Prevod sa srpskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na poljski jezik

Za online prevod sa srpskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na poljski jezik

Među brojnim uslugama koje Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svim zainteresovanim klijentima, svakako treba izdvoji i prevođenje sa srpskog jezika na poljski. Prevodioci i sudski tumači za oba jezika koji su naši zaposleni, na zahtev klijenata vrše profesionalnu obradu svih onih materijala koje zahtevaju klijenti i to maksimalno stručno i brzo, te po cenama koje se smatraju vrlo povoljnim kada se uzme u obzir visok kvalitet usluge koju pružamo.

Osim prevoda tekstova i web sadržaja, te materijala koji su vezani za oblast reklamiranja, obrađujemo i sve vrste dokumenata, odnosno dokumentacije, a prevodimo i knjige, udžbenike, časopise, te video i audio materijale. Tačnije rečeno, sve što vam je potrebno da bude prevedeno sa našeg na poljski jezik, obradićemo na najbolji mogući način i u optimalnim rokovima.

Takođe, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač koji je vrše, iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u konsekutivnom, simultanom i prevođenju uz pomoć šapata. Da bismo u potpunosti odgovorili na zahteve događaja za koji vam je potrebna ova usluga, trebalo bi da nam na vreme dostavite sve validne informacije, poput onih koje su vezane za karakteristike prostora u kome će se održati, broj učesnika, te podatke o njegovom trajanju i samom konceptu organitzacije. Upravo na osnovu tih podataka pripremamo ponudu koja će na najbolji mogući način ispuniti vaša očekivanja, tako da će učesnici događaja biti u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom, jer je to najbolji način da vam ponudimo odgovarajuću vrstu usmenog prevoda, budući da je svaka od njih posebno namenjena za određeni tip događaja. Ukoliko se u pojedinim slučajevima zahteva baš ta vrsta usmenog prevoda sa srpskog jezika na poljski, organizovaćemo za vas i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

U našem timu su zaposleni i stručni lektori i korektori koji su specijalizovani za poslove redakture svih onih materijala koji su već prevedeni, ali ne u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Oni se tokom ovog procesa u potpunosti pridržavaju tih pravila, tako da klijentima u optimalnom roku i na dogovoren način dostavljaju profesionalno obrađene sadržaje.

Ne treba zaboraviti ni profesionalne umetnike koji su zaduženi za sinhronizaciju audio i video materijala prevedenih sa srpskog jezika na poljski, kao ni titlere koji će izvršiti titlovanje takvih sadržaja. Pored prevoda crtanih, igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, nudimo vam i obradu zabavnih, informativnih, dečijih, obrazovnih i ostalih vrsta emisija, ali i reklamnih poruka i serija.

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev prevesti i knjige sa srpskog jezika na poljski, poput udžbenika i književnih dela svih žanrova, počev od beletristike, preko romana i proznih dela, pa do poezije. A prevodimo i sadržaje članaka iz novina, te ilustrovanih, stručnih, dečijih i drugih vrsta časopisa.

Kod nas vas očekuju i prevodi web prodavnica i kataloga, te softverskih aplikacija i programa, kao i internet sajtova. Samim tim što naši stručnjaci tokom prevođenja ovakvih materijala primenju sva pravila njihove optimizacije za pretraživače, imaćete višesruku korist od ove vrste prevođenja. A važnost primene SEO (Search Engine Optimisation) ćete uvideti u prilično kratkom roku, odnosno onda kada se preveden web sadržaj bude našao na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage, čime ćete mnogim zainteresovanim klijentima pružiti priliku da lakše dođu do informacija o vašoj firmi, a što će se sigurno odraziti i na poslovanje kompanije u celini.

Prevodimo i presude o razvodu braka, te sve druge vrste sudskih presuda, rešenja, žalbi, tužbi i odluka, kao i licence, punomoćja, sertifikate, tekovine Evropske Unije i sva druga pravna akta. U skladu sa zahtevima klijenata, sa srpskog jezika na poljski prevodimo i naučne radove, seminarske i diplomske, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. To, najpre podrazumeva prevođenje svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatka diplomi, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, a usko su vezana za oblast obrazovanja i nauke.

Takođe, sa srpskog jezika na poljski prevodimo i sva lična, ali i ona dokumenta koja se tiču poslovanja određene firme ili pojedinca. Sem pasoša, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, odnosno krštenice, ali i venčanih i umrlih, to jest venčanog lista i umrlice, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i: vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ličnu kartu, radnu dozvolu i saobraćajnu, kao i poslovne odluke, fakture i ugovore, te rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse stanja i uspeha, kao i sve vrste izveštaja (poslovne, godišnje,revizorske), osnivački akt preduzeća i ostala lična i poslovna dokumenta koja nismo naveli.

Uz sve što smo pomenuli, a na vaš zahtev vršimo i prevođenje različitih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, to jest dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a u zavisnosti od potreba situacije. Potvrda o stalnom radnom odnosu i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, takođe prevodimo sa srpskog jezika na poljski, a uz to ih i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.Prevođenje sa srpskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na srpski

Da ovo nije kraj kada su u pitanju prevodi dokumenata, najbolji dokaz je i podatak da će svaki naš prevodilac i sudski tumač da obradi i tehničku, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju koju nam na propisan način dostavite. Pored građevinskih projekata i lekarskih nalaza, sa srpskog jezika na poljski prevodimo i uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja se tiču oblasti farmacije i medicine.

Procedura prevođenja dokumenata i sve vrste dokumentacije sa srpskog jezika na poljski je jasno određena slovom zakona, a podrazumeva da nakon prevoda, sudski tumač vrši njegovo upoređivanje sa originalnim dokumentom. Osnovni razlog za ovakav postupak jeste činjenica da pečat sudskog tumača potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalu, pa je zato vrlo bitno da klijenti prilikom dostave materijala na prevod prilože i na uvid originale. Osim što ih mogu poslati putem kurirske službe imaju i mogućnost da ih lično donesu u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, kao i da ih pošalju preporučeno putem “Pošte Srbije”. A sve ostale sadržaje, za koje se ne vrši usluga overe, mogu mnogo jednostavnije i da pošalju na prevod i da dobiju prevedene, jer postoji mogućnost njihovog slanja na mejl.

Kada je reč o prevedenim i overenim dokumentima, njih mogu da preuzmu lično, odnosno mogu da ih dobiju preko kurirske službe direktno na adresu. Ova usluga spada u red dodatnih, pa je klijent u obavezi da izvrši plaćanje direktno kuriru, kada bude preuzimao pošiljku. Cena u ovom slučaju zavisi isključivo od službe koja se angažuje za dostavu.

Slanje dokumenata na mejl je moguće samo u jednom slučaju, ali su klijenti dužni i u tim situacijama da izvrše naknadnu dostavu originala na uvid. Naime, kada su vam prevodi dokumenata sa srpskog jezika na poljski potrebni u vrlo kratkom vremenskom roku, imate ovu mogućnost, jer će tako naši prevodioci i sudski tumači moći praktično odmah da počnu rad na dostavljenim dokumentima, kako bi ispoštovali vaš zahtev za hitnim prevodom.Dobro je da znate i to da su u praksi prisutna i ona dokumenta za koja nije dovoljno uraditi samo prevođenje i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača da biste mogli da ih koristite. U takvim situacijama je potrebno izvršiti dodatnu overu haškim Apostille pečatom. A kako za ovu overu nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač, već sudski organi naše zemlje, to ćemo mi sa naše strane učiniti sve da vam pomognemo da dođete do one institucije u vašem gradu koja će moći da vam pruži adekvatne informacije. Pod tim mislimo najpre na podatak da li je uopšte potreban Apostille pečat i za dokument koji vi želite da naši stručnajci prevedu sa srpskog jezika na poljski. Ukoliko se dogodi da dobijete informaciju da je neophodno izvršiti overu haškim pečatom za konkretan dokument, morate da pitate i da li se ova overa radi na početku ili na kraju procesa, kako biste znali da li prvo nosite dokument u sud ili u Prevodilački centar Akademije Oxford. Najčešće se Apostille pečat stavlja na kraju, odnosno prvo se radi prevod, pa overa sudskog tumača, a onda nosite dokument u sud da bi bila izvršena i ova vrsta overe. Ali, postoje i dokumenta kod kojih se prvo radi overa u sudu, pa se prevodi i haški pečat i dokument sa srpskog jezika na poljski, a onda se vrši overa od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Da ne biste bez potrebe gubili dragoceno vreme, ali i novac, najbolje je da ove informacije dobijete pre nego što započnete sa procesom prevođenja i overe.

Prevodi flajera i reklamnih letaka sa srpskog na poljski jezik

Svako ko je makar malo upoznat sa funkcionisanjem marketinga i materijalima koji se koriste u tu svrhu, sigurno zna da većina njih u sebi ima i određenu poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se tim putem reklamiraju. Zato je vrlo važno i da prevođenje ovakvih sadržaja sa srpskog jezika na poljski bude prepušteno stručnjacima koji imaju iskustva, te znaju kako da takvu poruku, koja vrlo često nije baš tako lako uočljiva, prilagode pravilima poljskog jezika. Prevodeći reklamne letke i flajere na taj način, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford ispunjavaju osnovni cilj ovog procesa, uzevši u obzir da mnogim potencijalnim klijentima kojima je poljski maternji jezik približavaju ono što se reklamira.

Osim pomenutih, sa srpskog jezika na poljski prevodimo i sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga, a između ostalih i PR tekstove, kataloge, plakate, brošure, vizit kartice i mnoge druge.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za prevođenje tekstova sa srpskog jezika na poljski će obraditi ove sadržaje bez obzira na njihovu složenost, tematiku i dužinu. Takođe, naši stručnjaci prevode i one tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, ali isto tako i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim krugovima.

Ako kažemo da kod nas možete dobiti prevod tekstova čija tema je vezana za ma koju oblast, to zaista znači bilo koju oblast. Bila ona češće ili ređe u upotrebi, zanimljivija ili ne, naši stručnjaci će sve sadržaje obraditi na najkvalitetniji mogući način i u optimalnom roku vam, na dogovoren način vam dostaviti prevedene tekstove čija je tema vezana za nauku, medicinu, obrazovanje i marketing. Naravno, to su samo one oblasti koje se najčešće zahtevaju kada su u pitanju prevodi tekstova sa srpskog jezika na poljski, a obrađujemo i one čija tema se tiče: ekologije i zaštite životne sredine, prava, finansija, psihologije, turizma, bankarstva, sociologije, menadžmenta, informacionih tehnologija, komunikologije, te bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka koje nismo naveli.

Prevod tekovina Evropske Unije srpskog jezika na poljski i overa sudskog tumača

Samim tim što na teritoriji naše zemlje postoji vrlo mali broj stručnjaka koji su upoznati sa prevođenjem tekovina Evropske Unije sa srpskog na poljski jezik, jasno je zbog čega se upravo nama obraća sve veći broj klijenata kojima je potrebna obrada ovih sadržaja. A naši prevodioci i sudski tumači, osim što su specijalizovani za prevođenje tekovina EU, prevode i sva ostala dokumenta, poput sertifikata, licenci, punomoćja, ali i presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, žalbi, rešenja, tužbi i odluka, kao i druga pravna akta.

Uz to, sa srpskog na poljski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o visini primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, kao i sve ostale vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja.

Kada su u pitanju prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa srpskog na poljski jezik, kod nas vas između ostalog očekuje prevođenje: potvrde o prebivalištu, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), lične karte, radne dozvole, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak, kao i godišnjih poslovnih izveštaja, ali i revizorskih i finansijskih, te bilansa stanja i uspeha, a prevodimo i osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, poslovne odluke i ugovore, te sva ostala lična, odnosno poslovna dokumenta.

Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem bilo kog dokumenta koji smo pomenuli, treba da imaju na umu da je neophodno da prilikom slanja materijala na prevod svakako prilože i originalna dokumenta, jer je to deo obavezne procedure. Uzevši u obzir da kod nas dobijate ne samo prevod sa srpskog na poljski jezik, već i uslugu overe koju vrši sudski tumač, to se zahteva dostava originala, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim materijalima. A kada ustanovi da ne postoji nikakva razlika između njih, on overava prevod, odnosno proglašava ga pravnom validnim, budući da njegov pečat potvrđuje da je prevod veran originalnom dokumentu. Postoje i one situacije kada dođe do nepodudaranja u informacijama između dokumenata, kada sudski tumač ne sme da overi prevod, već je u obavezi da klijentu predloži da naši stručnjaci izvrše redakturu takvih sadržaja, kako bi ih precizno preveli i omogućili njihovu overu.

Sva dokumenta koja želite da prevedemo možete da nam dostavite na jedan od sledećih načina: lično (u bilo koju od preko 20 naših poslovnica u zemlji), preko “Pošte Srbije” (preporučenom pošiljkom) ili putem kurirske službe (takođe na adresu bilo koje poslovnice Akademije Oxford).

Prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta možete ili da preuzmete lično ili da dobijete na željenu adresu. A budući da uslugu dostave na adresu vrši kurirska služba, to se ona naplaćuje sasvim odvojeno od usluge prevoda i overe dokumenata i to prema ceni koja se nalazi u važećem cenovniku službe koja isporučuje ovu pošiljku.

Klijent ima mogućnost da nam dostavi i dokumenta skenirana na mejl samo onda kada su mu prevodi sa srpskog na poljski jezik potrebni u naročito kratkom roku. Naravno, i u tom slučaju je dužan da ispoštuje proceduru dostave originalnih dokumenata na uvid, a što bi trebalo da učini u najkraćem mogućem roku, kako bi prevodilac i sudski tumač koji obrađuju takve dokumente mogli da ispoštuju maksimalno njegove zahteve i omoguće mu da prevedene materijale dobije u roku koji je naveo.

Prevod sa srpskog na poljski jezik i overa sudskog tumača su sasvim dovoljni da bi se takav dokument mogao koristiti u praksi, ali za većinu dokumenata. Međutim, ima i onih za koje je potrebno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom. Ova vrsta overe se radi samo za određena dokumenta i to u sudu koji je za to posebno određen, a prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu dužni da poseduju i sa klijentima dele ove informacije, ali će učiniti sve da im znatno olakšaju čitav proces dobijanja informacija, te će ih uputiti na one sudske institucije u okviru kojih mogu da dobiju sve potrebne podatke. Zapravo, najvažnije je da se raspitate da li je potrebna overa Apostille pečatom i za vaša dokumenta, pa ako je potrebna da pitate da li se ovaj pečat stavlja na kraju ili na početku procesa prevođenja. Upravo od tih informacija i zavisi da li najpre idete u sud ili, pak donosite dokumenta da ih obrade naši stručnjaci. Bitno je da znate i to da kada se prvo stavlja haški pečat, onda se prevodi i dokument i Apostille pečat, pa se tako obrađen dokument overava od strane sudskog tumača i onda je spreman za korišćenje. A ukoliko se overa haškim pečatom vrši na kraju, onda se prvo prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača i nakon svega toga ga nosite u nadležnu instituciju da bi bio overen i Apostille pečatom.

Prevodi sajtova sa srpskog jezika na poljski uz primenu pravila SEO

Da bi prevođenje web sajtova sa srpskog na poljski jezik moglo da se smatra profesionalnim neophodno je da se u toku samog procesa obrade ovih sadržaja primenjuju pravila Search Engine Optimisation ili skraćeno SEO. Kada se sajt prevodi uz implementaciju ovih pravila, on će se u relativno kratkom roku mnogo bolje pozicionirati u okviru internet pretraživača, što će rezultirati i boljom posetom, a što opet sve zajedno ima odličan efekat i na poslovanje kompanije koja tim putem vrši prezentaciju svog poslovanja.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford koji su usmereni na prevođenje web sajtova sa srpskog na poljski jezik će na vaš zahtev obraditi i sve ostale internet sadržaje, kao što su na primer online katalozi i prodavnice, a ukoliko je potrebno prevešćemo i softvere, te svaku aplikaciju i program koji su vam potrebni.

Osim sajtova i ostalih web sadržaja, sa srpskog na poljski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se tiču obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju,diploma i dodatak diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za ovu oblast.

Podrazumeva se da ćemo na vaš zahtev da prevedemo i diplomske radove, ali i seminarske i naučne, te patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke. A prevodimo i udžbenike, te književna dela svih žanrova (proza, beletristika, poezija, romani), ali i članke iz novina, te časopise (dečije, ilustrovane, stručne i ostale vrste).

Ne možemo a da ne pomenemo i uslugu na koju smo posebno ponosni, a koja se odnosi na prevod video i audio sadržaja sa srpskog na poljski jezik. Razlog zbog koga nju posebno ističemo jeste usluga sinhronizacije i titlovanja koju može dobiti svako ko želi, tako da zapravo na jednom mestu dobija kompletnu obradu reklamnih poruka, serija, informativnih, obrazovnih, dečijih i drugih vrsta emisija, ali i igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova.

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na poljski

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na poljski jezik. Oni su usmereni i na simultano i na konsekutivno prevođenje, a na zahtev klijenata mogu da izvrše i specijalnu vrstu usmenog prevođenja, koje je poznato kao prevođenje uz pomoć šapata, odnosno šapatno.

Svaka od pomenutih varijanti se preporučuje za određenu vrstu događaja, te je vrlo važno i da nas klijenti na vreme informišu o događaju koji organizuju i za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog na poljski jezik, kako bismo mogli da ponudu prilagodimo njegovoj koncepciji. Trebalo bi da dobijemo podatke o očekivanom trajanju događaja, broju učesnika, odnosno osnovne smernice o njegovoj organizaciji, te podatke o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, pa ćemo na osnovu dobijenih informacija da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete.

Kada je za neki događaj najbolje koristiti tu vrstu usmenog prevođenja sa srpskog na poljski jezik, u prilici smo i da svim zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima.

Osim ove usluge, na vaš zahtev prevodimo i sve one sadržaje u pisanoj formi koje zahtevate, kao što su na primer različite vrste dokumentacije. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju zbog prevoda tenderske dokumentacije sa srpskog na poljski jezik, kod nas mogu da dobiju i prevod građevinske, tehničke, ali i medicinske dokumentacije.

A to znači da prevodimo sve elemente koji se odnose na bilo koji od pomenutih tipova dokumenata, kao što su na primer: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva druga dokumenta koja se odnose na ma koju od pomenutih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje