Prevođenje sa poljskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na nemački jezik

Za online prevod sa poljskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kao jedna od retkih institucija ove vrste u našoj zemlji koja klijentima nudi direktno prevođenje sa poljskog jezika na nemački, A kademija Oxford se po još mnogo čemu izdvaja od drugih sličnih institucija. Radi se o tome da klijente kod nas očekuju i prevodioci i sudski tumači, pa samim tim i kompletna obrada svih vrsta dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, koja uz njihov prevod uključuje i obavezno overavanje pečatom sudskog tumača, čime se klijentima omogućuje da vrlo brzo dobiju dokumenta koja mogu da primenjuju u svakoj prilici kada se to od njih zahteva. Napominjemo da jedino dokument koji je preveden i overen pečatom sudskog tumača može da bude sa pravne, odnosno zakonske tačke gledišta smatra važećim. Ovo se odnosi na prevod sa poljskog jezika na nemački za sve vrste dokumentacija, kako poslovnu, tako i medicinsku, odnosno ličnu, tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest prevodilac i sudski tumač mogu da obrade sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav (specifikacija farmaceutskih proizvoda, poslovni izveštaji, lična karta, uverenje o državljanstvu, poslovne odluke, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, bilansi stanja i uspeha, potvrde o prebivalištu, rešenja o osnivanju pravnih lica, lekarski nalazi, osnivački akti preduzeća, radne dozvole, dozvole za boravak, statuti preduzeća, građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta).

Naši stručnjaci, takođe mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove, odnosno patente, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke. A u optimalnom roku ćemo da izvršimo prevod sa poljskog jezika na nemački i za prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno za uverenja o položenim ispitima, diplomske radove, te diplome i dodatke diplomi, kao i seminarske radove i mnoga druga dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja.

Osim svega što smo pomenuli, klijente kod nas očekuju i prevodi sa poljskog jezika na nemački za sve vrste pravnih akata, što podrazumeva na prvom mestu obradu različitih vrsta ugovora, ali i licenci i sertifikata, kao i punomoćje za zastupanje i sudskih presuda, zatim tekovina Evropske Unije i svih tipova sudskih rešenja, kao i odluka, žalbi i tužbi.Prevođenje sa poljskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na poljski

Prevodioci i sudski tumači vrše i kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno bilo koje vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druge). Naravno, kada je to potrebno prevodimo i zahteve za penzije, ali i zahteve za vizu i mnoge druge zahteve i ostala dokumenta koja su potrebna našim klijentima.

U svakom slučaju, najvažnije je da klijent prilikom dostave dokumenata za koje zahteva prevođenje sa poljskog jezika na nemački pošalje ili donese i originale na uvid, jer je to neophodno sudskim tumačima prilikom izvršenja usluge overe. Isto tako, od klijenta se očekuje i da dobiju sve informacije o overi haškim ili Apostille pečatom za konkretna dokumenta, jer se ovaj pečat ne nalazi u nadležnosti naših stručnjaka. Zapravo, ova vrsta overe se vrši samo za određena dokumenta, pa kako se na neka dokumenta Apostille pečat stavlja pre nego što naši stručnjaci započnu njegovu obradu, a na neka tek kada oni završe sa prevođenjem i overavanjem, to je neophodno da klijent saznaj ovaj vrlo važan podatak, jer isključivo od njega zavisi gde se najpre nosi konkretan dokument.

A pored toga što i im omogućujemo da dokumenta na prevod donesu lično i to na jednu od 20 lokacija gde su smeštene poslovnice Akademije Oxford, klijenti mogu i da ih pošalju ili preporučeno preko “Pošte Srbije” ili preko kurirske službe. Kada je u pitanju slanje prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno takođe preko kurirske službe, ali ova usluga spada u dodatne i naplaćuje se direktno od klijenta, a prilikom preuzimanja pošiljke. Cena ove usluge u potpunosti zavisi od kurirske službe koja je i vrši, a klijentima nudimo mogućnost i da dokumenta za koja je urađen prevod sa poljskog jezika na nemački preuzmu lično u jednoj od brojnih naših poslovnica.Uz prevođenje sa poljskog jezika na nemački za dokumenta, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i obradu mnogih drugih sadržaja, ali i usmeni prevod koji uključuje simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. Svaki klijent kome odgovara upravo taj tip prevoda može da očekuje da kod nas izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po izuzetno povoljnim cenama.

Od dodatnih usluga moramo izdvojiti i redakturu, što se odnosi na sve one sadržaje za koje je neko već izradio prevod, ali to nije učinio u skladu sa važećim smernicama koje navodi prevodilacka struka, pa je neophodno da lektor i korektor izvrše sve izmene kako bi preveden sadržaj bio usklađen sa pravilima nemačkog jezika. Klijente kod nas očekuje i kompletna obrada filmova svih žanrova, ali i emisija, reklamnih poruka i serija, odnosno bilo koje vrste video i audio sadržaja. A pod tim se misli najpre na njihov prevod sa poljskog jezika na nemački, pa zatim i sinhronizovanje, te na uslugu titlovanja, a sve to u skladu sa potrebama naših klijenata.

Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sve vrste knjiga, kako književna dela, tako i udžbenike, a prevodimo i sve vrste tekstova. Takođe, naši stručnjaci između ostalog mogu da obrade i tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, ali isto tako i one koji su isključivo namenjeni stručnjacima, bilo da je u pitanju tematika iz oblasti politike, finansija i ekonomije ili medicine, odnosno obrazovanja, ali i one koji se tiču građevinske industrije, turizma, komunikologije i informacionih tehnologija, te menadžmenta, farmacije, nauke i drugih nepomenutih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Novinske članke, kao i dečije i ilustrovane, odnosno stručne i sve druge vrste časopisa, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika. A klijentima kojima su potrebni njihovi prevodi sa poljskog jezika na nemački omogućujemo da nam sadržaje pošalju na mejl, uzevši u obzir da se ne zahteva njihova overa pečatom sudskog tumača, pa samim tim nije važno da li šalju originale ili ne. Upravo na taj način oni će u velikoj meri ubrzati obradu ove vrste materijala, a pružamo im mogućnosti i da prevedene sadržaje dobiju na isti način.

Što se tiče slanja dokumenata na mejl, klijenti moraju znati da to nije dozvoljeno, osim kada su im njihovi prevodi sa poljskog jezika na nemački potrebni u posebno kratkom roku, ali se i tada zahteva poštovanje pravila o slanju originala na uvid, što klijent može da izvrši naknadno.

Prevod softvera sa poljskog jezika na nemački

Prevodi softvera sa poljskog na nemački jezik koje vrše prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford podrazumevaju obradu ma koje aplikacije ili programa koji su vam potrebni. Naši stručnjaci, takođe mogu da izvrše i profesionalan prevod internet sajtova u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako da obrade i online kataloge, odnosno web prodavnice, te mnoge druge materijale vezane za oblast interneta. Imajte na umu da će sudski tumač i prevodilac prilikom obrade navedenih vrsta materijala da primene, kada je to potrebno i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a čime će i mogući da se oni vrlo brzo nađu na još boljem mestu u okviru web pregledača, što će se takođe izuzetno pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika online sadržaja.

Klijentima možemo da ponudimo i ne samo prevođenje sa poljskog na nemački jezik za audio i video sadržaje, nego i njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje. Ova usluga se odnosi na obradu filmova svih žanrova, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i igrane, ali i dokumentarne, odnosno crtane, animirane i mnoge druge vrste filmova. Isto tako klijentima nudimo i obradu različitih vrsta radijskih i televizijskih emisija, kako onih zabavnog karaktera, tako i informativnih, ali i dečijih, kao i reklamnih poruka, serija i drugih sličnih sadržaja.

A pored svega što smo pomenuli, klijentima omogućujemo i prevođenje sa poljskog na nemački jezik za tekstualne sadržaje, ma koja njihova tema bila, te bez obzira da li su u pitanju stručni tekstovi ili oni koji će biti prezentovani javnosti. Tako će oni, pored ostalog da obrade tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga i obrazovanja, ali i nauke, medicine i ekonomije, odnosno farmacije, psihologije i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine i bankarstva, kao i građevinske industrije, turizma i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodi građevinskih projekata sa poljskog na nemački jezik

Uz prevođenje građevinskih projekata sa poljskog jezika na nemački, Prevodilački centar Akademije Oxford, zahvaljujući tome što u timu ima i prevodioce i sudske tumače, klijentima omogućuje i njihovo overavanje u skladu sa slovom zakona. A to znači da naši klijenti u vrlo kratkom roku dobijaju građevinske projekte koji su privedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji i koji su, sa pravnog stanovišta u potpunosti validni, pa se kao takvi mogu predati svakoj nadležnoj instituciji kada je to potrebno.

Naravno da ćemo i ostale dokumente koji ulaze u sastav građevinske dokumentacije da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i one koji čine medicinsku, tehničku i poslovnu, kao i tendersku dokumentaciju. Tako će naši stručnjaci, između ostalog da urade prevod sa poljskog jezika na nemački i za uputstva za rukovanje i lekarske nalaze, te deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za osnivačke akte preduzeća i poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, ali i statute preduzeća i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav svih vrsta dokumentacija koje smo pomenuli.

Klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa poljskog jezika na nemački za ličnu dokumentaciju, tako da obrađujemo na njihov zahtev kako ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu krštenicu i pasoš, tako i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te saobraćajnu dozvolu, ali i vozačku i dozvolu za boravak, kao i radnu dozvolu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ona dokumenta koja su vezana ne samo za oblast nauke, već i sudstva i obrazovanja, ali i prava, a što na prvom mestu podrazumeva obradu ugovora, sertifikata, punomoćja za zastupanje i licenci, te sudskih odluka, rešenja i presuda, ali i tužbi, odnosno žalbi, kao i tekovina Evropske Unije, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodataka diplomi, potvrda o položenim ispitima, ali i rezultata naučnih istraživanja, nastavnih planova i programa fakulteta, te naučnih patenata, diplomskih radova, kao i seminarskih i naučnih radova i svih ostalih dokumenata koja su vezana za navedene oblasti.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno različite tipove izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja, ćemo takođe najpre da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da overimo pečatom sudskog tumača. Tako če klijenti u vrlo kratkom roku da dobiju potpuno obrađena uverenja o nekažnjavanju, odnosno o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i o visini primanja, kao i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i sve ostale vrste navedenih dokumenata.

Svaki klijent kome je potreban direktan prevod sa poljskog jezika na nemački za bilo koji dokument mora na vreme da dostavi i originalna dokumenta na uvid, ali i da se raspita u osnovnom sudu da li je potrebno da se za konkretna dokumenta izvrši overavanje haškim, to jest takozvanima Apostille pečatom, kako bi izbegao nepotrebno gubljenje vremena i novca.

Prevod udžbenika sa poljskog jezika na nemački

U domen rada stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford spada i prevođenje udžbenika sa poljskog na nemački jezik. Pored toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i dela književnosti, a što se najpre odnosi na romane i beletristiku, kao i na prozna i poetska, ali i mnoga druga književna dela.

Oni će, takođe na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa poljskog na nemački jezik kako za članke iz novina, tako i za različite vrste časopisa, ali i za sve ove sadržaje koji su vezani za oblast reklamiranja, bez obzira da li se putem njih reklamiraju određeni proizvodi i usluge ili poslovanje neke kompanije. A to se najpre odnosi na obradu reklamnih letaka, odnosno plakata i flajera, iako prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i reklamne brošure, odnosno kataloge, te vizit kartice, kao i PR tekstove i ostale slične sadržaje. Posebno napominjemo da će naši stručnjaci obratiti pažnju i na maksimalno kvalitetno prilagođavanje reklamnih sadržaja duhu nemačkog jezika.

Svi oni klijenti koji imaju već urađen prevod sa poljskog na nemački jezik ma koje vrste sadržaja, ali njihovim kvalitetom i načinom obrade nisu u potpunosti zadovoljni, mogu u našim poslovnicama da dobiju uslugu redakture materijala, koja se poverava profesionalnim korektorima i lektorima. A oni će tom prilikom obratiti pažnju da na najbolji mogući način prilagode prevod duhu, ali i postojećim pravilima nemačkog jezika, te će tako klijentima pružiti maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje.

Klijent koji bude organizovao neki događaj za koji mu je potreban usmeni prevod sa poljskog na nemački jezik, u našim poslovnicama može da angažuje stručnjake za ovu uslugu. A kako su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni i za sve tri vrste usmenog prevoda, odnosno i za simultano i konsekutivno, kao i i za šapatno prevođenje, to klijenti treba da nam dostave informacije o samom događaju koji se organizuje, kako bi smo vrstu usmenog prevoda mogli da prilagodimo njegovim zahtevima. A prilikom izrađivanja ponude za usmeno prevođenje sa poljskog na nemački jezik, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su izuzetno povoljne.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje