Prevod sa poljskog na flamanski jezik

Prevođenje sa poljskog na flamanski jezik


Osim nekoliko poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze u glavnom gradu, usluga obrade sadržaja u pomenutoj jezičkoj varijanti je dostupna i na mnogobrojnim drugim lokacijama širom Srbije, odnosno u gradovima u kojima pomenuta institucija posluje.

Naglasili bismo i to da su prevodioci i sudski tumači, odnosno usluge za koje su oni specijalizovani dostupne svakom zainteresovanom klijentu, a bez obzira u kom delu zemlje da živi.

Najvažnije je napomenuti da se izvršavaju kako direktni prevodi dokumenata sa poljskog jezika na flamanski, tako isto i obrada svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, ali i da zaposleni te institucije mogu konkretnu uslugu da pruže u usmenoj varijanti.Prevodi sa poljskog na flamanski
Prevodi sa flamanskog na poljski

Svakako su specijalizovani za kompletnu obradu dokumenata, tako da osim njihovog prevoda, izvršavaju i overu, te na taj način potvrđuju zvanično da je svaki preveden dokument potpuno isti kao i originalan.

Vrlo je važno da na uvid svaki klijent donese ili pošalje originalna dokumenta, a omogućeno je da slanje izvrši ili preporučeno preko “Pošte Srbije“ ili preko bilo koje kurirske službe na adresu najbliže poslovnice.

Bitno je isto tako napomenuti da kada se zahteva hitno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na flamanski, vlasnicima se dozvoljava da prvo izvrše njihovo slanje elektronski, a nakon što na mejl budu poslali skenirana dokumenta, doneće ili poslati na uvid originale.

Iako sudski tumač i prevodilac imaju sva propisana ovlašćenja za izvršenje pomenutog postupka obrade dokumenata, postoje slučajevi kada je neophodno da se na određeni dokument stavi još jedna vrsta pečata. Radi se o takozvanom Apostille, odnosno Haškom pečatu, a njega na dokumenta mogu staviti samo zaposleni u osnovnim sudovima Republike Srbije. Isključivo iz tog razloga se i preporučuje da svaki klijent prvo kontaktira tu instituciju, a kako bi se raspitao o detaljima vezano za navedenu vrstu overe.

Kada prevodilac i sudski tumač budu izvršili navedene usluge, odnosno kada izrade najpre prevod dokumenata sa poljskog jezika na flamanski, a posle toga i overu, klijent će samostalno odlučiti da li mu više odgovara varijanta da samostalno preuzme kompletno obrađene sadržaje u poslovnici ili želi da to učine zaposleni u kurirskoj službi, sa kojom pomenuta institucija ima saradnju. Konkretnu uslugu će u skladu sa važećim cenovnikom i naplatiti, direktno od svakog klijenta prilikom isporuke pošiljke.

U obavezi smo da naglasimo i to da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćeno i hitno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na flamanski. Uzevši u obzir da je tada vrlo važno brzo reagovati, kako bi prevod i overa bili izvršeni u kratkom roku, dozvoljeno je vlasniku sadržaja da ih pošalje na mejl skenirane, a trebalo bi posle toga i da priloži na uvid originale.

Istakli bismo i to da sudski tumač i prevodilac osim dokumenata iz oblasti obrazovanja, prava i nauke, odnosno sudstva, u toj jezičkoj kombinaciji prevode i sve vrste izjava, potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti, a što su zapravo dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Svakako da su ponudom obuhvaćeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa poljskog jezika na flamanski, odnosno svih vrsta pravnih akata.

Onda kada bude bilo potrebno će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade kako sadržinu poslovne i tehničke, tako i građevinske, potom tenderske i medicinske dokumentacije. Naravno da će oni prevesti i overiti i sva ostala dokumenta, ali isključivo ako klijent bude poštovao navedeno pravilo, to jest ako originalne materijale na uvid bude dostavio.

Isto tako će biti izvršen i prevod reklamnih materijala sa poljskog jezika na flamanski, ali i onih koji se odnose na oblast interneta. Moramo naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači prilikom obrade onlajn sadržaja vrše i njihovu stručnu optimizaciju, uzevši u obzir da primenjuju i pravila znana kao SEO (Search Engine Optimisation). Zapravo će uz primenu tih alata oni uskladiti sve te sadržaje sa pravilima, koja važe u okviru pretrage, što će biti od koristi kako za poboljšanje pozicije koju zauzimaju u pretrazi, tako i za poslovanje vlasnika internet konkretne prodavnice, web sajta ili online kataloga, odnosno ma koje aplikacije ili programa, te mnogih drugih web sadržaja.

Sve vrste tekstova će ovi stručnjaci prevesti u datoj varijanti jezika, a u ponudi je i direktno prevođenje članaka iz novina sa poljskog jezika na flamanski. Svakako će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržinu bilo kog časopisa, ali i ma koje književno delo i udžbenik.

Zaposleni ove institucije su osposobljeni i za primenu usmenog prevoda u sve tri varijante, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je usluga, koja je na raspolaganju zainteresovanima. Ističemo da ovi stručnjaci primenjuju kako pravila prevoda uz pomoć šapata i simultanog, tako i konsekutivnog, što je naročito značajno za formiranje ponude. Dakle, ko god želi njih da angažuje za primenu te usluge bi trebalo da zaposlene ove institucije obavesti o organizaciji konkretne manifestacije, u smislu da ih informiše i o broju učesnika i o mestu održavanja, ali i o tome koliko je organizator predvideo da ona traje. Samo u skladu sa tim podacima će biti definisana ponuda, tako da će biti odlučeno koji tip usmenog prevoda bi bilo u određenoj situaciji najbolje primeniti.

Budući da su korektori i lektori članovi tima svakog predstavništva navedene institucije, klijentima je na raspolaganju i usluga redakture. A da ne bi bilo zabune, ona se primenjuje kada je neophodno da budu izvršene ispravke u sadržajima različite vrste, koji su već prevedeni u datoj varijanti jezika.

Osposobljeni su zaposleni u okviru ove specijalizovane institucije i za prevod serija i filmova sa poljskog jezika na flamanski, s tim što naravno mogu prevesti i reklamne poruke, ali i emisije različite namene i sadržine. Ponudom ove institucije su obuhvaćene i usluge profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizacije svih takvih sadržaja.

Istakli bismo i to da nije neophodno dostavljanje originalnih materijala u ovom slučaju, tako da je dozvoljeno klijentima da ih na mejl adresu pošalju. A što se tiče preuzimanja obrađenih sadržaja tog tipa, klijentima se takođe dozvoljava da to učine elektronskim putem.

Direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa poljskog na flamanski jezik

Sve vrste uverenja, ali i izjava i saglasnosti, kao i potvrda će sudski tumači i prevodioci shodno iznetim zahtevima da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. A uz direktan prevod dokumenata sa poljskog jezika na flamanski, profesionalni prevodioci i sudski tumači izvršavaju i overu svakog prethodno prevedenog dokumenta. Opisani postupak je usklađen sa zakonom i omogućuje vlasnicima dokumenata da dobiju pravno validne sadržaje, to jest stiču pravo da ih kad god je to potrebno koriste.

Kako uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, tako će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletno obraditi i potvrdu o stalnom zaposlenju, potom potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, ali i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i svaki drugi dokument, koji će njegov vlasnik nakon toga predati određenoj nadležnoj instituciji.

Međutim, da bi navedeni postupak bio sproveden u skladu sa važećim pravilima, zahteva se da klijent priloži na uvid i originalna dokumenta.

Takođe bi bilo dobro i da vlasnik dokumenata informacije o postupku okarakterisanom kao nadovera dobije samostalno, jer stavljanje Haškog (Apostille) pečata nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove specijalizovane institucije.

Valjalo bi istaći i to da se po zahtevu klijenata može izvršiti i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa poljskog jezika na flamanski, odnosno svakog drugog dokumenta koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Prema iznetim zahtevima će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i bilo koji lični dokument (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i mnoga druga), a pobrinuće se i da odgovore na zahteve svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa poljskog jezika na flamanski (finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala).

Kad god to bude bilo potrebno, profesionalni sudski tumač i prevodilac će u ovoj varijanti jezika prevod izraditi kako za rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno naučne radove, tako isto i za svaki drugi dokument koji je vezan za nauku.

Naravno da će se pobrinuti i za prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa poljskog jezika na flamanski, odnosno svih ostalih dokumenata koja su vezana za pravo ili sudstvo, kao što su na primer sudske presude, tekovine Evropske Unije i licence, sudska rešenja, sertifikati i ostala pravna akta.

Podrazumeva se, isto tako da će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sadržinu građevinske, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere. A to znači da će izraditi kako prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa poljskog jezika na flamanski, a potom i overu, tako isto će kompletno obraditi i uputstvo za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji se smatra delom konkretnog tipa dokumentacije.

Uz sva dokumenta koja su do ovog momenta pomenuta, ovi stručnjaci kompletno mogu da obrade i diplomske, odnosno seminarske radove, zatim uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi, ali i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, to jest svaki dokument, koji je primarno za oblast obrazovanja vezan.

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa poljskog jezika na flamanski

Sadržinu ovih, ali i stručnih i dečijih časopisa će po zahtevu bilo kog klijenta prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika da obrade. Takođe je dostupan i profesionalan prevod članaka iz novina sa poljskog na flamanski jezik, s tim što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i stručne, odnosno popularne tekstove. Ponudom ove institucije je obuhvaćena i obrada udžbenika, ali i poetskih, te proznih književnih dela.

Usluga stručne redakture je svima, koji imaju urađen prevod sadržaja u pomenutoj varijanti jezika dostupna širom Srbije, odnosno u svakom gradu u kome se poslovnica ove institucije nalazi. Predviđeno je da tom prilikom korektori i lektori najpre pronađu sve greške u prevedenim materijalima, a da ih posle toga u skladu sa pravilima ciljanog jezika i same struke isprave.

Svako ko za tim ima potrebu, može zaposlene ove institucije angažovati, kako bi bili izvršeni direktni prevodi web sajtova sa poljskog na flamanski jezik, a u kom slučaju se vrši i usluga optimizacije. Zapravo će sudski tumač i prevodilac primeniti SEO alate (Search Engine Optimisation), a da bi uskladili ne samo sadržinu web sajtova, nego i aplikacija, odnosno internet kataloga i prodavnica, te programa svih vrsta, kao i drugih web sadržaja sa pravilima pretrage koja su u tom momentu aktuelna.

Prilikom prevoda igranih, animiranih i dokumentarnih, odnosno crtanih filmova, ali i mnogih drugih audio i video materijala (informativne emisije, serije, dečije i zabavne emisije, reklamne poruke i mnoge druge) će klijentima biti ponuđena usluga njihove sinhronizacije, ali i titlovanja. Klijenti će na taj način biti u mogućnosti da vrlo brzo dobiju kompletno obrađene i audio i video materijale, što znači da će u relativno kratkom roku moći i potencijalnim slušaocima ili gledaocima da ih prikazuju.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u toj varijanti jezika profesionalno da obrade i sve sadržaje, koji su na određeni način vezani za oblast marketinga. A primarno se pod tim misli na vizit kartice, reklamne kataloge i PR tekstove, odnosno flajere i brošure, ali i na plakate, zatim reklamne letke i ostale slične sadržaje.

Da bi bila primenjena adekvatna usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, klijent se obavezuje sve podatke o organizaciji manifestacije da dostavi, a primarno one koji se odnose na trajanje tog događaja, odnosno na broj učesnika i na osnovne karakteristike lokacije na kojoj će on biti održan. Zapravo se sve to zahteva zato što uz simultano prevođenje sa poljskog na flamanski jezik, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a kada to bude bilo u skladu sa ponudom, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnoj ceni.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje