Prevodi sa romskog na srpski jezik

Prevođenje sa romskog na srpski jezik

Bude li postojala potreba za tim, članovi tima i to ma kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i prevod sa romskog jezika na srpski.

Naravno da je ta usluga dostupna u obe varijante, jer oni primenjuju i usmeni i prevod u pisanoj formi, a za sve vrste sadržaja.

Najpre da napomenemo da se prilikom obrade dokumenata posebno obraća pažnju na zakonske odredbe, pa prevodilac i sudski tumač osim te usluge, izvršavaju i overu prevoda, a za koju imaju sva neophodna ovlašćenja.Prevođenje sa romskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na romski

Klijent zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika mora da donese na uvid originale ili da ih pošalje preko kurirske službe, odnosno "Pošte Srbije" i to isključivo preporučeno.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac osim različitih vrsta dokumentacija (građevinska, poslovna, tenderska, lična, tehnička i druge), izvršiti i prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na srpski.

A izuzev njih, oni mogu kompletno da obrade i dokumenta, koja se podnose nadležnim službama (izjave svih vrsta, potvrde, saglasnosti i uverenja), kao i sadržaje koji su vezani za oblasti obrazovanja, ali i one koji se na nauku odnose.Naravno da će po zahtevu klijenata ovi stručnjaci izraditi i prevod i overu za svaki dokument ili dokumentaciju, a pod uslovom da vlasnici prilože na uvid i originalne sadržaje.

Po završetku prevoda i overe će klijent izabrati da li želi da mu kompletno obrađena dokumenta budu uručena lično u poslovnici pomenute institucije ili poslata na željenu adresu. Napominjemo da se dostava na adresu naplaćuje prema cenovniku nadležne kurirske službe i to od klijenta direktno.

Na zahtev će biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na srpski. Samo tada će klijent poslati ili doneti originale kasnije, a prvo će sadržaje skenirati i na mejl adresu najbliže poslovnice poslati.

Postoji obaveza overe Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom za neka dokumenta, ali prevodioci i sudski tumači ove institucije taj tip overe ne izvršavaju, budući da nije u njihovoj nadležnosti. Zato bi trebalo da se vlasnici dokumenata raspitaju o neophodnim detaljima u vezi sa stavljanjem tog pečata, a kako bi imali sve potrebne informacije o tome gde prvo treba da ih odnesu na obradu i uopšteno govoreći, kako će teći celokupan postupak.

Naravno da će zaposleni ove institucije po zahtevu obraditi i mnoge druge materijale, a najvažnije je naglasiti da izvršavaju i usmeno prevođenje sa romskog na srpski jezik. Tom prilikom ovi stručnjaci mogu da primene kako simultani i konsekutivni, tako isto i prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj varijanti, a zainteresovanima će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako će ovi stručnjaci obraditi i reklamne poruke, ali i filmove i emisije, kao iz serije i sve ostale audio i video materijale. Ukoliko bude želeo, svako ko je zainteresovan može angažovati zaposlene u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, koji će izvršiti titlovanje svih tih materijala ili njihovo sinhronizovanje.

Na zahtev će biti urađen i prevod članaka iz novina sa romskog na srpski jezik, ali i časopisa svih vrsta, zatim književnih dela i tekstova, što stručnih, što popularnih.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji, a shodno iznetim zahtevima da prevedu i bilo koji internet sadržaj, a kojom prilikom će po potrebi primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), to jest izvršiće stručnu optimizaciju takvih materijala.

Naravno da će se pobrinuti zaposleni navedene institucije i da profesionalno obrade sve materijale iz oblasti marketinga, a ukoliko nekome bude bilo potrebno, moći će da angažuje i profesionalne lektore i korektore, koji će primeniti pravila svoje struke, te za bilo koju vrstu materijala izvršiti redakturu.

Prevod poslovne dokumentacije sa romskog jezika na srpski

Pre nego što budu dostavili ovu vrstu dokumentacije na obradu ili bilo koji drugi pojedinačni dokument, klijenti bi trebalo da od nadležnih zatraže informacije o specijalnoj vrsti overe, a za koju sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu ovlašćeni. Misli se na stavljanje Apostille ili takozvanog Haškog pečata na dokumenta, a što je usluga u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije.

A isto tako se obavezuju svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa romskog na srpski jezik da donesu ili na predviđeni način pošalju na uvid originale.

Osim faktura i poslovnih odluka, ovi stručnjaci mogu da u skladu sa aktuelnim pravilima kompletno obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i finansijske, te godišnje poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća, odnosno osnivački akt preduzeća i revizorske izveštaje, to jest svaki onaj dokument koji je u vezi sa poslovanjem i samim tim se tretira kao deo poslovne dokumentacije.

Podrazumeva se da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i prevođenje ličnih dokumenata sa romskog na srpski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak i druga), a isto tako će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade sva ona dokumenta, koja državne institucije zahtevaju ( potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti).

Bude li to bilo potrebno, ovi stručnjaci će prvo prevesti, a onda i izvršiti stručnu overu kako za lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako isto i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i za svaki drugi dokument, koji se smatra delom medicinske dokumentacije.

Uz diplomske, seminarske i naučne radove, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke.

Zapravo će na zahtev klijenata izvršiti i prevod diplome i dodatka diplomi sa ruskog na srpski jezik, odnosno rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, a kompletno će obraditi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima, seminarske radove i bilo koju drugu vrstu materijala, koja se na te oblasti odnosi na određeni način.

Sadržinu građevinske dokumentacije, kao i tenderske i tehničke će na osnovu zahteva klijenata prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade. Osim građevinskih projekata, oni su specijalizovani i za prevod, odnosno za overu prevoda uputstava za rukovanje, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, odnosno svih ostalih dokumenataa koje su uvrštena u jedan od navedenih tipova dokumentacija.

Na osnovu iznetih zahteva se vrši i prevođenje pravnih akata sa romskog na srpski jezik, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac pored presuda o razvodu braka, sudskih odluka i rešenja, odnosno ugovora, kompletno obrađuju i sudske tužbe, licence i tekovine Evropske Unije, kao i sudske žalbe, sertifikate i punomoćje za zastupanje, te mnoga druga dokumenta koja su za oblast prava ili, pak sudstva na određeni način vezana.

Usmeno prevođenje sa romskog na srpski jezik

U sve tri varijante je dostupan usmeni prevod sa romskog jezika na srpski, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač osim konsekutivnog i šapatnog, u toj varijanti jezika mogu da primene i simultani prevod. Naravno da će prvo morati da analiziraju sve dostupne informacije o samom događaju, a kako bi pronašli upravo onu vrstu usmenog prevoda, koja zahtevima svakog učesnika, ali i organizatora može da odgovori. Iz tog razloga se od svakog, ko je zainteresovan za izvršenje navedene usluge zahteva da podatke o organizaciji same manifestacije na vreme dostavi. Pod tim se prvenstveno misli na informacije o tačnom broju lica, koja će tada uzeti učešće, ali i o mestu na kome će događaj biti održan, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama, s tim što se zahteva da klijent ovim stručnjacima dostavi i podatke o tome koliko je predviđeno da on traje. Svakako će prvo biti izvršena analiza svih tih informacija, a posle toga će biti odlučeno koji tip usluge bi trebalo zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da primene. U skladu sa finalnom odlukom će se u ponudi naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako to bude u potpunosti odgovaralo zahtevima same manifestacije.

Posebno bismo istakli činjenicu da ova institucija zapošljava i korektore, odnosno lektore sa adekvatnim radnim iskustvom, tako da će se oni pobrinuti na zahtev klijenta da primene pravila redakture materijale. Konkretna usluga se izvršava ako je potrebno da ovi stručnjaci isprave urađene prevode bilo kog sadržaja, a što će učiniti isključivo uz maksimalno poštovanje pravila koja podrazumeva lektura i korektura.

Ako nekome bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će u datoj varijanti jezika obraditi i knjige, odnosno kako književna dela različitog žanra, tako i udžbenike. Naravno da su dostupni i prevodi časopisa sa romskog jezika na srpski, a što se odnosi i na ilustrovane i dečije, ali i na stručne časopise, s tim što zaposleni ove institucije mogu da obrade i novinske članke bez obzira koja je njihova osnovna tema.

Mogu biti obrađeni i filmovi, kako igrani i dokumentarni, tako isto i animirane i crtane. Pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da na osnovu iznetih zahteva pojedinaca izvrše i profesionalno prevođenje serija i reklamnih poruka sa romskog jezika na srpski, ali i bilo televizijskih, bilo radijskih emisija različite namene i sadržine (informativne, obrazovne, dečije, zabavne i druge). Inače su u ovoj instituciji zaposleni i oni stručnjaci, čija osnovna specijalnost jeste pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja svih ovih materijala, što praktično rečeno znači da će klijent uštedeti svoje vreme, jer će direktno u predstavništvu pomenute institucije dobiti sadržaje ovog tipa kompletno obrađene.

Prevod web sajtova sa romskog jezika na srpski

Kada se navede da je neki web sajt profesionalno preveden, to bi trebalo da znači da je izvršena i optimizacija njegovog sadržaja, odnosno da je usklađena sa pravilima interneta i pretrage. Sve to se može učiniti ukoliko se primene alati SEO (Search Engine Optimisation), a sa čime su u potpunosti upoznati sudski tumač i prevodilac, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ne samo da će on i optimizaciju primeniti prilikom obrade sajtova, nego će na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje online kataloga i prodavnica sa romskog na srpski jezik, ali će po zahtevu obraditi i bilo koji program, odnosno aplikaciju.

Ako to bude bilo zahtevano, oni će prevod u ovoj varijanti jezika izvršiti i za tekstove, a nevezano za to da li su u pitanju stručni, to jest naučni ili takozvani popularni, odnosno oni koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici. Posebno ćemo istaći činjenicu da prevodioci i sudski tumači osim turističkih tekstova, mogu da obrade i one koji se bave tematikom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i građevinske industrije, te sociologije, informacionih tehnologija i psihologije. Isto tako su dostupni i prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa romskog na srpski jezik, a po zahtevu ovi stručnjaci mogu obraditi i tekstove iz domena bankarstva, obrazovanja i menadžmenta, te komunikologije i finansija, odnosno medicine, nauke i farmacije, ali i svih ostalih grana kako prirodnih naučnih disciplina, tako isto i društvenih.

Istakli bismo i to da članovi tima svake poslovnice navedene institucije mogu na zahtev klijenata da obrade i reklamne sadržaje, bez obzira da li se radi o brošurama, PR tekstovima ili flajerima, odnosno katalozima, plakatima ili nekim drugim sadržajima. Naravno da će oni ostvariti i zahtev pojedinaca, vezano za prevod vizit kartica sa romskog na srpski jezik, te će profesionalno prevesti i apsolutno bilo koju drugu vrstu marketinških materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj romskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje