Prevod sa romskog na engleski jezik

Prevodi sa romskog na engleski jezik

U skladu sa zahtevima pojedinaca će zaposleni u ma kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i direktno prevođenje sa romskog jezika na engleski.

Moramo napomenuti da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj varijanti prevod izvršiti kako u usmenom obliku, tako isto i u pisanoj formi, a za sadržaje bilo koje vrste.

Posebno je važna informacija koja se odnosi na obradu dokumenata, zato što ovi stručnjaci izvršavaju kako njihov prevod u toj varijanti jezika, tako isto i overu, što znači da praktično na jednom mestu klijenti pravno važeći dokument imaju priliku da dobiju.Prevođenje sa romskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na romski

Svakako će sudski tumač i prevodilac, po zahtevu klijenata izvršiti prevod ličnih dokumenata i pravnih akata sa romskog jezika na engleski, a obradiće i sva ona dokumenta, koja se shodno potrebama moraju predati nadležnim institucijama (sve vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti).

Ukoliko bude bilo potrebno, prevešće pa overiti i sadržinu tehničke i poslovne, te građevinske i medicinske, kao i dokumentacije za tendere, ali će kompletno obraditi i bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti nauke i obrazovanja, te mnoga druga dokumenta, uz uslov da klijent na uvid dostavi originalna.

Trebalo bi da pošalje ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom originalna dokumenta, s tim što se dozvoljava i da vlasnik sadržaje donese lično u jednu od poslovnica ove institucije.

Takođe se očekuje da vlasnik dokumenata izabere da li želi da po završetku njihove obrade izvrši lično preuzimanje ili će se opredeliti za drugu varijantu, a koja podrazumeva da će mu ih određena kurirska služba isporučiti na željenu adresu. Potrebno je napomenuti i to da se ta usluga dodatno naplaćuje od klijenta, a sve informacije o ceni će biti na raspolaganju zainteresovanom pojedincu na vreme.

Potrebno je da se vlasnik dokumenata raspita i to potpuno samostalno u nadležnim institucijama da li na njegova dokumenta mora biti stavljena posebna vrsta pečata, čiji su nazivi Haški ili Apostille, pošto prevodioci i sudski tumači, koji su u poslovnicama ove institucije zaposleni nemaju nadležnost za izvršenje te vrste overe.

Ako je nekom klijentu potrebno hitno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na engleski, moraće originale kasnije da priloži na uvid, a prvo je potrebno da skenirana dokumenta na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice navedene institucije pošalje.

Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za profesionalnu obradu stručnih i popularnih tekstualnih sadržaja različite tematike. Naravno da mogu po zahtevu klijenata da prevedu i književna dela, kao i članke iz novina i udžbenike, ali i sadržinu bilo kog časopisa.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji obrade kako web sajtove, tako isto i sve ostale sadržaje, koji se odnose na internet ili računare. A kada budu izvršavali prevod online materijala sa romskog jezika na engleski, primeniće i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da će ih u potpunosti uskladiti sa pravilima interneta, te tako pozitivno uticati njihovu bolju pozicioniranost.

Ako to bude bilo potrebno, mogu biti angažovani i korektori i lektori, koji će u okviru poslovnice navedene institucije izvršiti redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Na zahtev svih onih, koji su zainteresovani za obradu audio i video materijala ma koje vrste, će zaposleni navedene institucije izvršiti i njihovo titlovanje, te profesionalnu sinhronizaciju svih takvih materijala. Zapravo će biti izvršeni kako direktni prevodi filmova sa romskog jezika na engleski, tako isto i serija, ali i emisija različitog sadržaja i namene, kao i reklamnih poruka i drugih audio i video materijala, a predviđeno je da posle toga klijent izabere između ove dve dodatne usluge, te da tako praktično dobije kompletnu obradu svih takvim sadržaja.

Zainteresovani za prevod bilo kog sadržaja od navedenog će ih na obradu dostaviti elektronskim putem, jer je slanje na mejl ujedno i najbrže i najjednostavnije. Naravno da mogu izabrati i druge opcije koje su u ponudi, a sve dodatne podatke o tome će im dati zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije.

Kako prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da izvrše i usmeni prevod, a u sve tri varijante, to se finalnu odluku o tome da donesu isključivo na osnovu tipa događaja i njegovih osnovnih karakteristika. Biće im omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se da će na osnovu informacija koje klijent dostavi o organizaciji same manifestacije (mesto održavanja, trajanje, broj učesnika i ostale) biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primene simultani prevod sa romskog jezika na engleski, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti.

Prevod medicinske dokumentacije sa romskog na engleski jezik

Osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika mogu da prevedu, a posle toga i izvrše overu i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, to jest za svaki drugi dokument koji se po slovu zakona smatra delom medicinske dokumentacije.

Vlasnik dokumenata za koja zahteva obradu ima obavezu da njihove originale na uvid dostavi, s tim da bi bilo poželjno i sve detalje o overi Apostille, to jest onim pečatom koji je poznat i kao Haški da dobije samostalno i to u nadležnim institucijama naše zemlje.

Svakako će članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u pomenutoj varijanti jezika da obrade i sva dokumenta, koja se kasnije moraju nekoj državnoj instituciji predati. Po zahtevu klijenata oni, pored ostalog kompletno obrađuju saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci, te  uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave ili saglasnosti.

Dostupni su na zahtev i prevodi ličnih dokumenata sa romskog jezika na engleski, a osim uverenja o državljanstvu, te saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač će obraditi kompletno i dozvolu za boravak, zatim izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, to jest svaki drugi lični dokument.

Podrazumeva se da će oni omogućiti klijentima da dobiju i kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali i potvrdu o redovnom školovanju, s tim da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima da obrade i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske, kao i diplomske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, to jest svaki drugi dokument koji se primarno oblasti obrazovanja tiče.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga), tako i poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje), će u skladu sa zahtevima klijenata prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji ne samo da prevedu, nego i da izvrše uslugu overe, a kako bi potvrdili istovetnost prevoda i originala.

Naravno da na zahtev klijenata može da bude izvršen i profesionalan prevod presuda o razvodu braka sa romskog jezika na engleski, ali i mnogih drugih pravnih akata, poput na primer sudskih žalbi, tekovina Evropske Unije i licenci, ali i sudskih rešenja i odluka, potom ugovora i sertifikata, te punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i drugih dokumenata, a koja se odnose na pravo ili sudstvo.

Napomenućemo i to da članovi tima svake poslovnice navedene institucije ostvaruju zahteve pojedinaca vezano za obradu kako naučnih radova, tako i naučnih patenata, ali i rezultata naučnih istraživanja, te uopšteno u datoj jezičkoj kombinaciji prevode i sva ostala dokumenta, koja se odnose na oblast nauke.

Prevođenje članaka iz novina sa romskog jezika na engleski

Osnovna tematika novinskih članaka može da bude vezana za bilo koju oblast, zato što prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno i znanja i iskustva da mogu profesionalno da ih u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Isto tako će biti izvršeni i prevodi ilustrovanih i stručnih časopisa sa romskog na engleski jezik, ali i dečijih, a bez obzira da li je klijentu potrebno da bude prevedena cela njihova sadržina ili samo deo.

Ako bude bilo zahtevano, zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da u toj jezičkoj kombinaciji obrade i književna dela iz roda poezije, odnosno proze, ali i udžbenike.

Usluga redakture uključuje korekturu i lekturu, a sve to je dostupno u apsolutno svakom gradu, u okviru koga posluje ova institucija. Napomenućemo da korektori i lektori obrađuju bilo koju vrstu materijala, te njihove urađene prevode ispravljaju u skladu sa pravilima koja navodi engleski jezik.

S obzirom na to da navedena institucija zapošljava i stručnjake za usluge sinhronizacije i titlovanja, to u svakoj poslovnici klijent kome je potreban direktan prevod audio i video sadržaja sa romskog na engleski jezik ustvari dobija uslugu njihove kompletne obrade. Uz informativne emisije i dokumentarne filmove, po zahtevu klijenata će sudski tumač i prevodilac da obrade i igrane filmove bilo kog žanra, ali i serije i zabavne, odnosno dečije i obrazovne emisije, kao i crtane filmove, reklamne poruke i animirane filmove, ali i bilo koju drugu vrstu video ili audio materijala. Trebalo bi posle toga svaki klijent da se odluči da li želi da oni budu sinhronizovani ili titlovani, a kako bi vrlo brzo dobio kompletno obrađene sadržaje, koje će moći posle toga da prikaže i u bioskopu i na svakom mediju.

Direktni prevodi tekstova sa romskog na engleski jezik

Pored popularnih tekstualnih materijala različite sadržine, sudski tumači i prevodioci mogu u zadatoj jezičkoj kombinaciji da obrade i stručne tekstove. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija i ekonomija, to jest građevinska industrija, medicina i sociologija predstavljaju tek neke od oblasti na koje se može odnositi njihova tema. Uz to su specijalizovani i za prevođenje pravnih i političkih tekstova sa romskog jezika na engleski, a obradiće i one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, marketinga i psihologije, te nauke, komunikologije i finansija, odnosno menadžmenta i bankarstva, ali i svih ostalih naučnih disciplina.

Osim softvera, odnosno pojedinačnih programa i aplikacija, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i mnoge druge internet materijale, ali i da izvrše njihovo profesionalno optimizaciju, to jest da primene alate SEO (Search Engine Optimisation). Svakako će po zahtevu klijenata izraditi prevod internet sajtova sa romskog jezika na engleski, ali i web kataloga, potom online prodavnica i uopšteno govoreći, svih ostalih sadržaja koji se mogu pronaći na internetu.

Na zahtev klijenata će oni prevesti i marketinške materijale bilo kog tipa, tako da će zainteresovani pored ostalog dobiti profesionalno obrađene plakate, reklamne flajere i PR tekstove, ali i brošure, letke i kataloge, te sve ostale sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja bilo nekog događaja ili usluge, bilo proizvoda ili jednostavno poslovanja određene firme.

Potrebno je da napomenemo da sudski tumač i prevodilac uz simultano, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i da pruže uslugu, koja se odnosi na takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na engleski. Inače u ponudi ove institucije jeste i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a klijentima je ta usluga na raspolaganju po posebno povoljnim uslovima. Ko god je za usluge usmenog prevoda zainteresovan ima obavezu da podatke o događaju dostavi zaposlenima najbliže poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostavi, što uključuje kako informacije o trajanju i mestu održavanja, tako isto i o očekivanom broju učesnika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje