Prevod sa srpskog na albanski jezik

Prevod sa srpskog na albanski jezik

Bez obzira na aktuelnu političku situaciju, a najpre zahvaljujući činjenici da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake posebno usmerene na rad sa albanskim jezikom, to smo možda i jedina institucija u celoj zemlji koja vrši uslugu prevođenja svih vrsta materijala sa srpskog jezika na albanski. A kada kažemo svih vrsta, to je zaista tako, jer osim prevoda dokumenata i različite dokumentacije (poslovna, građevinska, medicinska, tenderska i druge), prevodimo i sadržaje časopisa, knjige, tekstove, ali i serije, filmove i reklamne poruke, pa čak i web sajtove. Jednom rečju, sve što je našim klijentima potrebno da sa našeg jezika bude prevedeno na albanski, naši prevodioci i sudski tumači će ispuniti i to u relativno kratkom roku, a po ceni kojom će svaki klijent biti i više nego zadovoljan, kada se uzme u obzir izuzetno visok kvalitet obrade dokumenata.

Osim prevođenja, vršimo i uslugu korekture, odnosno lekture onih materijala koji su već prevedeni sa našeg na albanski jezik. Ova usluga se odnosi na sve one prevode koji nisu urađeni profesionalno, a koje će lektori i korektori tima Akademije Oxford obraditi u skladu sa smernicama koje nalaže prevodilačka struka, tako da će ispuniti zahteve svih klijenata i po najboljim uslovima im dostaviti kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Posebno napominjemo da je svaki prevodilac i sudski tumač koji je specijalizovan za rad sa albanskim jezikom ujedno i izvorni govornik ovog jezika, što kvalitet prevođenja podiže na znatno viši nivo, a posebno kada je reč o pružanju usluge usmenog prevoda, što je isto usluga koju pružamo zainteresovanim klijentima. Sem konsekutivnog i simultanog prevoda, koji se često sreću, naši stručnjaci pružaju i usluge prevođenja uz pomoć šapata. Takođe, našim klijentima nudimo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.Prevođenje sa srpskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na srpski

Svaki klijent kome su potrebni prevodi ličnih dokumenata ili, pak poslovne, medicinske, građevinske, te dokumentacije za tender, kod nas će dobiti kompletnu obradu ovih sadržaja, pod kojom se podrazumeva i usluga overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača. Na taj način klijenti znatno štede svoje vreme, ali i novac, jer nemaju potrebe da traže zvanično lice koje će im overiti prevedene sadržaje, uzevši u obzir da se jedino dokument koji je preveden sa srpskog jezika na albanski i overen pečatom sudskog tumača tretira kao zakonski i pravno važeći, te je u rangu sa svim ostalim originalnim dokumentima.

Ipak, da stvar nije baš toliko jednostavna, jasno pokazuje i činjenica da za pojedine dokumente nije dovoljan samo prevod i overa prevoda, koju vrši sudski tumač, već se zahteva i specijalna vrsta overe poznata kao haški Apostille pečat. A kako su za ovu, rekli bismo nadoveru zaduženi isključivo precizno određeni sudski organi širom naše zemlje, to nijedan prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nije dužan da poseduje informacije o njoj. Naravno, to ni u kom slučaju ne znači da neće svoja saznanja podeliti sa klijentima i uputiti ih na onu adresu na kojoj mogu da dobiju važeće informacije o overi Apostille pečatom. Pod tim najpre mislimo da klijent treba da se raspita da li se i za dokument koji želi da naši stručnjaci prevedu sa srpskog jezika na albanski uopšte potrebna ova vrsta overe, te u slučaju da jeste neophodno je da saznaju i po kom principu ona treba da bude izvršena. Radi se o tome, da su u praksi prisutna dva najčešća modela ove overe, a blagovremenim informisanjem, klijenti znatno štede svoja novčana sredstva i vreme. Jedna varijanta podrazumeva da se prvo dokument donosi u određeni sud kako bi se stavio haški pečat na njega, pa ga onda naši stručnjaci prevode, ali ovom prilikom prevode i sam Apostille pečat, te ga na kraju sudski tumač overava svojim pečatom. Druga varijanta ide u suprotnom pravcu, što znači da se najpre dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi bilo izvršeno njegovo prevođenje sa srpskog jezika na albanski i overa prevoda, a onda se nosi u nadležni sud da se overi haškim Apostille pečatom.

Proces prevođenja dokumenata se donekle razlikuje u odnosu na prevod ostalih materijala, te je neizostavno važno da klijenti ispoštuju proceduru slanja dokumenata, uzevši u obzir da sudski tumač ima obavezu da, pre stavljanja svog pečata na preveden dokument, izvrši njegovo upoređivanje sa originalom, pa su zato klijenti u obavezi da dostave na uvid i originalna dokumenta. Za sve ostale sadržaje, kada nije potrebno izvršiti overu, klijenti imaju mogućnost da sa našim stručnjacima komuniciraju elektronskim putem, odnosno da i oni nama i mi njima obrađene sadržaje šaljemo na mejl, čime se skraćuje čitava procedura i u velikoj meri olakšava.Što se tiče slanja dokumenata, imate mogućnost da angažujete kurirsku službu da nam ih dostavi, odnosno da nam ih pošaljete preporučeno preko “Pošte Srbije” ili da ih donesete lično u našu poslovnicu koja vam je najbliža. Po završetku obrade dostavljenih dokumenata, isto možete da ih lično preuzmete ili da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Ako se odlučite za drugu opciju, morate znati i to da dostavu vrši kurirska služba koju angažujemo i da cena ove usluge nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje direktno od klijenata, prilikom preuzimanja pošiljke i to po cenovniku te kurirske službe.

Kada su u pitanju hitni prevodi dokumenata, što podrazumeva izradu prevoda u vrlo kratkim rokovima, klijenti imaju mogućnost da prvo pošalju skenirana dokumenta na mejl, a onda i da ih dostave lično na jedan od navedenih načina. Ovakav način slanja se omogućuje klijentima da bi naši sudski tumači i prevodioci mogli da u potpunosti ispoštuju rok za izradu koji, u ovom slučaju navodi klijent.

Izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenica i umrlica, te potvrda o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, tek su neka od ličnih dokumenata koja ćemo na vaš zahtev da prevedemo sa srpskog jezika na albanski. Osim njih, prevodimo i: saobraćajnu i vozačku dozvolu, pasoš, radnu dozvolu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, kao i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama. A pod tim prvenstveno mislimo na: potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, te sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava.

Prevodimo i poslovnu dokumentaciju, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za obradom: rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, faktura, ali i svih vrsta poslovnih ugovora i odluka, te mnogih drugih dokumenata koja se tiču poslovanja određene kompanije. Tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, kao i sve vrste sudskih rešenja, presuda, tužbi i žalbi, takođe prevodimo sa srpskog jezika na albanski.

Osim toga, prevodimo i građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i dokumentaciju za tendere. Pored dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, sa srpskog jezika na albanski prevodimo i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i građevinske projekte i sva ostala dokumenta i materijale koji su vezani za oblast farmacije, medicine i građevinske industrije.

Na zahtev klijenata prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a usko su vezana za oblast obrazovanja, kao što su: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, ali i diplomske, seminarske i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, te ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.

A sa srpskog jezika na albanski prevodimo i sve vrste audio i video materijala, a sem reklamnih poruka i serija, prevodimo i obrazovne, informativne, zabavne i dečije emisije, te animirane, crtane, igrane i dokumentarne filmove. Specifičnost ove usluge se ogleda u činjenici da svako kome su potrebni prevodi pomenutih video i audio materijala, kod nas mogu da dobiju i uslugu njihove kompletne obrade, koja podrazumeva njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Tako klijenti dobijaju u relativno kratkom roku sadržaje koje mogu da plasiraju na radiju, televiziji, u bioskopu ili na internetu, odnosno gde god to žele.

Da bi prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na albanski bilo maksimalno uspešno i profesionalno, neophodno je angažovati stručnjake koji su specijalizovani za ovu oblast prevođenja. Naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti prevođenje sajtova uz primenu svih pravila dobre optimizacije, a koliko je SEO (Search Engine Optimisation) bitan u ovom slučaju, vrlo brzo će shvatiti svaki klijent, uzevši u obzir da će tako preveden sajt u optimalnom roku biti na mnogo boljoj poziciji u polju pretrage. Sem sajtova, prevodimo i sadržaje online kataloga i prodavnica, ali i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevaju naši klijenti.

Pored toga, prevodimo i reklamne materijale, poput: plakata, flajera, reklamnih letaka, brošura, kataloga proizvoda i usluga, PR tekstove, te sadržinu vizit kartica. Takođe, prevodimo i tekstualne materijale bilo koje tematike, dužine i kompleksnosti. Menadžment, psihologija, nauka, obrazovanje, farmacija, marketing, medicina, sociologija, politika, finansije, bankarstvo, komunikologija, ekonomija, filozofija, građevinska industrija i informacione tehnologije su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema ovakvih sadržaja.

Sa srpskog jezika na albanski prevodimo i knjige, a sem udžbenika, prevodimo i književna dela i poezije i proze, ali i beletristiku i romane. Uz to, obrađujemo na vaš zahtev i sadržinu časopisa, kako dečijih i ilustrovanih, tako i naučnih i specijalizovanih, ali i novinske članke.

Prevođenje video materijala sa srpskog jezika na albanski

Bez obzira koja vrsta video materijala da je u pitanju, naši prevodioci i sudski tumači će ga u najkraćem roku i po najpristupačnijoj ceni prevesti sa srpskog na albanski jezik. A na vaš zahtev obrađujemo i audio materijale svih vrsta, tako da kod nas možete dobiti prevod dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, ali i serija, reklamnih poruka, te obrazovnih, informativnih, dečijih i zabavnih emisija.

Vrlo često sa ponosom ističemo da je Prevodilački centar Akademije Oxford jedina institucija u našoj zemlji koja klijentima nudi kompletnu uslugu obrade pomenutih sadržaja, te uz prevod, vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, a prema vašim zahtevima i potrebama. Za uslugu titlovanja su zaduženi profesionalni titleri, koji su dugi niz godina u ovom poslu i rade ga maksimalno profesionalno, tako da ne morate brinuti, jer se sigurno neće dogoditi da dođe do uobičajenih grešaka koje možemo da vidimo često u praksi, kao što su na primer kašnjenje titla ili njegovo isuviše brzo pojavljivanje. Što se tiče usluge sinhronizacije, nju prepuštamo grupi umetnika koja je prvenstveno specijalizovana za pružanje ove usluge i vrši je sa velikim uspehom već dugi niz godina.

A sa srpskog na albanski jezik prevodimo i bilo koju vrstu web sadržaja, kako sajtove, tako i online kataloge i prodavnice, pa čak i sve vrste softverskih programa i aplikacija. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan za prevođenje ovakve vrste materijala poštuje pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja, te na pravi način implementira sve smernice SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se tako preveden sadržaj što bolje kotirao u polju pretrage.

Prevod marketinških materijala sa srpskog na albanski jezik

Sa srpskog jezika na albanski prevodimo apsolutno sve sadržaje koji se tiču oblasti marketinga. A prevodioci i sudski tumači se tokom ovog procesa u potpunosti rukovode marketinškim pravilima, sa kojima su upoznati, uzevši u obzir da imaju dugogodišnje iskustvo u obradi baš ovakvih materijala, te pronalaze najbolji način da određenu marketinšku poruku na pravi način prezentuju i na albanskom jeziku. Naime, dobro je poznata činjenica da reklamni materijali vrlo često sadrže i svojevrsnu poruku za potencijalne kupce proizvoda ili korisnike usluga koje se tim putem reklamiraju, ali da ona mahom nije vidljiva na prvi pogled, jer je to pravi način da dopre do svesti potencijalnih klijenata. Upravo tu i takvu poruku, prevodilac i sudski tumač sa posebnom pažnjom obrađuju, trudeći se da je približe i onim klijentima kojima je albanski jezik maternji ili se, pak njim služe u komunikaciji.

Osim vizit kartica, flajera, plakata i reklamnih letaka, sa srpskog jezika na albanski prevodimo i PR tekstove, kataloge i usluga i proizvoda, kao i brošure i sve druge vrste reklamnih materijala.

Sem toga, prevodimo i tekstualne sadržaje različite kompleksnosti, dužine i tematike. Izbor tema kojima vladaju naši prevodioci i sudski tumači je zadivljujući, pa ćemo pomenuti samo neke od oblasti za koje mogu biti vezane teme ovakvih saadržaja: politika, ekonomija, finansije, bankasrtvo, pravo, filozofija, sociologija, psihologija, komunikologija, marketing, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije, farmacija, medicina, građevinska industrija, ali i sve ostale grane i prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Na zahtev klijenata, sa srpskog jezika na albanski prevodimo i seminarske i diplomske radove, kao i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno sve vrste dokumenata i drugih sadržaja koji se odnose na oblast nauke.

Usmeno prevođenje sa srpskog na albanski jezik

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na albanski je usluga koju takođe pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford i to sa izuzetnim uspehom. Jer, osim visokih stručnih kvalifikacija, oni imaju i dugogodišnje iskustvo u obavljanju ove usluge, te sate i sate usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da će svaki klijent koji njih angažuje biti u potpunosti zadovoljan kvalitetom pružene usluge.

Uzevši u obzir da je svaka vrsta usmenog prevođenja za koju smo specijalizovani, to jest konsekutivno, simultano i šapatno, posebno namenjena za određeni tip događaja, to je opšta preporuka da klijenti koji imaju potrebu za angažovanjem naših stručnjaka najpre dostave informacije o događaju koji organizuju, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu, te maksimalno uskladimo vrstu usmenog prevođenja sa organizacijom samog događaja, jer je to ujedno i jedini način da i njegovi organizatori i učesnici budu zadovoljnu uslugom usmenog prevoda sa srpskog jezika na albanski koju pružaju naši stručnjaci. Od klijenata se očekuje da nam dostave informacije o konceptu samog događaja, broju učesnika, predviđenom trajanju, kao i da nas informišu o karakteristikama prostora u kome treba da bude održan. Upravo na osnovu tih informacija će članovi našeg stručnog tima da pripreme adekvatnu ponudu.

U slučaju da je za određeni događaj najbolje primeniti simultano prevođenje, zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama i uslovima kojima će biti i više nego zadovoljni.

Sem ove usluge, na zahtev klijenata vršimo i redakturu materijala koje je već neko preveo, ali ko nije u potpunosti ispoštovao smernice prevodilačke struke, te ih nije obradio na profesionalan način. Lektori i korektori koji su, takođe u našem timu, će u optimalnom roku obraditi ovakve materijale, bez obzira da li je reč o dokumentima ili drugim sadržajima, te vam ih na dogovoren način dostaviti, tako da će čak i najzahtevniji klijenti sigurno biti zadovoljni.

Prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na albanski

Da bismo preveli sva dokumenta sa srpskog na albanski jezik neophodno je da klijenti ispune dva najvažnija uslova, koji se odnose na dostavu originalnih dokumenata na uvid i dobijanje informacije o overi haškim Apostille pečatom.

Najpre je važno da klijenti imaju na umu da Prevodilački centar Akademije Oxford uz uslugu prevoda svih vrsta dokumenata, vrši i uslugu njihove overe, za koju je zadužen sudski tumač, te na taj način klijentima omogućuje da u relativno kratkom roku dobiju dokument koji je sa našeg jezika preveden na albanski, a samim tim što poseduje pečat sudskog tumača, može da se koristi u različitim situacijama kada je to potrebno, te se sa stanovišta prava i zakona tretira kao i svaki drugi dokument. Sudski tumač prilikom overe, prvo upoređuje originalan dokument sa prevedenim, pa je to osnovni razlog zbog čega su klijenti dužni da dostave i originale na uvid.

Sa druge strane, klijenti moraju da znaju i to da postoje određena dokumenta za koja se pored prevoda i overe sudskog tumača, zahteva i specijalna vrsta overe koju vrše određeni sudski organi Republike Srbije, a koja je poznata kao overa haškim Apostille pečatom. Da ne bi bilo zabune, u pojedinim slučajevima se vrše i jedna i druga overa, odnosno da bi neka dokumenta bila pravno validna, moraju da budu overena i Apostille pečatom i pečatom sudskog tumača, stim što se postupak overe može razlikovati u zavisnosti od toga koji je dokument u pitanju. Baš iz tog razloga i naglašavamo da je najbolje da se klijenti na vreme raspitaju u nadležnoj sudskoj instituciji najpre da li je potrebna ova vrsta overe i za njihov dokument, te ako jeste da dobiju informaciju i na koji način treba da bude izvršena. Dva najzastupljenija vida overe haškim pečatom podrazumevaju da se prvo dokument donosi na obradu kod naših stručnjaka, te kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, klijent ga nosi u nadležni sud da se overi i haškim pečatom, dok drugi proces kreće od overe Apostille pečatom, pa onda naši stručnjaci prevode ne samo sadržinu dokumenta, već i samog pečata, a onda tako obrađen dokument overava ovlašćeni sudski tumač koji je član našeg tima.

Samim tim što će imati sve potrebne informacije, klijent će znati da li prvo dostavlja dokument na obradu našim stručnjacima ili ga nosi u sud koji je nadležan za overu Apostille pečatom, čime će znatno uštedeti i vreme i novac. Budući da overa haškim pečatom nije u nadležnosti naših stručnjaka, oni nisu dužni ni da poseduju ove informacije, što naravno ne znači da neće klijentima izaći u susret, te ih uputiti na one institucije koje su za ovu vrstu overe nadležne.

Kako se zahteva dostava originalnih dokumenata na uvid, to ih možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe na adresu naše najbliže poslovnice. Isto tako, možete da zahtevate da mi vama pošaljemo obrađena dokumenta na određenu adresu, a možete da ih preuzmete i lično. Međutim, morate da znate i to da se usluga slanja naplaćuje nezavisno od usluge prevoda i overe dokumenata i to prema ceni kurirske službe koja je vrši.

Samo ukoliko vam je prevod dokumenata sa srpskog na albanski jezik potreban u naročito kratkom roku, možete prvo dokumenta poslati u elektronskoj formi, odnosno na naš mejl, ali ste u obavezi da originale dostavite u najkraćem mogućem roku na uvid. Naši prevodioci i sudski tumači će na taj način uspeti da ispoštuju vaš zahtev, te vam dostave obrađena dokumenta u roku koji ste naveli.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuju sva lična i poslovna dokumenta, a sa srpskog na albanski jezik prevode i tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih tužbi, žalbi, presuda i rešenja, te punomoćja, sertifikate, licence i druga pravna akta.

Takođe, na vaš zahtev obrađuju i: saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, dozvolu za boravak, pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, kao i izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, te sva ostala lična dokumenta.

Pored toga prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, poput različitih potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, a u praksi se najčešće zahtevaju prevodi sledećih dokumenata sa srpskog na albanski jezik: potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i uverenje o neosuđivanosti.

Uz to, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i sva dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnog lica ili preduzetnika, a između ostalog, sa srpskog na albanski jezik prevodimo: statut preduzeća, rešenje o osnivanj upravnog lica, godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, revizorske izveštaje, fakture, te sve vrste poslovnih odluka i ugovora.

Prevodi građevinskih projekata sa srpskog na albanski jezik

Uzevši u obzir da i građevinski projekti spadaju u zvanična dokumenta, klijenti moraju da ispoštuju proceduru slanja, jer se od njih zahteva da tom prilikom dostave i originale na uvid. Takođe je vrlo važno i da se najpre raspitaju o tome da li postoji potreba za overu haškim Apostille pečatom, a tu informaciju mogu da dobiju u sudu koji je nadležan. Ukoliko, pak ne uspeju da pronađu informaciju o tome kome sudu treba da se obrate, uvek mogu da kontaktiraju najbližu poslovnicu Akademije Oxford, jer iako naši prevodioci i sudski tumači nisu dužni da poseduju informacije o ovoj vrsti overe, sigurno će učiniti sve da klijentima olakšaju čitav postupak, te im daju informacije koji sudski organi su za nju nadležni. Posedovanje ove informacije je naročito važno, jer se najčešće primenjuju dva postupka, a od njihove vrste zavisi i da li klijent prvo dostavlja dokumenta nama na obradu ili ih nosi u nadležni sud, kako bi se izvršila overa haškim pečatom. A sve to utiče i na brzinu postupka i na troškove, tako da je definitivno najbolje prvo potražiti informaciju o overi Apostille pečatom.

Kada je u pitanju način dostave, uzevši u obzir da je potrebno dostaviti originale, klijenti imaju tri opcije. Najpre mogu da ih donesu lično u našu poslovnicu koja im je najbliža, zatim mogu da angažuju kurirsku službu da nam ih dostavi i imaju mogućnost da originalna dokumenta pošalju preporučeno, preko “Pošte Srbije”.

Sa druge strane, prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju na kućnu adresu ili da ih lično preuzmu u našoj poslovnici. Ako žele da im prevodi dokumenata budu dostavljeni na adresu, važno je da napomenemo da se cena ove usluge ne uračunava u cenu prevoda i overe, već se naplaćuje nezavisno i to po važećem cenovniku kurirske službe.

Osim građevinskih projekata, sa srpskog jezika na albanski prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Pored laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva ostala dokumeta koja se odnose na oblast farmacije, medicine i građevinske industrije.

Na zahtev klijenata, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a odnose se na oblast obrazovanja. Pored svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, sa srpskog jezika na albanski prevodimo i: diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se tiču ove oblasti.

A sa našeg na albanski jezik prevodimo i sve vrste književnih dela, kako beletristiku, tako i romane, prozu, pa čak i poeziju, ali i udžbenike.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na albanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje