Prevodi sa romskog na portugalski jezik

Prevodi sa romskog na portugalski jezik

Kako ova specijalizovana institucija zapošljava stručnjake koji imaju ne samo znanje, već i iskustvo u obradi sadržaja različite vrste u konkretnoj varijanti jezika, a posluje na brojnim lokacijama u celoj zemlji, to su i prevodi sa romskog jezika na portugalski svakome na zahtev dostupni.

Najpre moramo reći da će prevodioci i sudski tumači posebnu pažnju posvetiti obradi dokumenata, uzevši u obzir da poseduju adekvatna ovlašćenja i vrše kako njihov prevod, tako pružaju i uslugu overe za svaki preveden bilo lični dokument, bilo onaj koji treba da bude predat nekoj nadležnoj službi (svi tipovi saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja).

Naravno da će zaposleni u ovoj instituciji izvršiti i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa romskog jezika na portugalski, ali će ostvariti i zahteve klijenata vezano za prevod svih onih dokumenata, koja se nalaze u sastavu tenderske i tehničke, odnosno građevinske i poslovne dokumentacije.Prevođenje sa romskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na romski

Pored svih pomenutih, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ona dokumenta, koja su na određeni način vezana za oblasti i obrazovanja i nauke, ali i sva ostala, a ako klijent bude poštovao pravilo o dostavi materijala tog tipa.

Naime, budući da je sudski tumač obavezan neposredno pre nego što izvrši zvaničnu overu, to jest pre nego što svoj pečat stavi na preveden dokument, da ga uporedi sa njegovim originalom, jasno je zbog čega se od klijenata zahteva da se tog pravila pridržavaju i da njima na uvid prilože i originalna dokumenta.

A njih mogu doneti lično u najbliže predstavništvo ove institucije ili poslati kako preko kurirske službe, tako isto i preporučenom pošiljkom i to preko "Pošte Srbije".Obavezni smo da napomenemo i to da se overa Apostille pečatom u ovoj instituciji ne sme izvršiti, a samo zato što njeni zaposleni nisu ujedno i ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog pečata na dokumenta, što je njegov drugačiji naziv. Upravo stoga se i iznosi opšta preporuka svakome, kome je potreban prevod dokumenata sa romskog jezika na portugalski, da informacije o overi tim pečatom dobije prethodno i to samostalno u okviru onih institucija Republike Srbije, koje su za taj tip overe nadležne.

Prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta će klijent moći da preuzme u prostorijama konkretne poslovnice navedene institucije lično, a mogu mu biti isporučena i na bilo koju adresu. Samim tim što mora biti angažovana kurirska služba, koja će isporučiti kompletno obrađena dokumenta na adresu klijenta, on će njihovu uslugu i patiti, a u tom slučaju je važeći cenovnik onaj koji propiše služba za dostavu, tako da klijent plaćanje izvršava direktno licu koje mu i donosi dokumenta.

Iako je činjenica da prevodilac i sudski tumač nastoje u što kraćem vremenskom periodu da obrade bilo koji dokument, ponekad se može javiti potreba da njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji bude izrađen u još kraćem roku. Tada se vrše takozvani hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na portugalski, a pravilo o dostavljanju originala na uvid svakako mora biti ispoštovano i u tom slučaju, s tim što se vlasnicima dozvoljava da to učine kasnije. Njihova je obaveza tom prilikom da prvo dokumenta skeniraju i na mejl adresu pošalju, a posle da na najbrži mogući način dostave i originale.

Sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga će, isto tako ovi stručnjaci prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji (PR tekstovi, katalozi, reklamni flajeri, plakati, brošure, vizit kartice i ostali), a u skladu sa zahtevima klijenata će obraditi i bilo koji video ili audio materijal (dokumentarni filmovi, obrazovne emisije, reklamne poruke, crtani filmovi, serije, igrani filmovi, informativne emisije, animirani filmovi, zabavne emisije i ostali sadržaji tog tipa). A ko god bude to želeo, u poslovnicama ove institucije može angažovati stručnjake, koji će konkretne materijale sinhronizovati ili titlovati.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa romskog jezika na portugalski, s tim da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i književna dela, kao i udžbenike. Takođe će na osnovu iznetih zahteva oni prevesti i članke iz novina, ali i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako isto i stručnih časopisa.

Profesionalna redaktura je još jedna usluga, koju mogu da izvrše zaposleni u ovoj instituciji, to jest korektori i lektori.

Specijalizovani su prevodioci i sudski tumači i za pružanje usluga usmenog prevoda, a u sve tri varijante, što znači da će izvršiti po potrebi kako šapatno, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje. Nakon što bude bila izvršena analiza svih podataka o određenom događaju, a koje će klijent imati obavezu prethodno da dostavi, te bude odlučeno koju vrstu usluge bi trebalo da primene ovi stručnjaci, zainteresovanom će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko je to u skladu sa potrebama same manifestacije, odnosno njenih učesnika.

Prilikom obrade web sajtova, odnosno ostalih internet materijala, te onih koji se tiču računara, će ovi stručnjaci implementirati i alate, koji su dobro poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimisation, a koriste se zarad prilagođavanja sadržine prevedenih online materijala pravilima internet pretrage. Osim web sajtova, vrši se i direktan prevod online kataloga i prodavnica sa romskog jezika na portugalski, odnosno aplikacija ma koje vrste, kao i programa i mnogih drugih internet sadržaja.

Trebalo bi da klijent materijale ovog tipa pošalje na mejl, a u slučaju da mu takav princip odgovara. Takođe je predviđeno da se na istovetan način vrši i preuzimanje, nakon što zaposleni u odabranom predstavništvu ove institucije završe sa obradom, s tim što naravno pojedinci mogu da se opredele i za druge načine koji su dostupni.

Prevod uverenja o nekažnjavanju sa romskog jezika na portugalski

Kada se u navedenoj jezičkoj kombinaciji profesionalno prevodi kako uverenje o nekažnjavanju, tako isto i bilo koji drugi dokument, to podrazumeva da se vrši overa, odnosno da ovlašćeni sudski tumač na prethodno preveden dokument stavlja svoj pečat.

A uzevši u obzir da u okviru svakog svog predstavništva, Prevodilački centar Akademije Oxford ima zaposlene i te stručnjake, to se klijentima omogućuju i prevodi dokumenata sa romskog na portugalski jezik i njihova overa, koja se izvršava u skladu sa važećim pravilima.

Postupak obrade kako navedenog uverenja, tako isto i uverenja o neosuđivanosti, ali i svih ostalih i uverenja i saglasnosti, ali i potvrda i izjava se vrši prema aktuelnim pravilima, što znači da klijent ima obavezu na uvid da priloži i originalne sadržaje.

U praksi ima i onih dokumenata za koja se zahteva dodatnu obradu, odnosno na koja takozvani Haški ili Apostille pečat mora biti stavljen u skladu sa pravilima. Zato i naglašavamo da prevodioci i sudski tumači ove institucije tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše, pa bi trebalo da klijent zatraži od nadležnih državnih institucija sve potrebne informacije o njoj i to pre nego što dokumenta pošalje ili donese na obradu.

Moramo reći i to da osim već pomenutih uverenja, ovi stručnjaci obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci, to jest sva ona dokumenta koja se kasnije moraju predati određenoj državnoj instituciji, a kada se to od vlasnika zahteva.

Isto tako prevod u datoj varijanti jezika može biti izvršen i za apsolutno bilo koji lični dokument. A uz to što će sudski tumač i prevodilac da kompletno obrade pasoš i ličnu kartu, na zahtev klijenata može biti izvršeno i prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa romskog na portugalski jezik, ali i uverenja o državljanstvu, te dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige umrlih, s tim što će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i venčani list i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i radnu dozvolu i ostala lična dokumenta.

Zaposleni u ma kojoj poslovnici ove institucije mogu da kompletno obrade i sadržinu poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji i sva ostala dokumenta koja se na poslovanje odnose), a po potrebi će izraditi i profesionalan prevod pravnih akata sa romskog na portugalski jezik (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudska rešenja, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, žalbe, sertifikati, sudske odluke, ugovori i bilo koji drugi dokument iz domena sudstva ili prava).

U skladu sa zahtevima pojedinaca, sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da prevedu, odnosno da izvrše overu kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje, tako isto i za građevinske projekte, ali i za svaki drugi dokument koji se nalazi u sastavu bilo tenderske i građevinske, bilo tehničke dokumentacije.

Uz prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednjih škole i naučne patente, ovi stručnjaci mogu da obrade i diplomu i dodatak diplomi, ali i mnoga druga dokumenta, koja su vezana kako primarno za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku. Dostupni su i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa romskog na portugalski jezik, ali i naučnih radova, odnosno uverenja o položenim ispitima i nastavnih planova i programa fakulteta, te će svakako da se pobrinu prevodilac i sudski tumač stručno da obrade kako diplomske radove, tako i seminarske i naučne, potom rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i sva ostala nepomenuta dokumenta, a koja se odnose na neku od navedenih oblasti.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i usluga kompletne obrade specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, ali se podrazumeva da može biti izvršeno i direktno prevođenje uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa romskog na portugalski jezik, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, to jest svih onih dokumenata, koja se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije.

Direktno prevođenje reklamnih letaka sa romskog na portugalski jezik

Izuzev sadržine ove vrste marketinških materijala, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i reklamne flajere i plakate, a po potrebi će biti izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa romskog jezika na portugalski, s tim što oni mogu takođe da prevedu i vizit kartice, kao i brošure i kataloge, to jest bilo koju vrstu materijala, čija je osnovna svrha vezana upravo za reklamiranje i to kako usluga i proizvoda, tako isto i rada firme, ali i manifestacija različite vrste.

Usluge profesionalnog prevoda kako web sajtova, tako i mnogih drugih sadržaja koji su primarno vezani za internet, ali i za računare je isto dostupna u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ma kom gradu. Uz to što prevodioci i sudski tumači mogu da bilo koju aplikaciju ili program prevedu u toj kombinaciji jezika, oni vrše i direktan prevod internet kataloga, ali stručno obrađuju i veb sajtove, kao i prodavnice, koje su dostupne online, kao i mnoge druge sadržaje. U skladu sa pravilima koja navodi pretraga će biti izvršena obrada svih takvih materijala, što znači da će biti primenjena pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da će klijenti praktično dobiti ne samo prevod takvih materijala, nego i njihovu stručnu optimizaciju.

Ako na nekom događaju treba da uzmu učešće lica, kojima je jedan od ovih jezika maternji, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač primeniti u datoj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod. A navedena institucija nudi zainteresovanima i da po povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko ta usluga treba za konkretnu manifestaciju da bude primenjena. Naglašavamo da oni vrše ne samo simultano, nego i konsekutivno i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na portugalski, tako da će učesnici bilo kog događaja biti sasvim sigurno zadovoljni pruženom uslugom, uzevši u obzir da je definisano vrlo precizno u kom slučaju se koja od njih mora primeniti. Zahteva se zato od svakoga, ko je zainteresovan da ove stručnjake zaduži, a kako bi izvršili usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti, da dostavi sve podatke o samom događaju i o njegovoj organizaciji. Na prvom mestu je potrebno da zaposlene konkretnog predstavništva ove institucije informiše o tome gde će događaj da bude održan, ali i o onim detaljima, koji se odnose kako na njegovo ukupno trajanje, tako isto i na tačan broj učesnika.

Prevodi udžbenika sa romskog jezika na portugalski

Na osnovu zahteva svakog pojedinačnog klijenta će prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti jezika da prevedu kako udžbenike, tako isto i bilo koje književno delo.

Na osnovu zahteva svakog pojedinačnog klijenta će prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti jezika da prevedu kako udžbenike, tako isto i bilo koje književno delo.

A isto tako može da bude izvršeno i direktno prevođenje časopisa sa romskog na portugalski jezik, bez obzira da li se radi o stručnim ili ilustrovanim, odnosno dečijim časopisima, s tim što mogu i članke iz novina različite tematike po zahtevu klijenata oni da obrade.

Ko god za tim bude imao potrebu, može se obratiti lektorima i korektorima, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, kako bi izvršili uslugu profesionalne redakture za koju su specijalizovani. Zapravo oni vrše kako lekturu, tako i korekturu, a za sve one materijale, koji nisu profesionalno prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti, odnosno nisu usklađeni u potpunosti sa originalnim.

Zahtevi klijenata vezano za obradu bilo kog tekstulnog sadržaja u ovoj kombinaciji jezika će, isto tako biti maksimalno profesionalno ostvareni, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu i popularne tekstove različite tematike i stručne da prevedu. Osim za filozofske i turističke, oni izvršavaju i prevod ekonomskih, političkih i pravnih tekstova sa romskog na portugalski jezik, a po potrebi obrađuju i one sadržaje, čija je tema usmerena kako na oblasti psihologije i sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, tako i na oblasti komunikologije, obrazovanja i finansija, odnosno marketinga, nauke i farmacije, te menadžmenta i građevinske industrije. Izuzev toga, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, ali i marketinga i svih ostalih nenavedenih društvenih ili prirodnih naučnih disciplina.

Shodno iznetim zahtevima će prevodioci i sudski tumači obraditi svaki video i audio materijal, a navedena institucija u ponudi ima i uslugu njihovog stručnog sinhronizovanja, kao i titlovanja. Osim igranih i crtanih, odnosno animiranih i dokumentarnih filmova, vrše se i direktni prevodi zabavnih emisija sa romskog na portugalski jezik, ali i televizijskih, kao i radijskih obrazovnih i dečijih, odnosno informativnih emisija, s tim što ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i reklamne poruke, kao i serije, to jest apsolutno svaku vrstu materijala, koji treba da bude emitovan ili u bioskopu ili na radiju, internetu ili na televiziji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje