Prevod sa poljskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na italijanski jezik

Za online prevod sa poljskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uzevši u obzir da tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači i to kako za poljski, tako i za italijanski jezik, to naše klijente očekuje i direktno prevođenje sa poljskog jezika na italijanski, ali i kompletna obrada dokumenata i mnogih drugih sadržaja. Naime, naši stručnjaci mogu da im uz prevod bilo kog tipa dokumenata omoguće i overu pečatom sudskog tumača, kako bi klijenti na jednom mestu dobili dokumenta koja su kako pravno, tako i zakonski važeća, te kao takva spremna za korišćenje, kada god imaju potrebu za tim. Da malo razjasnimo, jedino dokument za koji se izvrši prevod sa poljskog jezika na italijanski, a uz to poseduje i pečat ovlašćenog sudskog tumača, može da se uzme u obzir kao pravno važeći.

Sama procedura obrade dokumenata je jasno određena zakonom naše zemlje i podrazumeva da klijenti moraju na uvid da donesu ili pošalju originalna dokumenta, ali se isto tako od njih zahteva i da pre dostavljanja dokumenata izvrše sva potrebna raspitivanja u osnovnom sudu o stavljanju Apostille, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa poljskog jezika na italijanski. Da ne bi bilo zabune, prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave ovu vrstu pečata na prevedena dokumenta, ali će sasvim sigurno svim zainteresovanim klijentima izaći u susret u smislu da ih upute na državne institucije koje mogu da im pruža relevantne informacije. A te informacije podrazumevaju prvo podatak o tome da li se haški pečat uopšte stavlja na ta dokumentabaku menta, a zatim i da li je potrebno izvršiti overu Apostille pečatom tek kada prevodioci i sudski tumači urade svoj deo posla ili pre toga, uzevši u obzir da će od ovih informacija zavisiti gde klijent treba prvo da odnese dokument na obradu.

Uz prevod onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što podrazumeva obradu svih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, poput potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, ali i uverenja o nekažnjavanju, te saglasnosti za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i ostalih sličnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i sva lična dokumenta. A pod tim se podrazumeva prevođenje sa poljskog jezika na italijanski za pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih i venčanih, zatim lične karte i potvrde o prebivalištu, kao i na prevod vozačke dozvole i dozvole za boravak, te saobraćajne, uverenja o državljanstvu i ostalih dokumenata koja se tretiraju kao lična.Prevod sa poljskog na italijanski
Prevod sa italijanskog na poljski

Sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere i poslovne dokumentacije, tako i građevinske i medicinske, odnosno tehničke, a pod tim se prvenstveno misli na bilanse uspeha i stanja, poslovne odluke, kao i statute preduzeća, građevinske projekte, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sve vrste poslovnih izveštaja, faktura i mnoga druga dokumenta iz ove grupe. Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi sa poljskog jezika na italijanski za tekovine Evropske Unije, tu su naši prevodioci i sudski tumači da izvrše i ovu uslugu, ali i da overe prevode. Oni će takođe obraditi i sve vrste licenci, odnosno punomoćja za zastupanje, kao i ugovore, sudske žalbe i tužbe, sertifikate, te sudske presude, odluke i rešenja, kao i mnoga druga pravna akta, koja nismo ovom prilikom naveli.

Takođe će da urade prevod i overu i za ona dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo oblasti nauke, te da prevedu ne samo diplome i dodatke diplomi, naučne, diplomske i seminarske radove, već i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja pripadaju ovim oblastima.

Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da ponude i usmeni prevod sa poljskog jezika na italijanski, te da u zavisnosti od vrste događaja i njegovih zahteva primene kako simultani i konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, a klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim cenama. U pitanju je oprema vrhunskog kvaliteta, tako da smo sasvim sigurni da će svi klijenti biti u potpunosti zadovoljni njenim kvalitetom.Napominjemo i to da ako posedujete već urađene prevode za bilo koju vrstu sadržaja, a neophodno izvršiti određene ispravke u njima, možemo da vam ponudimo uslugu koju pružaju lektori i korektori, a odnosi se na redakturu prevedenih materijala. Uz sve što smo pomenuli, a zahvaljujući činjenici da se u našem timu i stručnjaci specijalizovani za titlovanje i sinhronizovanje, klijentima nudimo i kompletnu obradu kako serija i emisija, tako i reklamnih poruka, ali i filmova različitih žanrova, te na zahtev možemo da prevedemo ne samo igrane, već i animirane, dokumentarne i crtane filmove, ali i zabavne i informativne, kao i sve druge vrste emisija, kako one koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji, isto tako i one koje će se emitovati na radiju.

Bilo koja vrsta književnih dela da treba da bude prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete očekivati da će prevodilac i sudski tumač maksimalno ispoštovati vaš zahtev i po vrlo povoljnim uslovima u optimalnom roku vam ponuditi direktan prevod sa poljskog jezika na italijanski i to kako za beletristiku i romane, tako i za dela poezije i proze, a možemo da obradimo i udžbenike, odnosno sve vrste tekstova, članaka iz novina i časopisa. što se tiče prevođenja tekstova, naši stručnjaci su podjednako dobro specijalizovani i za obradu popularnih, ali i za prevođenje sa poljskog jezika na italijanski za stručne sadržaje, njihova tema ne treba da vas brine, jer će oni obraditi i one tekstove koji se odnose na oblast turizma i marketinga, ali i farmacije i ekonomije, odnosno politike, prava i medicine, te građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i komunikologije, informacionih tehnologija, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.

Na kraju, da napomenemo da se način dostavljanja sadržaja na prevod razlikuje u odnosu na to koji tip materijala je u pitanju, budući da se od klijenata kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na italijanski za dokumenta zahteva da prilože i originale na uvid, a za sve ostale sadržaje moguće je i slanje i primanje prevedenih materijala preko mejla. Dokumenta klijenti, sa druge strane mogu da donesu lično ili pošalju kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a mi njima prevedena i overena dokumenta možemo da uručimo lično u jednoj od naših poslovnica ili da angažujemo određenu kurirsku službu kako bi izvršila njihovo dostavljanje na adresu. Ova usluga mora biti naplaćena direktno od klijenta, budući da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a visina nadoknade za ovu uslugu zavisi isključivo od kurirske službe, koja će i dostaviti pošiljku klijentu.

Vrlo je važno da klijenti koji zahtevaju prevod sa poljskog jezika na italijanski za dokumenta, ali u vrlo kratkom roku imaju na umu da je jedino tada dozvoljeno da ih dostave preko mejla, a da posle toga izvrši slanje originala na jedan od navedenih načina.

Prevođenje svih vrsta dokumentacija sa poljskog jezika na italijanski

Bilo za koju dokumentaciju da su vam potrebni prevodi sa poljskog na italijanski jezik, možete biti sasvim sigurni da će prevodilac i sudski tumač u svakoj od poslovnica Akademije Oxford da izvrše ovu uslugu i to maksimalno profesionalno i po povoljnim uslovima, a u rokovima koji su i više nego kratki.

Naši stručnjaci će da obrade kako medicinsku, tako i poslovnu dokumentaciju, te sva dokumenta koja ih čine, a što podrazumeva obradu svih vrsta poslovnih odluka, odnosno faktura, kao i revizorskih i godišnjih, te finansijskih poslovnih izveštaja, ali isto tako i lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i bilansa uspeha i stanja, te statuta preduzeća, osnivačkih akata preduzeća i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i svih drugih nepomenutih dokumenata iz ove oblasti.

A oni obrađuju i dokumentaciju za tendere, kao i građevinsku i tehničku, što podrazumeva prevođenje sa poljskog na italijanski jezik, pored ostalog i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte, uputstva za rukovanje i druga slična dokumenta. Uz prevod pomenutih dokumenata, klijente kod nas očekuje i usluga koje se odnose na overavanje prevoda, čime im se omogućuje da u kratkom roku dobiju pravno validna dokumenta.

Takođe, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona lična dokumenta, što pored prevođenja lične karte i pasoša, odnosno krštenice i uverenja o državljanstvu, podrazumeva i obradu svih tipova dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak), ali i izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, potvrda o prebivalištu i ostalih dokumenata ovog tipa. Pravna akta, ali i sva dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku će takođe sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama klijenata najpre da prevedu sa poljskog na italijanski, a zatim i overe. A osim punomoćja za zastupanje, presuda o razvodu braka i svih tipova sertifikata, kao i licenci, oni prevode i ugovore i sudske žalbe, odnosno presude, rešenja, odluke i tužbe, kao i rezultate naučnih istraživanja i tekovine Evropske Unije, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i mnoga druga nepomenuta dokumenta iz navedenih oblasti.

Naglašavamo da klijenti moraju da ispoštuju proceduru koja uključuje dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, ali i da se podrobno raspitaju o potrebi za overavanjem haškim (Apostille) pečatom za konkretna dokumenta.

Prevod video i audio reklamnih poruka sa poljskog na italijanski jezik

Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje audio i video reklamnih poruka sa poljskog jezika na italijanski. A zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo kako njihovo sinhronizovanje, tako i njihovo titlovanje. Uz reklamne poruke obrađujemo i filmove različitih žanrova i vrsta, kao i serije i sve tipove emisija, bilo da su oni koje treba da budu emitovane na televiziji ili one koje su namenjene radijskom emitovanju.

A sa poljskog jezika na italijanski prevodioci i sudski tumači će da urade i prevod za različite tekstualne sadržaje, što podrazumeva kako popularne, tako i stručne tekstove. Oblasti na koje može da se odnosi njihova tema su brojne, a naši stručnjaci između ostalog obrađuju i tekstualne sadržaje koji se tiču jedne od pomenutih oblasti: psihologija, turizam, komunikologija, građevinska industrija, sociologija, finansije, medicina, informacione tehnologije, farmacija, ekonomija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, politika, pravo i druge.

Onda kada je to potrebno klijentima, možemo da im ponudimo i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na italijanski. Posebno naglašavamo da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima samog događaja koji klijent organizuje da primene ili simultano ili šapatno, a možda i konsekutidvni prevod u ovoj kombinaciji jezika. Isto tako, kada to odgovara samom događaju i njegovim zahtevima klijentima omogućujemo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored brojnih usluga koje smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod sa poljskog jezika na italijanski za sve vrste web sadržaja, kako za online kataloge, odnosno prodavnice, tako i za sajtove, ali i softvere i mnoge druge slične materijale.

Prevođenje romana i beletristike sa poljskog jezika na italijanski

Ako su vam potrebni prevodi romana i beletristike sa poljskog na italijanski jezik, znajte da će prevodioci i sudski tumači koji su članovi stalnog tima Akademije Oxford da ih obrade u najkraćem mogućem roku i po povoljnim cenama. Oni će, takođe da obrade i članke iz novina, ali i prozna, odnosno poetska dela, te različite vrste časopisa, udžbenike i mnoge druge slične sadržaje.

Svi oni klijenti koji imaju materijale za koje je urađen prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali njegovim kvalitetom ni u kom slučaju nisu zadovoljni, jer postoje brojne greške, kod nas mogu da dobiju i kompletnu redakturu koju će izvršiti korektori i lektori, te će oni prevedene materijale u potpunosti uskladiti sa duhom i pravilima italijanskog jezika.

Reklamne sadržaje, kako plakate, vizit kartice i flajere, odnosno letke, tako i PR tekstove, kataloge i brošure će na vaš zahtev da prevedu sudski tumači i prevodioci. A kako oni imaju visok nivo iskustva i znanja u obradi marketinških sadržaja, to podrazumeva da će poruku koja je često skrivena običnom posmatraču, a koja se nalazi u originalnim materijalima, da u potpunosti prevedu u skladu sa pravilima italijanskog jezika i na taj način će da postignu osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će svi ljudi kojima je italijanski jezik maternji, odnosno oni koji se njime služe, moći da se na najbolji način upoznaju sa onim što se reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje