Prevod materijala sa albanskog na engleski jezik

Prevođenje materijala sa albanskog na engleski jezik

U bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze na lako dostupnim lokacijama u brojnim gradovima Srbije, klijentima su dostupne i usluge koje se odnose na prevođenje materijala sa albanskog jezika na engleski.

Kada kažemo da kod nas dobijate prevod u ovoj kombinaciji jezika za apsolutno sve sadržaje, mi to stvarno i mislimo, jer osim dokumenata koja se, ujedno i najčešće zahtevaju za obradu, naši prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata obraditi i mnoge druge sadržaje. A to znači da ćemo prevesti, pored ostalog i tekstualne sadržaje bilo koje tematike, kako one koji se tiču oblasti prava finansija, ekonomije, politike i bankarstva, tako i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, medicine, turizma i komunikologije, odnosno menadžmenta, građevinske industrije, te interneta, farmacije, marketinga i mnogih drugih oblasti.

Takođe, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i profesionalan prevod web sajtova, odnosno svih ostalih onlajn sadržaja, poput kataloga i prodavnica, ali i softvera. Na zahtev klijenata obrađujemo i udžbenike, odnosno dela književnosti, kao i članke iz novina, te različite tipove časopisa, a prevodimo i reklamne poruke, odnosno serije, igrane, dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i informativne emisije. Sve navedeno je samo deo bogate ponude sadržaja za koje ćemo izraditi prevod sa albanskog na engleski jezik, a uz to možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju ili titlovanje.Prevođenje sa albanskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na albanski

Sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na engleski, a možemo da izvršimo i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. Što se usmenog prevoda tiče, pored simultanog, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naši stručnjaci će obraditi i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, a pod tim prvenstveno mislimo na kataloge i brošure, mada će oni na vaš zahtev prevesti i plakate, vizit kartice, odnosno PR tekstove, te reklamne letke i flajere.

Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da klijentima pored same usluge prevoda dokumenata, nudimo i njihovu overu pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. A to zapravo znači da će svi zainteresovani klijenti moći da na jednom mestu dobiju dokument koji se smatra zakonski važećim. Ne zaboravite i to da zakon nalaže za određena dokumenta i još jednu overu i to posebni pečatom, koji se može dobiti u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Ovaj titlovanjap overe podrazumeva stavljanje Apostille, to jest haškog pečata, koji se stavlja ili pre ili nakon overe sudskog tumača. Zato je potrebno da se klijenti na vreme raspitaju o tome da li se za njihova dokumenta zahteva ovaj pečat, jer se haški pečat stavlja samo na određena dokumenta. Ako postoji potreba i za ovom overom, onda bi trebalo da doznaju i to da li se stavlja pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao ili neposredno pre toga.

Da bismo u potpunosti ispoštovali zakonom propisanu proceduru prevoda i overe dokumenata, morate nam na uvid dostaviti originale. A kada sudski tumač završi njihovo upoređivanje sa prevodima, on će izvršiti overu u skladu sa slovom zakona. Naravno, postoje i one situacije kada je nemoguće izvršiti overu, jer se original i njegov prevod sa albanskog jezika na engleski ne podudaraju, pa se tada vrši redaktura sadržaja. Ova usluga je dostupna u svim našim poslovnicama, a nakon nje se pristupa overi, bez ikakvih poteškoća.Prevodi dokumenata sa albanskog jezika na engleski, pored ostalog uključuju lična i poslovna, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama i ona koja su u vezi sa obrazovanjem ili naukom. Pored prevoda pasoša i lične karte, krštenice i potvrde o prebivalištu, sa albanskog na engleski prevodimo i uverenje o državljanstvu, venčani list i umrlicu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, te vozačku i radnu, kao i fakture, poslovne izveštaje i odluke, te statute i osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica i ostala lična i poslovna dokumenta.

Obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, ali i prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, seminarske, naučne i diplomske radove, kao i naučne patente, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, kao i saglasnosti za zastupanje i ostala dokumenta ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sva pravna, akta poput tekovina Evropske Unije, svih vrsti licenci, ali i sudske presude, tužbe i rešenja, odnosno žalbe i odluke, kao i punomoćja za zastupanje i sertifikate.

Klijenti mogu da nam dokumenta donesu lično u u ma koju od poslovnica, odnosno da ih pošalju putem “Pošte Srbije”, preporučeno ili, pak preko kurirske službe. Mi njima obrađena dokumenta možemo da isporučimo ili na adresu ili mogu da ih preuzmu lično u našoj poslovnici. Isporuka na adresu uključuje dodatne troškove, jer njena cena nije uračunata u osnovnu, pa se naplaćuje prilikom preuzimanja, a po ceni kurirske službe. Sadržaje za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu i da pošalju, ali i da dobiju prevedene na mejl. Kada su u pitanju hitni prevodi sa albanskog jezika na engleski, dokumenta se mogu dostaviti prvo skenirana na mejl, a originali potom moraju da budu dostavljeni na najbrži mogući način na uvid.

Prevod faktura i poslovnih odluka sa albanskog na engleski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi faktura i poslovnih odluka sa albanskog na engleski jezik ih mogu dobiti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. A sem njih, prevodimo i osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno godišnje i revizorske izveštaje, ali i ostala poslovna dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju pasoš, uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, kao i sve vrste dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak), ali i krštenicu, venčani list, odnosno umrlicu. Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput svih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, kao i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu brak,a te sve ostale vrste sudskih presuda, ali i tužbi, rešenja, žalbi i odluka, odnosno sertifikate, punomoćja za zastupanje, licence i druga pravna akta.

Naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i seminarske i diplomske radove, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, takođe obrađujemo na vaš zahtev i vršimo njihov prevod sa albanskog jezika na engleski. Naši stručnjaci će obraditi i lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za rukovanje, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a koja čine medicinsku, građevinsku, tehničku, ali i dokumentaciju za tender.

Upravo zato što su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na engleski dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno uz preveden, dobijaju i dokument koji je overen pečatom zvaničnog sudskog tumača. Takav dokument važi za pravno validan, tako da ga možete predati bilo kojoj nadležnoj službi. Ono što je vaša obaveza, jeste da nam na uvid dostavite originale, kao i da izvršite u okviru osnovnog suda u svom mestu sve neophodne provere o tome da li se na vaša dokumenta mora staviti i posebna vrsta pečata, koja nosi naziv Apostille ili haški pečat. Takođe, ako je potrebno izvršiti i ovu overu onda morate pitati i da li se haški pečat se stavlja pre, odnosno posle prevoda i overe sudskog tumača.

Prevođenje informativnih emisija sa albanskog jezika na engleski

Kada su u pitanju prevodi informativnih emisija sa albanskog na engleski jezik, one mogu biti i radijske, ali i televizijske, a kod nas možete dobiti i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja. A sem informativnih, prevodimo i zabavne, ali i obrazovne, te dečije emisije, kao i radijske i televizijske reklame poruke, odnosno serije i sve vrste filmova (igrani, dokumentarni, animirani, crtani i ostale).

Prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev vrše i profesionalno prevođenje sa albanskog na engleski jezik za sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta (web sajtovi, online prodavnice, katalozi, aplikacije, programi i ostalo). Tokom procesa obrade ovih sadržaja se primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se prevedenim materijalima pruža prilika da se vrlo brzo nađu u samom vrhu internet pretrage. Takođe prevodimo i romane, odnosno dela poezije i proze, kao i beletristiku, te udžbenike.

Vršimo i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije uradio stručno, tako da će lektor i korektor izvršiti sve potrebne izmene kako bi preveden sadržaj odgovarao visokom kvalitetu prevodilačke struke . U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa španskog na engleski jezik za novinske članke, odnosno ilustrovane, stručne, dečije i ostale vrste časopisa.

Prevodi tekstova sa albanskog na engleski jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na engleski za tekstove bilo koje namene, složenosti, odnosno tematike, nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer su naši prevodioci i sudski tumači dovoljno kvalifikovani da prevedu i tekstove iz oblasti politike, bankarstva, ekonomije, prava, filozofije i medicine, ali i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, turizma, komunikologije, obrazovanja, te građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bilo koje druge grane prirodnih i društvenih nauka. Takođe, kod ovih sadržaja je vrlo važno napomenuti da ih možete dostaviti i putem mejla, čime ćete u velikoj meri uštedeti i svoje, ali naše vreme, uzevši u obzir da na isti način možete da dobijete i obrađene materijale.

Kada organizujete bilo koji događaj za koji vam je potreban usmeni prevod sa albanskog jezika na engleski, tu su prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji će primeniti bilo koji tip prevođenja (konsekutivno, simultano, prevođenje uz pomoć šapata), a u skladu sa zahtevima samog događaja. Da da bismo mogli na adekvatan način da prilagodimo ponudu, morate da nam dostavite informacije o samoj njegovoj organizaciji, ali podatke o prostoru u kome će on biti održan, odnosno broju učesnika i predviđenom trajanju. Onda kada se za određene događaje predviđa baš ta vrsta prevoda, klijentima omogućujemo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje