Prevod sa albanskog na srpski jezik

Prevodi sa albanskog na srpski jezik

Kada su u pitanju prevodi sa albanskog jezika na srpski, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali da je među retkim, ako ne i jedina institucija u našoj zemlji, koja u svojoj bogatoj ponudi usluga koje svakodnevno vrši ima i ovu.

Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, svakom klijentu koji ima potrebu da dobije prevod dokumenata sa albanskog jezika na naš jezik, nudimo i uslugu overe za koju je zadužen sudski tumač, što znači da klijenti u relativno kratkom roku dobijaju kompletno obrađen dokument koji, praktično gledano mogu odmah da koriste.

Ono što može u određenoj meri da produži proces obrade dokumenata, jeste posebna vrsta overe za koju su zaduženi tačno određeni sudski organi naše zemlje, a koja je znana kao overa haškim Apostille pečatom. Naime, ta vrsta overe ne isključuje overu sudskog tumača, već je podrazumeva, ali po tačno određenom redosledu, koji zavisi od vrste dokumenta koji se obrađuje. Stvar je u tome da se overa Apostille pečatom ne zahteva za sva dokumenta, a za ona koja se zahteva se najčešće vrši na dva načina. Prema jednom, prvo se radi prevod i overa dokumenta od strane sudskog tumača, pa se takav dokument nosi u nadležan sud, kako bi bio overen haškim pečatom. Drugi način podrazumeva da se prvo radi overa Apostille pečatom, pa se dokument daje na prevođenje sa albanskog jezika na srpski, ali se u tom slučaju prevodi i dokument i pečat, te se na kraju i overava pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Baš iz tog razloga je preporuka da se klijenti prvo raspitaju u nadležnoj državnoj instituciji da li je uopšte potrebno izvršiti overu Apostille pečatom i ako jeste, po kom principu je treba izvršiti. Iako prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nemaju obavezu da poseduju informacije o overi haškim pečatom, možete da budete sigurni da će učiniti sve što mogu da vam maksimalno pojednostave ovaj proces, te da vam daju informacije o institucijama koje su nadležne i u okviru kojih ćete dobiti sve potrebne informacije.Prevođenje sa albanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na albanski

Naši prevodioci i sudski tumač će na vaš zahtev sa albanskog jezika na srpski da prevedu sva lična dokumenta, poput: pasoša, lične karte, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i radnu i dozvolu za boravak, te sva druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

Takođe, sa albanskog jezika na srpski prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje firme ili preuzetnika, kao što su: bilansi uspeha i stanja, godišnji, revizorski i sve druge vrste poslovnih izveštaja, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, fakture, odluke i poslovne ugovore, a prevodimo i sve vrste ugovora, punomoćja, licence, sertifikate, sudske presude, rešenja, žalbe i tužbe, te tekovine Evropske Unije i druga pravna akta.

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev obraditi i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su: potvrda o stalnom radnom odnosu i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava.

Prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku i građevinsku, kao i medicinsku dokumentaciju. Osim građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, sa albanskog jezika na srpski prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sva ostala dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti.

U slučaju potrebe, obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a odnose se na oblast obrazovanja. A sa albanskog jezika na srpski prevodimo i seminarske, diplomske i naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja i, uopšteno sva dokumenta i druge materijale koji se odnose na oblast nauke.Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će sa albanskog jezika na srpski da prevede i tekstualne sadržaje, bez obzira koja je njihova tematika i koliko su složeni, ali i dugački. Uzevši u obzir da su naši stručnjaci visokoobrazovani, te im niti jedna od tema nije strana. Sem tekstova iz oblasti politike i ekonomije, prevodimo i one čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, finansija, psihologije, sociologije, ali i komunikologije, informacionih tehnologija, građevinske industrije i mnogih drugih oblasti.

Uz to, sa albanskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste video i audio sadržaja, poput serija, filmova, reklamnih poruka i emisija, a vršimo i njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje, u skladu sa vašim zahtevima.

Prevodimo i knjige svih vrsta, počev od udžbenika, preko dela proze i poezije, pa do romana i beletristike, kao i članke iz novina i sadržinu časopisa različitih vrsta. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će obraditi i sve vrste web sadržaja, kako sajtove, tako i online kataloge i internet prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije.

Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za uslugu usmenog prevođenja sa albanskog jezika na srpski i to po najboljim uslovima. Sem usluga simultanog i konsekutivnog prevoda, pružamo i uslugu prevođenja uz pomoć šapata, a na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kod nas možete dobiti i profesionalnu redakturu materijala koje je neko već preveo sa albanskog jezika na srpski, ali nisu ispoštovana pravila koja nalaže prevodilačka struka. Lektori i korektori Akademije Oxford vam nude mogućnost obrade ovakvih sadržaja u relativno kratkim rokovima i po pristupačnim cenama.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa albanskog jezika na srpski

Uz prevod diplome i dodatka diplomi, naši prevodioci i sudski tumači će sa albanskog na srpski jezik prevesti sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, a koja se odnose na obrazovanje, kao što su na primer: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske i seminarske radove, ma kako da su kompleksni i obimni. Takođe, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno sva dokumenta koja se tiču nauke.

Od dokumenata, prevodimo i ona koja se smatraju ličnim, odnosno: izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica, umrlica), uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, pasoš, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvola i mnoga druga. A prevodimo i dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije, odnosno preduzetnika: bilanse uspeha i stanja, poslovne godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, revizorske izveštaje, fakture, te sve vrste poslovnih ugovora i odluka, sertifikate, licence i druga dokumenta ove vrste. Sva pravna akta, sudske tužbe, presude,žalbe i rešenja, takođe naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev, te ih prevode sa albanskog na srpski jezik i overavaju zvaničnim pečatom.

Uz sva pomenuta, prevodimo i različite vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda (potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druge), odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u skladu sa zahtevima.

Imajte na umu da se za sva navedena dokumenta zahteva i overa sudskog tumača, kako bi mogla da se koriste, jer se jedino tako obrađena dokumenta svrstavaju među zakonski važeće, budući da pečat sudskog tumača znači da je prevod sa albanskog na srpski jezik veran originalnom dokumentu. I samo zato što ovlašćeni sudski tumač koji vrši overu mora da uporedi prevod sa originalnim dokumentom, klijent je dužan da dostavi na uvid originale. Samim tim se i procedura donekle razlikuje, jer sve ostale sadržaje mogu da šalju na mejl, a dokumenta mogu da donesu lično ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe.

Takođe, prevedena i overena dokumenta mogu da preuzmu lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford ili im ih može dostaviti kurirska služba na željenu adresu, ali se ta usluga naplaćuje dodatno prilikom preuzimanja, a po važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu pošiljke.

Klijenti kojima je prevođenje dokumenata sa albanskog na srpski jezik potrebno vrlo brzo, imaju dozvolu da skenirana dokumenta prvo pošalju na naš mejl, a originale dostave naknadno na jedan od pomenutih načina.

Postoji još jedan vrlo bitan detalj koji može da utiče na produženje roka za izradu prevoda, uzevši u obzir da bi klijenti trebalo da se na vreme raspitaju u nadležnim isntitucijama o tome, kako bi uštedeli sebi vreme i finansijska sredstva. Reč je o overi haškim Apostille pečatom, koju vrše nadležni sudovi na teritoriji Republike Srbije, te nijedan naš prevodilac i sudski tumač nije u obavezi da poseduje informacije o tome da li je Apostille potreban za neki dokument i u kojoj formi. Svakako će izaći u susret zahtevima klijenata i sasvim sigurno ih uputiti na one sudske organe koji im mogu dati validnu informaciju. Da napomenemo još i to zbog čega je važno da klijenti saznaju prvo da li se uopšte zahteva overa haškim pečatom za određeni dokument, a drugo kako se ona vrši. Stvar je u tome da se najčešće prvo radi prevod sa albanskog na srpski jezik i overa dokumenta od strane sudskog tumača, a onda se u instituciji koja je ovlašćena stavlja Apostille pečat na takav dokument. Takođe, sreće se i obrnuta situacija, kada se na dokument prvo stavlja haški pečat, kako bi se preveo ne samo dokument, već i Apostille pečat, te takav dokument sudski tumač zatim overava svojim pečatom.

Nakon svega navedenog je jasnije zbog čega klijent treba da na vreme potraži pravu informaciju, budući da time štedi i svoje i naše vreme i trud.

Prevodi web materijala sa albanskog na srpski jezik

Maksimalno poštujuću sva pravila dobre optimizacije, naši prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata sa albanskog na srpski jezik prevode ne samo web sajtove, već i softvere (aplikacije i programe), te sadržinu web prodavnica i online kataloga, kako proizvoda, tako i usluga, bez obzira koliko su oni obimni i složeni.

Samim tim što sa velikom pažnjom i znanjem implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako prevedeni web sadržaji će vrlo brzo biti mnogo bolje kotirani na internet pretraživačima, te će naši klijenti imati mnogo koristi, budući da će mnogi potencijalni kupci proizvoda ili korisnici usluga imati bolju mogućnost da dođu do njihove online prezentacije, a što će se sve zajedno odraziti na poboljšanje njihovog poslovanju u celosti.

A sa albanskog na srpski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, te medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. Pored prevoda lekarskih nalaza prevodimo i: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sve ostale materijale koji se odnose na oblast medicine, farmacije i građevinske industrije.

Takođe, prevodimo i članke iz novina, te sadržinu svih vrsta časopisa, kako dečijih, tako i ilustrovanih i specijalizovanih, kao i različite vrste knjiga, a sem udžbenika, sa albanskog na srpski jezik prevodimo i romane, beletristiku, prozna i poetska dela.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev da prevedu i različite vrste sadržaja iz oblasti marketinga, poput reklamnih letaka iflajera, plakata, PR tekstova, vizit kartica, brošura i kataloga. Uzevši u obzir da je reč o posebnoj vrsti materijala, jer se neretko događa da se u njima nalazi i određena poruka namenjena potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima usluga koje se tako prezentuju, naši stručnjaci posebnu pažnju obraćaju na prilagođavanje ovakvih sadržaja za sve one ljude kojima je srpski jezik maternji, odnosno koji se njime služe, kako bi takva poruka našla pravi put do potencijalnih klijenata.

Prevodi tekstova sa albanskog jezika na srpski jezik

Politika, marketing i ekonomija su samo neke od oblasti za koje može biti vezana tema tekstova koje naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev prevode sa albanskog na srpski jezik. Svakako treba pomenuti i tekstove iz oblasti: psihologije, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, finansija, sociologije, komunikologije, filozofije, te informacionih tehnologija, nauke, medicine, farmacije, građevinske industrije, ali i svih ostalih grana prirodnih, odnosno društvenih nauka, koje takođe prevodimo sa albanskog na naš jezik.

Bez obzira da li su u pitanju tekstualni sadržaji namenjeni javnosti ili je reč o uskostručnim tekstovima, možete biti sigurni da će ih naši stručnjaci u optimalnom roku obraditi prema vašim zahtevima.

Uz to, velika prednost kod prevođenja ovakvih sadržaja jeste što nije potrebno izvršiti njihovu overu, tako da celokupna komunikacija između vas i naših stručnjaka može da se odvija elektronskim putem, te ćete uštedeti ne samo svoje vreme, već i novac. Naravno, ukoliko vam tako više odgovara, materijale na prevod možete da donesete i lično i to u bilo koju našu poslovnicu, kojih u ovom trenutku ima preko 20 u celoj zemlji ili ih možete poslati kurirskom službom na našu adresu.

Isto tako, ako vam ne odgovara da vam prevedene sadržaje dostavimo skenirane na vaš mejl, možete ih dobiti dostavljene na određenu adresu. Ali, ne zaboravite da za izvršenje te usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford angažuje kurirsku službu, tako da se ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i to prilikom dostave.

Simultano i konsekutivno prevođenje sa albanskog jezika na srpski

Razlog zbog koga posebno izdvajamo simultano i konsekutivno prevođenje sa albanskog na srpski jezik treba tražiti u činjenici da su ova dva oblika usmenog prevođenja najčešće primenjivana u praksi. Ali, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za takozvano prevođenje uz pomoć šapata, što spada u red posebnih vrsta prevoda za čije izvršenje je izuzetno mali broj stručnjaka obučen.

Kada dobijemo sve smernice od klijenta koje se tiču same organizacije događaja, budite sigurni da ćemo pripremiti ponudu kojom ćete biti u potpunosti zadovoljni. Najvažnije je da nas informišete o konceptu događaja, broju učesnika i o tome koliko bi trebalo da traje, te da nam dostavite informacije o prostoru u kome će biti održan, kako bismo mogli da vam predložimo onaj način usmenog prevođenja koji će u potpunosti zadovoljiti njegove zahteve.

Takođe, ako se ukaže potreba za tim, a na vaš zahtev, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima.

Prevodi video i audio sadržaja sa albanskog na srpski jezik

Ma koja vrsta video ili audio sadržaja da je u pitanju za koju vam je potreban prevod sa albanskog jezika na srpski, svaki prevodilac i sudski tumač koji su u timu Akademije Oxford će na najbolji mogući način i u izuzetno kratkom roku odgovoriti na vaše zahteve.

A sem prevoda reklamnih poruka i serija različitih žanrova, prevodimo i animirane, dokumentarne, igrane i crtane filmove, te zabavne, obrazovne, informativne, dečije i ostale vrste emisija.

Pored usluge prevoda sa albanskog jezika na srpski, pružamo i uslugu njihove finalne obrade, pod kojom se podrazumeva titlovanje ili sinhronizacija. Na taj način, u optimalnom roku i po najpristupačnijoj ceni dobijate kompletno obrađen materijal, koji možete da plasirate gde god želite, kako na radiju i televiziji, tako i u bioskopu i na internetu.

Imajte na umu da uslugu titlovanja vrše profesionalci, odnosno titleri koji iza sebe imaju bogato iskustvo. Tako možete da budete potpuno uvereni da materijali koje oni obrađuju neće imati one, da tako kažemo uobičajene greške koje često viđamo, a koje podrazumevaju titl koji ne prati govor aktera, već se pojavljuje ili previše brzo ili previše sporo. Što se tiče usluge sinhronizacije, za nju je zadužena grupa umetnika koji se, takođe godinama bave ovim poslom i imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da obrade i najzahtevnije materijale.

Osim njim, u našem timu su i lektori, odnosno korektori koji će na vaš zahtev izvršiti redakturu kompletnih sadržaja koji su već prevedeni, ali kojima vi iz bilo kog razloga niste zadovoljni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na albanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje