Prevodi sa poljskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na portugalski jezik

Za online prevod sa poljskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Iako nisu u velikoj meri zastupljeni zahtevi koji uključuju prevođenje sa poljskog na portugalski jezik, činjenica je da ovu uslugu klijenti mogu da dobiju samo u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford koje se nalaze na preko 20 lokacija u našoj zemlji, budući da tim ove institucije čine i prevodioci i sudski tumači za oba pomenuta jezika. Oni će klijentima ponuditi obradu najrazličitijih sadržaja u pisanom obliku, te brojne dodatne usluge, koje se na prvom mestu vezuju za overavanje prevedenih dokumenata, što u ovoj situaciji rade ovlašćeni sudski tumači, inače stalni članovi tima Akademije Oxford.

Pored toga, uz prevođenje sa poljskog jezika na portugalski za video i audio sadržaje, svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja i to ne samo filmova, već i reklamnih poruka i serija, ali i različitih vrsta bilo radijskih ili televizijskih emisija. A uz sve pomenute dodatne usluge, naši klijenti mogu da očekuju i redakturu loše prevedenih materijala koje poseduju i za koju su zaduženi stručni lektori i korektori u našem timu. Oni će u optimalnom roku da izvrše sve neophodne ispravke kako bi tako loše urađen prevod maksimalno prilagodili pravilima ciljanog jezika, odnosno obradiće ga u skladu sa duhom portugalskog jezika.

Naravno, naši stručnjaci mogu da izvrše i uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ipak klijenti moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač vrše ne samo simultano prevođenje sa poljskog jezika na portugalski, nego i šapatno, ali i konsekutivno, tako da isključivo od same vrste događaja koji se organizuje i za koji klijent zahteva ovu uslugu u potpunosti zavisi koji tip prevoda će biti primenjen tom prilikom. Podrazumeva se da kada to odgovara našim klijentima možemo i da po povoljnim uslovima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevodi sa poljskog na portugalski
Prevodi sa portugalskog na poljski

Uz obradu mnogih pomenutih vrsta sadržaja, sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu i sve vrste časopisa, kao i članke iz novina, odnosno one sadržaje koji su vezani za oblast interneta (softveri, sajtovi, online prodavnice, katalozi i drugo). Isto tako, oni će na zahtev klijenata da prevedu i književna dela, ali i udžbenike, odnosno materijale koji su namenjeni reklamiranju (katalozi, flajeri, brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo).

Mada, fokus rada naših stručnjaka, a i zahtevi klijenata kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na portugalski se odnose na obradu različitih vrsta dokumenata. A mi možemo da im ponudimo obradu kako ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, krštenica, lična karta, dozvola za boravak i ostala), tako i dokumenata koja su usko vezana za oblast obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena i ostala).

Sudski tumač i prevodilac isto tako obrađuju i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti), ali i dokumenta koja su vezana za oblast nauke, odnosno prava (rezultati naučnih istraživanja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, naučni patenti, ugovori, tekovine Evropske Unije, naučni radovi, licence, presude o razvodu braka, sudske žalbe, rešenja, presude, tužbe, odluke i ostala slična dokumenta). Naravno, naši stručnjaci će na zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa poljskog jezika na portugalski za sve vrste dokumentacija, a što na prvom mestu podrazumeva dokumentaciju za tender, odnosno dokumenta koja ulaze u njen sastav, ali i tehničku, poslovnu, građevinsku i medicinsku dokumentaciju (uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, finansijski poslovni izveštaji, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, rešenja o osnivanju pravnih lica, specifikacije farmaceutskih proizvoda, revizorski izveštaji, bilansi stanja, poslovne odluke, građevinski projekti, bilansi uspeha, osnivački akti preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statuti preduzeća i ostala dokumenta iz ove grupe).Posebno naglašavamo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na portugalski za bilo koje sadržaje osim za dokumenata, mogu da izvrše njihovo slanje preko mejla, budući da se za njih ne zahteva slanje originalnih sadržaja na uvid, kao što je to slučaj kod obrade dokumenata. Iz tog razloga njih mogu da dostave preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu najbliže poslovnice Akademije Oxford ili mogu da ih donesu lično u naše prostorije.

Kada prevodilac i sudski tumač obrade dostavljene sadržaje, klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, naravno ako su u pitanju oni materijali koji ne zahtevaju overavanje pečatom sudskog tumača, a sve ostale dobijaju na određenu adresu ili ih preuzimaju lično. Ako se klijent odluči na dostavljanje prevoda na adresu, ta usluga se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja će je i izvršiti, a klijent plaćanje vrši kada bude preuzimao pošiljku.

Hitan prevod dokumenata je jedina situacija koja klijentima omogućuje prvo njihovo slanje preko mejla, a odmah zatim i dostavljanje originala na uvid i to na najbrži opisani način.

Za prevođenje sa poljskog jezika na portugalski za dokumenta je vrlo važan podatak koji se odnosi na overu haškim (Apostille) pečatom za konkretna dokumenta, a koju ne mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač u našem timu, jer nisu za nju nadležni. Ovu vrstu overe vrše isključivo službe Republike Srbije koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova i samim tim klijent treba sam da potraži sve ove informacije koje se tiču konkretnih dokumenata, jer od njih zavisi gde prvo treba da odnese dokument na obradu, budući da se haški pečat nekada stavlja pre, a nekada posle obrade konkretnog dokumenta od strane prevodioca i sudskog tumača.

Prevod radne dozvole sa poljskog jezika na portugalski

Klijente uz prevođenje radne dozvole sa poljskog na portugalski jezik u Prevodilačkom centru Akademije Oxford očekuje i usluga overavanja prevoda, a koju vrše zvanično ovlašćena lica od strane državnih institucija, odnosno sudski tumači. Upravo tako klijenti imaju mogućnost da u kratkom roku i na jednom mestu dobiju dokumenta koja su obrađena u skladu sa slovom zakona, što znači da mogu da se primenjuju u praksi kada se javi potreba za tim.

A uz radnu, prevodilac i sudski tumač prevode i saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak, odnosno vozačku, kao i mnoga druga lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih i ostala). Isto tako, kada je to potrebno našim klijentima prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koji tip uverenja i potvrde, kao i saglasnosti ili izjava, a što se najpre odnosi na uverenje o neosuđivanosti, kao i na uverenje o nekažnjavanju, koji su i najtraženiji od strane nadležnih službi, odnosno na potvrde o slobodnom bračnom stanju, te o visini primanja i o stalnom zaposlenju, ali i na saglasnosti za zastupanje i mnoge druge vrste pomenutih dokumenata.

Naši prevodioci i sudski tumači će klijentima da ponude i prevođenje sa poljskog na portugalski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i diplome i dodatke diplomirani, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, te naučne radove, ali i patente, te diplomske i seminarske radove, ali i mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke.

Na zahtev klijenata vršimo i direktan prevod sa poljskog na portugalski jezik za sve tipove dokumentacija, što se prvenstveno odnosi na građevinsku i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju, dok prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva dokumenta koja čine poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Oni će osim građevinskih projekata i poslovnih izveštaja, odnosno lekarskih nalaza, da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture i osnivačke akte preduzeća, te bilanse stanja, kao i uspeha, statute preduzeća, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine pomenute vrste dokumentacija.

Sva sudska i pravna akta, poput ugovora, sudskih žalbi, odluka, rešenja, tužbi i presuda, takođe ćemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika, te da prvo uradimo njihov prevod sa poljskog jezika na portugalski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. Prevodilac i sudski tumač će da obrade i sve vrste sertifikata, ali i licenci, odnosno punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva.

Da bi se prevođenje u ovoj kombinaciji jezika uradilo u skladu sa zakonskim odredbama, klijenti treba da na uvid dostave originalna dokumenta, kao i da se u osnovnom sudu koji je nadležan raspitaju o tome da li se na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa poljskog na portugalski jezik mora izvršiti i još jedna vrsta overe, to jest da li se zahteva stavljanje haškog, odnosno pečata koji je poznat kao Apostille na njih.

Usmeni prevod sa poljskog na portugalski jezik

Pored toga što klijentima omogućuju obradu svih sadržaja u pisanom obliku, prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford vrše i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na portugalski. Naglašavamo da su naši stručnjaci usmereni na pružanje usluga i simultanog i konsekutivnog prevoda, ali i da na zahtev klijenata mogu da izvrše i prevođenje pomoću šapata sa poljskog jezika na portugalski. A kako se sve navedene vrste usmenog prevoda primenjuju za različite događaje, klijenti moraju da nam na vreme dostave sve potrebne podatke o samom događaju, jer u ponudu po potrebi možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod za reklamne sadržaje različite sadržine, ali i namene, to jest kako za one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i za one koji se smatraju stručnim sadržajima. A kada je u pitanju njihova tema, nemate razloga za brigu ako je ona malo ređe zastupljena i neobičnija, jer prevodilac i sudski tumač imaju sasvim dovoljan nivo opšteg znanja i iskustva, tako da osim što mogu da obrade tekstove iz oblasti nauke, obrazovanja, ekonomije, politike i medicine, oni isto tako mogu da izvrše direktan prevod sa poljskog jezika na portugalski i za filozofske tekstove, ali i one koji su vezani za bilo koju temu iz oblasti sociologije, komunikologije i psihologije, kao i menadžmenta, odnosno marketinga. Iz oblasti građevinske industrije, ali informacionih tehnologija i turizma, kao i ekologije i zaštite životne sredine, takođe obrađujemo tekstualne sadržaje, bez obzira koliko su oni kompleksni.

Da napomenemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod sa poljskog jezika na portugalski za onaj sadržaje koji su namenjeni reklamiranju poslovanja određene firme ili specifičnog proizvoda ili usluge. A kada budu obrađivali ove sadržaj, oni će naročitu pažnju obratiti i na marketinška pravila sa kojima su upoznati, tako da će reklamnu poruku preneti na dobar način svim onim klijentima koji bi trebalo da počnu da kupuju proizvod koji se na taj način reklamira, odnosno da koriste neku uslugu, a kojima je portugalski maternji jezik. Baš na taj način će i da postignu osnovni cilj obrade plakata i reklamnih flajera, odnosno kataloga, PR tekstova, reklamnih letaka, brošura i drugih sličnih sadržaja. Važno je da naglasimo i to da ukoliko klijenti imaju potrebu da dobiju vizit kartice za koje je direktno urađen prevod sa poljskog jezika na portugalski, stručnjaci će im omogućiti njihovu obradu u kratkom roku i po cenama koje su vrlo povoljne.

Prevođenje animiranih filmova sa poljskog jezika na portugalski

Uz prevod animiranih filmova sa poljskog na portugalski jezik, klijentima omogućujemo da dobiju i njihovo titlovanje, a ako žele, možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Ova usluga se primenjuje i na sve ostale vrste i žanrove filmova, poput crtanih, dokumentarnih, igranih i drugih, ali i na reklamne poruke i serije. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači da obrade i sve vrste emisija, bilo onih koje treba da budu emitovane na radiju ili one koje se prikazuju na televiziji, a osim informtivnih i zabavnih, prevodimo i one koje su namenjene najmlađima, ali i mnoge druge tipove emisija.

Prevodilac i sudski tumač će da urade direktan prevod sa poljskog na portugalski jezik i za sve vrste knjiga, kako za udžbenike, tako i za dela književnosti. Ako postoji potreba, prevode i članke iz novina, ali i sadržinu bilo koje vrste časopisa, te sve one sadržaje koji se tiču oblasti interneta. Tako će oni, osim web sajtova, da izvrše prevođenje sa poljskog na portugalski jezik i za online prodavnice, softvere i web kataloge, te za mnoge druge materijale. Tokom njihove obrade će i da implementiraju sva SEO pravila (Search Engine Optimisation), te će im tako pružiti šansu da u okviru globalne web pretrage budu na još boljoj poziciji.

Uslugu lekture i korekture svih materijala koji su neprofesionalno prevedeni u ovoj kombinaciji jezika će, takođe da izvrše stručnjaci Akademije Oxford (korektori i lektori) i tom prilikom će da isprave sve greške, te da prevod maksimalno usklade sa svim važećim pravilima portugalskog jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje