Prevod sa romskog na grčki jezik

Prevođenje sa romskog na grčki jezik

Profesionalna obrada svih sadržaja u pisanom obliku, u konkretnoj jezičkoj varijanti je na raspolaganju zainteresovanima, koji žive na teritoriji cele Republike Srbije, zato što u više od 20 gradova posluje u ovom trenutku Prevodilački centar Akademije Oxford.

Uz to što mogu biti izvršeni direktni prevodi novinskih članaka sa romskog jezika na grčki, ali i časopisa i stručnih, odnosno popularnih tekstova i to bez obzira kojom temom se bave, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste marketinških materijala u toj kombinaciji jezika (PR tekstovi, reklamni flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi).

Isto tako oni mogu da prevedu kako književna dela, tako i udžbenike, ali i sve one materijale, koji su vezani za kompjutere i internet. Zapravo će klijent moći da dobije kako prevod online kataloga i prodavnica sa romskog jezika na grčki, odnosno aplikacija i web sajtova, kao i svih vrsta programa, i drugih sličnih sadržaja, tako i uslugu njihovog stručnog optimizovanja za pregledače. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac tokom postupka obrade svih tih materijala primenjuju i pravila, koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), a zahvaljujući implementaciji tih alata poboljšavaju kvalitet prevoda i pomažu konkretnim web sadržajima da budu prepoznati kao najbolji rezultati od strane internet pretraživača.Prevođenje sa romskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na romski

Bude li bilo potrebno, zainteresovanima će biti omogućeno da u datoj jezičkoj kombinaciji dobiju kako prevod svakog video i audio sadržaja (informativne emisije, serije, igrani filmovi, dečije i obrazovne emisije, animirani filmovi, reklamne poruke, zabavne emisije, crtani filmovi i ostali), a onda će im biti ponuđeno i da odaberu jednu od dodatnih usluga, koje uključuju njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje.

Za manifestacije različitih karakteristika će prevodioci i sudski tumači izvršiti u toj kombinaciji jezika usmeni prevod, s tim da se u svakom predstavništvu ove institucije klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako je bitno naglasiti da pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na grčki, tako isto i da pruže uslugu bilo konsekutivnog, bilo simultanog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Posebno moramo istaći da se postupak dostavljanja svih ovih materijala na obradu razlikuje u odnosu na onaj, koji mora biti primenjen kada se zahtevaju prevodi dokumenata u konkretnoj varijanti jezika. Naime, originalna dokumenta mora svaki klijent dostaviti, a za sve prethodno navedene sadržaje važi pravilo i o slanju i o dobijanju obrađenih materijala elektronskim putem.A originalna dokumenta on može ili da pošalje preporučenom pošiljkom putem "Pošte Srbije", odnosno preko kurirske službe, s tim da mu je dozvoljeno i da u najbližu poslovnicu ove institucije originalna dokumenta donese lično na obradu.

Ako se zahtevaju prevodi dokumenata sa romskog jezika na grčki, zainteresovani za tu uslugu moraju znati da će sudski tumači i prevodioci obraditi kako pravna akta i sva lična dokumenta, tako i sadržinu građevinske, poslovne i medicinske, ali i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere.

Pobrinuće se da prevedu, a posle toga i da primene pravila overe, kojom prilikom sudski tumač treba svoj zvanični pečat da stavi na preveden dokument i za sve one sadržaje, koji su vezani najpre za oblast nauke, a potom i za obrazovanje. Takođe klijenti mogu da se obrate zaposlenima u ma kom predstavništvu ove institucije i sa zahtevom za prevodom bilo kog tipa uverenja, odnosno izjave ili saglasnosti, kao i potvrde, to jest svakog onog dokumenta, koji treba prema pravilima nekoj nadležnoj instituciji posle toga da bude predat.

Istakli bismo i to da ovi stručnjaci mogu da izvrše i samo uslugu overe prevedenih dokumenata, ali da tada može da dođe do određenih poteškoća, u smislu da klijent dostavi prevod dokumenata sa romskog jezika na grčki koji nije profesionalan. Svakako će lektori i korektori, a koji su u timu svakog predstavništva pomenute institucije isto tako zaposleni, da izvrše uslugu za koju su obučeni, odnosno primeniće pravila takozvane redakture, koja podrazumeva i stručnu lekturu i korekturu. Zapravo će oni na taj način sve greške da isprave, a kako bi uskladili prevedena dokumenta i sa njihovim originalima i sa pravilima koja podrazumeva grčki jezik, nakon čega može da se primeni overa. Podrazumeva se da ti stručnjaci mogu redakturu da primene i u svakom drugom slučaju, a kada postoje nekvalitetno obrađeni sadržaji i to apsolutno bilo koje vrste.

Nakon što prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj varijanti budu prvo preveli određeni dokument, a onda i izvršili overu, klijent ima pravo da u poslovnicu ove institucije dođe lično i tako izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Međutim, može se desiti da nekome ne odgovara takav način, pa ova institucija omogućuje i dodatnu uslugu u vidu dostave kompletno obrađenih dokumenata na adresu zainteresovanog lica. U skladu sa cenovnikom, koji u kurirskoj službi važi u momentu dostavljanja sadržaja klijentu, će konkretna usluga od njega i biti direktno naplaćena.

Na zahtev će ovi stručnjaci izvršiti i hitno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na grčki, odnosno u znatno kraćem roku će obraditi dostavljene sadržaje prema zakonu. Naravno da mora biti ispoštovano pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid pomenuti stručnjacima, s tim što se tom prilikom dostava može odložiti za kasnije, a prvo bi trebalo vlasnik konkretnih dokumenata da ih pošalje ovim stručnjacima na obradu elektronskim putem.

Uz sve navedene informacije, vrlo je važna za klijente i ona koja se odnosi na postupak poznat kao nadovera. Da pojasnimo, u pitanju je stavljanje posebne vrste pečata, poznatog kao Apostille, a koji se naziva i Haški, što je tip overe koji se mora izvršiti samo za određena dokumenta. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac ne spadaju u grupu stručnjaka, kojima su data adekvatna ovlašćenja za stavljanje konkretnog pečata na dokumenta, podrazumeva se da njihova dužnost nije klijente da informišu o svemu tome. Trebalo bi zapravo da vlasnik tih sadržaja prvo kontaktira osnovni sudski tumač u svom gradu, jer upravo u toj instituciji i funkcionišu odeljenja, koja su ovlašćena za stavljanje Haškog pečata na dokumenta. Svakako njihovi zaposleni imaju obavezu da zainteresovanima daju sve neophodne informacije, a prvenstveno o tome da li se Apostille pečat na njihova dokumenta mora staviti i u kom trenutku to treba učiniti. Naglašavamo da se taj pečat na neka dokumenta stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača, a na neka pre nego što uopšte ovi stručnjaci počnu da izrađuju prevod, to jest svakako pre nego što izvrše overu, za koju su im data propisana ovlašćenja.

Prevođenje reklamnih poruka sa romskog jezika na grčki

Uz osnovnu uslugu koja uključuje prevod kako reklamnih poruka, tako isto i mnogih drugih video i audio sadržaja u pomenutoj varijanti jezika, stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijentima omogućuju i da izaberu između dve dodatne usluge koje su u ponudi, a koje uključuju kako titlovanje takvih sadržaja, tako isto i njihovu sinhronizaciju. Podrazumeva se da će biti izvršeni i direktni prevodi crtanih i dokumentarnih filmova sa romskog na grčki jezik, s tim da će prevodioci i sudski tumači obraditi i serije, ali i zabavne i obrazovne emisije, kao i animirane i igrane filmove različitih žanrova, potom informativne emisije i sve ostale kako audio, tako isto i video materijale.

Uzevši u obzir da su lektori i korektori zaposleni u okviru poslovnica ove institucije, to je svakom zainteresovanom na raspolaganju i mogućnost da njih angažuje, a kako bi primenili pravila stručne redakture. Moramo napomenuti da se konkretna usluga isključivo izvršava kada prevodi sadržaja postoje, ali su u njima načinjeni propusti, koje bi ovi stručnjaci trebalo da prema pravilima isprave, a kako bi ih uskladili i sa originalima i sa smernicama koje podrazumeva ciljani jezik.

Važno je napomenuti i to da se u sklopu usluge, koja se odnosi na direktan prevod web sadržaja sa romskog na grčki jezik, sudski tumač i prevodilac trude da prema pravilima implementiraju i alate, koji su poznati kao SEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimisation. Kada se vrši obrada bilo aplikacija ili web sajtova, odnosno različitih vrsta programa, bilo internet kataloga ili onlajn prodavnica, te svih ostalih materijala koji se mogu na internetu videti ili se tiču računara, njihova pozicija u vrlo kratkom roku biva mnogo bolja, zato što ih pretraživač upravo zbog dobre optimizacije prepoznaje kao originalne i uvršćuje u sam vrh pretrage.

A na osnovu iznetih zahteva će profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika da prevedu ne samo popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, nego i sve one koji se smatraju stručnim. Uz to što su specijalizovani za direktno prevođenje turističkih tekstova sa romskog na grčki jezik, oni po zahtevu obrađuju i ekonomske, filozofske i sociološke, ali i pravne, političke i one koji su vezani za oblasti bankarstva, psihologije i finansija. Po potrebi oni prevode i tekstualne sadržaje, čija je osnovna tema usmerena kako na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i menadžmenta, te obrazovanja i marketinga, tako i na oblasti građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali i svih ostalih naučnih disciplina, koje se mogu odnositi i na društvene i na prirodne nauke.

Prevodi lekarskih nalaza sa romskog na grčki jezik

Odmah se mora istaći vrlo važna informacija, a koja se odnosi na prevod svih dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji. Naime, sudski tumači i prevodioci izvršavaju i njihovu kompletnu obradu, jer po zahtevu klijenata rade kako prevod dokumenata sa romskog jezika na grčki, tako i njihovu overu, a što je sve u skladu sa važećim zakonom. Vlasnik će na kraju dobiti sadržaje koji se mogu primenjivati u ma kojoj situaciji, osim ako nije neophodno na njih staviti posebnu vrstu pečata. Zato i napominjemo da svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji se moraju samostalno informisati o tome da li Haški, to jest Apostille pečat na ta dokumenta mora biti stavljen i po kom principu, zato što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju nadležnost u tom slučaju.

Osim lekarskih nalaza, ovi stručnjaci obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali isto tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji se smatra zvanično delom medicinske dokumentacije.

Specijalizovani su i za direktno prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na grčki, a u kom slučaju izuzev sudskih tužbi i žalbi, odnosno sudskih presuda i odluka, kao i sudskih rešenja, prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i sertifikata, ugovora ili licenci, ali i punomoćja za zastupanje, potom tekovina Evropske Unije i generalno govoreći, svakog drugog dokumenta koji se na određeni način odnosi ili na oblast sudstva ili na oblast prava.

Isto tako ovi stručnjaci mogu da izrade prevod, a posle toga i da overe apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što se odnosi kako na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti, tako isto i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o stalnom zaposlenju i na svaku drugu vrstu kako potvrda i saglasnosti, tako isto i izjava, ali i uverenja.

Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga), a podrazumeva se da mogu izvršiti i stručan prevod poslovne dokumentacije sa romskog jezika na grčki (revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i bilo koji drugi dokument, koji se odnosi kako na poslovanje preduzetnika, tako i bilo koje kompanije).

Ukoliko to bude bilo nekome potrebno, zaposleni u ma kom predstavništvu ove institucije su spremni da izrade i prevod i overu za sva dokumenta koja su svrstana kako u građevinsku dokumentaciju, tako isto i u tehničku i tendersku. A osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, oni će tom prilikom kompletno obraditi i deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte i svaki drugi dokument, koji se delom konkretnog tipa dokumentacije smatra zvanično.

Ostalo je da pomenemo i to da se po zahtevu zainteresovanih vrši direktno prevođenje prepisa ocena sa romskog jezika na grčki, ali se isto tako podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta. Naravno da će prevodioci i sudski tumači, u slučaju da neko to zahteva, u navedenoj jezičkoj varijanti obraditi i diplomske, kao i seminarske radove i to bilo koje složenosti i tematike. A uz to, oni su specijalizovani i za prevod, odnosno overu svih onih dokumenata i ostalih materijala, koji se odnose na nauku, kao što su recimo naučni patenti i naučni radovi, ali i rezultati naučnih istraživanja i mnogi drugi.

Prevod ilustrovanih časopisa sa romskog jezika na grčki

Kako određeni deo ove vrste časopisa, tako i celokupnu njegovu sadržinu će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata da profesionalno prevedu u toj kombinaciji jezika. Svakako su dostupni i direktni prevodi naučnih i dečijih časopisa sa romskog na grčki jezik, ali i novinskih članaka, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci prevesti i različita književna dela, kao i sadržinu udžbenika, čija tematika može biti vezana za različite oblasti.

Za manifestaciju bilo kog tipa oni mogu da primene i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to u sklopu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo napomenuti da prevodioci i sudski tumači imaju kako znanje, tako i iskustvo u primeni sva tri tipa ove usluge, budući da su specijalizovani kako za konsekutivno i simultano, tako isto i za prevođenje uz pomoć šapata sa romskog na grčki jezik. Naravno da će ponuda za ovu vrstu usluge biti pažljivo formirana, odnosno da će prvo biti analizirani podaci, a koje klijent ima obavezu da dostavi. Primarno je važno da pomenuti stručnjaci budu informisani o tome koliko je organizator predvideo da događaj traje, ali i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, s tim što se podrazumeva da moraju biti dostavljeni i podaci o samom prostoru u kome će on biti održan, odnosno o njegovim karakteristikama.

Reklamne materijale će zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije profesionalno da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Uz PR tekstove, reklamne letke i kataloge, sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu klijenata da izvrše i prevod vizit kartica i plakata sa romskog na grčki jezik, ali i brošura, reklamnih flajera i mnogih drugih sadržaja iz oblasti marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje