Prevodi sa albanskog na hebrejski jezik


Prevođenje sa albanskog na hebrejski jezik

Kada se javi potreba da bude izvršeno profesionalno prevođenje sa albanskog na hebrejski jezik, najbolji način je angažovati zaposlene u Prevodilačkom centru Akademije Oxford. U pitanju su prevodioci i sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga i usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji i obrade sadržaja različite vrste u pisanoj formi.

Prvenstveno ćemo se osvrnuti na obradu dokumenata, zato što se klijentima osim njihovog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji nudi i usluga overe, a koju će profesionalni sudski tumači u skladu sa važećim pravilima da izvrše. Zahvaljujući pečatu ovog stručnjaka se prethodno preveden dokument svrstava u pravno i zakonski validne, tako da vlasnik ima pravo u različitim prilikama njime da se koristi.

Ne samo da će ovi stručnjaci kompletno obraditi različite tipove dokumentacija, odnosno sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku, ličnu i medicinsku, tako isto i tendersku, poslovnu i tehničku dokumentaciju, već će izvršiti i direktan prevod pravnih akata sa albanskog jezika na hebrejski.Prevođenje sa albanskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na albanski

Takođe će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve onih pojedinaca, koji u datoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevod dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama (svi tipovi saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda), a po potrebi će prevesti i overiti bilo koji dokument ili drugi materijal, koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje.

Vrlo je jednostavan postupak obrade dokumenata i podrazumeva da se najpre izvršava njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a onda ovlašćeni sudski tumač mora da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalom, pa se zato zahteva da klijent na uvid originalne sadržaje prethodno i dostavi.

Osim što ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, to isto može učiniti i preko bilo koje kurirske službe, a ima pravo i u poslovnicu ove institucije lično da donese originalna dokumenta.

U skladu sa odlukom svakog klijenta, kompletno obrađena dokumenta mu mogu biti isporučena na adresu ili ih može u samoj poslovnici preuzeti lično. A ako se za prvu varijantu odluči, on će uslugu dostave platiti odvojeno od obrade dokumenata i to prema cenovniku konkretne kurirske službe.

U pojedinim slučajevima, kada se vrše direktni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na hebrejski, potrebno je da bude urađena i nadovera, a prevodioci i sudski tumači tu uslugu nemaju pravo da izvrše, pošto nisu ovlašćeni. Da bi celokupan postupak bio pojednostavljen, trebalo bi da klijent samostalno podatke o nadoveri, odnosno o stavljanju Apostille ili Haškog pečata na dokumenta prethodno u okviru nadležnih institucija naše zemlje pribavi samostalno.

Svakako je važno naglasiti i to da ovi stručnjaci mogu izvršiti i prevod po hitnom postupku, a ako to klijent zahteva. Samo u tom slučaju on mora kasnije dostaviti originale na uvid, dok će ih prvo skenirane poslati na zvaničnu mejl adresu.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na hebrejski, a kada osim simultanog, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni. Budući da su specijalizovani za sva tri tipa te usluge, mora biti odlučeno precizno koja će tačno biti primenjena za koji događaj, tako da je klijent obavezan podatke o njegovoj organizaciji prethodno da dostavi (tačno mesto održavanja i njegove karakteristike, trajanje događaja i broj učesnika). U ponudu će biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da je i ta usluga dostupna, a ako je u skladu sa tipom usmenog prevoda koji treba da bude primenjen.

Svi klijenti koji žele da dobiju preveden bilo koji film ili seriju, odnosno reklamnu poruku ili emisiju, te svaki drugi video ili audio sadržaj, na raspolaganju imaju i usluge titlovanja takvih materijala, kao i mogućnost da takve materijale dobiju profesionalno sinhronizovane.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač nastojati da maksimalno stručno obrade i književna dela, kao i marketinške materijale, te članke iz novina i udžbenike. Naravno da su specijalizovani i za direktan prevod tekstova sa albanskog jezika na hebrejski, a po zahtevu klijenata će obraditi i sadržinu kako stručnih i dečijih, tako isto i ilustrovanih časopisa.

Tokom obrade programa, internet kataloga i aplikacija, ali i web sajtova, te online prodavnica i ostalih web sadržaja, ovi stručnjaci implementiraju i SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da njihovu celokupnu sadržinu usklađuju sa pregledačem, to jest sa pravilima koja on podrazumeva. Na taj način će sudski tumači i prevodioci obezbediti mnogo bolju pozicioniranost konkretnim materijalima na internetu.

Vrlo je važna informacija da tim svake poslovnice ove institucije čine i korektori i lektori, tako da oni na zahtev klijenata izvršavaju uslugu koja je poznata kao redaktura. Inače svrha primene lekture i korekture jeste da se isprave greške u prethodno prevedenim materijalima bilo koje vrste, a kako bi vlasnici dobili mogućnost da se njima koriste kad im je potrebno.

Elektronskim putem će svi prethodno pomenuti sadržaji na obradu biti dostavljeni, a isto tako će ih klijenti i preuzeti, ali postoje i druge mogućnosti u ponudi. Naravno da svako kome u potpunosti ne odgovara da tako šalje ili preuzima konkretne sadržaje, može da sve dodatne informacije o ostalim opcijama dobije direktno u samom predstavništvu ove institucije.

Prevod igranih filmova sa albanskog jezika na hebrejski

Osim usluge prevođenja kako igranih, tako isto i animiranih i dokumentarnih, ali i crtanih filmova, Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i usluge njihove sinhronizacije, kao i titlovanja. Pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da u datoj jezičkoj kombinaciji obrade i serije i reklamne poruke, a dostupni su i direktni prevodi informativnih emisija sa albanskog na hebrejski jezik, kao i obrazovnih i zabavnih, te dečijih i svih ostalih vrsta video i audio sadržaja.

Na zahtev klijenata može da bude izvršena i redaktura, što je usluga koja se mora primeniti na loše, odnosno neprofesionalno obrađene materijale. Zapravo ako klijent ima prevedene sadržaje, a u njima su vidljive greške i propusti, to će u skladu sa pravilima struke korektori i lektori sve ispraviti i omogućiti klijentima da dobiju propisno obrađeni sadržaje bilo koje vrste.

Ukoliko se to od njih zahteva, sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i časopise, zatim udžbenike i novinske članke, kao i književna dela, odnosno popularne i stručne tekstualne materijale.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za direktno prevođenje plakata i vizit kartica sa albanskog na hebrejski jezik, s tim što po zahtevu obrađuju i sve ostale marketinške materijale, poput na primer PR tekstova, reklamnih letaka i brošura, zatim flajera i kataloga, ali i mnoge druge koji se koriste za reklamiranje različitih kompanija, usluga i proizvoda, odnosno događaja. U tom slučaju će oni svakako voditi računa o reklamnoj poruci, koju većina ovih sadržaja ima, te će upravo nju primarno i oblikovati u skladu sa pakistanskim jezikom i njegovim pravilima, a kako bi izvornim govornicima približili ono što se reklamira.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika profesionalno da obrade i web sajtove, zatim programe i online kataloge, kao i sve tipove aplikacija i internet prodavnice, ali i mnoge druge materijale koji su za oblast interneta vezani. Posebno moramo istaći informaciju da oni tom prilikom vrše implementaciju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da jednostavno rečeno usklađuju sadržinu svih pomenutih materijala sa pravilima koja važe na internetu i u pretrazi, a što ima posebno pozitivan uticaj na mesto koju oni zauzimaju u polju pretrage za tačno definisane izraze i reči.

Prilikom organizacije bilo kog događaja, a kome bi trebalo da prisustvuju izvorni govornici ova dva jezika, može da bude izvršen kako prevod uz pomoć šapata sa albanskog na hebrejski jezik, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod. Inače ova specijalizovana institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da će u zvaničnu ponudu i ta usluga biti uneta, ukoliko bude definisano da sudski tumači i prevodioci primenjuju upravo simultano prevođenje za konkretnu manifestaciju. Očekuje se od klijenata da informiše ove stručnjake o svim detaljima, koji se na organizaciju događaja odnose, te da ih obavesti o tačnom mestu na kome će on biti održan i o njegovim osnovnim karakteristikama, ali i o tome koliko će događaj trajati i koliko je ljudi pozvano da učestvuje. Samo na osnovu tih podataka se i definiše ponuda, posle čega se i donosi zvanična odluka koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda može na najbolji mogući način zahteve svakog učesnika i samog organizatora da ostvari.

Prevodi potvrde o prebivalištu sa albanskog na hebrejski jezik

Bilo koji lični dokument će na zahtev klijenata članovi tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford prvo da prevedu u zadatoj varijanti jezika, a nakon toga i da izvrše overu, jer takav način obrade dokumenata predviđa trenutno važeći zakon.

Svakako da će osim potvrde o prebivalištu, sudski tumači i prevodioci da obrade i saobraćajnu, kao i radnu, te vozačku i dozvolu za boravak, a pobrinuće se da izvrše i direktno prevođenje pasoša i lične karte sa albanskog jezika na hebrejski, zatim uverenja o državljanstvu i umrlice, te krštenice i izvoda iz matične knjige venčanih, kao i svakog drugog ličnog dokumenta.

S obzirom na to da je postupak obrade dokumenata u potpunosti usaglašen sa trenutno aktuelnim zakonom, obavezuju se klijenti da originalne sadržaje prethodno na uvid prilože.

A isto tako se očekuje da svako od njih zatraži u nadležnim institucijama Republike Srbije informacije o postupku koji je okarakterisan kao nadovera, a vezan je za stavljanje Haškog pečata, to jest takozvanog Apostille na dokumenta, budući da zaposleni ove institucije ne poseduju dozvolu za izvršenje tog tipa overe.

Izuzev rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, to jest svih dokumenata i ostalih materijala koji su za nauku vezana, sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika mogu da prevedu sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja. Na taj način će klijentima biti omogućena kompletna obrada kako nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako isto i prevodi diplome i dodatka diplomi sa albanskog jezika na hebrejski, odnosno uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci prevesti i diplomske, kao i seminarske radove, te sve ostale materijale koji se na obrazovanje odnose.

Naravno da će se pobrinuti stalni članovi tima ma koje poslovnice ove specijalizovane institucije da profesionalno prevedu, a posle toga i izvrše overu svih onih dokumenata, koja će kasnije vlasnici predati nadležnim službama. A pod tim se misli prvenstveno na saglasnosti i potvrde različitih vrsta, kao i na uverenja i izjave, poput na primer potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, te uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i svih ostalih tipova izjava, saglasnosti i uverenja, kao i potvrda.

Kada to neko bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac pristupaju obradi specifikacija farmaceutskih proizvoda, zatim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te izvršavaju i direktan prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa albanskog jezika na hebrejski, a isto tako mogu kompletno da obrade i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Naravno da će klijenti moći da dobiju kompletno obrađena i sva ona dokumenta, koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako isto i tenderske, odnosno poslovne dokumentacije (građevinski projekti, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za rukovanje, fakture, finansijski poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća i mnoga druga).

Pored svega do sada navedenog, a shodno iznetim zahtevima će prevodioci i sudski tumači u skladu sa pravilima obraditi i sve vrste pravnih akata. Zapravo će klijentima biti obezbeđeno direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa albanskog jezika na hebrejski, a potom i overa, s tim što ovi stručnjaci kompletno mogu da obrade i tekovine Evropske Unije, sudske presude i sertifikate, kao i sudske žalbe i ugovore, potom sudske odluke i rešenja, ali i sudske tužbe i licence, to jest sva dokumenta koja se tiču i sudstva i prava, te se u skladu sa pravilima smatraju pravnim aktima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje