Prevod sa romskog na turski jezik

Prevođenje sa romskog na turski jezik

U konkretnoj jezičkoj kombinaciji će prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni da obrade kako dokumenta, tako i svaku drugu vrstu sadržaja u pisanoj formi, ali će isto tako po zahtevu klijenata izvršiti i usmeni prevod sa romskog jezika na turski.

Svi koji su upravo za usmeno prevođenje u datoj kombinaciji jezika zainteresovani moraju imati na umu da ovi stručnjaci primenjuju sve tri varijante, odnosno šapatno, simultano i konsekutivno, tako da oni mogu pružiti navedenu uslugu za manifestaciju bilo kojih karakteristika. Takođe se u ponudi pomenute institucije nalazi i usluga, koja uključuje iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Reklamne materijale, poput recimo flajera, plakata i kataloga, odnosno brošura, PR tekstova i reklamnih letaka, ali i vizit kartice i sve ostale koji služe za reklamiranje, a bilo da je u pitanju neki proizvod ili događaj, odnosno usluga ili sama firma i njeno poslovanje će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade po zahtevu klijenata. Takođe su specijalizovani i za prevod novinskih članaka, ali i udžbenika i časopisa svih vrsta, s tim da na zahtev mogu biti izvršeni i direktni prevodi književnih dela sa romskog jezika na turski. Naravno da ovi stručnjaci podjednako profesionalno obrađuju i poetska, ali i ona dela književnosti, koja su svrstana u prozu, te shodno iznetim zahtevima prevode i naučne tekstove različite tematike, kao i popularne tekstualne sadržaje.Prevođenje sa romskog na turski
Prevođenje sa turskog na romski

Konkretna institucija nudi i uslugu sinhronizacije za bilo koju vrstu video ili audio sadržaja, što znači da svaki klijent koji zahteva bilo prevođenje serija sa romskog jezika na turski, bilo filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani) ili emisija (dečije zabavne, informativne, obrazovne i druge), ali i svih ostalih i video sadržaja i audio, ima mogućnost da vrlo brzo njih dobije kompletno obrađene, odnosno spremne za prikazivanje gledaocima ili slušaocima i to kako na različitim medijima, tako isto i u bioskopu.

Na osnovu zahteva zainteresovanih, može da bude pružena i usluga redakture, koja zapravo uključuje stručnu korekturu i lekturu. Stvar je u tome da pomenuta institucija zapošljava i one stručnjake, koji imaju sasvim dovoljno ne samo znanja, nego i iskustva, tako da mogu ispraviti bilo koje nekvalitetno obrađene sadržaje. Preciznije govoreći, lektori i korektori su dužni da prvo izvrše profesionalnu analizu prethodno prevedenih materijala bilo kog tipa, a onda i da utvrde koje greške u njima postoje, te da ih prema važećim pravilima turskog jezika, odnosno prevodilačke struke isprave i usklade te materijale sa originalima.

Zainteresovanima je na raspolaganju i direktan prevod internet prodavnica i web kataloga sa romskog jezika na turski, ali se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac obraditi i sajtove, kao i programe, te aplikacije, to jest sve one materijale koje možemo videti na internetu ili se odnose na kompjutere. S obzirom na to da je za sve web sadržaje vrlo važna pozicioniranost, to jest mesto koje u globalnoj pretrazi zauzimaju, to će klijentima biti na raspolaganju i usluga njihovog optimizovanja, uzevši u obzir da stručnjaci ove institucije poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation) i da se njima rukovode primarno prilikom obrade svih navedenih online materijala.Na najjednostavniji mogući način klijenti, koji su zainteresovani za prevod bilo kog sadržaja, koji je do ovog trenutka pomenut mogu da ih na obradu dostave. Zapravo je dozvoljeno slanje na mejl, odnosno preuzimanje po istom principu, a pojedinci kojima takva varijanta ne odgovara imaju pravo da zatraže dodatne informacije u najbližoj poslovnici ove specijalizovane institucije.

Kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa romskog jezika na turski, zainteresovana lica moraju ispoštovati vrlo bitno pravilo, a ono podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Potrebno je da ih oni ili putem "Pošte Srbije" pošalju preporučeno, odnosno da bilo koju kurirsku službu angažuju za dostavu na adresu najbližeg predstavništva ove institucije, s tim da im je dozvoljeno da originalna dokumenta na obradu i lično donesu.

Isto tako je važno i da vlasnik konkretnih dokumenata kontaktira prvo osnovni sud u mestu stanovanja i da od zaposlenih, odnosno nadležnih, zatraži sve neophodne informacije o overi takozvanim Apostille, to jest Haškim pečatom za njegova dokumenta. Moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo taj tip overe da izvrše, tačnije nemaju potrebna ovlašćenja, a zakonom je precizno određeno na koja dokumenta bi trebalo Apostille pečat da bude stavljen i prema kakvom tačno principu, odnosno u kom momentu tokom postupka obrade.

Podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati od članova tima svake poslovnice ove institucije kako obradu dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih vrsta potvrda, izjava i saglasnosti, kao i uverenja, tako isto i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa romskog jezika na turski.

Naravno da oni mogu dobiti i kompletnu obradu sadržine tehničke i poslovne dokumentacije, ali i svih onih dokumenata  koja se smatraju delom građevinske, tenderske ili medicinske dokumentacije.

Profesionalni prevodilac i sudski tumači će se, isto tako pobrinuti da na zahtev klijenata izvrše prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za apsolutno svaki dokument, koji je na određeni način vezan kako za oblasti obrazovanja i sudstva, tako isto i za pravo ili nauku. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu prevesti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji bilo koji drugi dokument, a posle toga će izvršiti i overu, za koju su im data adekvatna ovlašćenja.

Napomenuli bismo i to da može biti ostvaren zahtev pojedinaca, vezano za hitan prevod dokumenata sa romskog jezika na turski, a kada je neophodno da sudski tumači i prevodioci u najkraćem mogućem roku počnu sa obradom tih sadržaja, da bi klijentu omogućili u zahtevanom vremenskom periodu da dobije kompletno obrađen bilo koji dokument. Zahteva se samo tom prilikom da vlasnik originalna dokumenta donese naknadno ili pošalje na bilo koji od opisanih načina, a neophodno je da on prvo sadržaje skenira i na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije pošalje na obradu.

Prevod vozačke dozvole sa romskog jezika na turski

U slučaju da vlasnik ovog dokumenta ima potrebu da ga dobije prevedenog u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mora imati na umu činjenicu da prevodilac i sudski tumač, zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije tu uslugu izvršavaju prema aktuelnim propisima. A to znači da će biti izvršeni prvo direktni prevodi dokumenata sa romskog na turski jezik, a posle toga će zvanično ovlašćeno lice svoj pečat na preveden dokument staviti i na taj način zvanično potvrditi da je u potpunosti ista njegova i sadržina originala. Zapravo jedino sadržaji koji su po tom principu obrađeni mogu da budu tretirani kao pravno validan, osim ako se za njih ne zahteva i stavljanje posebne vrste pečata (Haški ili Apostille).

Shodno tome što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju potrebne dozvole da tu vrstu overe izvrše, a ako je navedeni pečat neophodno staviti na određena dokumenta, preporučuje se vlasnicima sadržaja da informacije o tome prvo zatraže od nadležnih.

S obzirom na to da je u potpunosti overa dokumenata usaglašena sa zakonom, podrazumeva se da ovlašćeni sudski tumač vrši upoređivanje njegove sadržine sa originalom, što dalje znači i da će klijent imati obavezu da ispoštuje pravila i na uvid tom stručnjaku dostavi originalna dokumenta.

Svakako da će zaposleni pomenute institucije obraditi ne samo vozačku dozvolu, nego i radnu i dozvolu za boravak, kao i saobraćajnu, te mnoga druga lična dokumenta, poput na primer izvoda iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i pasoša, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, te lične karte i venčanog lista, kao i uverenja o državljanstvu i svakog drugog ličnog dokumenta.

Ako se zahteva, oni vrše i prevođenje medicinske dokumentacije sa romskog na turski jezik (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), ali će naravno prevesti i sve materijale, koji su na određeni način vezani kako za nauku, tako isto i za obrazovanje (naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi i drugi).

Isto tako će profesionalni sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji, a po zahtevu klijenata obraditi i svaki dokument, koji nakon toga treba određenoj državnoj instituciji da bude predat. Zainteresovanima su na raspolaganju profesionalni prevodi u ovoj varijanti jezika kako za potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, tako isto i za potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te svakako za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest za mnoge druge vrste što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti.

Svaki onaj dokument koji je vezan za poslovni proces i to bilo kog pravnog lica će ovi stručnjaci profesionalno da prevedu, a odmah posle toga i prema aktuelnim pravilima da overe.

Zainteresovane očekuje, pored ostalog direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa romskog na turski jezik, odnosno faktura i statuta preduzeća, s tim što pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i revizorske izveštaje, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, ali i finansijske i godišnje poslovne izveštaje, te bilo koji drugi dokument koji se može svrstati u poslovnu dokumentaciju.

Prema iznetim zahtevima, članovi tima bilo kog predstavništva konkretne institucije mogu kompletno da obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako i građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, te svaki drugi dokument, koji je shodno pravilima uvršten ili u dokumentaciju za tendere ili u građevinsku, odnosno u tehničku dokumentaciju.

Moramo pomenuti i to da su klijentima na raspolaganju i profesionalni prevodi pravnih akata sa romskog na turski jezik, a što znači da će po njihovom zahtevu prevodilac i sudski tumač, osim tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i licenci, kompletno da obrade i punomoćje za zastupanje, sudske odluke i tužbe, ali i sertifikate, potom presude o razvodu braka, ugovore i mnoga druga dokumenta, koja su isključivo vezana za sudstvo ili direktno za oblast prava.

Prevodi časopisa i članaka iz novina sa romskog na turski jezik

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u potpunosti profesionalno ostvariti zahtev svakog klijenta, kome je potrebno kako direktno prevođenje ilustrovanih časopisa sa romskog jezika na turski, tako isto i dečijih i stručnih, a po potrebi će prevesti i novinske članke.

Tako isto su oni specijalizovani i za obradu književnih dela, što se odnosi i na poetska i na prozna, a ukoliko to bude bilo potrebno, obradiće i udžbenike i to bilo koje tematike.

Ko god ima prevedene sadržaje bilo koje vrste u toj jezičkoj kombinaciji, a potrebno je da budu izvršene određene ispravke u njima, može se obratiti zaposlenima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, odnosno korektorima i lektorima, koji će po njihovom zahtevu da primene pravila redakture i usklade sadržinu prethodno prevedenih materijala sa njihovim originalima, ali i sa pravilima turskog jezika.

Shodno zahtevima u ovoj varijanti jezika može da bude izvršen i prevod za filmska ostvarenja, a bez obzira da li su u pitanju dokumentarni ili igrani filmovi, odnosno animirani ili crtani. Isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač, a ako to neki klijent bude zahtevao izraditi i direktan prevod serija i reklamnih poruka sa romskog jezika na turski, te će naravno prevesti i televizijske, odnosno radijske zabavne, dečije i informativne, ali i obrazovne i druge vrste emisija, te bilo koji drugi video ili audio materijal. Budući da u ovoj instituciji rade i oni stručnjaci, koji su usko specijalizovani za izvršenje usluga titlovanja i sinhronizacije svih takvih sadržaja, to su i konkretne usluge na raspolaganju zainteresovanima, a kako bi na jednom mestu mogli da dobiju kompletno obrađene sadržaje tog tipa.

Uz sve do sada pomenuto, ova specijalizovana institucija zapošljava i one stručnjak čija specijalnost su direktni prevodi marketinških materijala sa romskog jezika na turski. Ne samo da će tom prilikom prevodioci i sudski tumači obraditi flajere i plakate, odnosno reklamne letke i kataloge, već će prevod izraditi i za PR tekstove, ali i vizit kartice i brošure, odnosno za sve sadržaje iz oblasti marketinga.

Usmeno prevođenje sa romskog na turski jezik

Kada se za neku vrstu događaja zahteva usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci će izvršiti kako konsekutivni i simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa romskog jezika na turski. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se, isto tako nalazi u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zahteva se od svakog zainteresovanog za ovu uslugu da informiše zaposlene u izabranom predstavništvu o svemu što je vezano za organizaciju same manifestacije (trajanje, mesto održavanja, broj učesnika i drugo), pošto se u skladu sa tim parametrima i definiše koja vrsta ove usluge treba da bude u određenom slučaju primenjena od strane pomenutih stručnjaka.

Zaposleni u bilo kojoj poslovnici mogu na osnovu iznetih zahteva klijenata da prevedu i sadržinu kako popularnih tekstova, tako isto i stručnih, a čija tematika se odnosi na različite naučne discipline. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika obraditi kako tekstove iz oblasti komunikologije, medicine i menadžmenta, te filozofije, marketinga i farmacije, tako i one koji se odnose na oblasti obrazovanja i nauke, te psihologije. Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi političkih i ekonomskih tekstova sa romskog jezika na turski, a po zahtevu pojedinaca će biti prevedeni i stručni, odnosno popularni tekstualni materijali, koji obrađuju teme iz oblasti bankarstva, građevinske industrije i turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, finansija i svih ostalih naučnih disciplina.

Ako se od njih to bude zahtevalo, profesionalni prevodilac i sudski tumači će obraditi sve vrste sadržaja, koji su vezani za kompjutere, odnosno za internet. Budući da je usluga optimizacije takvih materijala naročito važna, to se podrazumeva da će oni primeniti i alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i tako u potpunosti sa aktuelnim parametrima pretrage uskladiti sadržinu i onlajn prodavnica i web sajtova, kao i internet kataloga i ostalih sadržaja, koji se mogu videti na internetu. Inače su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje softvera sa romskog jezika na turski, tako da u tom slučaju klijenti mogu očekivati profesionalnu obradu i aplikacija i bilo koje vrste programa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje