Prevođenje sa poljskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na grčki jezik

Za online prevod sa poljskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent koji ima potrebu za izvršenjem usluge koja se odnosi na usmeno prevođenje sa poljskog jezika na grčki više nema apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer u Prevodilačkom centru Akademije Oxford može da angažuje vrsne stručnjake koji u ovoj kombinaciji jezika mogu da izvrše sve tri vrste usmenog prevoda, te da u skladu sa samim događajem, ali i zahtevima klijenata primene konsekutivni ili simultani prevod, a po potrebi mogu da primene prevođenje uz pomoć šapata, koje ujedno spada u red onih usluga za koje je u našoj zemlji vrlo mali procenat stručnjaka specijalizovan. Posebno naglašavamo da klijenti kojima je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika treba da nam na vreme dostave sve informacije o konkretnom događaju, što podrazumeva ne samo podatke o broju učesnika i trajanju samog događaja, nego i informacije o prostoru u kome on treba da bude održan, kao i detalje o njegovoj organizaciji. A kada dobijemo sve te informacije, počećemo sa pripremom ponude, te ćemo odabrati ono vrstu usluge koja će u potpunosti odgovoriti na zahteve tog događaja i omogućiti da protekne savršeno, kao i da i učesnici, ali i organizatori događaja sasvim sigurno budu zadovoljni uslugom usmenog prevoda, koju će da pruže naši prevodioci i sudski tumači. Isto tako naglašavamo da ako se bude za konkretan događaj primenjivalo baš simultano prevođenje sa poljskog jezika na grčki, klijentima možemo da ponudimo i po vrlo dobrim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Podrazumeva se da usmeni prevod nije jedina usluga koju zainteresovanim klijentima pružaju naši stručnjaci, jer su oni specijalizovani za obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i za brojne dodatne usluge. A pod tim prvenstveno mislimo na obradu dokumenata, koja je u Prevodilačkom centru Akademije Oxford kompletna, uzevši u obzir da su tu i sudski tumači koji će da izvrše overu prevedenih dokumenata i time im pruže zakonsku validnost. Da bismo tu uslugu mogli da pružimo prema slovu zakona, zahteva se da klijenti dostave originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da uradi njihovu overu, odnosno da se neposredno pre nego što nam dostavi dokumenta na obradu, raspita u nadležnom sudu da li se za dokumenta za koja zahteva direktno prevođenje sa poljskog jezika na grčki mora izvršiti overavanje haškim pečatom. Moramo naglasiti da je ovaj pečat netipičan u tom smislu što je neophodno da se stavi samo na ona dokumenta za koja navodi slovo zakona, kao i da se čak i na ta dokumenta on stavlja na različite načine, a što podrazumeva da se ovaj pečat može staviti pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu obradu konkretnog dokumenta ili tek kada oni završe sa prevodom i njegovim overavanjem. Sve potrebne informacije klijenti mogu samo da dobiju u nadležnim institucijama, budući da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu dužni da izdaju ove informacije, jer oni inače i ne vrše overu Apostille pečatom, ali možete biti sigurni da će učiniti sve da izađu u susret vašim zahtevima i da vas upute na one institucije koje su za ovu vrstu overe zadužene. Nakon što dobijete sve ove informacije biće vam mnogo jasnije kako treba da teče obrada konkretnog dokumenta, a znaćete i da li ga prvo dostavljate na obradu našim stručnjacima ili je neophodno da se prvo na dokumenta stavi Apostille pečat.

Osim što će prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj našoj poslovnici da urade direktno prevođenje sa poljskog jezika na grčki za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što znači da će da obrade bilo koju vrstu potvrda i saglasnosti, ali i izjava i uverenja, oni će da prevedu i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, sudstva i nauke. To znači da će uz uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, da prevedu i potvrde i to kako o slobodnom bračnom stanju, tako i o visini primanja i o stanju računa u banci, o stalnom zaposlenju, ali i saglasnosti za zastupanje i mnoga druga dokumenta iz ove grupe, kao i sve vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, ugovori, licence, sudske žalbe i rešenja, odnosno odluke, tužbe i presude, sertifikati, tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava).Prevođenje sa poljskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na poljski

Naravno vršimo direktno prevođenje sa poljskog jezika na grčki i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, te za rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, ali i za potvrde o redovnom školovanju i naučne patente. A u slučaju da to zahtevaju naši klijenti, možemo na njihov zahtev da uradimo prevod u ovoj kombinaciji jezika i za sve vrste radova, bez obzira da li su u pitanju seminarski, naučni ili diplomski. Uz pomenuta dokumenta, prevodilac i sudski tumač su spremni da prevedu i sva lična dokumenta, a što se na prvom mestu odnosi na prevođenje sa poljskog jezika na grčki za pasoš, krštenicu, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, mada će isto tako obraditi i sve vrste dozvola, poput vozačke i dozvole za boravak, ali i saobraćajne, radne i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim, a koja ovom prilikom nismo naveli.

Sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, poput ugovora i revizorskih izveštaja, odnosno fakture, te osnivačkih akata i statuta preduzeća, ali i bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, te poslovne odluke će isto tako u najkraćem roku prevodilac i sudski tumač da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji kada to zahtevaju klijenti.

Podrazumeva se da ćemo da obradimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere, tako i tehničke, ali i građevinske, odnosno medicinske dokumentacije, te da klijentima ponudimo direktno prevođenje sa poljskog jezika na grčki ne samo za građevinske projekte i uputstva za rukovanje, već i za deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za sva druga dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.Posebno naglašavamo da klijenti moraju ovom prilikom da dostave i originalna dokumenta na uvid, kako bi proces njihove overe mogao da se uradi bez ikakvih poteškoća, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim sadržajima. A tek onda kada bude bio siguran da su u pitanju istovetni materijali, to jest da ne postoje među njima odstupanja, on može i da uradi ovo overu prevoda, odnosno da stavi svoj pečat na prevedena dokumenta. Ukoliko se bude dogodilo da primeti da ipak postoje odstupanja između prevoda i originala, on mora klijentu da ponudi uslugu lekture i korekture koju pružaju takođe stručnjaci Akademije Oxford (lektor i korektor), te će oni u najkraćem mogućem roku da izvrše sve potrebne ispravke, to jest uradiće redakturu prevedenih dokumenata, a zatim će ih vratiti sudskim tumačima i tada će biti urađena overa bez ikakvih poteškoća.

Originale možete poslati preporučeno preko “Pošte Srbije” ili putem kurirske službe, odnosno možete i da nam ih donesete ličnosti to u bilo koju našu poslovnicu, a nakon što se završi njihovo obrađivanje možete da ih lično preuzmete ili da se odlučite za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, što će uraditi kurirska služba sa kojom ostvarujemo saradnju i ovu uslugu naplatiti u skladu sa svojim važećim cenovnikom, a klijent je dužan da ovu uslugu plati u trenutku kada bude preuzimao pošiljku. Takođe naglašavamo da su sudski tumači i prevodioci spremni da obrade i mnoge druge sadržaje, a zahvaljujući činjenici da se kod njih ne zahteva dostavljanje originala na uvid, klijentima je omogućeno i njihovo slanje preko mejla, kako bi maksimalno olakšali čitav postupak obrade i na taj način uštedeli vreme, jer im je omogućeno i da na isti način dobiju i prevedene sadržaje. Ova usluga se najpre odnosi na direktan prevod sa poljskog jezika na grčki za sve vrste književnih dela, a što prvenstveno podrazumeva obradu romana, beletristike i proznih dela, mada će naši stručnjaci obraditi sa podjednakim uspehom i dela poezije, kao i udžbenike.

Svima koji imaju potrebu za tim, omogućujemo i prevod sa poljskog jezika na grčki i za članke iz novina. Što se tiče obrade tekstualnog sadržaja, možemo vam ponuditi kako prevođenje sa poljskog jezika na grčki za stručne tekstove, tako i za one koji se smatraju popularnim, odnosno za bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja. Njihova tema ne treba da vas brine, jer će prevodilac i sudski tumač apsolutno profesionalno i kvalitetno da obrade i tekstove čije tema je vezana za neke uobičajene oblasti, kao što su ekonomija, politika, pravo, turizam ili marketing, ali i za specifične oblasti, poput recimo građevinske industrije, menadžmenta, farmacije ili, pak bankarstva i komunikologije, odnosno informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine. Podrazumeva se da sve što smo pomenuli predstavlja samo manji deo oblasti na koje može da se odnosi tematika tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa poljskog jezika na grčki.

U slučaju da su vam potrebni prevodi web sajtova, moramo naglasiti da će prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade da primene i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja su u tom trenutku važeća, a sa ciljem da prevedenim sajtovima omoguće na prvom mestu dobro optimizovanje za internet pretraživače, što dalje vodi do poboljšanja njihovog mesta u okviru globalne pretrage. Naravno obrađujemo i sve ostale materijale koji su vezani za oblast interneta, što se najpre odnosi na softver, to jest na bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate, ali isto tako i na online prodavnice, kataloge i mnoge druge slične sadržaje.

Sve materijale iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, pa preko plakata, brošura i kataloga, do PR tekstova ćemo takođe da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Naglašavamo da će sudski tumači i prevodioci prilikom njihovog prevođenja da se pridržavaju svih pravila marketinga sa kojima su upoznati, te da će nastojati da reklamnu poruku iz originalnih sadržaja u potpunosti usklade sa duhom grčkog jezika, a što ima za cilj da svim potencijalnim klijentima kojima je on maternji omoguće da se upoznaju sa onim što se kroz reklamne sadržaje prezentuje.

Vrlo je važno da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na grčki za bilo koji tip dokumenata u posebno kratkom roku znaju da je samo njima omogućeno da prvo pošalju skenirane dokumente na mejl, kako bismo ubrzali čitav proces obrađivanja i kako bi prevodioci i sudski tumači praktično odmah pošto prime mejl počeli sa prevodom i overavanjem konkretnih dokumenata. Isto tako moramo da naglasimo i da su klijenti ipak i u ovoj situaciji dužni da nam na uvid dostave originalne sadržaje, kako bi bila u potpunosti ispoštovana procedura, a to u svakom slučaju moraju da urade na najbrži način uzevši u obzir da je zadat vrlo kratak rok za izradu prevoda.

Prevodi lične karte i pasoša sa poljskog na grčki jezik

Prevođenje lične karte i pasoša sa poljskog jezika na grčki je samo jedan deo usluge njihove obrade, uzevši u obzir da ćemo izvršiti i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford, pa će tako klijenti dobiti dokument koji mogu da koriste u svakoj situaciji, budući da je on sa pravne, ali i zakonske tačke gledišta potpuno validan.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i druga), ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, potvrde, uverenja i izjava svih vrsta). Podrazumeva se da će oni obraditi i sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo koje vrste dokumentacija, a pod tim se prvenstveno misli na medicinsku i građevinsku, odnosno poslovnu i tehničku, kao i na dokumentaciju za tender. Osim što će da obrade sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno odluka i fakture, prevodioci i sudski tumači će isto tako da urade prevod sa poljskog jezika na grčki i za bilanse uspeha, ali i stanja, statute preduzeća, kao i za rešenja o osnivanju pravnih lica, te osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog lica. A prevodimo na zahtev klijenata i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje i lekarske nalaze, odnosno deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine pomenute dokumentacije.

Isto tako i sva pravna akta, počev od licenci i sertifikata, preko ugovora sudskih rešenja i presuda, pa do punomoćja za zastupanje, sudskih žalbi i tužbi, pa do tekovina Evropske Unije isto prevodimo, pa ih overavamo pečatom sudskog tumača. Napominjemo i to da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade i prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, te diplome i dodatke diplomi, kao i uverenja o položenim ispitima i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta i druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a vezana su za oblast nauke ili obrazovanja.

Važno je naglasiti da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na grčki za ma koji dokument moraju da izvrše sve potrebne provere koje se odnose na overu Apostille pečatom za konkretna dokumenta, kao i da prilikom slanja sadržaja na prevod svakako prilože i originale na uvid.

Prevođenje filmova i serija sa poljskog jezika na grčki

Prevodilački centar Akademije Oxford će klijentima uz prevod filmova i serija sa poljskog na grčki jezik da omogući i po potrebi njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. A podrazumeva se da se ova usluga ne odnosi samo na serije i filmove, budući da prevodilac i sudski tumač obrađuju i različite vrste emisija (dečije, obrazovne, informativne i druge), ali i reklamne poruke i mnoge druge vrste što video, što audio sadržaja.

Kada je to potrebno klijentima, prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast reklamiranja usluga, odnosno proizvoda ili, pak poslovanja neke kompanije i to uz adekvatnu primenu pravila dobrog marketinga. A to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač tokom procesa obrade reklamnih flajera i letaka, odnosno PR tekstova i kataloga, ali i plakata, brošura i drugih materijala iz oblasti marketinga da se rukovode pravilima dobrog marketinga i da reklamnu poruku iz sadržaja na poljskom jeziku u potpunosti prilagode pravilima grčkog jezika i tako omoguće svim onim potencijalnim korisnicima usluga, te kupcima proizvoda da se bolje upoznaju sa onim što se reklamira.

Usmeno prevođenje sa poljskog na grčki jezik je isto usluga za koju su specijalizovani sudski tumač i prevodilac u našem timu. Neophodno je da nas na vreme obavestite o konceptu samog događaja za koji zahtevate usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji, jer naši stručnjaci mogu da primene bilo koju vrstu ove usluge (šapatno, konsekutivno i simultano prevođenje). Baš iz tog razloga je važno da znamo kako treba da izgleda događaj koji organizujete, jer se svi tipovi usmenog prevoda primenjuju na različite događaje, pa je neophodno da ponudu prilagodimo njegovim zahtevima. A uz to možemo, kada je to potrebno i da vam omogućimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Profesionalni prevodi web sajtova sa poljskog na grčki jezik

Kada kažemo da prevodilac i sudski tumač vrše profesionalno prevođenje internet sajtova sa poljskog jezika na grčki, pod tim mislimo prvenstveno da oni primenjuju SEO pravila (Search Engine Optimisation). Samim tim će prevedeni sajtovi da budu mnogo bolje optimizovani za internet pretragu, a što dalje podrazumeva da će se naći u samom vrhu pretraživača, tako da će vlasnik sajta svakako imati veliku korist od njihovog prevoda. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac da obrade i ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta (online katalozi, softveri, internet prodavnice i ostalo), ali i sve vrste knjiga (udžbenici i dela književnosti).

Ako već imate urađene prevode za ma koju vrstu sadržaja, ali smatrate da njihov kvalitet nije na zavidnom nivou, možemo da vam ponudimo uslugu njihove lekture i korekture za koju su zaduženi profesionalci u našem timu, to jest lektor i korektor. Kada oni završe redakturu tako prevedenih materijala sasvim sigurno ćete imati maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili književna dela, tekstovi odnosno sajtovi i ma koja druga vrsta materijala.

Kada je u pitanju prevođenje sa poljskog jezika na grčki za tekstove, napominjemo da sudski tumač i prevodilac podjednako kvalitetno obrađuju i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje, ma koja da je njihova namena, dužina, kompleksnosti ili tematika. A uzevši u obzir da naši stručnjaci mogu da obrade tekstove apsolutno bilo koje tematike, pomenućemo samo one oblasti koje su najzastupljenije među zahtevima klijenata: marketing, nauka, građevinska industrija, komunikologija, obrazovanje, medicina, ekonomija, turizam, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, politika, bankarstvo, informacione tehnologije, menadžment i ostale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje