Prevođenje sa poljskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na turski jezik

Za online prevod sa poljskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa poljskog jezika na turski koji je u svakom trenutku zainteresovanim klijentima mogu da ponude prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford podrazumevaju obradu sadržaja u pisanom obliku, ali isto tako usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Jednostavnije rečeno, to znači da će naši stručnjaci u potpunosti izaći u susret zahtevima svih klijenata, te da će obraditi kako sve tipove dokumenata i dokumentacija, tako i sve ostale sadržaje, poput tekstova i knjiga, zatim udžbenika, te časopisa i novinskih članaka. A mogu i, kada je to potrebno da prevedu web sajtove, kao i sve ostale sadržaje iz oblasti interneta, te sve one koji se tiču marketinga.

Posebno je važno da naglasimo i to da klijente kod nas očekuje apsolutno kompletna obrada svih vrsta dokumenata, kako onih koja su vezana za poslovanje određene kompanije, zatim ličnih dokumenata, tako i onih koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Osim toga, sudski tumač i prevodilac vrše najpre prevođenje sa poljskog jezika na turski, a zatim i overu sudskog tumača i za sve tipove dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno za ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, građevinske i tehničke dokumentacije.

Takođe, oni će da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim službama kao što su svi tipovi izjava i saglasnosti, odnosno potvrda i uverenja, ali i ona dokumenta koje imaju bilo kakve veze sa oblašću prava ili sudstva, to jest sva pravna akta.Prevođenje sa poljskog na turski
Prevođenje sa turskog na poljski

Prilikom obrade dokumenata naši stručnjaci prvo vrše njihovo prevođenje sa poljskog jezika na turski, a zatim sudski tumač preuzima njegovu obradu, tako što ih upoređuje sa originalima (koje klijenti moraju da dostave na uvid) i kad se uveri da među njima nema razlike on stavlja svoj pečat na prevod. A ovaj pečat na prevedenom dokumentu ima značaj da je on u potpunosti veran originalu i to znači da se kao takav može koristiti u bilo kojoj situaciji kada postoji potreba za tim.

Kao što smo već napomenuli, svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na turski za dokumenta imaju obavezu da dostave originale, pa se iz tog razloga i način slanja razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi, jer njih mogu da pošalju i preko mejla, ukoliko im tako odgovara, a i mi njima na isti način možemo da pošaljemo prevedene knjige, tekstove i ostale slične materijale.

A što se tiče slanja dokumenata na prevod, njih možete doneti lično u mnogobrojne poslovnice Akademije Oxford u zemlji ili ih poslati preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno putem kurirske službe. Obrađena dokumenta dobijate ili na adresu ili vršite njihovo lično preuzimanje, ali moramo da napomenemo i to da je slanje dokumenata na adresu usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu i da se naplaćuje direktno od klijenta i to kada bude preuzimao pošiljku, a njena cena isključivo zavisi od kurirske službe.

Svi oni klijenti koji zahtevaju prevod sa poljskog jezika na turski za dokumenta moraju prethodno da dobiju u osnovnom sudu u svom gradu sve podatke koji su vezani za stavljanje haškog ili Apostille pečata na ta dokumenta, jer za ovu vrstu overe nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač u našem timu. Inače, Apostille pečat se ne stavlja na sva dokumenta, a i ako se stavlja, onda mora da se sazna i da li se haški pečat stavlja kada prevodioci i sudski tumači završe obradu tog dokumenta ili pre toga, jer će to u velikoj meri klijentima omogućiti da uštede svoje vreme.

Pored svih pomenutih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i kompletnom obradom video i audio materijala, što uz njihovo prevođenje sa poljskog jezika na turski uključuje i titlovanje ili sinhronizovanje, a to se odnosi i na obradu kako filmova i serija, tako i različitih vrsta emisija, reklamnih poruka i drugih sličnih sadržaja.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i redakturu svih onih materijala koji su već privedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali njihov prevod sa poljskog jezika na turski nije kvalitetan i potrebno je da lektori i korektori izvrše ispravke svih postojećih grešaka i prevod prilagode duhu turskog jezika.

Prevodi ekonomskih tekstova sa poljskog na turski jezik

Prevođenje tekstova čija tema se tiče oblasti ekonomije, bilo da su u pitanju oni stručni ili tekstovi koji će biti plasirani javnosti, su samo manji deo bogate ponude tekstova za koje prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford mogu da urade direktan prevod sa poljskog jezika na turski. Oni će, pored toga da izvrše obradu i tekstova iz oblasti finansija i bankarstva, ali i prava, odnosno medicine, politike i obrazovanja, zatim komunikologije, sociologije, filozofije i menadžmenta, kao i informacionih tehnologija. Takođe, ako je to potrebno klijentima oni mogu da urade i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za tekstove čija tema se tiče oblasti građevinske industrije i turizma, odnosno marketinga, informacionih tehnologija, psihologije, ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih grana, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke.

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da izvrše i usmeni prevod sa poljskog jezika na turski. A samim tim što oni mogu klijentima da ponude i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano, to isključivo od smernica koje dobiju o samom događaju zavisi koji tip ove usluge će biti primenjivan. Isto tako, ako to odgovara zahtevima usluge i klijenata nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Bilo koju vrstu materijala koja je namenjena reklamiranju kako same kompanije, tako i posebnih proizvoda ili usluga, takođe u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju prevodilac i sudski tumač. A to se prvenstveno odnosi na kataloge i brošure, ali i PR tekstove, odnosno reklamne plakate, letke, flajere i mnoge druge slične materijale. U toku obrade ovih sadržaja, sudski tumač i prevodilac će posebno obratiti pažnju na reklamnu poruku koja se nalazi u originalima, te će je maksimalno prilagoditi duhu turskog jezika, kako bi na taj način svim potencijalnim klijentima koji se njime služe omogućili da se upoznaju sa onim što je predmet reklamiranja.

Prevod radne dozvole sa poljskog jezika na turski

Uz prevođenje radne dozvole sa poljskog na turski jezik klijente u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford očekuje i njihovo overavanje pečatom sudskog tumača. Tako će oni, vrlo brzo da dobiju radnu dozvolu koja je prevedena i u skladu sa zakonom overena, pa kao takva spremna za korišćenje.

Naši stručnjaci, pored toga obrađuju i ostale vrste dozvola, poput vozačke i dozvole za boravak, odnosno saobraćajne, ali i mnoga druga lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, venčani list, uverenje o državljanstvu i ostala). Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, a uz prevod faktura, bilansa uspeha i stanja, te poslovnih odluka, odnosno izveštaja, oni obrađuju i statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i osnivačke akte preduzeća i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica.

Obrađujemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su uverenja o nekažnjavanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, ali i mnoge druge vrste kako potvrda, uverenja i saglasnosti, tako i izjava. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga.

Na vaš zahtev naši stručnjaci mogu da obrade i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku, kao i građevinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i druga). U slučaju da su klijentima potrebni direktni prevodi sa poljskog na turski jezik i za svedočanstva o završenim razreduima osnovnih i srednjih škola, odnosno za diplome i dodatke diplomi, mogu očekivati njihovu kompletnu obradu u našim poslovnicama. Podrazumeva se da nudimo i prevod svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, poput uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena ili, pak potvrda o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno rezultata naučnih istraživanja. A ako je potrebno, prevodioci i sudski tumači će u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i seminarske, odnosno naučne i diplomske radove, kao i naučne patente.

Prevod informativnih emisija sa poljskog na turski jezik

Ukoliko je klijentima potrebno prevođenje informativnih emisija sa poljskog jezika na turski moraju znati da ih u poslovnicama Akademije Oxford u celoj zemlji očekuje najpre ova usluga, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, ako je potrebno. Bez obzira da li su u pitanju televizijske ili radijske informativne emisije,sigurno kod nas mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu, tako da praktično odmah mogu da ih plasiraju gde god imaju potrebu za tim.

A pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i zabavne, ali i dečije, odnosno obrazovne i mnoge druge vrste emisija, kao i serije, reklamne poruke i filmove ma kog žanra (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi).

Na vaš zahtev oni mogu da urade i prevod sa poljskog jezika na turski kako za udžbenike, tako i za dela književnosti, počev od beletristike, preko romana, pa do dela poezije i proze. A sem toga, nudimo vam i direktan prevod u navedeno jezičkoj kombinaciji za sadržinu različitih vrsta časopisa, odnosno članaka iz novina.

Prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta, što podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa poljskog jezika na turski za web sajtove, a zatim i za online prodavnice, te softverske programe ili aplikacije, kao i web katalogei mnoge slične materijale. Imajte na umu da će naši stručnjaci prilikom obrade ovakvih sadržaja primeniti sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa osnovnim ciljem da se njihova pozicija u okviru interneta u velikoj meri poboljša, jer će ih pretraživači prepoznati kao originalne sadržaje.

Svi oni klijenti koji već imaju materijale za koje je izvršen prevod sa poljskog jezika na turski (a da ga nisu uradili naš prevodilac i sudski tumač), te da smatraju da nisu naročito kvalitetno urađeni, mogu zahtevati u bilo kojoj našoj poslovnici uslugu njihove redakture. A nju će izvršiti stručni lektor i korektor u našem timu i tada posebno obratiti pažnju da isprave sve postojeće greške, odnosno da prevedene materijale prilagode pravilima turskog jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje