Prevod sa romskog na hrvatski jezik

Prevođenje sa romskog na hrvatski jezik

S obzirom na to da više od 20 poslovnica u celoj našoj zemlji ima Prevodilački centar Akademije Oxford, a da su u njima i prevodioci i sudski tumači specijalizovani za pružanje ove usluge zaposleni, to je praktično govoreći direktno prevođenje sa romskog jezika na hrvatski dostupno svakome.

Uz uslugu obrade bilo kog sadržaja u pisanoj formi, pomenuti stručnjaci primenjuju kako simultano i konsekutivno, tako i takozvano prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a definisanje konkretnog tipa usmenog prevoda se vrši na osnovu karakteristika samog događaja. Isto tako ova institucija omogućuje i po povoljnim cenama da svako zainteresovan izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Istakli bismo i to da zaposleni konkretne institucije mogu prevesti kako sve vrste reklamnih materijala (brošure, vizit kartice, reklamni flajeri, plakati, PR tekstovi, katalozi i drugo), tako isto i naučne, ali i popularne tekstove.Prevođenje sa romskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na romski

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi časopisa sa romskog jezika na hrvatski, a sudski tumači i prevodioci će isto tako odgovoriti profesionalno ako je potrebno da prevod u ovoj varijanti jezika bude izvršen bilo za članke iz novina, bilo za književna dela ili udžbenike.

Usluga optimizacije se vrši prilikom prevoda bilo kog internet sadržaja, poput na primer web sajtova, ali i online prodavnica ili kataloga, s tim što zaposleni ove institucije mogu da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti i svaki program ili aplikaciju.

Naročito je važno da svaki klijent kome je potreban prevod video ili audio sadržaja sa romskog jezika na hrvatski ima na umu činjenicu da ova institucija zapošljava i titlere, tako da zainteresovani imaju mogućnost da prethodno prevedene reklamne poruke, emisije bilo koje vrste i filmove, kao i serije, ali i mnoge druge što audio, što video sadržaje, dobije i titlovane. U timu svakog predstavništva ove institucije se nalaze i stručnjaci, koji su specijalizovani za pružanje usluge sinhronizacije svih takvih materijala.A tu su i lektori, kao i korektori koji u skladu sa zahtevima pojedinaca izvršavaju uslugu redakture, ukoliko postoji sadržaj koji je prethodno u datoj jezičkoj kombinaciji preveden, ali u njemu ima određenih grešaka, koje se shodno pravilima korekture i lekture moraju ispraviti.

Naročito je značajno napomenuti i to da uz prevođenje dokumenata sa romskog jezika na hrvatski, apsolutno svakog klijenta ove institucije očekuje i usluga overe prevoda, a za koju su isključivo ovlašćeni sudski tumači zaduženi. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač obrađuju bilo koji dokument u skladu sa važećim pravilima, odnosno proveravaju da li je prevod veran originalu i onda ga overavaju, kako bi on sa zakonskog i pravnog stanovišta bio priznat kao validan.

Za dokumenta važi pravilo da se na obradu moraju poslati i originali, baš zbog postupka overe. Vlasnici ih mogu doneti ili lično ili na adresu najbliže poslovnice navedene institucije poslati preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije" ili preko kurirske službe.

Obrada svih ostalih materijala ne iziskuje dostavljanje originala, što znači da klijent njih šalje na mejl, a po istom principu i dobija obrađene sadržaje tog tipa.

Prevedena dokumenta koja su overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača će klijent preuzeti lično u prostorijama određene poslovnice, s tim da je dostupna i usluga dostave na željenu adresu. Međutim, vlasnik dokumenata mora biti upoznat sa činjenicom da se ta usluga dodatno naplaćuje, a služba za dostavu će mu sve neophodne informacije o ceni prethodno dati.

Naravno da mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na hrvatski, ali samo tada bi klijent trebalo da prvo dostavi sadržaje elektronskim putem, odnosno na mejl, a da u najkraćem roku posle toga na uvid donese ili pošalje originale.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obraditi kako dokumenta iz oblasti obrazovanja i prava, tako i ona koja su vezana za sudstvo i nauku. Isto tako će prevesti, a onda i overiti sadržinu bilo građevinske i medicinske, bilo tenderske, poslovne ili tehničke, kao i lične dokumentacije.

Ukoliko bude bilo zahtevano, biće izrađen i profesionalan prevod izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda sa romskog jezika na hrvatski, tako da će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika profesionalno da obrade sva ona dokumenta koja se po zahtevu državnih institucija moraju podneti.

Zapravo, bez obzira koji dokument da klijent zahteva preveden u ovoj varijanti jezika, će zaposleni ove institucije u skladu sa pravilima obraditi, uz uslov da vlasnik ispoštuje vrlo važno pravilo i na uvid njima priloži i originale.

Mora biti posebno naglašeno da overa Haškim, to jest pečatom čiji je još poznatiji naziv Apostille nije u zvaničnoj nadležnosti ovih stručnjaka. Zato je izneta opšta preporuka zainteresovanima za prevod dokumenata u konkretnoj varijanti jezika da se najpre obrate nadležnim državnim institucijama i raspitaju o potrebi za tom vrstom overe i za njihova dokumenta.

Prevodi filmova sa romskog na hrvatski jezik

U skladu sa zahtevima klijenata mogu da budu u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedeni kako igrani filmovi različitog žanra, tako isto i animirani, ali i dokumentarni i crtani.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci isto tako izvršiti i profesionalan prevod informativnih emisija sa romskog jezika na hrvatski, ali i onih koje su obrazovnog, odnosno zabavnog karaktera, te će prevesti u datoj kombinaciji jezika i reklamne poruke, kao i serije, to jest sve ostale video i audio materijale. Istakli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford osim ovih stručnjaka zapošljava i titlere, kao i stručnjake koji mogu na zahtev klijenata da izvrše uslugu sinhronizacije svih takvih materijala, što znači da klijenti imaju mogućnost da u relativno kratkom vremenskom periodu njih dobiju tako obrađene, da ih mogu prezentovati i na radiju i na televiziji, ali i u bioskopu i na drugim medijima.

Podrazumeva se da može biti pružena i usluga redakture, a u slučaju da neko ima urađen prevod za bilo koju vrstu sadržaja, kada je neophodno ispraviti načinjene propuste i greške. Konkretnu uslugu isključivo na zahtev klijenata vrše lektori i korektori navedene institucije, koji prevedene materijale bilo kog tipa usklađuju sa jedne strane sa njihovim originalima, a sa druge sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku i u prevodilačkoj struci.

Tako isto zainteresovani mogu zahtevati i direktno prevođenje web sajtova sa romskog jezika na hrvatski, ali i internet kataloga i prodavnica, s tim što prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i apsolutno bilo koju aplikaciju ili program. Sama činjenica da oni znaju i kada, odnosno kako primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation) je vrlo važna prilikom obrade svih sadržaja ovog tipa, zato što klijent uz uslugu njihovog profesionalnog prevoda, ima mogućnost da dobije i optimizaciju, što znači da će oni biti usaglašeni sa aktuelnim pravilima web pretrage.

Bude li bilo potrebno da zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije obrade bilo koju vrstu marketinških materijala, sasvim sigurno će profesionalni i iskusni prevodilac i sudski tumač njihovu poruku uskladiti kako sa pravilima hrvatskog jezika, tako isto i sa pravilima koja važe u oblasti reklamiranja. Pored ostalog, oni su specijalizovani za obradu vizit kartica, te kataloga i PR tekstova, a po zahtevu mogu da budu izvršeni i prevodi brošura i reklamnih letaka sa romskog jezika na hrvatski, te svih ostalih marketinških materijala.

Prevod stručnih i popularnih tekstova sa romskog na hrvatski jezik

Na osnovu zahteva svakog zainteresovanog će prevodioci i sudski tumači da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade kako naučne tekstualne sadržaje različite tematike, složenosti i dužine, tako isto i popularne.

Ne samo da će biti izvršeno prevođenje tekstova iz oblasti medicine i farmacije sa romskog jezika na hrvatski, nego isto i onih koji su vezani za oblasti turizma, obrazovanja i komunikologije, potom nauke i informacionih tehnologija, ali i građevinske industrije, sociologije i politike. Zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford mogu da u datoj varijanti jezika prevedu i filozofske tekstove, ali i one koji su vezani za oblasti komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, te ekonomije i politike, odnosno menadžmenta i sociologije, kao i marketinga i prava, to jest svih ostalih što društvenih naučnih disciplina, što prirodnih.

Književna dela i to kako prozna, tako isto i poetska će sudski tumač i prevodilac, takođe kada se to od njih zahteva da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Potrudiće se da izvrše u što kraćem roku i prevod udžbenika sa romskog jezika na hrvatski, ali i da po zahtevu prevedu sadržinu kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih, te mnogih drugih vrsta časopisa, odnosno članke iz novina.

Poseban osvrt mora biti napravljen na uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije mogu da primene kako prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na hrvatski, tako isto i simultano prevođenje, ali i konsekutivno. Zapravo je vrlo važna informacija da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno i znanja i iskustva da primene svaku od tih usluga, jer se tačno mora definisati u okviru koje manifestacije bi trebalo da bude konkretan tip usmenog prevoda izvršen. A da bi to moglo da se dogodi, potrebno je da klijent njih informiše o organizaciji samog događaja, u smislu da dostavi podatke kako od njegovom trajanju i o tačnom broju ljudi koji će biti prisutni, tako isto i o lokaciji na kojoj je organizator predvideo da ta manifestacija bude održana. Obavezni smo naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi među uslugama, koje ova institucija nudi, tako da će i ona biti uneta u ponudu, a u slučaju da bude doneta odluka da se upravo simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za određenu manifestaciju primeni.

Prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa romskog na hrvatski jezik

Da bi vlasnik ove potvrde, ali i bilo kog drugog dokumenta mogao njime da se kasnije koristi u praksi, mora nakon prevoda biti izvršena i profesionalna overa od strane sudskog tumača. Upravo takvu uslugu nude zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, tako da klijent praktično dobija kompletnu obradu i tog i svakog drugog dokumenta na jednom mestu.

Neophodno je da klijent na uvid donese originalna dokumenta ili da ih pošalje na jedan od dostupnih načina, a svakako je poželjno i da on lično najpre kontaktira nadležne službe, a kako bi dobio sve relevantne informacije o postupku poznatom kao nadovera, koji je vezan za stavljanje Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille na dokumenta.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač, osim za pomenutu potvrdu, izvršiti i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa romskog jezika na hrvatski, te će po zahtevu obraditi i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomske, ali i seminarske radove, to jest sve sadržaje i dokumenta, koja se odnose na oblast obrazovanja.

Kompletna obrada naučnih radova, kao i rezultata naučnih istraživanja, a po zahtevu i naučnih patenata je isto dostupna u poslovnicama ove institucije širom naše zemlje.

Ukoliko to bude bilo potrebno, izvršavaju se i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa romskog jezika na hrvatski, kao i svih ostalih pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, licence, sudska rešenja, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, ugovori i ostala dokumenta vezana za sudstvo ili pravo), a prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i celokupnu medicinsku dokumentaciju u toj kombinaciji jezika (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima izvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala).

Svakako da zainteresovani mogu dobiti i prevedenu bilo koju vrstu potvrde, potom saglasnosti, ali i izjave i uverenja, uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani za kompletnu obradu dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. Osim uverenja o nekažnjavanju, te uverenja o neosuđivanosti, oni će stručno obraditi i potvrdu o stalnom zaposlenju, potom potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o visini primanja i još mnogo drugih dokumenata, koja bi klijent trebalo kasnije da preda konkretnoj nadležnoj instituciji.

A isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa romskog jezika na hrvatski, tako da po zahtevu klijenata osim uverenja o državljanstvu i vozačke, kao i saobraćajne dozvole, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak i ličnu kartu, te radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, venčani list i druga lična dokumenta.

Sadržinu kako tehničke, tako i građevinske, ali i tenderske dokumentacije će pomenuti stručnjaci shodno zahtevu klijenata da obrade u toj jezičkoj kombinaciji (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta), a svakako će biti izvršen i profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa romskog jezika na hrvatski (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaji, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji drugi dokument, koji se odnosi na poslovanje apsolutno bilo kog pravnog lica).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje