Prevodi sa poljskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na persijski jezik

Za online prevod sa poljskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa poljskog jezika na persijski

Osim osnovne usluge, koja se odnose na direktno prevođenje sa poljskog na persijski jezik i to kako za dokumenta, tako i za mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford nude i mnoge druge specifične i dodatne usluge.

Najpre napominjemo da je na raspolaganju klijentima mogućnost da angažuju lektore i korektore, koji će u skladu sa njihovim zahtevima izvršiti redakturu. Konkretna usluga se primenjuje isključivo u slučaju da je određeni sadržaj neprofesionalno preveden, a kada ovi stručnjaci ispravljaju sve načinjene greške i usklađuju te materijale kako se pravilima ciljanog jezika, tako isto i sa pravilima prevođenja, te originalnim sadržajima.

Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, a primarno prevodioci i sudski tumači nude i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. S obzirom na to da osim simultanog, oni mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, te takozvani konsekutivni, neophodno je da ih klijent obavesti o svim detaljima koji se odnose na konkretnu manifestaciju. Na prvom mestu je važno da im daju informacije o trajanju, zatim o broju učesnika, te obavezno da navedu osnovne karakteristike prostora u kome bi događaj trebalo da bude održan. Ponuda za uslugu usmenog prevoda će biti formirana nakon dobijenih informacija o organizaciji i njihove analize, a ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa poljskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na poljski

Dostupni su i direktni prevodi tekstova sa poljskog na persijski jezik, a njihova tematika se može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka. Osim toga, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata obrađuju i književna dela, zatim novinske članke i udžbenike, te sadržinu časopisa različite namene i tematike.

Valjalo bi istaći i to da su zainteresovanjima na raspolaganju i usluge sinhronizacije, kao i titlovanja svih video i audio materijala. Naravno da će prvo biti izvršen njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, ako je potrebno, a posle toga će obrađene serije, emisije i filmovi, odnosno reklamne poruke i ostali materijali tog tipa da budu sinhronizovani ili titlovani, što sve zavisi isključivo od zahteva samog klijenta.

Ukoliko je nekome potreban direktan prevod internet sadržaja sa poljskog na persijski jezik, treba da zna i to da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju vrše implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation). Jednostavnije rečeno, oni će prevesti kako web kataloge i internet prodavnice, odnosno aplikacije, zatim sajtove i sve vrste programa, tako isto i mnoge druge online sadržaje, a istovremeno će izvršiti i njihovu optimizaciju, u kom slučaju će ih uskladiti sa pravilima interneta, to jest pretrage. Cilj takvog pristupa jeste da se onlajn materijalima obezbedi mnogo bolje mesto u pretrazi, te da se poboljša poslovanje vlasnika.

Podrazumeva se isto tako da klijenti mogu od zaposlenih ove institucije prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji zahtevati i za bilo koji reklamni materijal. Naglašavamo da se tom prilikom ne poštuju samo pravila prevođenja i persijskog jezika, nego i ona pravila koja važe u oblasti marketinga.

Trebalo bi na mejl sve sadržaje tog tipa klijent da dostavi, te da se sa članovima tima konkretne poslovnice dogovori i o postupku preuzimanja, koji može biti izvršen na istovetan način.

Međutim, kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje dokumenata sa poljskog na persijski jezik, zahteva se obavezno dostavljanje originala na uvid, pa se postupak razlikuje. Naime, kako preko kurirske službe i preporučeno preko “Pošte Srbije”, tako i lično, klijenti mogu u tom slučaju doneti originalne materijale na obradu.

Nakon što sudski tumači i prevodioci izvrše kako prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu, klijent ima dve mogućnosti da preuzme obrađene sadržaje. Sem dolaska direktno u poslovnicu, mogu mu prevedena i overena dokumenta biti isporučena i direktno na adresu, a uz angažovanje službe za dostavu. Uzevši u obzir da je u pitanju dodatna usluga, zahteva se da klijent plaćanje izvrši u momentu preuzimanja, a sve informacije će dobiti na vreme.

Kako sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, ali i uverenja, tako isto se nude i direktni prevodi ličnih dokumenata sa poljskog na persijski jezik.

Svakako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj varijanti jezika obraditi i medicinsku, ali i poslovnu i tendersku, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju.

A ukoliko za tim bude bilo potrebe, ovi stručnjaci prevode i overavaju pravna akta svih vrsta, te dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, to jest apsolutno svaki sadržaj koji klijent zahteva, a pod uslovom da na uvid priloži i originale.

Uzevši u obzir da se isključivo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije može izvršiti overa dokumenata Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, a da to može uticati na celokupan postupak obrade, preporučujemo svakom klijentu da zatraži na vreme informacije o postupku poznatom kao nadovera. Ovo smo morali da napomenemo, zato što prevodilac i sudski tumač ne vrše overu pomenutim pečatom, te samim tim i nisu u obavezi da daju informacije o tom tipu overe. Bitno je da klijent kontaktira osnovni sud u mestu svog stanovanja, te da se tom prilikom raspita da li Haški pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen i po kom principu, to jest u kom momentu tokom postupka obrade.

Moramo posebno istaći informaciju da je hitan prevod dokumenata sa poljskog na persijski jezik isto usluga, koja je na raspolaganju klijentima ove specijalizovane institucije. Budući da se radi o naročito kratkom vremenskom periodu za izradu prevoda i overu dokumenata, neophodno je da pomenuti stručnjaci što pre imaju te sadržaje pred sobom, pa se dozvoljava klijentima na mejl skenirana dokumenta da pošalju. Naravno da će posle toga morati da se pridržavaju navedenog pravila, te da u što kraćem roku prilože na uvid i originale.

Direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa poljskog na persijski jezik

Bilo koji dokument, koji se zvanično smatra sastavnim delom medicinske dokumentacije, pa tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda može u skladu sa zahtevima klijenata da bude preveden u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Svakako da će sudski tumači i prevodioci obraditi i lekarske nalaze, ali i izvršiti direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa poljskog jezika na persijski, te kompletno obraditi uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja su u taj tip dokumentacije svrstana.

Zapravo klijenti dobijaju kako prevod i ovih i svih ostalih dokumenata, tako isto i uslugu koju izvršavaju zvanično ovlašćeni sudski tumači, a koja se odnosi na overu prevoda. A tom prilikom taj stručnjak upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom i utvrđuje da li se radi o potpuno istim sadržajima, jer svoj pečat sme da stavi samo ako je to slučaj.

Shodno tome je neophodno da klijent originale na uvid obavezno pošalje na propisani način ili donese direktno u predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Uzevši u obzir da postoje dokumenta na koja mora biti stavljena posebna vrsta pečata, to je vrlo važno da klijenti informacije o overi Haškim ili Apostille pečatom dobije samostalno i to u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova.

Naravno da može biti izvršena obrada i svih ličnih dokumenata, počev od pasoša i lične karte, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, preko potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak i radne, kao i uverenja o državljanstvu, pa do umrlice, krštenice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih.

U skladu sa zahtevima će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sva ona dokumenta, koja su vezana na bilo koji način za oblasti obrazovanja i nauke. Osim diplome i dodatka diplomi, rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, vrši se i prevođenje svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa poljskog jezika na persijski, kao i diplomskih, naučnih i seminarskih radova, odnosno potvrda o redovnom školovanju i naučnih patenata, te prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, a podrazumeva se da će zaposleni ove institucije kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti ako to klijent bude zahtevao.

Bitno je naglasiti i to da različite tipove dokumentacija ovi stručnjaci, isto tako mogu da prevedu u datoj varijanti jezika, a odmah posle toga i da izvrše overu, koja je sa aktuelnim zakonom usklađena. Celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture i ostala), tako isto i građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga), će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači takođe da kompletno obrade.

Važno je istaći i to da su dostupni direktni prevodi presuda o razvodu braka sa poljskog jezika na persijski, a svakako da će pomenuti stručnjaci izvršiti kompletnu obradu i za mnoga druga pravna akta, kao što su na primer sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i licence, odnosno ugovori i sudska rešenja, ali i sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati i ostala dokumenta iz domena sudstva i prava.

Izuzev uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i sve ostale vrste uverenja i potvrda, odnosno izjava i saglasnosti, to jest dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju u određenom trenutku podneti.

Konsekutivno prevođenje sa poljskog jezika na persijski

Za tačno definisani događaj mora biti izvršena pomenuta vrsta usmenog prevoda, a postoji mogućnost i da sudski tumači i prevodioci budu angažovani ukoliko se zahteva prevod uz pomoć šapata sa poljskog na persijski jezik, odnosno simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Istakli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nudi svakom svom klijentu, a ukoliko za konkretnu manifestaciju bude trebalo baš ta vrsta usluge da bude primenjena. Međutim, sama činjenica da ovi stručnjaci mogu sva tri tipa usmenog prevoda da izvrše, dovodi do toga da klijent mora podatke o samom događaju i celokupnoj njegovoj organizaciji blagovremeno da dostavi. Zapravo se od njega očekuje da informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako o predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o mestu na kome će ona biti održana i svakako o broju učesnika. Adekvatna analiza svih tih podataka će biti izvršena u najkraćem mogućem roku i tek posle toga će ponuda i biti formirana.

Da bi svim onim klijentima koji poseduju prevedene sadržaje, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni omogućili da takvi materijalima mogu u praksi da se koriste, korektori i lektori ove institucije izvršavaju uslugu poznatu kao redaktura. Zapravo oni pronalaze greške u prevedenim sadržajima bilo koje vrste, ispravljaju ih i usklađuju materijale sa njihovim originalima i pravilima ciljanog jezika.

Shodno iznetim zahtevima se vrše i direktni prevodi književnih dela i udžbenika sa poljskog na persijski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi i popularne, odnosno stručne tekstove, kao i članke iz novina, te sadržinu bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih časopisa.

Svakako da će prevesti u datoj varijanti jezika i sve one materijale, koji su vezani za internet i računare, kao što su na primer aplikacije i različite vrste programa, online katalozi i veb sajtovi, ali i internet prodavnice i ostali sadržaji tog tipa. A da bi klijentima omogućili maksimalno profesionalnu uslugu, pomenuti stručnjaci će izvršiti i implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation), to jest uskladiće sadržinu svih tih materijala sa pravilima koja važe u okviru internet pretrage i tako uticati na poboljšanje pozicije koju zauzimaju.

Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje brošura i kataloga sa poljskog na persijski jezik, a po potrebi obrađuju i PR tekstove, plakate i vizit kartice, zatim reklamne letke, kao i flajere, te mnoge druge marketinške materijale. Napominjemo da su prevodilac i sudski tumač upoznati sa aktuelnim marketinškim pravilima, tako da će i njih primeniti tokom obrade pomenutih sadržaja.

Na raspolaganju su klijentima ove institucije i usluga sinhronizacije video i audio materijala različite vrste, kao i njihovo titlovanje. Zato i napominjemo da je kompletna obrada serija i reklamnih poruka, odnosno televizijskih ili radijskih emisija bilo koje namene i sadržine, kao i filmova svih vrsta, ali i ostalih materijala tog tipa, dostupna u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje