Prevod sa poljskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na srpski jezik

Za online prevod sa poljskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa poljskog na srpski jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi bilo koje vrste materijala sa poljskog jezika na srpski, Prevodilački centar Akademije Oxford je tu da ispuni vaše zahteve u potpunosti, te da vam pruži niz dodatnih usluga koje će vam omogućiti da dobijete profesionalno urađene prevode po izuzetno pristupačnim cenama, a u optimalnim rokovima.

Dodatna usluga koju pružamo, a koju ćete retko gde još moći da dobijete u takvoj formi se najpre odnosi na prevođenje dokumentacije i svih vrsta dokumenata sa poljskog jezika na srpski, jer uz uslugu prevoda, kod nas dobijate i njihovu overu za koju je zadužen sudski tumač. Kada klijent dobije preveden dokument koji je overen pečatom zvanično priznatog sudskog tumača on je, praktično gledano dobio dokument koji može da preda bilo kojoj nadležnoj službi, odnosno da ga koristi kao i svaki drugi originalan dokument, jer se smatra pravno i zakonski validnim.

Ovo se odnosi na sve one dokumente za koje se ne zahteva izvršenje overe haškim Apostille pečatom, što može donekle da uspori proces obrade dokuemnata. Inače, prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu zaduženi za obradu vaših dokumenata nemaju obavezu da poseduju informacije o ovoj vrsti overe, ali će vam svakako pojasniti čitav postupak, te vam ukazati koje su to institucije zadužene za overu haškim pečatom, kako bi vam postupak dobijanja informacija olakšali u velikoj meri. Da ne bude zabune, overa Apostille pečatom je isključivo u nadležnosti određenih sudskih organa Republike Srbije, tako da klijenti jedino tamo mogu da dobiju ispravnu informaciju o tome da li se ova vrsta overe zahteva i za dokumenta za koja im je potreban prevod sa poljskog jezika na srpski ili ne. Takođe, da biste ubrzali čitav proces prevođenja dokumenata, valjalo bi da saznate i u kom trenutku se vrši overa Apostille pečatom za konkretan dokument, to jest da li se on stavlja na početku ili na kraju procesa. Na taj način ćete precizno znati da li dokument donosite prvo nama ili ga najpre nosite u sud, jer su u praksi prisutne obe varijante. U slučaju da se haški pečat stavlja na kraju, donosite ga ili šaljete u jednu od naših poslovnica, a nakon što naši prevodioci i sudski tumači završe sa prevodom i overom dokumenta, nosite ga lično u nadležnu sudsku instituciju da bi se izvršila overa Apostille pečatom. U drugom slučaju, odnosno kada se haški pečat stavlja na kraju procesa, potrebno je prvo da dokument odnesete u nadležni sud, a onda da ga donesete kod nas, stim što se u toj situaciji ne prevodi samo dokument, već i haški pečat.

Da bi procedura overe prevedenih dokumenata mogla da bude ispoštovana, klijenti su dužni da dostave i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i izvrši overu. Ako se dogodi da prilikom upoređivanja dokumenata ustanovi da postoje odstupanja, sudski tumač klijentu predlaže izvršenje usluge redakture sadržaja, koju takođe vrše lektori i korektori Akademije Oxford.

Dostava dokumenta može da bude izvršena lično od strane klijenta u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica, odnosno slanjem na adresu ili preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom. A preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, takođe može biti lično ili se dokumenta šalju klijentu na određenu adresu putem kurirske službe. Ova usluga spada u dodatne, te se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja je vrši.Prevođenje sa poljskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na poljski

Sve ostale materijale za koje su klijentima potrebni prevodi sa poljskog jezika na srpski mogu da pošalju i na mejl, a na isti način mogu da ih dobiju nakon obrade. Naravno, ukoliko im odgovara neki od prethodno pomenutih načina slanja, koji primarno važi za dokumenta, mogu da odaberu i taj.

Od dokumenata, obrađujemo i poslovna i lična, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i: bilanse uspeha i stanja, fakture, revizorske, godišnje i poslovne izveštaje, poslovne odluke, te uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te ličnu kartu, dozvolu za boravak, pasoš, radnu dozvolu i ostala poslovna, odnosno lična dokumenta koja nisu navedena.

Sa poljskog jezika na srpski prevodimo i medicinsku, tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumenta o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i drugu dokumentaciju koja se tiče ovih oblasti.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim prilikama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci, takođe prevodimo sa poljskog jezika na srpski i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.Naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i sve vrste sudskih presuda, ugovora, žalbi, rešenja i tužbi, a sa poljskog jezika na srpski prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste licenci i sertifikata, kao i punomoćja i druga pravna akta. Na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja su vezana za oblasti obrazovanja i nauke. Pored diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prevodimo i: prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne radove i patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, te diplomske i seminarske radove.

Takođe, prevodimo i knjige svih vrsta, kako književna dela, tako i udžbenike. Prevodilac i sudski tumač će u skladu sa vašim zahtevima na najbolji mogući način da obrade dela poezije i proze, romane, beletristiku, ali i sadržinu časopisa svih vrsta, počev od dečijih i ilustrovanih, pa do naučnih, kao i članke iz novina.

Prevođenje materijala čija svrha je reklamiranje usluga i proizvoda je još jedna u nizu usluga koje pruža Prevodilački centar Akademije Oxford. Reklamni flajeri, plakati, brošure, PR tekstovi, katalozi, vizit kartice i ostali materijali će biti u najkraćem mogućem roku prevedeni sa poljskog jezika na srpski i to uz potpuno prilagođavanje marketinške poruke ciljanom jeziku, tako da će svi potencijalni kupci koji se koriste srpskim jezikom na pravi način bito upoznati sa onim što se reklamira.

Uz to prevodimo i tektove bilo koje dužine, složenosti i tematike, te bez obzira da li su u pitanju sadržaji namenjeni prezentovanju krugu stručnjaka iz neke oblasti ili je, pak reč o materijalima koji će biti dostupni javnosti. Komunikologija, informacione tehnologije, menadžment, politika, ekonomija i pravo, tek su neke od oblasti na koje se može odnositi tema tekstova koje će naši sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da prevedu sa poljskog jezika na srpski. Osim njih, tema može biti vezana i za sledeće oblasti: finansije, marketing, građevinska industrija, bankarstvo, filozofija, nauka, medicina, sociologija, turizam, obrazovanje, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i na bilo koju drugu granu prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Ne treba zaboraviti ni prevođenje web sajtova, koje ćemo takođe izvršiti na vaš zahtev. Ono po čemu se obrada internet sadržaja za koju su angažovani prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford razlikuje u odnosu na mnoge druge jeste činjenica da se oni tokom ovog procesa pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja pažljivo primenjuju. Baš zato se sadržaji koje oni prevode uskoro i nađu na mnogo boljoj poziciji u polju pretrage, a što znači da veći broj klijenata može da dođe do informacija o poslovanju firme koja je vlasnik tako prevedenog sajta. Sem web prezentacija, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i softvere, odnosno različite programe i aplikacije koje su potrebne našim klijentima, kao i web prodavnice i kataloge.

Kod nas možete dobiti i kompletno obrađene sve vrste video i audio materijala. Pod tim mislimo na prevođenje i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja. Pored animiranih i crtanih, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i igrane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, serije, te obrazovne, dečije, informativne i druge vrste emisija.

Iako se sve navedene usluge odnose na prevod u pisanoj formi, naši prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za usmeno prevođenje sa poljskog jezika na srpski, tako da osim simultanog, na vaš zahtev će izvršiti i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. A kada to zahteva prilika, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa poljskog na srpski jezik

Kada je u pitanju prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa poljskog jezika na srpski, ma kako ono bilo kompleksno, naši prevodioci i sudski tumači će ispuniti vaša očekivanja, te vam omogućiti da u najkraćem mogućem roku dobijete profesionalno obrađene sadržaje.

Pored toga, prevodimo i naučne radove i patente, ali i diplomske i seminarske radove, odnosno sve sadržaje koji se odnose na oblast nauke, ali i obrazovanja. To znači da ćemo na vaš zahtev da prevedemo, ali i overimo sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se ovih oblasti, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i prepisi ocena.

Takođe, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i tekstualne materijale različite tematike. Osim onih koji su namenjeni plasiranju javnosti, prevodimo i one tekstove koji će isključivo biti prezentovani užim krugovima stručnih lica za određenu oblast.

Što se tiče tema, slobodno možemo da kažemo da naši prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu tekstove čija tema se odnosi na bilo koju oblast, te da im apsolutno nijedna tema nije poznata.

Turizam, ekonomija, marketing, politika, nauka, psihologija, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, komunikologija, građevinska industrija, obrazovanje, filozofija, sociologija, bankarstvo, menadžment, medicina, finansije, samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema ovakvih sadržaja, a sa poljskog jezika na srpski prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz ma koje grane društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi dokumenata sa poljskog jezika na srpski i overa sudskog tumača

Usluga koja se odnosi na prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na srpski uključuje i uslugu overe koju vrše ovlašćena lica, odnosno sudski tumači. Tako svaki klijent koji želi da dobije preveden dokument zapravo dobija njegovu kompletnu obradu, jer samim tim što sudski tumač stavlja svoj pečat na prevod, on mu daje pravnu i zakonsku validnost, uzevši u obzir da pečat označava da je prevod u potpunosti veran originalu, tako da ga klijent može predati bilo kojoj državnoj službi kada je to potrebno.

U onim slučajevima kada se za neki dokument traži i overa haškim Apostille pečatom, za koju su zaduženi sudski organi naše zemlje, klijent je u obavezi da pribavi informaciju i o načinu overe. Najpre da razjasnimo vrlo važnu stvar: Apostille pečat se ne zahteva za sva dokumenta, ali za ona za koja se zahteva, najčešće se vrši na dva načina, odnosno na početku ili na kraju procesa obrade dokumenata. Iz tog razloga bi klijent i trebalo da se prvo raspita o ovoj vrsti overe, jer će dosta uštedeti trud i vreme, budući da će tačno znati da li dokument nosi prvo u sud ili u Prevodilački centar Akademije Oxford. U slučaju da se overa hašlim pečatom vrši na kraju procesa prevođenja, klijent prvo donosi dokument nama kako bi prevodioci i sudski tumači završili svoj deo posla, a onda ga nosi u nadležnu sudsku instituciju na overu ovim pečatom. U drugoj situaciji, odnosno kada se prvo radi overa Apostille pečatom, klijent mora da ima na umu da kada nama donese tako overen dokument, naš stručnjak prevodi i dokument i haški pečat, a onda tako preveden dokument overava sudski tumač svojim pečatom.

Lična karta, vozačka i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčani list, krštenica i umrlica, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, radna dozvola i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim, prevodimo na vaš zahtev sa poljskog jezika na srpski. Uz to, prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama vrlo često, a pod tim mislimo na: potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o redovnim primanjima i ostale vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja.

Takođe, kod nas možete dobiti i prevod svih dokumenata koja se odnose na poslovanje neke kompanije, a između ostalih, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i: statute i osnivačke akte preuzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, fakture, revizorske, ali i godišnje i finansijske izveštaje, te poslovne odluke i ostala dokumenta ovog tipa. Naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i sertifikate, tekovine Evropske Unije i punomoćja, ali i sudske presude, tužbe, žalbe, odluke i rešenja, kao i licence i sva druga pravna akta.

Medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tendere takođe prevodimo ako imate potrebe za tim. Uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i dokumenta o medicinskim proizvodima su samo neka od dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev.

Posebno napominjemo da je najvažnije da klijenti ispoštuju proceduru dostave dokumenata na obradu, budući da su dužni da prilože i originale na uvid. Tako da, osim lične dostave, imaju i mogućnost slanja preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A obrađena dokumenta mogu da preuzmu lično u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ili da zahtevaju da im budu dostavljena na kućnu adresu. Uzevši u obzir da se za izvršenje usluge dostave na adresu angažuje kurirska služba, ova usluga se naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku prilikom preuzimanja, direktno od klijenta.

Kako je za hitan prevod brzina reagovanja od ključnog značaja, to se klijentima samo u slučaju da im je prevod dokumenata sa poljskog jezika na srpski potreban u posebno kratkom roku dozvoljava da skenirana dokumenta prvo pošalju na mejl, a da naknadno dostave i originalna i to na bilo koji od navedenih načina, odnosno onako kako im najviše odgovara.

Prevođenje internet sadržaja sa poljskog jezika na srpski

Osim web sajtova, zbog čega nam se i najčešće obraćaju klijenti, sa poljskog jezika na srpski prevodimo softver, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koja je potrebno da bude prevedena. Takođe, prevodimo i sadržinu online kataloga i web prodavnica, ma kako one bile obimne i složene.

Često sa ponosom ističemo da su sajtovi koje obrade naši prevodioci i sudski tumači vrlo brzo vidljivi u okviru polja pretrage, te da nakon prevođenja sa poljskog jezika na srpski zauzimaju mnogo bolje mesto na pretraživačima. A sve to zahvaljujući primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), kojih se oni pridržavaju tokom procesa obrade. Kada se pravila dobre optimizacije implementiraju u sadržaje koji se prevode, uspeh ne može da izostane, te je to još jedan razlog više za angažovanje stručnjaka specijalizovanih za prevođenje online sadržaja u ovoj kombinaciji jezika.

Uz to, sa poljskog jezika na srpski prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su: brošure, flajeri, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi, plakati i ostali, te sve vrste video, odnosno audio sadržaja. Pored prevođenja filmova svih žanrova (igrani, animirani, dokumentarni, crtani i drugi), prevodimo i obrazovne, dečije, zabavne, ali i informativne emisije, te serije i reklamne poruke, a na zahtev klijenata vršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju.

Da nismo usmereni samo na usluge pisanog prevoda, dokaz je i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na srpski, što je usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. A uz to vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Da li ćete se odlučiti za simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata, isključivo zavisi od koncepta samog događaja, broja učesnika i sličnih detalja, o kojima bi trebalo da nas obavestite kako bismo pripremili adekvatnu ponudu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje