Prevodi sa romskog na japanski jezik

Prevodi sa romskog na japanski jezik

Ako je očekivano da nekom događaju prisustvuju ona lica, kojima je maternji jezik jedan od navedenih, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika izvršiti usmeni prevod. Uz to što su oni specijalizovani za simultano i konsekutivno prevođenje sa romskog jezika na japanski, mogu izvršiti i prevod uz pomoć šapata u istoj kombinaciji jezika, a kome god to bude bilo potrebno će na raspolaganju imati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako se po zahtevu klijenata mogu obraditi i svi audio, ali i video sadržaji, počev od reklamnih poruka, preko serija i svih vrsta filmova (dokumentarni, igrani, animirani, crtani i drugi), pa do serija i emisija različite tematike, odnosno na mene (informativne, dečije, obrazovne, zabavne i ostale). U timu svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i stručnjaci, koji na zahtev klijenata mogu da izvrše ili sinhronizaciju ovakvih materijala ili njihovo titlovanje, tako da na jednom mestu njih dobijaju kompletno obrađene i spremne za dalju upotrebu, odnosno za plasiranje gledaocima ili slušaocima.

Novinske članke će prevodioci i sudski tumači isto obraditi ako se to od njih zahteva, a mogu da budu izvršeni i direktni prevodi časopisa i udžbenika sa romskog jezika na japanski, odnosno popularnih i stručnih tekstova različite obimnosti, namene, ali i tematike, te se podrazumeva da pomenuti stručnjaci na zahtev obrađuju i književna dela.Prevođenje sa romskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na romski

Usluga optimizovanja će biti pružena kada neko zahteva da u ovoj jezičkoj kombinaciji dobije obrađen bilo koji web sadržaj, poput na primer programa i aplikacija, odnosno online kataloga i sajtova, ali i internet prodavnica i ostalih materijala koji se tiču računara, to jest koji su na internetu vidljivi. Ovi stručnjaci će, zapravo primeniti one alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation).

Podrazumeva se, isto tako da će sudski tumač i prevodilac sve reklamne materijale prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a kojom prilikom klijenti mogu da zahtevaju kako prevod vizit kartica i plakata sa romskog jezika na japanski, tako isto i obradu brošura, reklamnih letaka i kataloga, odnosno flajera i PR tekstova, to jest svih onih materijala koji se koriste kada je potrebno reklamirati bilo neki događaj, bilo proizvod ili uslugu, odnosno rad određenog preduzeća.

Što se tiče dostavljanja takvih sadržaja na prevod, omogućeno je klijentima da to učine na vrlo jednostavan način, odnosno da ih na mejl najbližeg predstavništva ove institucije pošalju. Naravno da bi trebalo na isti način i da ih preuzmu, ali se mogu raspitati direktno u poslovnici i o tome, koje su još opcije i za dostavljanje sadržaja na prevod i obradu i za preuzimanje dostupne.Na zsahtev svakog klijenta će korektori i lektori primeniti usluge za koje su specijalizovani, tako da će izvršiti profesionalnu redakturu za bilo koju vrstu sadržaja, a za koju prevod u pomenutoj varijanti jezika pre toga nije izvršen u skladu sa pravilima.

Sama činjenica da su i sudski tumači i prevodioci članovi tima svake poslovnice ove specijalizovane institucije znatno olakšava obradu dokumenata, ali i različitih vrsta dokumentacija. Stvar je u tome da prvo bivaju urađeni direktni prevodi dokumenata sa romskog jezika na japanski, a onda se njihovoj overi pristupa. Tako klijent dobija preveden dokument, koji je overen i pečatom sudskog tumača, odnosno koji je zakonski u potpunosti validan.

Izuzev onih dokumenata, koja su vezana za oblasti obrazovanja i nauke, odnosno prava, prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i različite vrste dokumentacija (tehnička, lična, poslovna, medicinska, građevinska i mnoge druge).

Svakako oni mogu da izvrše na zahtev klijenata i prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa romskog jezika na japanski, a u tom slučaju se misli primarno na različite vrste uverenja i izjava, odnosno saglasnosti i potvrda. Sve što je navedeno se smatra manjim delom ponude ove institucije, jer će zapravo njeni zaposleni obraditi bilo koji dokument, a ako klijent ispoštuje pravilo vezano za njegovo dostavljanje.

Naime, ovlašćeni sudski tumač stavlja svoj pečat isključivo na preveden dokument, za koji se prethodno uveri da je isti kao i originalan. Naravno da iz tog razloga oni i imaju obavezu upravo njima da prilože na uvid originale, a to mogu učiniti kako ličnim donošenjem ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i uz angažovanje bilo koje službe, koja je specijalizovana za dostavljanje pošiljki na željenu adresu.

Kada prevodilac i sudski tumač ostvare zahteve klijenata, odnosno izvrše kako prevod dokumenata sa romskog jezika na japanski, tako isto pruže i uslugu overe prevoda, klijent ima mogućnost da po njih dođe lično u izabrano predstavništvo ove institucije, ali i da od nadležnih u poslovnici zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta budu poslata na adresu. Pomenutu uslugu mora da izvrši specijalizovana služba, tako da će upravo od klijenta nju i naplatiti. Svakako će pojedinac, zainteresovan za takav način preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, pre toga dobiti sve precizne informacije kako o vremenu dostave, tako isto i o ceni konkretne usluge.

Ako su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na japanski, mora znati da će profesionalni prevodioci i sudski tumači i tu uslugu da pruže. Međutim da bi bio u potpunosti ispoštovan rok za izradu, vlasnik konkretnih dokumenata bi trebalo da ih skenirane na mejl pošalje, a dozvoljeno mu je da naknadno i to u najkraćem roku izvrši slanje originalnih dokumenata na uvid ovlašćenom sudskom tumaču.

Mora biti informisan svako, ko je za prevod, odnosno za kompletnu obradu dokumenata zainteresovan, da nije u nadležnosti ovih stručnjaka izvršenje takozvane nadovere. A taj postupak se odnosi na stavljanje Haškog (Apostille) pečata na dokumenta, pa se zato svakom klijentu i iznosi zvanična preporuka da prvo kontaktira zaposlene u osnovnom sudu u mestu u kome stanuje, te da od njih dobije sve neophodne podatke o stavljanju tog pečata na dokumenta, za koja prevod u pomenutoj varijanti jezika zahteva.

Profesionalno prevođenje audio i video sadržaja sa romskog na japanski jezik

Kako serije, dokumentarne filmove i informativne emisije, tako isto i reklamne poruke će prevodilac i sudski tumač da u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedu. Na raspolaganju je zainteresovanima i direktan prevod igranih filmova sa romskog jezika na japanski, a svakako će biti ostvareni i zahtevi vezano za obradu reklamnih poruka i zabavnih, te dečijih i obrazovnih emisija, odnosno crtanih i animiranih filmova, kao i ostalih video i audio materijala. Titlovanje svih takvih sadržaja će biti izvršeno ako neki klijent zahteva, a dostupna je i usluga njihove stručne sinhronizacije.

U poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom Srbije su, pored mnogih drugih stručnjaka, zaposleni i korektori i lektori, čija specijalnost jeste izvršenje usluge redakture sadržaja. Preciznije govoreći, oni će u skladu sa pravilima kako ciljanog jezika, tako i prevodilačke struke da obrade sve one materijale, koji nisu kvalitetno u ovoj varijanti jezika prevedeni. A na taj način će ih uskladiti sa originalima i omogućiti vlasnicima da ih ubuduće koriste.

Na osnovu iznetih zahteva pojedinaca, biće obrađeni i tekstualni materijali, kako različite tematike, tako isto i obimnosti i namene. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno ostvariti sve one zahteve, koji se odnose na prevod popularnih tekstova sa romskog jezika na japanski, nego će prevesti i one koji važe za stručne, odnosno naučne. Što se tiče njihove tematike, ona može biti vezana kako za prirodne naučne discipline, tako isto i za bilo koju društvenu. Ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, farmacija, komunikologija, turizam, bankarstvo, politika i marketing predstavljaju samo neke od oblasti, kojima se ti tekstovi mogu baviti. A biće prevedeni i oni materijali, čija tema se odnosi kako na psihologiju, obrazovanje i sociologiju, odnosno informacione tehnologije i građevinsku industriju, tako isto i na medicinu, nauku i pravo, te na mnoge druge naučne discipline.

Bitno je da istaknemo i to da sudski tumač i prevodilac poznaju i pravila marketinga, što je vrlo važno kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje reklamnih materijala sa romskog jezika na japanski. Ustvari oni tom prilikom poštuju marketinška pravila, a primarno kada vrše oblikovanje konkretne poruke, koja se u sadržajima tog tipa nalazi. Izuzev vizit kartica, plakata i reklamnih letaka, odnosno flajera, ovi stručnjaci mogu da prevedu i PR tekstove, ali i brošure, te mnoge druge marketinške materijale.

Prevodi sajtova sa romskog jezika na japanski i usluga optimizacije

Podrazumeva se da će na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac izraditi kako direktan prevod web sajtova sa romskog na japanski jezik, tako isto i onlajn kataloga, programa i internet prodavnica, ali i svih vrsta aplikacija i mnogih drugih web materijala. S obzirom na to da je njihova optimizacija izuzetno važna, ovi stručnjaci će implementirati i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), pa će na taj način i nastojati da usklade sadržinu tih materijala sa pretragom i pravilima koja ona podrazumeva.

Svakako zainteresovani pojedinci u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji mogu zahtevati i direktno prevođenje knjiga sa romskog na japanski jezik, a u kom slučaju će izuzev udžbenika, prevodilac i sudski tumač da obrade profesionalno i svako književno delo, nevezano za to da li je ono poetsko ili prazno. Isto tako oni mogu, shodno iznetim zahtevima da prevedu i članke iz novina, ali i dečije, odnosno ilustrovane ili stručne časopise.

Usluga usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika je takođe na raspolaganju svakome, ko za njom ima potrebu. Moramo napomenuti da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kako simultano, tako isto i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa romskog na japanski jezik. Pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te posebno moramo istaći da se ta usluga nudi po izuzetno povoljnoj ceni, a da je u pitanju profesionalna oprema vrhunskog kvaliteta. S obzirom na to da su sva tri tipa usmenog prevoda u ponudi ove institucije, a da se tačno zna kada koja od tih usluga mora da bude primenjena, važno je da njeni zaposleni budu detaljno informisani o organizaciji događaja za koji klijent zahteva njihovo angažovanje. Stoga je potrebno da on dostavi podatke ne samo o broju osoba koje bi trebalo da uzmu učešće, nego i o tome gde će događaj biti održan, odnosno koliko tačno dana ili sati bi trebalo da traje. Sve prispele informacije se nakon toga analiziraju, a onda ovi stručnjaci odlučuju koji tip usmenog prevoda će primeniti, kako bi potrebe učesnika i organizatora u potpunosti ispunili.

Prevod ličnih dokumenata sa romskog na japanski jezik

Kako je celokupan postupak obrade ličnih i svih ostalih dokumenata, a koji sprovode prevodioci i sudski tumači zaposleni u ovoj instituciji, usklađen sa zakonom, to je predviđeno da budu izvršeni prvo njihovi prevodi sa romskog jezika na japanski, a onda i overa od strane ovlašćenog lica.

Jedina usluga koja nije dostupna u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, a samo zato što njeni zaposleni nemaju dozvolu za izvršenje te vrste overe, jeste ona koja se odnosi na stavljanje Haškog ili Apostille pečata na dokumenta, pa bi trebalo svaki klijent da se dodatno samostalno raspita o svemu što je za tu vrstu overe vezano.

Uz ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, ovi stručnjaci obrađuju kompletno i potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu, kao i vozačku, s tim što će naravno kompletno obraditi i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i svaki drugi lični dokument.

Dostupno je i profesionalno prevođenje medicinske dokumentacije sa romskog jezika na japanski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva klijenata kompletno obrađuju i tehničku, tendersku i poslovnu, kao i građevinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, građevinski projekti, statut preduzeća, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, finansijski poslovni izveštaji, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument, koji je u jednu od tih dokumentacija svrstan).

U skladu sa zahtevima se vrši i obrada svih onih dokumenata, koja bi trebalo nakon toga da budu predata nadležnim institucijama. Ne samo da će biti izvršen direktan prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa romskog jezika na japanski, nego će zaposleni konkretnog predstavništva kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uopšteno govoreći, sve ostale vrste saglasnosti, uverenja i izjava, kao i potvrda.

Specijalizovani su prevodilac i sudski tumač i za profesionalnu obradu pravnih akata, tako da u datoj jezičkoj kombinaciji klijenti mogu dobiti obrađene sudske tužbe, odluke i rešenja, ali i punomoćje za zastupanje, te sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, potom ugovore i presude o razvodu braka, ali i licence i sva ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili za oblast prava.

Izuzev seminarskih, diplomskih i naučnih radova, pomenuti stručnjaci na osnovu zahteva klijenata mogu da obrade u pomenutoj varijanti jezika i diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa romskog jezika na japanski, ali će ovi stručnjaci ostvariti zahtev i vezano za kompletnu obradu svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučnih patenata i prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te svih ostalih dokumenata i materijala, koji su vezani na određeni način kako za obrazovanje, tako isto i za nauku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje