Prevođenje sa poljskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na španski jezik

Za online prevod sa poljskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford je najpre zahvaljujući činjenici da u svom timu ima vrhunske prevodioce i sudske tumače u prilici da svakom zainteresovanom klijentu ponudi i direktno prevođenje sa poljskog jezika na španski. Kad god je to potrebno, naši stručnjaci naravno obrađuju sve sadržaje u pisanoj formi, ali isto tako ako to zahtevaju klijenti, vrše i usmeni prevod sa poljskog jezika na španski, odnosno primenjuju simultano i konsekutivno, ali i specijalnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata pod nazivom šapatno prevođenje. Kada nam klijenti budu dostavili sve relevantne podatke o samom događaju za koji im je potrebna ova usluga, mi ćemo izraditi ponudu u kojoj može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je to u skladu sa zahtevima samog događaja.

Klijente kod nas očekuje obrada apsolutno bilo koje vrste sadržaja u pisanom obliku, a posebno naglašavamo da je prevođenje sa poljskog jezika na španski za dokumenta kod nas kompletno, to jest da klijenti dobijaju i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Prevod koji je overen ovim pečatom se sa pravne tačke gledišta, kao i sa stanovišta zakona smatra u potpunosti važećim i samim tim podrazumeva da klijent može da ga primenjuje u praksi kad god se javi potreba za tim. Inače, sam proces overavanja prevedenih dokumenata je definisan zakonskim aktima naše zemlje i podrazumeva da klijent mora da dostavi originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač izvršio njihovo upoređivanje sa prevodima, uzevši u obzir da on svoj pečat stavlja samo na ona dokumenta čija sadržina je ista kao i u originalima.

Ipak, nekad se dešava da postoji odstupanje između prevoda i originala, pa naši stručnjaci tada moraju klijentima da predlože uslugu lekture, odnosno korekture, koju takođe mogu da dobiju u svakoj poslovnici Akademije Oxford, budući da su članovi našeg tima i profesionalni lektori i korektori.Prevođenje sa poljskog na španski
Prevođenje sa španskog na poljski

A uz prevođenje sa poljskog jezika na španski za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu bilo koje vrste uverenja, izjava, saglasnosti ili potvrda (uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i mnoge druge), prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola i ostala lična dokumenta).

Oni će, takođe na zahtev klijenata da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske i poslovne, bilo tehničke i medicinske, odnosno dokumentacije za tendere, te mogu da vam ponude obradu, pored ostalih i sledećih dokumenata: građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, revizorski izveštaji, fakture, lekarski nalazi, bilansi stanja i uspeha, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, rešenja o osnivanju pravnih lica, dokumentacija o medicinskim proizvodima, godišnji poslovni izveštaji, statuti preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja čine sve navedene vrste dokumentacija.

U slučaju da su klijentima potrebni prevodi sa poljskog jezika na španski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, sudski tumač i prevodilac će ih kompletno obraditi u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cenama. Naravno, prevešće i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, a klijentima će ponuditi obradu nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, ali i diplomske i seminarske radove. Ako je potrebno, izvršiće i direktno prevođenje sa poljskog jezika na španski za rezultate naučnih istraživanja, ali i za naučne patente i radove, kao i za sva druga dokumenta koja su u direktnoj vezi sa naukom.Sudski tumači i prevodioci klijentima nude obradu i dokumenata koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva, a što se prvenstveno odnosi na prevođenje svih pravnih akata, počev od sudskih odluka i presuda, preko žalbi, rešenja i tužbi, pa do licenci, tekovina Evropske Unije i sertifikata, odnosno punomoćja za zastupanje, te svih vrsta ugovora i sličnih dokumenata.

Uzevši u obzir da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa poljskog jezika na španski za bilo koji dokument moraju na uvid da dostave i originalne sadržaje, to se njihov način slanja u velikoj meri razlikuje u odnosu na one za koje se ne zahteva overa, kao što su recimo književna dela, udžbenici ili tekstovi različitih tematika. Klijenti dokumenta donose lično u jednu od naših poslovnica ili ih šalju preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, odnosno angažuju jednu od kurirskih službi da izvrši dostavu originalnih dokumenata na adresu jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sve ostale sadržaje, za koje nije potrebno izvršiti dostavljanje originala, klijenti mogu i da pošalju preko mejla, ali i da ih dobiju na isti način po završenoj obradi. Sa druge strane, prevedena dokumenta mogu da dobiju isporukom na kućnu adresu, a za to se angažuje kurirska služba i ovu uslugu naplaćuje prema svom važećem cenovniku. Isto tako mogu i da prevedena i overena dokumenta preuzmu lično u onoj našoj poslovnici koja se nalazi u njihovom mestu stanovanja ili koja im je najbliža.

Svaki klijent koji ima potrebu za hitnim prevođenjem dokumenata, a što podrazumeva njihovu obradu u vrlo kratkom vremenskom periodu, ima dozvolu da prvo izvrši njihovo slanje preko mejla, a zatim da ih donese ili na drugi način dostavi na uvid.

Prevođenje sa poljskog jezika na španski za dokumenta koje uključuje i overu pečatom sudskog tumača je mahom sasvim dovoljno da bi takav dokument mogao da bude korišćen u praksi, ali klijenti moraju da znaju da postoje i dokumenta za koja ovo nije dovoljan način obrade, nego je potrebno na njih staviti i posebnu vrstu pečata, koji je poznat kao haški ili Apostille. Ovaj pečat ne stavljaju prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford, već su za njega zadužene specijalne službe koje rade u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Baš iz tog razloga se klijentima uvek preporučuje da prvo pokušaju da saznaju sve što je potrebno za overavanje konkretnih dokumenata za koja su im potrebni prevodi sa poljskog jezika na španski ovim pečatom, kako bi na taj način u velikoj meri izbegli nepotrebno gubljenje vremena i novčanih sredstava. Naime, postoje dokumenta na koja se Apostille pečat stavlja prvo, pa se tek onda vrši njihovo prevođenje sa poljskog jezika na španski i to ne samo za taj dokument, nego i za sam haški pečat, a tek onda se pribegava overi pečatom sudskog tumača. Isto tako, ima i onih dokumenata koja se prvo prevode i overavaju pečatom sudskog tumača, a postoje i dokumenta koja se prvo prevode, pa overavaju pečatom sudskog tumača i tek na kraju nose u osnovni sud da bi se na njih stavio Apostille pečat. Upravo ove informacije klijent treba da dobije, jer će mu one u velikoj meri pomoći da jasno sagleda kako treba da teče čitav postupak obrade konkretnog dokumenta, te da bude i sasvim siguran gde treba prvo da ga odnese na obradu, čime će maksimalno da uštedi vreme.

Iako su zahtevi klijenata kojima je potrebno prevođenje sa poljskog jezika na španski najčešće usmereni na obradu dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i mnoge druge sadržaje, a na prvom mestu udžbenike, tekstove i književna dela (beletristika, proza, romani, poezija i drugo), ali i novinske članke i reklamne sadržaje, te sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, odnosno časopise. Pored toga, oni su specijalizovani i za prevod sa poljskog jezika na španski za audio, ali i video materijale, pa na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac obrađuju ne samo serije i filmove, već i sve tipove emisija, reklamne poruke i ostale materijale ovog tipa. Da bi njihova obrada bila kompletna, pobrinuće se profesionalni titleri i oni stručnjaci čija specijalnost se odnosi na sinhronizovanje sadržaja za koje je urađen prevod sa poljskog jezika na španski, tako da će klijent u svakoj našoj poslovnici da dobije kompletnu obradu navedenih tipova materijala koje može odmah da prikazuje na televiziji, u bioskopu ili, pak da ih pušta na radiju, internetu ili gde god postoji potreba za tim.

Prevodi statuta preduzeća sa poljskog na španski jezik

Ne samo da na zahtev klijenata možemo da uradimo i prevod statuta preduzeća sa poljskog jezika na španski, nego ćemo da uradimo i njihovu kompletnu obradu, jer i sudski tumači Akademije Oxford vrše i njihovu overu vrstu overu. Upravo ovaj način obrađivanja dokumenata je često sasvim dovoljan da se ona tretiraju kao pravno važeća, mada ima i onih dokumenata za koja je potrebno izvršenje overe Apostille pečatom, o čemu klijenti samostalno treba da dobiju sve potrebne informacije.

Naši stručnjaci obrađuju i ostala poslovna dokumenta, kao što su osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnih lica, a klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa poljskog jezika na španski za fakture, ali i poslovne izveštaje, bilanse uspeha, odnosno revizorske i finansijske izveštaje, te bilanse stanja, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica.

Oni, takođe mogu da obrade i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na prevod saglasnosti i uverenja svih vrsta, kao i potvrda i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala).

Onda kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač da urade i prevod sa poljskog jezika na španski, odnosno overu i za uverenje o državljanstvu i pasoš, kao i za vozačku i saobraćajnu dozvolu, te ličnu kartu, ali i za mnoga druga lična dokumenta, poput krštenice, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, te radne dozvole i drugih. Pored toga obrađuju i sve vrste dokumentacija, to jest ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, kao i medicinsku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i druga slična dokumenta), kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, prava i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplomski radovi, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, punomoćja za zastupanje, ugovori, sudske žalbe i rešenja, sertifikati, sudske odluke, tužbe i presude, licence i druga dokumenta koja nisu navedena, a vezana su za pomenute oblasti).

Prevođenje online kataloga sa poljskog na španski jezik

Prevodioci i sudski tumači će u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i direktan prevod web kataloga sa poljskog jezika na španski. Oni će tom prilikom maksimalno da prilagode prevedeni materijal internet pretraživačima, odnosno implementiraće pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi mu omogućili da poboljša svoje mesto u okviru interneta, odnosno internet pretrage.

Isto tako, naši stručnjaci obrađuju i sve ostale sadržaje vezane za web, poput sajtova i online prodavnica, ali i softvera (programi i aplikacije).

Za prevođenje video i audio materijala sa poljskog jezika na španski je važno da naglasimo da klijenti mogu kod nas da dobiju i njihovo titlovanje, ali isto tako i uslugu sinhronizovanja i to ne samo reklamnih poruka, nego i filmova različitih žanrova, ali i serija i emisija. Na taj način će klijenti da dobiju i to vrlo brzo, kompletno obrađene materijale koje mogu da puštaju u bioskopu, na televiziji, odnosno radiju.

Ako je klijentima potrebno usmeno prevođenje sa poljskog jezika na španski, tu su sudski tumač i prevodilac, koji mogu da izvrše ovu uslugu i to maksimalno profesionalno. Moramo da naglasimo da klijenti treba da nam na vreme daju sve podatke o događaju koji organizuju, uzevši u obzir da naši stručnjaci mogu da im pruže usluge i konsekutivnog, kao i simultanog, ali i prevoda uz pomoć šapata, koji predstavlja specifičnu uslugu. Tako će naši stručnjaci na osnovu podataka koje dobiju da odluče koja vrsta ove usluge bi bila najbolja za konkretan događaj, a u ponudu mogu da unesu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, a po gotovo sigurno najpovoljnijim cenama.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa poljskog jezika na španski

Turističke tekstove, ali i one koji su vezani za oblast građevinske industrije, menadžementa, nauke, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i komunikologije, možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Naravno, prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje sa poljskog na španski jezik i za tekstovi iz oblasti psihologije, obrazovanja, sociologije i ekonomije, kao i filozofije i politike, odnosno bankarstva, prava i finansija i još mnogo drugih naučnih disciplina koje nismo naveli.

Književna dela, kao i u udžbenike ćemo takođe na vaš zahtev da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a pored toga sudski tumač i prevodilac obrađuju i novinske članke, kao i stručne, ali i popularne časopise.

One sadržaje, poput plakata, brošura, reklamnih letaka i flajera, ali i kataloga, PR tekstova i ostalih sličnih, čija je namena reklamiranje neke kompanije ili usluga, odnosno proizvoda, ćemo na vaš zahtev da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. A tom prilikom će prevodioci i sudski tumači da obrate pažnju i na pravilno prenošenje reklamne poruke iz originala u prevod, kako bi svim potencijalnim klijentima sa španskog govornog područja pružili mogućnost da se lepo upoznaju sa onim što se reklamira. Takvim načinom obrade pomenutih sadržaja će naši stručnjaci da ispune ne samo vaša očekivanja, već i osnovni cilj prevođenja ovakvih materijala.

Uz sve pomenute usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i da dobiju uslugu korekture i lekture, a u slučaju da poseduju urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika čijim kvalitetom nisu zadovoljni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje