Prevod sa poljskog jezika na romski


Prevođenje sa poljskog na romski jezik

Ne samo da će profesionalni prevodioci i sudski tumači u datoj jezičkoj kombinaciji primeniti uslugu usmenog prevoda, već će po zahtevu klijenata oni u najkraćem mogućem roku izvršiti i direktno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na romski, ali i svih ostalih materijala u pisanoj formi.

Da se osvrnemo najpre na usmeni prevod, te da napomenemo da članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu tu uslugu u sve tri varijante da pruže, uzevši u obzir da se specijalizovani kako za izvršenje usluge prevoda uz pomoć šapata u pomenutom jezičkoj kombinaciji, tako isto i za primenu pravila konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda. Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da se podrazumeva da će klijentima i te i sve ostale usluge biti pružene po naročito povoljnim uslovima.

Istakli bismo i to da sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i sve vrste reklamnih materijala, odnosno one sadržaje koji su primarno za marketing vezani. Takođe su specijalizovani i za direktno prevođenje tekstova sa poljskog jezika na romski, a čija tematika se može ticati bilo koje društvene ili naučne discipline.Prevođenje sa poljskog na romski
Prevođenje sa romskog na poljski

Naravno da će zahtevi klijenata vezano za prevod udžbenika u toj jezičkoj kombinaciji, takođe biti ostvareni, a članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije će se pobrinuti da prevedu i svako književno delo, kao i časopis, te novinski članak.

Sve vrste sadržaja koji su vezani kako za internet, tako isto i za računare će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade na zahtev klijenata, ali će izvršiti i njihovu optimizaciju. Stvar je u tome da će oni nastojati da na najbolji mogući način implementiraju smernice SEO (Search Engine Optimisation), te će tako sadržinu kako online kataloga i prodavnica, tako isto i sajtova i ostalih materijala u skladu sa pravilima pretrage da usklade.

Kada klijenti budu zahtevali obradu audio i video sadržaja, biće informisani o tome da na njihov zahtev najpre bivaju izvršeni direktni prevodi filmova i serija sa poljskog jezika na romski, odnosno reklamnih poruka i ostalih sadržaja koji su namenjeni emitovanju na različitim medijima i u bioskopu, a posle toga su im na raspolaganju usluge sinhronizacije svih tih materijala i njihovo profesionalno titlovanje. Na taj način u samoj poslovnici pomenute institucije oni dobijaju kompletnu obradu svih takvih sadržaja, te imaju mogućnost da ih u izuzetno kratkom vremenskom periodu prikazuju gde god to bude bilo potrebno.

Budući da su korektori i lektori u timu svakog predstavništva zaposleni, po potrebi mogu izvršiti i redakturu, što je usluga koja se primenjuje na sve neprofesionalno prevedene materijale u pisanom obliku, kada se ustanovljene greške vrlo brzo ispravljaju, a svi tako obrađeni sadržaji se usklađuju sa njihovim originalima.

Postupak dostavljanja svih ovakvih materijala na prevod je prilično jednostavan, jer je omogućeno klijentima da ih pošalju na obradu elektronski, to jest na zvaničnu mejl adresu bilo kog predstavništva ove institucije. Trebalo bi da ih isto tako i preuzmu, a nakon što željene usluge budu bile pružene, ali su svakako dostupne i druge varijante shodno zahtevima klijenata.

S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac mogu, a kad god je to potrebno da izvrše i direktan prevod dokumenata sa poljskog jezika na romski, te posle toga i overu, zahteva se da originale klijent tom prilikom priloži na uvid. Da ne bude zabune, to se zahteva zato što zakon podrazumeva da je pravno validan dokument isključivo onaj koji je i preveden u toj varijanti jezika i overen pečatom sudskog tumača, a da bi ovaj stručnjak mogao da overi bilo koji preveden dokument, on mora lično da se uveri u istovetnost njegove i sadržine originala.

Apsolutno svaki dokument klijent može doneti lično na obradu u samu poslovnicu ili ga poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno ma koju kurirsku službu može zadužiti da izvrši njegovu dostavu.

Sa druge strane, preuzimanje može direktno u poslovnici biti izvršeno, a kada klijent dolazi lično, kako bi preuzimanje prevedenih i overenih sadržaja izvršio ili mu kompletno obrađena dokumenta na bilo koju adresu mogu biti poslata. Uslugu dostave vrši kurirska služba, sa kojom sarađuje ova specijalizovana institucija, a cena te usluge nije u cenu obrade dokumenata uračunata, pa se naplaćuje direktno od klijenta u momentu preuzimanje. Napominjemo da služba za dostavu definiše cenu konkretne usluge i o tome svakog klijenta pojedinačno informiše.

Postupak koji uključuje direktno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na romski, a koji uključuje i overu sudskog tumača, je u većini slučajeva sasvim dovoljan da bi klijent mogao taj dokument u praksi da koristi, jer se on tretira kao pravno važeći. Ipak, postoje slučajevi kada je neophodno da određeni dokument poseduje i specijalnu vrstu pečata, a moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost i ovlašćenja da taj pečat na bilo koji dokument stave. Reč je o takozvanom Haškom ili Apostille pečatu, koji se stavlja na tačno određena dokumenta i u precizno definisanom momentu, a informacije o tome bi trebalo klijent da pribavi samostalno. U okviru osnovnih sudova Republike Srbije postoje specijalna odeljenja, u čijoj nadležnosti je overa pomenutim pečatom, pa je neophodno da vlasnik sadržaja kontaktira zaposlene u tim službama, te da od njih dobije podatke koji su vezani za postupak takozvane nadovere za njegova dokumenta, a kako bi ubrzao celokupan postupak njihove obrade.

Preostalo je još da naglasimo i to da dokumenta na mejl adresu može poslati apsolutno svaki klijent, kome su potrebni hitni prevodi sa poljskog jezika na romski. Tada će u najkraćem mogućem roku sudski tumači i prevodioci pristupiti obradi konkretnih dokumenata, ali se ipak klijent obavezuje da na uvid u najkraćem periodu posle toga dostavi i originale, a kako bi važeća zakonska pravila bila ispoštovana u potpunosti.

Direktni prevodi web sajtova sa poljskog na romski jezik

S obzirom na to da su članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkogd centra Akademije Oxford upoznati sa time kada i na koji način treba implementirati SEO alate (Search Engine Optimisation), to podrazumeva da klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje onlajn kataloga sa poljskog jezika na romski, odnosno sajtova ili web prodavnica, te softvera i ostalih internet sadržaja, dobijaju i uslugu njihovog optimizovanja za web. Najjednostavnije rečeno, poenta primene tih alata je izuzetno značajna za mesto, koje konkretni materijali u pretrazi zauzimaju. Naime, kada se uskladi njihova sadržina sa pravilima pretrage, u optimalnom roku nakon što budu postavljeni na internet će upravo njih pretraživač prepoznati kao najoptimalnije i najoriginalnije rezultate, a za prethodno tačno određene reči ili neki izraz.

Bitno je istaći i to da će prevodioci i sudski tumači, na osnovu zahteva koje klijent bude izneo, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i bilo koji marketinški materijal. Uzevši u obzir da pravila reklamiranja odlično poznaju, to podrazumeva da će ih oni primeniti u svom radu, te da će na najbolji mogući način reklamnu poruku koju nose plakati, brošure ili katalozi, odnosno PR tekstovi, te mnogi drugi marketinški materijali, preneti osobama kojima je romski jezik maternji.

Trebalo bi napomenuti i to da svaka poslovnica ove institucije klijentima nudi mogućnost profesionalne obrade udžbenika i romana, zatim svih ostalih književnih dela iz oblasti proze, ali i onih koja se svrstavaju u poeziju. Po zahtevu može biti izvršen i direktan prevod ilustrovanih i stručnih časopisa sa poljskog jezika na romski, ali i članaka iz novina, bez obzira kojom tematikom se oni bavili.

Pored toga što mogu profesionalno obraditi i popularne tekstove, čija tema je vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu, sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti i da naučne tekstove različite tematike u što kraćem vremenskom periodu prevedu u toj jezičkoj kombinaciji.

U slučaju da neko prevod zahteva za igrani film ili animirani, odnosno crtani ili dokumentarni, te za bilo koji drugi video, odnosno audio materijal, moći će u bilo kom predstavništvu ove institucije njegovu kompletnu obradu da dobije. Radi se o tome da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi filmova sa poljskog jezika na romski, ali i svih ostalih audio i video materijala, a zatim mogu izabrati između mogućnosti da ti sadržaji budu titlovani ili sinhronizovani.

Dostupna je i usluga profesionalne redakture, a nju će na osnovu zahteva klijenata da izvrše korektori i lektori, koji su u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni. Napominjemo da je u pitanju specifična usluga, jer se ona samo na prethodno nekvalitetno prevedene materijale može primeniti, budući da će ovi stručnjaci tom prilikom sve greške koje u takvim sadržajima pronađu i ispraviti, te konkretne materijale uskladiti sa pravilima romskog jezika.

Svakako da se može zahtevati i prevođenje uz pomoć šapata sa poljskog jezika na romski, ali će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima događaja primeniti i pravila simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda. Generalno, potrebno je da oni budu informisani o tome na kom tačno mestu će događaj da bude organizovan, odnosno koliko će ljudi uzeti učešće i koliko bi trebalo sati, to jest da na ta manifestacija da traje. A prema tim informacijama će biti definisana i ponuda, odnosno biće zvanično odlučeno koji tip usmenog prevoda je najbolje primeniti, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju biti uneto, u slučaju da to bude bilo u skladu sa odabranom opcijom.

Prevođenje potvrda o slobodnom bračnom stanju sa poljskog jezika na romski

Ne samo navedenu, već i sve ostale vrste potvrda, ali i izjava i saglasnosti, kao i uverenja će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika da kompletno obrade. Zapravo će oni izvršiti najpre direktan prevod dokumenata sa poljskog na romski jezik, a onda će uporediti njihovu sadržinu sa originalnim i izvršiti overu, ukoliko su sva pravila ispunjena. Napominjemo da svaki preveden dokument, koji ima i pečat ovlašćenog sudskog tumača može vlasnik da primenjuje u različitim situacijama, uzevši u obzir da se on kao pravno i zakonski validan tretira.

Važno je da klijenti u potpunosti ispoštuju pravilo, koje se odnosi na dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu, budući da je neophodno tom prilikom i originale da prilože, a njih sudski tumač koristi u momentu izvršenja overe.

A da bi izbegli bilo kakve komplikacije, odnosno da bi maksimalno skratili postupak obrade bilo kog dokumenta, klijenti bi trebalo da najpre kontaktiraju osnovni sud u svom gradu, te da dobiju sve neophodne podatke o nadoveri. Činjenica da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu ovlašćeni za izvršenje tog postupka, a koji uključuje stavljanje Haškog ili Apostille pečata na dokumenta, je sasvim dovoljno da klijenti shvate zbog čega oni i nemaju obavezu da ih informišu o tome. Kada sve neophodne podatke o nadoveri budu od nadležnih dobili, klijentima će biti mnogo lakše, jer će znati da li i kada treba Apostille pečat na njihova dokumenta da bude stavljen, odnosno gde će prvo odneti konkretne materijale na obradu.

Ukoliko se to bude zahtevalo, može biti izvršen i direktan prevod građevinskih projekata sa poljskog na romski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav kako građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere, odnosno tehničke.

Naravno da u datoj jezičkoj varijanti, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i svaki dokument, koji je svrstan kako u poslovnu, tako isto i u medicinsku dokumentaciju.

Uz to što su specijalizovani za direktno prevođenje radne i saobraćajne dozvole sa poljskog na romski jezik, članovi tima brojnih poslovnica ove specijalizovane institucije mogu kompletno da obrade i svaki drugi lični dokument po zahtevu klijenata.

Svakako da će profesionalno prevesti i pravna akta, a što su zapravo dokumenta koja se prvenstveno tiču oblasti prava, a potom i sudstva. Isto tako će se pobrinuti i da maksimalno profesionalno i u što kraćem roku ostvare zahteve svih onih klijenata, kojima je u konkretnoj varijanti jezika prevod potreban za bilo koje materijale, koji se tiču oblasti nauke, odnosno obrazovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje