Prevodi sa poljskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na francuski jezik

Za online prevod sa poljskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usluga koje se odnosi na direktno prevođenje sa poljskog jezika na francuski je još jedna od brojnih usluga koju će zainteresovanim klijentima da omoguće prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxsford i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji.

Osim što mogu da izvrše prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za bilo koje sadržaje u pisanom obliku, naši stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa poljskog jezika na francuski. Uz to, oni mogu da izvrše i konsekutivni, ali i prevod pomoću šapata, odnosno simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa se iz tog razloga od klijenata zahteva da na vreme dostave sve informacije o događaju za koji im je potrebna ova usluga, kako bi i vrsta prevoda bila maksimalno dobro prilagođena njegovim zahtevima. A tokom izrađivanja ponude za ovu uslugu, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima.

Prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod sa poljskog jezika na francuski za filmove različitih vrsta, odnosno žanrova, kao i za reklamne poruke, emisije i serije, te mnoge druge vrste video i audio materijala. A nakon toga će njihovu obradu da prepuste profesionalcima koji su zaduženi za njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Upravo tako klijentima omogućujemo da na jednom mestu i u kratkom roku, a po cenama koje su među vrlo povoljnima dobiju kompletno obrađene i video i audio sadržaje, koje mogu da prikazuju gde god je to potrebno.Prevodi sa poljskog na francuski
Prevodi sa francuskog na poljski

U okviru dodatnih usluga, klijentima omogućujemo i izvršenje redakture, što je usluga koja se odnosi sve vrste sadržaja za koje je neko već uradio prevod, ali on nije kvalitetan. Tako prevedene sadržaj će profesionalni lektori i korektori da obrade u skladu sa pravilima koja nalaže francuski jezik i na taj način klijentima da pruže mogućnost da ipak dobiju kvalitetno obrađene sadržaje. Sem toga, naši stručnjaci obrađuju i članke iz novina, ali i različite vrste časopisa, odnosno udžbenike i književna dela, kao i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje. A tema tekstova može da se odnosi na bilo koju oblast, mada klijenti najčešće zahtevaju prevođenje sa poljskog jezika na francuski za tekstove čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta, turizma i nauke, ali i za one koji se tiču građevinske industrije, komunikologije, medicine i ekonomije, kao i farmacije, politike i sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina.

Moramo naglasiti da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na francuski za dokumenta u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu koja podrazumeva prvo njihovo prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overavanje. Ovde je u pitanju overa pečatom sudskog tumača, što je za većinu dokumenata sasvim dovoljno da bi oni mogli da se tretiraju kao pravno važeći, stim što postoje i ona dokumenta za koja zakon navodi je neophodno da uz prevod i overu sudskog tumača budu overena i posebnom vrstom pečata koji nosi naziv haški ili Apostille. Naglašavamo da Apostille pečat ne stavljaju prevodioci i sudski tumači koji su stalni članovi našeg tima, nego da su za ovu vrstu overe isključivo zadužene službe koje funkcionišu pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Samo iz tog razloga se zahteva da klijent prvo dobije sve informacije o stavljanju haškog pečata na konkretni dokument, a pre nego što dokumenta dostavi nama na obradu, budući da će na taj način uspeti da uštedi svoje vreme i ujedno da poštedi sebe gubljenje novca, jer će znati gde je potrebno prvo da odnese dokument na obradu. Klijenti moraju, tom prilikom ne samo da pitaju da li je Apostille pečat obavezan i za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa poljskog jezika na francuski, nego i da li se ovaj pečat stavlja tek nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njegovom obradom ili se, ipak prvo stavlja haški pečat, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima.

Isto tako, klijenti koji zahtevaju prevođenje sa poljskog jezika na francuski za bilo koji dokument moraju da prilikom slanja sadržaja na prevod, u svakom slučaju izvrše i dostavljanje originala, koji su potrebni na uvid sudskim tumačima. Zato se postupak slanja dokumenata i drugih sadržaja razlikuje, jer sve ostale sadržaje klijenti mogu da nam pošalju na mejl, budući da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. A dokumenta imaju mogućnost da pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica, odnosno mogu i da ih pošalju preko kurirske službe na adresu odabrane poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford.Po završetku obrade dostavljenih sadržaja, a ako nisu u pitanju dokumenta klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, stim da prevedena i šećatom zvaničnog sudskog tumača overena dokumenta dobijaju ili isporukom preko kurirske službe na određenu adresu ili vrše lično preuzimanje prevoda u našoj najbližoj poslovnici. Jedina situacija kada je klijentima dozvoljeno da dokumenta na prevod pošalju preko mejla, jeste onda kada je potrebno da dobiju njihov prevod sa poljskog jezika na francuski izuzetno brzo, ali je i tada vrlo važno da u potpunosti ispoštuju proceduru slanja originala na uvid i to uz maksimalno poštovanje zadatog roka.

Klijenti kod nas mogu da dobiju obradu svih vrsta dokumenata, a prevodilac i sudski tumač, pored ostalog obrađuju i sve vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ovog tipa). Oni će, naravno izvršiti i prevođenje sa poljskog jezika na francuski i za sva ona dokumenta koja se svrstavaju u lična, kao i za poslovnu dokumentaciju, a što znači da će uz prevod pasoša, vozačke dozvole, lične karte i uverenja o državljanstvu, klijentima omogućiti i obradu potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, ali i radne i saobraćajne dozvole, kao i svih vrsta poslovnih izveštaja i odluka, odnosno bilansa stanja i osnivačkih akata preduzeća, te faktura, bilansa uspeha i statuta preduzeća, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i svih ostalih ličnih i poslovnih dokumenata koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Moramo naglasiti da naši prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve vrste dokumentacija, a što se najpre odnosi na dokumentaciju za tendere, te građevinsku i medicinsku, ali i tehničku i mnoge druge. Oni će na zahtev klijenata da obrade dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a što se najpre odnosi na građevinske projekte, kao i na lekarske nalaze, te obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u njihov sastav.

Nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju i diplome i dodatke diplomi, ali i seminarske i diplomske radove, takođe će prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji na vaš zahtev. A ako je potrebno, vršimo i prevođenje sa poljskog jezika na francuski i za naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i sva druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci da obrade i pravna, odnosno sudska akta, a što na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa poljskog jezika na francuski za punomoćja za zastupanje i različite vrste sertifikata i ugovora, kao i prevod tekovina evropske Unije i svih vrsta licenci, odnosno obradu presuda o razvodu braka, ali i svih drugih vrsta ne samo sudskih presuda, nego i žalbi i rešenja, te tužbi i odluka.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa poljskog na francuski jezik

Prevod medicinske dokumentacije sa poljskog jezika na francuski uključuje ne samo ovu uslugu, nego i overu sudskog tumača i to za apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u njen sastav. Sudski tumači i prevodioci će da obrade ne samo lekarske nalaze, već i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest svi tipovi izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda takođe mogu da budu obrađeni od strane naših stručnjaka, a pod tim se prvenstveno misli na potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, ali i na uverenja o neosuđivanosti, kao i o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje i ostala slična dokumenta. Pored toga, prevodilac i sudski tumač prevode i svu ličnu dokumentaciju, kao i poslovnu, ali i sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, kao i tehničke dokumentacije (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, saobraćajna dozvola, bilansi uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statuti preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i ostala).

Ako je to potrebno našim klijentima, možemo da uradimo i direktan prevod sa poljskog jezika na francuski za dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, odnosno prava, kao i ona koja se tiču obrazovanja i nauke. To znači da će prevodilac i sudski tumač, između ostalog da obrade i tekovine Evropske Unije i presude o razvodu braka, odnosno licence i punomoćja za zastupanje, a uradiće na zahtev i prevod sa poljskog jezika na francuski za sudske odluke i rešenja, odnosno žalbe, presude i tužbe, te sertifikate, ali i za rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te za prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, ali isto tako i za naučne patente, diplomske, naučne i seminarske radove, kao i za mnoga druga dokumenta koja sada nismo naveli, a koja su vezana za pomenute oblasti.

Onda kada klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa poljskog jezika na francuski za bilo koji dokument, oni kod nas dobijaju i overu prevoda pečatom sudskog tumača, pa samim tim moraju da izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Isto tako njihova obaveza je i da se na vreme raspitaju o svim detaljima koji su vezani za overavanje haškim, odnosno pečatom koji je poznat još i kao Apostille za konkretna dokumenta.

Prevod informativnih emisija sa poljskog jezika na francuski

Pored usluge koja podrazumeva prevođenje informativnih emisija sa poljskog na francuski jezik, bilo da su u pitanju radijske ili televizijske, klijentima omogućujemo i njihovo sinhronizovanje, ali i sto tako i titlovanje prevedenih sadržaja.

A prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoge druge tipove emisija, ali i serije i reklamne poruke, kao i filmove svih žanrova i vrsta (animirani, dokumentarni, crtani, igrani i ostali). Sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, a što podrazumeva prevod sa poljskog na francuski jezik kako za vizit kartice, reklamne flajere i kataloge, tako i za letke i PR tekstove, odnosno plakate, brošure i druge slične sadržaje. A kako su naši stručnjaci specijalizovani za obradu ovih materijala, te imaju adekvatno profesionalno iskustvo, a uz to poznaju i pravila marketinga, to možete biti uvereni da će njihovi prevodi sa poljskog na francuski jezik biti maksimalno kvalitetno urađeni, kao i da će se postići osnovni cilj njihove obrade. To podrazumeva da će se reklamna poruka iz originala na najbolji način preneti u prevodu i tako omogućiti svim potencijalnim klijentima kojima je francuski jezik, bilo maternji ili se njime koriste da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira.

Kada je u pitanju prevod sa poljskog na francuski jezik napominjemo i da prevodilac i sudski tumač vrše obradu kako stručnih, tako i popularnih tekstualnih sadržaja. Klijentima omogućujemo podjednako kvalitetnu obradu tekstova čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, marketinga, psihologije, medicine i nauke, ali isto tako i onih koji su vezani za oblast komunikologije i sociologije, odnosno obrazovanja i ekonomije, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, ali i farmacije, psihologije, bankarstva i prava, kao i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod obrade ovih sadržaja klijenti mogu da ih na prevod sa poljskog na francuski jezik dostave i preko mejla, te da po završetku njihove obrade upravo na taj način i mi njima dostavimo prevedene materijale.

Prevodi dela poezije i proze sa poljskog na francuski jezik

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da urade direktan prevod poetskih i proznih dela sa poljskog jezika na francuski, nego će oni da obrade na zahtev klijenata i mnoga druga književna dela, a to se prvenstveno odnosi na beletristiku i romane, ali i mnoge druge sadržaje. A oni prevode i udžbenike, kao i novinske članke, odnosno informativne, ali i stručne časopise i novinske članke.

Klijente kod nas očekuje i usluga lekture i korekture, koja se primenjuje isključivo na one sadržaje za koje je urađen prevod sa poljskog jezika na francuski, stim da on nije dobar, pa je potrebno da lektor, odnosno korektor isprave sve postojeće greške.

Prevođenje sa poljskog jezika na francuski za koje su specijalizovani sudski tumač i prevodilac akademija oxford uključuje i obradu internet materijala, tako da na zahtev prevodimo i web sajtove, ali i softvere, te bilo koju aplikaciju ili program, odnosno online kataloge, kao i web prodavnice i sve druge materijale koji su na bilo koji način vezani za Internet. Samim tim što prevodioci i sudski tumači imaju visok nivo iskustva u prevođenju ovakvih materijala, to podrazumeva da će klijenti dobiti i kvalitetno optimizovane prevode ove vrste, jer će oni primeniti SEO pravila (Search Engine Optimisation).

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa poljskog jezika na francuski, naglašavamo da su naši stručnjaci u potpunosti sposobni da izvrše bilo koju vrstu usmenog prevoda, odnosno konsekutivno, simultano i šapatno. Baš iz tog razloga što mogu da izvrše sve tri vrste usmenog prevoda, stručni tim Akademije Oxford će na osnovu informacija o događaju koje dobije od klijenata da pripremi adekvatnu ponudu, a koja će sasvim sigurno odgovoriti maksimalno kvalitetno na zahtev samog događaja. A zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje čiji je kvalitet na visokom nivou.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje