Prevođenje sa albanskog na flamanski jezik

Prevod sa albanskog jezika na flamanski

Izuzetno je značajno da svako kome je potrebno direktno prevođenje sa albanskog jezika na flamanski zna da je ta usluga dostupna širom Srbije, uzevši u obzir da na više od 20 lokacija postoje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

U toj instituciji su zaposleni i sudski tumači i prevodioci, ali i mnogi drugi stručnjaci, koji ostvaruju zahteve svih klijenata vezano za obradu sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji.

Primarno moramo naglasiti da obrada dokumenata, koju zaposleni te institucije vrše, uključuje kako njihov direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski, isto tako i overu, a što je u potpunosti usaglašeno sa slovom zakona. Svaki klijent u tom slučaju dobija kompletno i propisno obrađen dokument, što znači da je on sa pravnog aspekta validan i da se u praksi koristi kao i svaki drugi originalan i priznati dokument.Prevođenje sa albanskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na albanski

Kako sadržinu tehničke, građevinske i poslovne, odnosno medicinske i dokumentacije za tendere, tako isto i različite vrste što potvrda i izjava, što uverenja, ali i saglasnosti će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade kada se to od njih zahteva.

Budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač mora, neposredno pre stavljanja pečata na preveden dokument na njegovu sadržinu uporedi sa originalom, klijent će imati obavezu da na uvid donese originalna dokumenta. Ukoliko mu to ne odgovara, može ih poslati putem „Pošte Srbije“ i to preporučeno, ali i zadužiti bilo koju kurirsku službu da originalna dokumenta dostavi u najbližu poslovnicu ove institucije.

Naravno da će samostalno izabrati i kako želi dokumenta da preuzme, a pošto bude izvršen njihov direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski, ali i overa. Na raspolaganju je mogućnost dostavljanja na adresu putem kurirske službe ili lično preuzimanje direktno u predstavništvu te institucije. Pojedinci koji se za prvu varijantu opredele će biti u obavezi i da prema cenovniku službe za dostavu izvrši plaćanje konkretne usluge.

Pomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu propisno da prevedu, odnosno izvrše overu za sva ona dokumenta, koja su vezana bilo za sudstvo ili obrazovanje, bilo za pravo ili nauku.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa albanskog jezika na flamanski, kao i svih drugih koje pojedinci budu prema pravilima na obradu dostavili.

Pomenuti stručnjaci ove usluge pružaju u najkraćem mogućem roku, ali isto tako ostvaruju zahteve klijenata, koji su vezani za hitno prevođenje dokumenata u toj kombinaciji jezika. S obzirom na to da je u tom slučaju rok za izradu naročito kratak, dozvoljava se vlasnicima dokumenata da originale kasnije pošalju ili donesu na uvid, a očekuje se da u najkraćem mogućem roku izvrše i njihovo slanje na mejl.

Samim tim što sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za sprovođenje postupka poznatog kao nadovera, a kada se na dokumenta prema tačno utvrđenom principu mora staviti Apostille, odnosno takozvani Haški pečat, to je vrlo važno da se svaki klijent postara sve informacije o tome samostalno da pribavi. Kako su namenska odeljenja u sklopu osnovnih sudova naše zemlje za to zadužena, to će se njima i obratiti, te zahtevati da dobije sve podatke o tome.

Kad god je to nekome potrebno, mogu da budu izvršeni i prevodi filmova i serija sa albanskog jezika na flamanski, odnosno svih ostalih kako video sadržaja, tako isto i audio. U okviru svake poslovnice te institucije su zvanično zaposleni i oni stručnjaci, koji zainteresovanima pružaju usluge sinhronizacije svih tih materijala, odnosno njihovog titlovanja.

Sve vrste tekstualnih sadržaja, koji se smatraju stručnim i popularnim će pomenuti stručnjaci prevesti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Shodno zahtevima klijenata se izvršavaju i prevodi udžbenika sa albanskog jezika na flamanski, ali i časopisa, književnih dela i novinskih članaka.

Izuzev brošura, letaka i reklamnih kataloga, sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i mnoge druge marketinške materijale.

Kada klijent bude zahtevao prevod u toj varijanti jezika za sadržaje koji su vidljivi na internetu ili se na bilo koji način odnose na kompjutere, biće mu omogućena i usluga njihovog stručnog optimizovana. A zapravo to znači da će prevodioci i sudski tumači koristiti SEO alate (Search Engine Optimisation), što će doprineti znatno boljem pozicioniranju svih tih sadržaja, jer će zahvaljujući optimizaciji od strane pretraživača biti prepoznati kao najbolji rezultati za takozvane ključne reči i izraze.

Kako iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako isto i usmeni prevod sa albanskog jezika na flamanski spada u domen ovih stručnjaka. Moramo napomenuti da svaki klijent, koji želi da prevodilac i sudski tumač primene usmeni prevod u okviru konkretnog događaja, imaju obavezu podatke o njegovoj organizaciji da dostave. Stvar je u tome da oni izuzev simultanog prevoda, mogu u navedenoj varijanti jezika da primene i konsekutivni, ali i takozvani šapatni. A kako je tačno definisano u kom slučaju se svaka od tih usluga primenjuje, bitno je da ovi stručnjaci budu upoznati sa detaljima, koji se odnose ne samo na mesto održavanja, nego i na broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne i trajanje manifestacije.

Članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije su, takođe i lektori, kao i korektori. Budući da je njihova specijalnost takozvana redaktura, njima se mogu obratiti oni klijenti, za čiji materijal je izvršen direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski. Zahvaljujući pravilima lekture i korekture će ovi stručnjaci vlasnicima tih materijala omogućiti njihovu pravilno obradu, jer će sve načinjene greške ispraviti i usaglasiti ih najpre sa originalima, a potom i sa pravilima ciljanog, to jest flamanskog jezika.

Na zvaničnu mejl adresu pomenute institucije će svi materijali ove vrste biti dostavljeni na obradu, a određeno je i da preuzimanje obrađenih sadržaja bude isto tako izvršeno. Svako kome drugačiji vid i preuzimanja, ali i dostavljanja takvih sadržaja na prevođenje sa albanskog jezika na flamanski ne odgovara u potpunosti, ima pravo da kontaktira zaposlene u najbližem predstavništvu te institucije i sazna na koji način još može i slanje i preuzimanje izvršiti.

Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa albanskog jezika na flamanski

Sve vrste kako uverenja, poput recimo uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, tako isto i potvrda i saglasnosti, ali i izjava će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata da kompletno obrade. Da budemo precizni, izradiće direktan prevod dokumenata sa albanskog na flamanski jezik, a potom i overu, za koju su zvanično ovlašćeni. Samo zahvaljujući takvom principu rada klijenti dobiju kompletno obrađeno ne samo uverenje o nekažnjavanju, nego i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, potom potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i svaki drugi dokument koji nakon toga imaju pravo bilo kojoj državnoj instituciji da predaju.

Isto tako će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade sva dokumenta, ali i mnoge druge materijale, koji su vezani bilo za oblast obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i druga), bilo one koji su svrstani u pravna akta, budući da su vezani za oblasti prava i sudstva (punomoćje za zastupanje, žalbe, licence, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, ugovori, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka i druge presude, sudske odluke i sva ostala pravna akta).

Moramo istaći i to da li je iznet zahtev za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču, jer tako predviđa postupak njihove overe. Reč je, zapravo o tome da pomenuti stručnjak mora fizički da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, pošto dozvolu da svoj pečat stavi ima samo ako je potpuno siguran da između njih nema razlike.

Budući da usluga poznata kao nadovera, a koja uključuje stavljanje Haškog ili drugačije nazvanog Apostille pečata na dokumenta, nije među onima za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, to je bitno da klijent podatke o svemu tome samostalno dobije. Trebalo bi da prvo kontaktira zaposlene u određenom odeljenju specijalnog suda, koji se nalazi u njegovom gradu ili mu je najbliži, te da se raspita o obavezi overe ovim pečatom za određena dokumenta.

A ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje pasoša i lične karte sa albanskog na flamanski jezik, ali će ostvariti zahtev i onih klijenata, koji su zainteresovani za prevod i overu bilo kog drugog ličnog dokumenta (izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i mnoga druga).

Sem lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je uvršten zvanično u medicinsku dokumentaciju.

Pored toga, klijenti ove institucije mogu dobiti kompletno obrađene i građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, potom uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom tehničke, građevinske ili, pak dokumentacije za tendere.

Nama je preostalo još da pomenemo i to da se izvršavaju prevodi poslovnih izveštaja sa albanskog na flamanski jezik po zahtevu klijenata, a u kom slučaju ovi stručnjaci osim kompletne obrade godišnjih, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja, mogu prevod u toj varijanti jezika da izrade i za revizorske izveštaje, a potom i da ih overe. Takođe će kompletno obraditi i sva ostala dokumenta, koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju, kao što su na primer rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, odnosno fakture i statut preduzeća, te bilo koji drugi dokument, koji je na određeni način vezan za poslovni proces i to bilo kog pravnog lica.

Direktni prevodi informativnih emisija sa albanskog jezika na flamanski

Pored osnovne usluge, a koja uključuje direktno prevođenje emisija sa albanskog na flamanski jezik, bez obzira da li su u pitanju dečije, informativne, obrazovne, zabavne ili neke druge, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima i njihovu sinhronizaciju, odnosno uslugu profesionalnog titlovanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači izuzev emisija, u pomenutoj varijanti jezika obraditi i crtane filmove, reklamne poruke i igrane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, ali i serije, te bilo koju drugu vrstu video ili audio sadržaja.

Zaposleni navedene institucije će se pobrinuti da u datoj kombinaciji jezika prevedu i tekstove, što podrazumeva profesionalnu obradu i naučnih i popularnih sadržaja, nevezano za to koliko su kompleksni i kojom tematikom se bave.

Shodno iznetim zahtevima se vrši i usluga redakture, a za koju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori te institucije. Napominjemo da se usluge lekture i korekture primenjuju isključivo onda, kada neko poseduje urađen prevod sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, ali njegovim kvalitetom nije zadovoljan, pošto su prisutne greške. Ovi stručnjaci tada moraju prvo da urade analizu konkretnih materijala, te da utvrde koji propusti su u njima načinjeni, a onda i da nastoje na najbolji mogući način da ih isprave.

U skladu sa iznetim zahtevima može da bude izvršen i direktan prevod udžbenika sa albanskog na flamanski jezik, odnosno članaka iz novina, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi u konkretnoj varijanti jezika i bilo koje književno delo, kao i časopis.

Online sadržaje će pomenuti stručnjaci, takođe prema zahtevima da prevedu, ali će izvršiti i uslugu njihove stručne optimizacije. Ustvari će implementirati alate SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način prilagoditi sadržinu kako internet prodavnica i web kataloga, odnosno programa, tako isto i sajtova, kao i aplikacija i mnogih drugih onlajn sadržaja upravo zahtevima, koje podrazumeva web pregledač.

Dostupni su i profesionalni prevodi vizit kartica sa albanskog na flamanski jezik, odnosno PR tekstova, kataloga i reklamnih flajera, zatim brošura i reklamnih letaka, ali i svih ostalih marketinških materijala. Moramo naglasiti da prilikom obrade takvih sadržaja sudski tumač i prevodilac ne primenjuju samo pravila flamanskog jezika, nego i ona koja važe u oblasti marketinga, pošto su sa njima upoznati.

Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ova institucija omogućuje zainteresovanima i angažovanje pomenutih stručnjaka, a zarad izvršenja usluge usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Osim simultanog prevoda, oni mogu da primene i pravila šapatnog, odnosno konsekutivnog, a upravo od karakteristika samog događaja će zavisiti koja od svih tih usluga može na zahteve u potpunosti da odgovori. Klijent koji je zainteresovan za navedenu uslugu mora podatke o organizaciji manifestacije da dostavi, a oni neizostavno moraju uključivati informacije o mestu održavanja, odnosno o broju učesnika, te svakako o tome koliko je organizator definisao da taj događaj traje. A kada bude izvršena propisna analiza svih tih podataka, biće i odlučeno koja od navedenih usluga je najprimerenija za konkretnu situaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje