Prevodi sa albanskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa albanskog na persijski jezik

Za online prevod sa albanskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa albanskog na persijski jezik

Sasvim je svejedno da li je navedena varijanta prevoda klijentima potrebna u pisanoj ili usmenoj formi, zato što sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno i znanja, ali i iskustva u primeni obe varijante te usluge.

Naročito je važno istaći da je dostupno simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa albanskog jezika na persijski. U okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a da bi mogla biti napravljena ponuda za uslugu usmenog prevoda, ovi stručnjaci moraju detaljno da budu obavešteni o načinu organizacije konkretnog događaja. Misli se prvenstveno na to da ih klijenti moraju informisati o mestu njegovog održavanja, potom o broju učesnika, te svakako o trajanju. Sve te informacije se kasnije analiziraju, a zatim se utvrđuje koja od navedenih usluga može na zahteve da odgovori što bolje.

Zainteresovanima je na raspolaganju kako obrada marketinških i tekstualnih materijala, koji se svrstavaju i u popularne i u stručne, tako isto i direktan prevod udžbenika sa albanskog jezika na persijski. Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac da u datoj jezičkoj kombinaciji obrade i književna dela, ali i članke iz novina, te dečije, ilustrovane i stručne časopise.Prevođenje sa albanskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na albanski

Ako neko bude prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahtevao za internet materijale, u svakom predstavništvu ove institucije na raspolaganju ima i uslugu optimizacije tih sadržaja. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač tada implementiraju SEO alate (Search Engine Optimisation), što zapravo znači da oni internet kataloge, web sajtove i onlajn prodavnice, te ostale slične sadržaje usklađuju sa pretragom i pravilima koja u okviru nje važe, te tako utiču na poboljšanje pozicije svih takvih materijala.

Naročito je značajna informacija da se vrše kako direktni prevodi video i audio materijala sa albanskog jezika na persijski, tako i usluga njihove sinhronizacije, s tim što profesionalni titleri takođe nude svoje usluge, tako da klijent praktično govoreći dobija na jednom mestu kompletno obrađene radijske i televizijske emisije, filmove i reklamne poruke, ali i serije i sve ostale sadržaje tog tipa.

Pravilo je da na mejl može dostaviti sve ove materijale zainteresovani, odnosno da će ih tako isto preuzeti, a nakon što zaposleni ove institucije konkretne usluge budu pružili. Ako nekome to ne odgovara, može se opredeliti za bilo koji drugi vid i slanja i preuzimanja sadržaja, a o svim detaljima se može raspitati direktno u samoj poslovnici.

Međutim, kada je u pitanju prevođenje dokumenata sa albanskog jezika na persijski, zahteva se dostavljanje originala na uvid, što znači da se i postupak razlikuje. Dakle, originalna dokumenta klijenti šalju ili preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali to mora biti preporučena pošiljka, dok je naravno dozvoljeno i da dostava bude lično izvršena.

Sve to se zahteva zato što sudski tumač i prevodilac izvršavaju kompletnu obradu kako pravnih akata i medicinske dokumentacije, odnosno ličnih dokumenata, tako isto i svih vrsta izjava, uverenja i potvrda, te saglasnosti, odnosno dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama. Ustvari, oni će izraditi prvo njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda će i overiti prevod u skladu sa pravilima koja važe i sa ovlašćenjima koja su im data.

Naravno da će zaposleni ove institucije izraditi i direktan prevod poslovne dokumentacije sa albanskog jezika na persijski, ali i svih onih dokumenata koja se odnose kako na oblast nauke, tako isto i na obrazovanje. Pobrinuće se da prevedu i sva ona dokumenta, koja su svrstana bilo u građevinsku ili tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere.

Inače je predviđeno stavljanje Apostille pečata na tačno određena dokumenta, a naglašavamo da je njegov drugačiji naziv Haški i da za tu vrstu overe nisu zaduženi zaposleni ove institucije. Samo iz tog razloga naglašavamo da bi vlasnik dokumenata trebalo nadležnima da se obrati, te da od zaposlenih u osnovnom sudu zahteva informacije o tome da li je navedeni pečat obavezno staviti na konkretna dokumenta ili ne, odnosno u kom trenutku tokom postupka njihove obrade se overa pomenutim pečatom mora izvršiti.

A uz sve do sada pomenute usluge, klijentima su dostupni i hitni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na persijski. Zapravo će tada prevodilac i sudski tumač konkretne usluge pružiti u izuzetno kratkom vremenskom roku, a koji će svaki klijent pojedinačno da odredi. Uzevši u obzir da je vreme za izradu prevoda i overe vrlo ograničeno, klijentima se dopušta da na uvid kasnije dostave originale, a prvo bi trebalo na mejl adresu da pošalju skenirana dokumenta.

Osim mogućnosti da bilo koji prethodno dostavljeni dokument, a po završetku prevoda i overe sudskog tumača preuzme lično u samoj poslovnici, klijent ima mogućnost da se opredeli i za dostavu preko kurirske službe. S obzirom na to da se radi o usluzi koja nije uračunata u osnovnu, to podrazumeva da će plaćanje biti izvršeno od strane klijenta i to u trenutku preuzimanja propisno obrađenih dokumenata.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa albanskog jezika na persijski

Kompletna obrada ne samo ovog, nego i svakog drugog dokumenta, koji je za oblast obrazovanja vezan je dostupna u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zaposleni u poslovnicama te institucije su specijalizovani i za prevođenje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa albanskog na persijski jezik, kao i za kompletnu obradu prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, te nastavnih planova i programa fakulteta, a podrazumeva se da će na zahtev klijenata da prevedu i diplomske, kao i seminarske radove, ali i sve ostale sadržaje koji se na konkretnu oblast odnose.

S obzirom na to da su i prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu te institucije zaposleni, zainteresovanima će biti omogućena najpre usluga prevoda, a onda će ovlašćeni stručnjaci izvršiti i overu svakog prevedenog dokumenta. Tačnije, oni će proveriti da li su originali i prevodi istovetni, pa će stavljanjem svog pečata na preveden dokument potvrditi da je njegova sadržina verna u potpunosti originalu.

Svi koji su zainteresovani za obradu kako pojedinačnih dokumenata, tako i sadržine različitih tipova dokumentacija moraju originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču da dostave, budući da ih on prvo upoređuje sa prevodima, a tek posle toga ima pravo i da ih overi.

Posebnu pažnju bi trebalo da obrate svi klijenti, koji su za prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika zainteresovani, na činjenicu da stavljanje Apostille pečata na obrađene sadržaje, takođe poznatog i pod nazivom Haški, nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Samo to jeste razlog što se klijentima savetuje da kontaktiraju osnovni sud, koji jeste zadužen za izvršenje postupka označenog kao nadovera, te da direktno od zaposlenih zatraže sve neophodne informacije. A pod tim mislimo da se moraju raspitati kako o tome da li konkretni pečat uopšte treba da bude stavljen na njihova dokumenta, odnosno da li se taj tip overe vrši nakon prevoda i usluge, koju pruža ovlašćeni sudski tumač ili pre toga.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju sa albanskog na persijski jezik, s tim što ovi stručnjaci prevode i overavaju sva ostala uverenja, kao i potvrde i izjave, te saglasnosti (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama).

Izuzev naučnih radova, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i uopšteno govoreći, sve ostale sadržaje koji se na nauku odnose.

Tendersku dokumentaciju, kao i tehničku i građevinsku, to jest sva dokumenta koja u njihov sastav ulaze će, isto tako po zahtevu klijenata oni prevesti u datoj varijanti jezika i overiti. Na taj način se obezbeđuje zainteresovanima kompletna obrada deklaracija proizvoda, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i mnogih drugih trenutno nenavedenih dokumenata, a koja su uvrštena u konkretni tip dokumentacije.

Napomenuli bismo i to da shodno iznetim zahtevima može da bude izvršen i direktan prevod sudskih rešenja i odluka sa albanskog na persijski jezik, posle čega sledi overa tih dokumenata. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade kako presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, tako isto i žalbe, te punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske tužbe, sertifikate i licence, kao i ugovore, to jest apsolutno sva pravna akta.

A na osnovu zahteva bilo kog klijenta, zaposleni konkretne poslovnice ove specijalizovane institucije obrađuju i celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovni proces ili preduzetnika ili preduzeća), tako isto i medicinske (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga).

Naravno da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za obradu bilo kog ličnog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji. Tako će oni, pored ostalog izvršiti direktno prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa albanskog na persijski jezik, te će kompletno obraditi i uverenje o državljanstvu, pasoš i dozvolu za boravak, ali i ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, kao i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i sva ostala lična dokumenta.

Simultano prevođenje sa albanskog na persijski jezik

Da bi svi učesnici neke manifestacije, ali i njeni zvanični organizatori bili u potpunosti zadovoljni uslugom usmenog prevoda, mora biti odabran onaj tip te usluge, koji će propisno odgovoriti na sve zahteve. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za pružanje sva tri tipa te usluge, tako da osim konsekutivnog i simultanog, oni izvršavaju i prevod uz pomoć šapata sa albanskog jezika na persijski. Stoga se i zahteva od zainteresovanih za tu uslugu da zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford detaljno informišu ne samo o tačnom mestu održavanja događaja, nego i o detaljima koji se odnose na njegovo trajanje i na broj učesnika. A tek kada sve te podatke budu dobili, oni će izvršiti adekvatnu analizu i ustanoviti koja usluga će na te zahteve najbolje odgovoriti, pa će u skladu sa tim i formirati ponudu, u koju može da bude uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Podrazumeva se da je ta usluga u ponudi svake poslovnice ove institucije, tako da klijent za čiju manifestaciju bude bio određen simultani prevod u ovoj varijanti jezika, može da iznajmi najkvalitetniju moguću opremu po odličnoj ceni.

Kako ilustrovane i stručne, tako isto i dečije časopise, zaposleni ove institucije takođe mogu da prevedu. A specijalizovani su sudski tumač i prevodilac i za obradu udžbenika, članaka iz novina i književnih dela, svejedno da li se radi o poetskim ili o proznim.

Sve vrste tekstualnih materijala, isto tako mogu da budu obrađene, a prevodi sa albanskog jezika na persijski se vrše i za stručne tekstove različite tematike i za popularne.

Uz uslugu korekture, zaposleni ove specijalizovane institucije mogu da izvrše i lekturu kada je to potrebno. Moramo naglasiti da se te usluge vrše kada prethodno prevedeni sadržaj nije usklađen sa originalom, odnosno kada postoje propusti i greške, koje u skladu sa pravilima redakture pomenuti stručnjaci moraju ispraviti. Na taj način će klijenti u optimalnom roku dobiti sadržaje usklađene sa originalom i propisno prevedene, tako da ih vlasnici mogu koristiti u apsolutno svakoj situaciji, ako za tim imaju potrebu.

Posebno bi trebalo istaći i to da u sklopu usluge, koja uključuje direktno prevođenje audio i video materijala sa albanskog jezika na persijski, klijenti mogu izabrati između mogućnosti da oni budu sinhronizovani ili titlovani. Zapravo će na taj način imati priliku da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene i serije i reklamne poruke, odnosno informativne, dečije i obrazovne, te zabavne emisije, kao i igrane, crtane i animirane, ali i dokumentarne filmove, odnosno sve ostale video ili audio sadržaje.

Svakako da prevodilac i sudski tumač mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i web sadržaje, počev od sajtova, preko internet prodavnica i kataloga, pa do softvera, a u kom slučaju će izraditi prevod programa i aplikacija sa albanskog jezika na persijski. Kada budu obrađivali sve pomenute i mnoge druge onlajn sadržaje, implementiraće i SEO alate (Search Engine Optimisation), što zapravo znači da će uskladiti njihovu sadržinu sa smernicama, koje podrazumeva pretraga na internetu. Osnovni cilj takvog pristupa jeste da se konkretnim materijalima obezbedi mnogo bolja pozicioniranost na internetu, a to upravo optimizacija i omogućuje.

Uz sve pomenute sadržaje, na raspolaganju su svim klijentima ove institucije i direktni prevodi marketinških materijala u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje