Prevodi sa poljskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na ruski jezik

Za online prevod sa poljskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako su klijentima potrebni prevodi sa poljskog jezika na ruski bilo u usmenoj formi, bilo pisanim putem, jedino je potrebno da kontaktiraju najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i da saznaju sve neophodne detalje, budući da je ovo jedna od retkih institucija koja u našoj zemlji pruža ovu uslugu.

Prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji jezika vrše obradu svih vrsta dokumenata, ali i književnih dela (poezija, proza, romani, beletristika i drugo), kao i udžbenika. Isto tako, oni će na zahtev klijenata da prevedu stručne, ali i tekstove namenjene javnom plasiranju ma koje tematike, kao i sve vrste časopisa i novinskih članaka. Klijentima omogućujemo i kompletnu obradu igranih i crtanih, odnosno dokumentarnih, animiranih i filmova drugih žanrova i vrsta, koja uz njihov prevod sa poljskog jezika na ruski uključuje i uslugu titlovanja. Naravno, ako to zahtevaju naši klijenti, možemo i da im ponudimo i sinhronizovanje filmova, ali i reklamnih poruka i informativnih emisija, odnosno serija, te obrazovnih i zabavnih, ali i dečijih, te drugih tipova emisija i to kako onih koje treba da budu emitovane na radiju, tako i onih koje su namenjene televizijskom prikazivanju.

Na zahtev klijenata prevodimo i sve sadržaje iz oblasti kako marketinga, tako i interneta. A sudski tumači i prevodioci će u optimalnom roku da izvrše profesionalno prevođenje sa poljskog jezika na ruski kako za kataloge proizvoda i usluga, isto tako i za web sajtove, odnosno reklamne brošure, flajere i letke, te softverske programe i aplikacije, kao i za PR tekstove, vizit kartice i plakate, ali i web kataloge i prodavnice, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti. Naši stručnjaci imaju visok nivo iskustva u obradi pomenutih sadržaja tako da će, sa jedne strane primeniti pravila marketinga u njihovoj obradi, a sa druge pravila SEO (Search Engine Optimisation) čime će obrađenim internet materijalima pružiti mogućnost da u vrlo kratkom roku poboljšaju svoje mesto u okviru globalne pretrage. Sve to ima za cilj da utiče na poboljšanje poslovanja vlasnika internet sadržaja.Prevodi sa poljskog na ruski
Prevodi sa ruskog na poljski

Stručnjaci Akademije Oxford na zahtev klijenata pružaju i uslugu usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, te klijentima omogućuju ne samo konsekutivni i simultani prevod, već i prevod uz pomoć šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Podrazumeva se da klijent ima obavezu da nas informiše o svim detaljima u vezi sa konkretnim događajem za koji mu je potrebno usmeno prevođenje sa poljskog jezika na ruski, kako bi ponuda bila adekvatno pripremljena i odabrana prava vrsta usmenog prevoda.

Ako neko ima već urađene prevode za bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali ipak je uočio određene greške, odnosno smatra da je u pitanju loše urađen prevod, takve materijale može da poveri stručnim lektorima i korektorima u našem timu koji će postojeće greške ispraviti i izvršiti redakturu kompletnih sadržaja, kako bi oni bili usklađeni sa pravilima ruskog jezika.

Obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika se odnosi najpre na njihov prevod, a zatim i na overavanje za koje su zaduženi ovlašćeni sudski tumači Akademije Oxford. Kada oni stave svoj pečat, odnosno overe preveden dokument, on se automatski svrstava u pravno validne i kao takav može da se preda gde god je to potrebno. Tako našim klijentima omogućujemo da u kratkom roku dobiju potpuno obrađena dokumenta koja mogu nesmetano da koriste u praksi, a čime će maksimalno uštedeti svoje vreme, jer će na jednom mestu da dobiju njihovu kompletnu obradu.Da bi prevodioci i sudski tumači ispunili sve zakonske odredbe koje se odnose na obradu dokumenata, klijenti su u obavezi da izvrše i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, kao i da dobiju sve relevantne podatke o stavljanju haškog pečata na konkretna dokumenta. Da ne bi bilo zabune, ovaj pečat koji nosi naziv i Apostille ne mogu da stave prevodioci i sudski tumači, jer se on nalazi u nadležnosti određenih službi osnovnih sudova Republike Srbije. Samim tim je neophodno da se klijent obratiti tim službama kako bi saznao da li se za dokumenta za koja zahteva prevod sa poljskog jezika na ruski vrši ova vrsta overe i na koji način, budući da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu, a postoje i ona gde se prvo stavlja haški pečat, a zatim se prevodi i dokument i pečat, pa tek onda vrši overavanje od strane sudskog tumača. Kada klijent poseduje sve ove informacije, njemu je mnogo jasnije kako teče obrada konkretnog dokumenta, to jest tačno zna gde treba prvo da odnese dokument i samim tim ne gubi vreme.

Uzevši u obzir da klijenti treba na uvid da prilože i originalna dokumenta, to podrazumeva da mogu da ih lično donesu i to u bilo koju našu poslovnicu. A ako im taj način ne odgovara, mogu da odaberu slanje preko “Pošte Srbije”, ali uvek samo preporučenom pošiljkom ili slanje putem kurirske službe i to na adresu najbliže poslovnice Akademije Oxford. Inače, sve ostale materijale klijenti mogu da nam pošalju na prevod i elektronskim putem, to jest da ih skeniraju i pošalju preko mejla. A što se tiče dostavljanja obrađenih sadržaja, postoji nekoliko načina, stim da se oni razlikuju u zavisnosti od toga koji tip materijala je u pitanju. Pa tako, ako oni nisu u pitanju prevodi dokumenata, klijenti mogu da ih prevedene dobiju preko mejla, a ako je reč o dokumentima mogu da odaberu da li će ih lično preuzeti u našoj najbližoj poslovnici ili žele da angažujemo kurirsku službu koja će ih dostaviti na adresu koju budu naveli. Ako im najviše odgovara ta opcija, moraju da znaju da dostavljanje na adresu nije uključeno u cenu prevoda i overe dokumenata, te da se naplaćuje prema cenovniku službe koja donosi pošiljku, a plaćanje se vrši prilikom njenog preuzimanja.

Sada kada smo objasnili čitav postupak obrađivanja dokumenata, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade zaista bilo koji dokument, a to se primarno odnosi na sva lična (pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i druga), ali i na dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se to od klijenta zahteva (različite vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja). Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu, kada je to potrebno da izvrše direktno prevođenje sa poljskog jezika na ruski i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i patente, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove i uverenja o položenim ispitima, te za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, seminarske radove i potvrde o redovnom školovanju, odnosno diplome i dodatke diplomi, kao i za mnoga druga dokumenta koja mi sada nismo naveli, a vezana su za oblast nauke ili obrazovanja.

Na zahtev klijenata prevodimo i sva pravna akta, ali i poslovna dokumenta, što uključuje ne samo obradu presuda o razvodu braka, već i mnogih drugih sudskih presuda i žalbi, ali i odluka, rešenja i tužbi, kao i tekovina Evropske Unije, te različitih tipova sertifikata, tekovina Evropske Unije, ali i svih vrsta licenci, odnosno revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, osnivačke akte preduzeća i bilanse uspeha, zatim statute preduzeća, bilanse stanja i rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, kao i poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast prava ili poslovanja određene kompanije.

Građevinsku, ali i tehničku, odnosno tendersku, kao i medicinsku dokumentaciju, te mnoga dokumenta koja ulaze u njihov sastav će takođe na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači najpre da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a potom i da overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Iako se najčešće zahtevaju prevodi sa poljskog jezika na ruski za građevinske projekte, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, naši stručnjaci obrađuju i lekarske nalaze, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta iz ove grupe.

Prevod književnih dela sa poljskog jezika na ruski

Klijente kojima su potrebni prevodi književnih dela sa poljskog na ruski jezik u poslovnicama Akademije Oxford koje se nalaze širom Srbije očekuje obrada romana i svih proznih dela, ali i beletristike, odnosno dela poezije.

A prevodioci i sudski tumači koji su unašem timu mogu po zahtevu da obrade i sve vrste časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i ostali), kao i članke iz novina, ali i različite vrste udžbenika. Kada postoji potreba za tim, oni rade i direktno prevođenje sa poljskog na ruski jezik i za web sajtove, kao i za online aplikacije, ali i kataloge, te za bilo koji program ili internete kataloga. Ne samo da će klijenti dobiti prevod pomenutih vrsta web materijala, nego i njihovo optimizovanje za pregledače, uzevši u obzir da su sudski tumač i prevodilac upoznati i sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation) koja sa puno pažnje implementiraju u toku obrade. Ova usluga ima za cilj da se prevedeni sadržaji uskoro nađu na mnogo boljem mestu prilikom pretraživanja interneta.

Ako su klijentima potrebni prevodi sa poljskog na ruski jezik za bilo koju vrstu video, ali i audio materijala (serije, filmovi, emisije, reklamne poruke i drugo), njihovu obradu mogu da ponude našim stručnjacima. A nakon što prevodilac i sudski tumač bidi završili svoj deo posla, predaće prevedene sadržaje drugim stručnjacima, koji su isto u napem timu. Po zahtevu klijenata, oni mogu da izvrše sinhronizovanje obrađenih sadržaja, odnosno da im ponude njihovo titlovanje.

Prevodi dokumentacije za tendere sa poljskog na ruski jezik

Osnovna usluga koju pružaju stručnjaci Akademije Oxford se odnosi na prevođenje tenderske dokumentacije sa poljskog jezika na ruski, stim da klijentima pružamo i dodatnu uslugu, a u smislu overavanja prevedenih dokumenata. Razlog zbog koga smo u mogućnosti da izvršimo i ovu uslugu, te klijentima olakšamo čitav postupak obrade jesu sudski tumači koji su deo našeg tima, a koji su zaduženi za ovu overu.

Naravno, za pojedina dokumenta to nije dovoljno, jer se mora uraditi i overavanje Apostille (haškog) pečata. Ali o tome se klijent mora samostalno obavestiti u nadležnim institucijama.

Uz tendersku, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja čine medicinsku, ali i tehničku kao i građevinsku dokumentaciju. A pod tim se najpre misli na direktno prevođenje sa poljskog jezika na ruski za sve tipove poslovnih izveštaja, te za fakture i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i za osnivačke akte preduzeća i bilanse stanja, odnosno uspeha, kao i za stature preduzeća i poslovne odluke. Prevodioci i sudski tumači, osim toga prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, građevinske projekte, odnosno sva ostala dokumenta koja nisu navedena, a čine ove tipove dokumentacija.

Rezultate naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepise ocena, takođe sudski tumač i prevodilac obrađuju na vaš zahtev, ali i diplome i dodatke diplomi i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove, te naučne pateente i druga dokumenta vezana za nauku ili obrazovanje.

Uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i o visini primanja, kao i saglasnosti za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama će prevodioci i sudski tumači isto da obrade u ovoj kombinaciji.

A kada je to potrebno našim klijentima, prevodimo i tekovine Evropske Unije i presude o razvodu braka, te vršimo i direktno prevođenje sa poljskog jezika na ruski za sve tipove ne samo sudskih presuda i odluka, nego i žalbi i rešenja, kao i tužbi, odnosno za ugovore i punomoćja za zastupanje, ali i sertifikate različitih vrsta, te licence i sva ostala pravna akta.

Usmeno prevođenje sa poljskog na ruski jezik

Osim što ćemo na zahtev klijenata da izvršimo i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na ruski, možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cene opreme, kao i njen kvalitet je nešto što će sigurno da vas oduševi, ali i činjenica da su prevodioci i sudski tumači u našem timu specijalizovani za različite vrste usmenog prevoda u ovoj kombinaciji, te da mogu da primene ne samo konsekutivno i simultano prevođenje, već i kada postoji potreba za tim, pružaju uslugu specifične vrste usmenog prevođenja, a koja podražumeva prevod uz pomoć šapata sa poljskog jezika na ruski. Zato i jeste bitno da nas informišete o svim detaljima u vezi sa događajem za koji vam je potrebna usluga, kako bismo uskladili ponudu sa njegovim zahtevima.

Reklamne sadržaje ćemo isto tako da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ako postoji potreba za tim. Tako će sudski tumač i prevodilac da u kratkom roku urade direktan prevod sa poljskog jezika na ruski za vizit kartice i PR tekstove, odnosno reklamne letke i brošure, te kataloge i plakate, ali i druge vrste sličnih sadržaja. Ne zaboravite da su u pitanju vrhunski stručnjaci, tako da ćete kvalitetom prevedenih sadržaja biti sigurno zadovoljni.

Naši stručnjaci mogu da vam ponude i prevod za tekstove i to ne samo popularne, nego i za one koji spadaju u stručne. Ako vas brine što je, možda tema tekstova za koje su vam neophodni prevodi sa poljskog jezika na ruski neuobičajena, nemate nikakvog razloga za to, jer su naši sudski tumači i prevodioci maksimalno spremni da obrade tekstove najrazličitije tematike. Filozofija, turizam, pravo, obrazovanje, psihologija, politika, farmacija, bankarstvo, menadžment, građevinska industrija, sociologija, marketing, nauka, informacione tehnologije, ekonomija, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, su tek pojedine oblasti za koje može da bude vezana njihova tema, ali i za bilo koju drugu oblast koju nismo pomenuli.

Svako ko ima urađen prevod sa poljskog jezika na ruski za neku vrstu sadržaja, ali smatra da on nije dobar, te da je neophodno uraditi ispravke da bi bio prilagođen pravilima ruskog jezika, mož ovaj posao da prepusti lektorima i korektorima, koji su u našem timu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje