poruka i serija, sa albanskog i na albanski jezik prevodimo i dečije, naučne i zabavne emisije, ali i dokumentarne, animirane, igrane i crtane filmove.

Takođe prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja različite tematike i kompleksnosti. Oblasti za koje smo specijalizovani kada su prevodi tekstova u pitanju su brojne, pa ćemo pomenuti samo pojedine zbog kojih nam se klijenti i najčešće obraćaju: pravo, psihologija, ekonomija, politika, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, informacione tehnologije, finansije, marketing, te sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka.

A sa albanskog i na albanski jezik prevodimo i web sajtove i to uz primenu svih pravila dobre optimizacije sadržaja za pretraživače, što znači da će određeni sajt biti odlično optimizovan i da će se u relativno kratkom roku naći u samom vrhu pretrage. Pored sajtova, naši prevodioci i sudski tumači prevode i online kataloge, ali i softverske programe i aplikacije, te sadržaje web prodavnice, bez obzira koliko su složeni.

Stručnjaci koji su u našem timu su usmereni i na uslugu usmenog prevoda sa albanskog i na albanski jezik, odnosno i za šapatno i za simultano i za konsekutivno prevođenje. Osim toga omogućujemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po cenama koje su sigurno među najpovoljnijim na tržištu. A da bismo u potpunosti izašli u susret vašim zahtevima, neophodno je da nam dostavite sve informacije o događaju koji organizujete, poput broja učesnika, trajanja i karakteristika samog prostora u kome će događaj biti održan, kako bismo mogli da vam pripremimo ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti sve zahteve tog događaja.

Redaktura već prevedenih materijala je još jedna usluga koju pružamo, a odnosi se na one sadržaje za čije prevođenje sa albanskog i na albanski jezik nisu zaduženi naši sudski tumači i prevodioci, budući da oni svoj posao obavljaju uz potpuno poštovanje svih pravila prevodilačke struke, tako da nema potrebe za redakturom takvih materijala. Ali se neretko događa da nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da izvršimo ispravke sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu. Kada profesionalni korektori i lektori koji su zaduženi za obavljanje ove usluge završe svoj posao, možete biti uvereni da će čak i najzahtevniji klijent biti i više nego zadovoljan dobijenim materijalom, bez obzira koliko loše je bio preveden.

Sve dodatne informacije o prevođenju sa albanskog i na albanski jezik, bez obzira koja jezička kombinacija je u pitanju, možete dobiti u bilo kojoj od naših mnogih poslovnica u zemlji!

Prevod sa srpskog na albanski jezik

Ako znate da su u timu Akademije Oxford sudski tumači i prevodioci za naš. odnosno albanski jezik biće vam jasno i zašto smo jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja svojim klijentima nudi usluge prevoda sa srpskog jezika na albanski. Ali to nije kraj uslugama koje nudimo, jer uz prevod dokumenata dobijate i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači, te na taj način u relativno kratkom roku imate dokument koji je sa zakonskog stanovišta isti kao i svaki drugi originalan, odnosno validan dokument.

A osim dokumenata, odnosno različitih tipova dokumentacija, poput medicinske, građevinske, tehničke, kao i tenderske i drugih vrsta, sa srpskog jezika na albanski vršimo prevod i za reklamne poruke, serije i filmove, kao i sve tipove emisija (dečije, informativne, obrazovne i druge). Takođe, kod nas možete dobiti i prevod tekstova bilo koje tematike i složenosti, te bez obzira na to da li su u pitanju sadržaji namenjeni prezentovanju stručnjacima za pojedine oblasti ili, pak oni koji će biti prezentovani javnosti.

Prevođenje sa srpskog jezika na albanski se odnosi i na web sajtove, odnosno sve vrste onlajn sadržaja, poput web prodavnica i kataloga, to jest softverskih aplikacija i programa. Prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i književna dela, kako beletristiku, tako i romane, odnosno prozu i poeziju. Vršimo i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na albanski, a specijalizovani smo i za simultano i konsekutivno, te za posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. Pored same usluge, klijentima obezbeđujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje sa srpskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na srpski

Kada su u pitanju reklamni materijali, poput brošura, PR tekstova, reklamnih letaka, kataloga, flajera, odnosno plakata i vizit kartica, naši prevodioci i sudski tumači će i njih obraditi u skladu sa zahtevima klijenata. Redakturu onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, isto obezbeđujemo svim zainteresovanim klijentima, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili ostali sadržaji.

Prevod sa srpskog na albanski ličnih dokumenata, odnosno pasoša i lične karte, izvoda iz matičnih knjiga, vozačke i saobraćajne, odnosno radne kao i dozvole za boravak, sudski tumači i prevodioci će takođe izvršiti, ali i za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (izjave, uverenja, saglasnosti, potvrde i ostala), kao i za dokumenta iz oblasti poslovanja. A prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno sva pravna akta (sudske presude, rešenja, žalbe, odluke, tužbe, punomoćja za zastupanje, sertifikate, licence i druga).

Sudski tumači i prevodioci će obraditi i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, tako da sa srpskog jezika na albanski, pored ostalih prevodimo i: diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, naučne radove i patente, ali i diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove i ostala dokumenta ove vrste.

Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta sa srpskog jezika na albanski imaju obavezu da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da izvrši njihovo upoređivanje sa originalima. Nakon što stavi svoj pečat na original, on praktično gledano potvrđuje da je taj dokument potpuno veran originalu, što dalje znači da klijent može da ga preda bilo kojoj državnoj ustanovi ili drugoj službi. Takođe klijenti moraju biti informisani i o tome da zakon nalaže da se za pojedina dokumenta mora izvršiti i nadovera, to jest na prevod staviti i haški, to jest Apostille pečat. Ovaj pečat se stavlja isključivo u okviru sudova u našoj zemlji i to osnovnih, što podrazumeva da klijenti moraju sami da potraže informacije o tome da li se ova overa radi i za njihova dokumenta. A ako saznaju da je potrebno staviti Apostille pečat na ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa srpskog jezika na albanski, moraju da pitaju i u kom trenutku toku procesa obrade se stavlja haški pečat. Inače, najčešće se on stavlja po završetku obrade od strane naših stručnjaka, ali postoje i ona dokumenta za koja zakon propisuje da se prvo stavlja haški pečat, a onda prevodioci i sudski tumači vrše dalju obradu u skladu sa pravilima zakona. Tom prilikom se ne prevodi samo dokument, već i Apostille peča, što znači da sam proces može u određenoj meri duže da traje nego prvopomenuti.

Osim što nam dokumenta na prevod možete doneti lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, imate mogućnost i da nam ih pošaljete na dva načina, to jest preporučeno putem “Pošte Srbije” ili angažovanjem kurirske službe. Ostale materijale za koje nije potrebna usluga sudskog tumača možete poslati i putem mejla. Dostava obrađenih materijala takođe može biti izvršena elektronskim putem, ali samo ukoliko su u pitanju sadržaji za koje nije potreban pečat sudskog tumača, a sve ostale možete dobiti i dostavom na kućnu adresu. Plaćanje ove usluge se vrši prilikom preuzimanja i to po ceni koju formira kurirska služba, uzevši u obzir da se ona smatra dodatnom uslugom i samim tim nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenta. Kako hitan prevod dokumenata podrazumeva njegovu izradu u kratkom roku, iz tog razloga se jedino tada klijentima dopušta da dokumenta dostave prvo skenirana na mejl, a da originale dostave na najbrži način naknadno.

Prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na albanski

Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na albanski jezik, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će izvršiti njihovu kompletnu obradu, bez obzira da li su u pitanju lična, odnosno dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja ili, pak poslovna, građevinska, tenderska, medicinska, odnosno tehnička dokumentacija. Naravno prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala).

Kod nas vas očekuju i prevodi sa srpskog na albanski jezik za sva pravna akta, počev od sudskih presuda, preko tužbi, odluka, rešenja i žalbi, pa do licenci, tekovina Evropske Unije, odnosno punomoćja za zastupanje i sertifikata različitih vrsta. Pored prevoda pasoša i lične karte, te krštenice, nudimo vam i prevođenje saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, odnosno vozačke i radne dozvole, te potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak i ostalih ličnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za rukovanje i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske, medicinske i tehničke dokumentacije. Prevodimo i poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, bilanse uspeha, odnosno stanja, finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća i ostala poslovna dokumenta.

Važno je da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači nisu zaduženi za overu haškim (Apostille) pečatom, koji može da se zahteva za određena dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na albanski jezik, te iz tog razloga ste u obavezi da potražite ove informacije u okviru osnovnog suda u vašem gradu. A ako se mora staviti i haški pečat na vaš dokument, tada je neophodno da pitate i da li se on stavlja posle ili pre obrade naših stručnjaka.

Takođe, klijenti treba i da budu upućeni u sam proces obrade dokumenata, jer se od njih zahteva i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, pošto sudski tumač prevod mora da uporedi sa originalima. Tek kada je siguran da su pitanja istovetni sadržaji, on overava dokumenta i na taj način im daje značaj u smislu zakona i prava, jer se takav dokument smatra istovetnim originalnom.

Pored mogućnosti da dokumenta donesete lično u bilo koju našu poslovnicu, možete i da ih pošaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. A što se preuzimanja tiče, imate mogućnost da dođete lično u našu poslovnicu ili da vam prevedena i overena dokumenta budu isporučena na adresu. Ova usluga se naplaćuje potpuno odvojeno od prevođenja sa srpskog na albanski jezik i overe, jer nije uračunata u osnovnu cenu. Cena ove usluge isključivo zavisi od kurirske službe koja je zadužena za dostavu. A dokumenta na mejl možete da nam pošaljete samo onda kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, ali i tada treba da nam u najkraćem mogućem roku dostavite originale na uvid.

Prevodi sajtova sa srpskog na albanski jezika

Kada je u pitanju prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na albanski, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford izvršiti ovu, kao i ostale usluge maksimalno profesionalno- A to znači da će tokom prevođenja web sajta implementirati sva znanja koja poseduju vezano za optimizaciju sadržaja za web pretraživače. Samim tim što se primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), određeni web sajt će relativno brzo biti među prvima u polju pretrage, uzevši u obzir da će ga internet pretraživači kotirati kao originalan sadržaj.

Osim sajtova prevodimo i online prodavnice, odnosno kataloge, ali i softvere, te bilo koji program ili aplikaciju. Sa srpskog jezika na albanski prevodimo i književna dela, kako romane i beletristiku, tako i poeziju i prozu, ali i udžbenike.

Kod nas vas očekuju i prevodi svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga, počev od vizit kartica i plakata, preko brošura, reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova i kataloga. Prevodilac i sudski tumač će sa posebnom pažnjom obraditi reklamnu poruku koja se u njima nalazi i prilagoditi je duhu ciljanog, to jest albanskog jezika, kako bi pronašla bolji put do potencijalnih klijenata kojima je ovo maternji jezik.

Takođe, možemo izvršiti i prevod sa srpskog jezika na albanski za sve vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i stručne, odnosno dečije, a prevpdimo i članke iz novina. Na zahtev klijenata izvršićemo redakturu svih onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali taj prevod ne zadovoljava određeni nivo kvaliteta.

Prevodi sajtova sa srpskog na albanski jezika

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani za prevođenje političkih tekstova sa srpskog na albanski jezik, a sem njih prevode i one koji se tiču oblasti ekonomije, prava, finansija i bankarstva, odnosno građevinske industrije, informacionih tehnologija, te menadžmenta, farmacije, obrazovanja, komunikologije, ali i medicine, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i mnogih drugih grana što prirodnih, što društvenih nauka.

Uz to, kod nas možete dobiti i obradu svih vrsta video, to jest audio materijala, koja podrazumeva ne samo njihovo prevođenje sa srpskog na albanski jezik, već i sinhronizaciju, ali i titlovanje. Ova usluga podrazumeva obradu animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, odnosno serija, ali i zabavnih, obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno reklamnih poruka, bez obzira da li su u pitanju televizijske ili radijske reklame.

Sudski tumači i prevodioci će izvršiti usmeno prevođenje sa srpskog na albanski jezik u skladu sa vašim zahtevima. A prema smernicama koje dobiju vezano za događaj koji organizujete, oni će primeniti simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od vrste prevoda koja se primenjuje, možemo da vam ponudimo i po izuzetno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi sa albanskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata može da izvrši i prevod sa albanskog jezika na srpski i to ne samo za dokumenta, već i za mnoge druge sadržaje. Ukoliko imate potrebu za obradom dokumenata u ovoj kombinaciji jezika možete da budete potpuno mirni, jer u okviru bilo koje naše poslovnice dobijate njihov prevod i overu sudskog tumača, tako da će vaša dokumenta vrlo brzo biti spremna za dalju upotrebu. Radi se o tome da jedino dokument koji je preveden, a sadrži i pečat sudskog tumača, može da bude tretiran kao pravno važeći. Upravo iz tog razloga sa ponosom navodimo da smo jedna od vrlo retkih institucija na teritoriji naše zemlje koja u svojoj ponudi ima i prevođenje sa albanskog jezika na srpski i overu sudskog tumača, pa zato i ne čudi što se broj zainteresovanih klijenata koji nam se obraćaju sa ovim zahtevom povećava iz dana u dan.

Pored prevoda poslovnih, odnosno ličnih dokumenata, obrađujemo i ona koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski i naučni radovi, odnosno patenti). Takođe prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju. uverenje o neosuđivanosti i ostale tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava. Sva pravna akta, odnosno presude o razvodu braka, ostale vrste sudskih presuda, tužbi, odluka, žalbi i rešenja, kao i sertifikate, ali i punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije i licence, isto prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji i overavamo pečatom zvaničnog lica.

Prevođenje sa albanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na albanski

Za prevođenje dokumenata je vrlo važno poštovanje propisane procedure, koja podrazumeva slanje originalnih dokumenata na uvid, koja sudski tumači treba da uporede sa prevodima. Kada se utvrdi da nema nikakve razlike između prevoda i originala, stavlja se zvaničan pečat sudskog tumača, čime se potvrđuje da je prevod isti kao i original, to jest da može da se preda bilo kojoj službi. Sudski tumač može tom prilikom i da utvrdi da ima određenih razlika između ova dva dokumenta, kada će klijentima predložiti da se izvrši usluga lekture i korekture već prevedenog dokumenta. Naravno i ovu uslugu možete da dobijete u bilo kojoj našoj poslovnici, a za redakturu prevedenih materijala su zaduženi profesionalni lektor i korektor. Po završetku obrade dokumenata, odnosno svih potrebnih ispravki on se vraća sudskom tumaču koji ga overava u skladu sa zakonom.

Pored toga toga što možete da ih pošaljete kurirskom službom ili ih dostavite lično na adresu naše poslovnice, možete i da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom. U situaciji kada su vam prevodi sa albanskog jezika na srpski potrebni vrlo brzo, možete dokumenta da ih pošaljete prvo elektronskim putem, a onda i da ih dostavite na jedan od navedenih načina. Tako će sudski tumači i prevodioci moći odmah da pristupe njihovoj obradi i omoguće vam da prevod dobijete u vrlo kratkom roku. Obrađena dokumenta dobijate ili na kućnu adresu ili ih preuzimate lično u našoj poslovnici. Dostavu na adresu će izvršiti određena kurirska služba i naplatiti ovu uslugu po svom cenovniku direktno od klijenata.

Uzevši u obzir da zakon propisuje da se određena dokumenta moraju overiti i haškim pečatom, koji je poznat i kao Apostille, to je obaveza klijenata da se u okviru osnovnog suda koji je u ovom slučaju nadležan, raspitaju o svim potrebnim detaljima. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nisu zaduženi da vam daju ove informacije, ali mogu da vas upute na one državne institucije koje će vam pružiti sve neophodne podatke. Jednostavnije rečeno, to znači da prvo morate da pitate da li se za vaša dokumenta zahteva overa Apostille pečatom, pa ako je odgovor potvrdan, onda treba da saznate na koji način se vrši ova overa za konkretna dokumenta. Haški pečat se može staviti po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga. Zato i jeste važno da dobijete sve potrebne informacije, jer umnogome od toga i zavisi kojim tokom će teći proces obrade određenih dokumenata.

Kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na srpski za igrane, crtane, animirane i dokumentarne filmove, odnosno radijske ili televizijske reklamne poruke, kao i zabavne, informativne, dečije i obrazovne emisije, te serije. Takođe uz njihov prevod vršimo i titlovanje ili sinhronizaciju, a u skladu sa vašim zahtevima. Pored njih obrađujemo i tekstualne sadržaje, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one koji će biti korišćeni isključivo u užem krugu stručnih lica. Bilo koja da je njihova tema, prevodilac i sudski tumač će ih obraditi maksimalno profesionalno i to u optimalnom roku, a po cenama koje su i više nego povoljne.

Sa albanskog jezika na srpski prevodimo i reklamne materijale, odnosno flajere, brošure, plakate, vizit kartice, PR tekstove, kataloge usluga, odnosno proizvoda i mnoge druge sadržaje koji su namenjeni bilo prezentovanju rada kompanije, bilo reklamiranju usluga, odnosno proizvoda. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa potrebama klijenata obraditi i sve one sadrže koji se tiču oblasti interneta, to jest informacionih tehnologija. A pod tim primarno mislimo na web sajtove, ali i softverske programe, odnosno aplikacije, kao i sadržinu online kataloga ili prodavnica. Prevodimo i književna dela, poput proznih i poetskih sadržaja, odnosno beletristike i romana, a obrađujemo u skladu sa vašim zahtevima i udžbenike, odnosno različite vrste časopisa i članke iz novina.

Posebno naglašavamo da će prevodioci i sudski tumači izvršiti i uslugu usmenog prevoda sa albanskog jezika na srpski, odnosno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje. Ne zaboravite da su sve navedene vrste prevoda namenjene tačno određenoj određenom tipu događaja, pa je vrlo važno da nas blagovremeno obavestite o detaljima vezanim za događaj koji organizujete i za koji vam je potreban usmeni prevod sa albanskog jezika na srpski, kako bismo mogli da u potpunosti prilagodimo ponudu tim zahtevima. A kada je primerena upravo ta vrsta prevoda, kod nas možete da izvršite i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve one materijale za koje nije potrebno izvršiti uslugu overe sudskog tumača, možete da nam pošaljete elektronskim putem, a ako vam tako više odgovara. Na isti način možete i da očekujete da mi vama dostavimo obrađene sadržaje.

Prevodi pasoša sa albanskog jezika na srpski

Svi klijenti koji imaju potrebu da dobiju prevod pasoša sa albanskog na srpski jezik, u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford će dobiti ne samo prevod, već i njegovu overu od strane ovlašćenih lica, to jest dokument koji mogu da predaju bilo kojoj nadležnoj službi. Naime, dokument koji ima i pečat sudskog tumača se, zapravo izjednačava sa originalom ,tako da može da se smatra pravno važećim. Pored pasoša prevodimo i krštenicu, umrlicu i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, ličnu kartu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, kao i dozvolu za boravak, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te saobraćajnu dozvolu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim.

A kod nas možete da dobijete i prevod svih vrsta dokumentacije, počev od medicinske, preko poslovne i građevinske, pa do tehničke i tenderske dokumentacije. Prevodioci sudski tumači, u skladu sa vašim zahtevima obrađuju, između ostalog i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala slična dokumenta. Prevodimo i sertifikate, ali i sudske presude, tužbe, uverenja, žalbe i odluke, odnosno sertifikate, tekovine Evropske Unije i punomoćja za zastupanje, kao i ostala nepomenuta pravna akta.

Takođe, u skladu sa vašim potrebama možemo da izvršimo i prevod diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja, seminarskih, naučnih i diplomskih radova, odnosno potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, naučnih patenata i svih ostalih dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, odnosno nauke.

Sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev obrađuju i svu poslovnu dokumentaciju, kako poslovne odluke i fakture, tako i sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski, godišnji i drugi), odnosno statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao poslovna dokumentacija. Obrađujemo i ona dokumenta koja se često zahtevaju od strane nadležnih institucija, kao što su svi tipovi saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i mnoga druga).

Za klijente kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa albanskog na srpski jezik je vrlo važna informacija da kod nas dobijaju kompletnu uslugu, odnosno prevod i overu od strane sudskog tumača, pa je iz tog razloga vrlo važno da na uvid dostave originalna dokumenta, ali i da se u okviru osnovnog suda u svom gradu raspitaju da li se haški pečat stavlja i na ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika. Haški ili Apostille pečat se stavlja isključivo na dokumenta koja određuje zakon, a prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju, pa se iz tog razloga preporučuje klijentima da se samostalno raspitaju najpre da li se on zahteva za njihova dokumenta, a onda i u kom trenutku se stavlja, jer on može biti stavljen pre ili nakon obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača.

Klijenti imaju mogućnost da dokumenta dostave lično u našu poslovnicu, odnosno da ih pošalje preporučeno preko “Pošte Srbije” ili kurirskom službom, a na mejl mogu da ih dostave samo ako su im potrebni hitni prevodi sa albanskog na srpski jezik. I tada naravno moraju da dostave originale na uvid, ali uz maksimalno poštovanje zadatog roka. Po završetku obrade, dokumenta mogu da preuzmu lično ili da budu dostavljena na adresu, što se dodatno naplaćuje u skladu sa cenovnikom kurirske službe koja i donosi dokumenta.

Prevod časopisa i članaka iz novina sa albanskog na srpski jezik

Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje stručnih ili ilustrovanih časopisa sa albanskog jezika na srpski, naši prevodioci i sudski tumači će podjednako kvalitetno obraditi i jedne i druge, a osim njih prevodimo i članke iz novina.

Obrađujemo i udžbenike, ma kako oni bili kompleksni i obimni, kao i za sve vrste književnih dela (proza, romani, poezija, beletristika i drugi). U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da izvršimo i lekturu, odnosno korekturu, koja se odnosi na sve one sadržaje koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno. Ovu uslugu vrše profesionalni korektori i lektori, koji imaju sasvim dovoljno iskustva i znanja, tako da možete biti sigurni da će obrađeni materijali biti u potpunosti usklađeni sa pravilima koja propisuje prevodilačka struka.

Sa albanskog jezika na srpski prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblasti marketinga i to uz maksimalno poštovanje svih pravila reklamiranja. A to znači da će prevodilac i sudski tumač reklamnu poruku koja se nalazi u okviru flajera, letaka, plakata ili, pak kataloga, PR tekstova, brošura i ostalih materijala, vrlo pažljivo uskladiti sa pravilima srpskog jezika. Na taj način se postiže primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer se potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se reklamiraju, a koji se koriste srpskim jezikom predmet reklamiranja na pravi način približava.

Prevođenje igranih filmova sa albanskog jezika na srpski

Usluga koja se podrazumeva prevod igranih filmova sa albanskog na srpski jezik je tek jedan deo, jer su našem timu i profesionalni titleri, to jest umetnici koji su isključivo specijalizovani za sinhronizaciju prevedenih filmova. Jednostavnije rečeno, svi klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog video ili audio materijala sa albanskog na srpski jezik, kod nas mogu očekivati i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju točka. A to se odnosi i na animirane, dokumentarne i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, te serije i sve vrste radio ili televizijskih emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge vrste).

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa albanskog na srpski jezik. Da bi vrsta usmenog prevoda bila dobro odabrana, neophodno je da nam klijenti dostave sve validne informacije o samom događaju koji organizuju, što znači da moramo znati koliko će trajati, koji broj učesnika se očekuje, gde će biti održan i, uopšteno kako je zamišljen. A na osnovu toga, stručnjaci u našem timu odlučuju da li će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, a u skladu sa vrstom prevoda vam mogu ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sa albanskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako bila neuobičajena njihova tema, te bez obzira na to da li su namenjeni javnom plasiranju ili će biti prezentovani užem krugu stručnjaka za određenu oblast. Ekologija i zaštita životne sredine, finansije, politika, farmacija, bankarstvo, ekonomija, medicina, nauka, građevinska industrija, turizam, obrazovanje, komunikologija, psihologija, menadžment, sociologija, filozofija, informacione tehnologije i komunikologija su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema ovih tekstova.

Prevod sa albanskog na druge jezike


Prevodilac za albanski jezik

Prevodilac za albanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za albanski jezik

Vidi više o prevodiocu za albanski jezik >>>

Kurs albanskog jezika

Škola albanskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite albanski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs albanskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu albanskog jezika >>>


Sudski tumač za albanski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za albanski jezik
Prevodilac za albanski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na albanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online albanski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje