Prevod sa romskog na švedski jezik

Prevođenje sa romskog na švedski jezik

Prema zahtevima klijenata se vrši pomenuta usluga u obe varijante, jer su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa romskog jezika na švedski i za profesionalan prevod bilo kog sadržaja u pisanoj varijanti.

Važno je da se posebno osvrnemo na obradu dokumenata, te da napomenemo da zainteresovani za tu uslugu imaju mogućnost u okviru svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji da dobiju njihovu kompletnu obradu. Konkretna usluga uključuje kako prevod u datoj varijanti jezika, tako isto i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, a u ovom slučaju sudskog tumača.

Pravilnikom je definisano da svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa romskog jezika na švedski ima obavezu originale na uvid da priloži. Može ih poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a svakako je otvorena i mogućnost da ih u izabrano predstavništvo pomenute institucije lično donese.



Prevođenje sa romskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na romski

Sve to isto ne važi za ostale materijale, za koje neko zahteva prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, pa njih šalje na mejl i dobija na istovetan način, a nakon što prevodilac i sudski tumač, odnosno ostali stručnjaci završe sa obradom takvih sadržaja.

Kompletno obrađena dokumenta će klijent ili lično preuzeti ili zahtevati njihovu dostavu preko kurirske službe, s tim što će tu uslugu morati da plati odvojeno, a isključivo u tom slučaju cenu ima pravo da definiše ona služba, koja i vrši dostavu kompletno obrađenih dokumenata.

Izuzev ličnih dokumenata, članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije mogu da obrade i sadržinu poslovne, odnosno tehničke i medicinske dokumentacije, ali će se pobrinuti da izrade i profesionalan prevod tenderske i građevinske dokumentacije sa romskog jezika na švedski.



Može da bude kompletno obrađen i bilo koji pravni akt, ali i sva ona dokumenta, koja nakon toga moraju biti predata nekoj nadležnoj instituciji, a što se primarno odnosi na različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda.

Svi sadržaji, a primarno dokumenta koja su vezane za oblasti nauke i obrazovanja, će takođe biti kompletno obrađena od strane ovih stručnjaka, kao i bilo koji drugi dokument, a ako klijent ispoštuje pravilo dostave originala na uvid.

Jedini slučaj kada ovo pravilo može biti kasnije primenjeno jeste ako klijent zahteva hitan prevod dokumenata sa romskog jezika na švedski, jer tada prvo mora na mejl poslati skenirane sadržaje, a originale na uvid dostaviti naknadno.

Ko god je zainteresovan za obradu dokumenata ima obavezu i da se informiše o tome da li Apostille (Haški) pečat na te sadržaje mora biti stavljen, zato što sudski tumači i prevodioci nisu nadležni za tu vrstu overe.

U skladu sa iznetim zahtevima ovi stručnjaci mogu da obrade i sve web materijale (programi, online prodavnice, sajtovi, aplikacije, internet katalozi i ostali), a u zavisnosti od tipa sadržaja za koji se izrađuje prevod, oni će implementirati i SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da će njihovu sadržinu usaglasiti sa pravilima pretrage na internetu.

Usluga lekture je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije, kao i profesionalna korektura, tako da svi klijenti koji imaju neprofesionalno prevedene sadržaje bilo koje vrste ne moraju da brinu, jer će korektori i lektori da isprave sve greške u njima.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve pojedinaca, a vezano za prevođenje knjiga sa romskog jezika na švedski, što znači da će klijenti dobiti obrađene i udžbenike i književna dela. Članke iz novina, kao i časopise svih vrsta, ali i naučne, odnosno popularne tekstove različite tematike i složenosti će ovi stručnjaci, svakako prevesti ako to bude bilo zahtevano.

Kompletna obrada filmova svih vrsta i žanrova, ali i reklamnih poruka, zatim televizijskih emisija, kao i radijskih, odnosno serija i ostalih audio i video materijala je, isto tako usluga, koju članovi tima svakog predstavništva ove institucije vrše na zahtev. Uz njihov prevod sa romskog jezika na švedski, ta usluga uključuje i sinhronizaciju, odnosno titlovanje, što znači da klijent dobija kompletno obrađene audio i video materijale na jednom mestu.

Pored svih do sada pomenutih sadržaja, na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi u datoj jezičkoj kombinaciji i PR tekstove, reklamne kataloge i letke, ali i vizit kartice, brošure i plakate, kao i reklamne flajere, te sve ostale materijale, koji se odnose na oblast marketinga.

Prevod crtanih i animiranih filmova sa romskog jezika na švedski

Prilikom ostvarenja navedene usluge će sudski tumač i prevodilac da se pobrinu u što kraćem roku da obrade kako crtane i animirane, tako isto i dokumentarne i igrane filmove, s tim što je u ponudi ove institucije i prevođenje reklamnih poruka i serija sa romskog na švedski jezik, ali i radijskih, odnosno televizijskih emisija i to kako obrazovnih i dečijih, tako isto i informativnih i zabavnih. Uz ovu uslugu se u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu angažovati i stručnjaci, koji će sinhronizovati prevedene audio i video materijale ili izvršiti njihovo titlovanje, a što sve zavisi od potreba klijenata.

Isto tako zainteresovani mogu u predstavništvu navedene institucije i to u svakom gradu naše zemlje da zahtevaju obradu knjiga, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac osim udžbenika, mogu da izvrše i prevod dela književnosti, a nevezano za to da li su u pitanju ona koja su svrstana u poeziju ili ona koja se smatraju proznim. Takođe se na zahtev klijenata vrše i direktni prevodi časopisa sa romskog na švedski jezik, s tim da ovi stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i ilustrovane i stručne, ali i mnoge druge vrste časopisa, a na zahtev klijenata će i članke iz novina u toj jezičkoj kombinaciji oni da prevedu.

Moramo se osvrnuti posebno i na obradu internet materijala, jer u sklopu te usluge zainteresovane očekuje i njihova profesionalna optimizacija za web pregledače. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač prilikom obrade internet kataloga i sajtova, odnosno web prodavnica i svih ostalih materijala koji su vidljivi na internetu svakako implementiraju i pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, odnosno SEO. Ako bude bilo potrebno, biće izvršeni i direktni prevodi softvera sa romskog na švedski jezik, kojom prilikom će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije profesionalno da obrade ma koju aplikaciju ili program.

Prevođenje plakata sa romskog na švedski jezik

Najpre će se zaposleni ove institucije potruditi da prenesu poruku koju nose ne samo plakati, nego i mnogi drugi reklamni materijali, a kako bi ona pronašla najbolji put do svih onih osoba, kojima je maternji jezik švedski i kojima je i namenjena. Osim za plakate, izvršavaju se i direktni prevodi reklamnih kataloga i brošura sa romskog jezika na švedski, s tim da sudski tumači i prevodioci obrađuju u toj kombinaciji jezika i flajere, kao i PR tekstove, ali i sadržinu reklamnih letaka i sve ostale marketinške materijale.

U slučaju da neko ima sadržaje za koje je prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti već izvršen, a potrebno je da budu ispravljene greške u obrađenim materijalima bilo koje vrste, na raspolaganju mu je usluga redakture, koju u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju lektori i korektori.

Naravno da će biti ostvaren i zahtev klijenata vezano za usmeni prevod sa romskog jezika na švedski, a u kom slučaju osim simultanog, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti i prevođenje uz pomoć šapata, a po potrebi i konsekutivni prevod. Neophodno je da ko god ima potrebu pomenute stručnjake da angažuje, kako bi u ovoj jezičkoj kombinaciji izvršili usmeni prevod, apsolutno sve relevantne podatke o organizaciji događaja prvo dostavi, jer pre formiranja ponude mora biti analiziran kako broj učesnika i trajanje te manifestacije, tako isto i karakteristike prostora u kojoj treba da bude održana, pa su to upravo osnovni podaci koje zainteresovano lice ima obavezu da dostavi. Ova institucija omogućuje svakome ko ima potrebu i da izvrši iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Na osnovu iznetih zahteva će prevodilac i sudski tumač obraditi i bilo koji tekst, a nevezano za to da li je u pitanju popularni ili stručni sadržaj. Isto tako uopšte nije važno koliko je njegova tema kompleksna, zato što je iza njih višegodišnje iskustvo u obradi kako tekstova iz oblasti medicine, nauke i farmacije, odnosno obrazovanja i politike, tako isto i onih sadržaja, čija se osnovna tema odnosi bilo na psihologiju i sociologiju, bilo na ekologiju i zaštitu životne sredine ili filozofiju. Naravno da može biti izvršeno i prevođenje tekstova iz oblasti bankarstva i finansija sa romskog jezika na švedski, a na zahtev klijenata se obrađuju i oni sadržaji, čija tema je vezana ili za oblast informacionih tehnologija, odnosno ekonomije i prava ili za oblast građevinske industrije, ali i menadžmenta i komunikologije, kao i marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina, kako iz domena društvenih, tako isto i iz oblasti prirodnih nauka.

Prevodi radne dozvole sa romskog jezika na švedski

Kome god da je potreban prevod konkretnog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da ga u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i overa prevedene radne dozvole, ali i svakog drugog dokumenta.

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade radnu dozvolu, već će izvršiti i prevođenje dozvole za boravak sa romskog na švedski jezik, a po potrebi će obraditi kompletno i sva ostala lična dokumenta, počev od pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, pa do izvoda iz matične knjige rođenih, te umrlih i venčanih, ali i uverenja o državljanstvu, s tim što će naravno ostvariti zahtev klijenata vezano i za prevođenje svakog drugog ličnog dokumenta.

Najvažnije je da vlasnici dokumenata, koja moraju biti obrađena u ovoj jezičkoj kombinaciji, prvo dobiju informacije o stavljanju posebne vrste pečata na njih (Haški ili takozvani Apostille), zato što ta usluga nije dostupna u poslovnicama pomenute institucije.

Apsolutno svaki klijent je u obavezi i da ispoštuje pravilo o dostavljanju dokumenata na prevod, odnosno da tom prilikom originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču on priloži.

Po zahtevu će profesionalni sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj varijanti da kompletno obrade kako medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), tako isto i sadržinu tenderske i tehničke, odnosno građevinske i poslovne dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća, fakture, uputstvo za rukovanje, godišnji poslovni izveštaji, fakture, građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji i bilo koji nepomenuti dokument, koji u sastav jedne od konkretnih vrsta dokumentacija ulazi).

Izvršavaju se i direktni prevodi pravnih akata sa romskog na švedski jezik, a kojom prilikom osim sudskih presuda i to primarno presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i licence, potom sudska rešenja i punomoćje za zastupanje, ali i sudske tužbe, kao i sertifikate i sudske odluke, te sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, uzevši u obzir da su ili za pravo ili za oblast sudstva vezana.

Ne samo rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i naučne radove, već i mnoge druge sadržaje iz oblasti nauke, zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije će prvo da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a posle toga i da prema pravilima izvrše overu. Sem njih, oni obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali vrše i direktan prevod seminarskih i diplomskih radova sa romskog na švedski jezik. Pored ostalog, klijenti mogu dobiti kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i nastavnih planova i programa fakulteta, a pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i uverenje o položenim ispitima, te diplomu i dodatak diplomi, kao i prepis ocena i ostala dokumenta iz te grupe.

Izuzev saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, klijenti konkretne institucije mogu dobiti kompletno obrađenu i potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uopšteno rečeno, svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave ili saglasnosti, to jest sva dokumenta koja se prema pravilima moraju podneti nekoj državnoj službi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje