Prevodi sa romskog na ruski jezik

Prevodi sa romskog na ruski jezik

Kompletnu obradu dokumenata će obezbediti svakom zainteresovanom klijentu prevodilac i sudski tumač i to u skoro svakom gradu naše zemlje, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford osim na području nekoliko opština grada Beograda, funkcioniše i u Kragujevcu, Jagodini i Subotici, ali i u Nišu, Ćupriji i Mladenovcu, te u mnogim drugim gradovima širom Srbije.

Uz to što će izvršiti direktan prevod dokumenata sa romskog jezika na ruski, oni će uraditi i overu, koja je usklađena sa zakonom, odnosno ovlašćeni sudski tumač će svoj pečat staviti na prethodno preveden bilo koji dokument i tako potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalu.

Inače u ovoj instituciji su zaposleni i korektori i lektori, pa ako klijent bude zahtevao samo postupak overe, te donese preveden bilo koji dokument, a pomenuti stručnjak utvrdi da nije istovetan kao originalan, biće primenjena usluga poznata kao redaktura. Podrazumeva se da i u mnogim drugim slučajevima, to jest kada je potrebno izvršiti određene ispravke u loše prevedenim sadržajima različite vrste, ovi stručnjaci mogu da primene pravila i lekture i korekture.Prevođenje sa romskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na romski

Izuzev dokumenata, koja su vezana za oblasti prava ili sudstva, odnosno nauke ili obrazovanja, sudski tumač i prevodilac obrađuju i celokupnu sadržinu kako tenderske i poslovne, tako isto i građevinske, ali i tehničke i medicinske dokumentacije.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa romskog jezika na ruski, a po zahtevu klijenata će ovi stručnjaci kompletno da obrade i bilo koju vrstu potvrde i saglasnosti, odnosno izjave i uverenja, to jest svaki onaj dokument, koji bi trebalo da kasnije bude predat određenoj nadležnoj službi.

Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevod, odnosno overu svakog drugog dokumenta, a uz uslov da klijent originale na uvid obavezno dostavi.Svakako može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donese u najbližu poslovnicu ove institucije i to lično, a ako mu više odgovara, može i da ih preko kurirske službe pošalje na njenu adresu.

Zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije mogu prevod, odnosno overu dokumenata prilično brzo da izvrše, ali svakako da postoje i oni klijenti kojima je potrebno takozvano hitno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na ruski. Zapravo, oni žele da dobiju kompletno obrađen sadržaj u što kraćem roku, a prevodioci i sudski tumači izlaze u susret tom njihovom zahtevu, samo ako oni prvo na mejl pošalju skenirana dokumenta, a posle toga izvrše i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid.

Što se tiče preuzimanja kompletno obrađenog bilo kog dokumenta, svaki će klijent pojedinačno odabrati da li mu više odgovara opcija dostave na adresu ili ličnog preuzimanja i to u prostorijama izabranog predstavništva ove institucije. Naravno da će morati dodatno da plati svako, ko se opredeli za varijantu dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu, a isključivo se cena formira u okviru konkretne službe, dok klijent kuriru direktno plaća navedenu nadoknadu.

Postupak obrade dokumenata uključuje, dakle njihov prevod u ovoj varijanti jezika i overu pečatom sudskog tumača, s tim što u određenom slučaju mora biti stavljen i Haški pečat na konkretni dokument. A taj pečat je poznat i kao Apostille i izvršenje overe njime nije u rukama zaposlenih ove institucije, već su za to zadužena namenska odeljenja, koja se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Potrebno je da se svako, ko je zainteresovan za prevod dokumenata sa romskog jezika na ruski, upravo prvo njima direktno obrati, a kako bi saznao sve što je vezano za konkretni tip overe.

Ako je neophodno da u datoj varijanti jezika bude izvršena usluga usmenog prevoda, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa zahtevima organizatora tog događaja odlučiti da li je bolje da primene simultani, odnosno šapatni ili konsekutivni prevod, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno u poslovnicama ove institucije i to u svakom gradu.

Može da bude izvršena i kompletna obrada svih audio i video sadržaja, a kada se prvo vrše direktni prevodi reklamnih poruka i serija sa romskog jezika na ruski, odnosno emisija različite tematike i namene, kao i filmova, bez obzira kom žanru da pripadaju, a onda se svakom klijentu nudi mogućnost da se opredeli između usluge sinhronizovanja takvih materijala ili njihovog titlovanja.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci da obrade sve one sadržaje, koji su vidljivi na internetu, ali i one koji su vezani za računare, kao što su na primer programi, web katalozi i sajtovi, odnosno aplikacije i onlajn prodavnice, kao i mnogi drugi sadržaji tog tipa. Podrazumeva se da će oni primeniti i pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, odnosno takozvani SEO, a kako bi ostvarili pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje u polju pretrage.

Omogućiće klijentima da dobiju profesionalno prevedene i tekstove, kako naučne, tako isto i popularne, ali će izvršiti i direktan prevod članaka iz novina sa romskog jezika na ruski, odnosno udžbenika i časopisa, kao i bilo kog književnog dela.

Marketinške materijale različite vrste će prevodilac i sudski tumač isto tako, onda kada to klijent iznese kao zvaničan zahtev da obrade, a što se primarno odnosi na plakate i reklamne flajere, odnosno kataloge i PR tekstove, ali i na brošure, potom vizit kartice i reklamne letke, te uopšteno na sve one materijale, čija svrha je vezana za reklamiranje, a bez obzira da li se na taj način prezentuje događaj ili proizvod, odnosno usluga ili pak rad nekog preduzeća.

Nije neophodno da klijent, koji je zainteresovan za obradu svih materijala do sada navedenih dostavi i njihove originale, tako da mu je dopušteno da ih na obradu pošalje elektronski, a nakon što bude bila pružena zahtevana usluga, na isti takav način može i da ih preuzme.

Prevod izvoda iz matične knjige venčanih sa romskog na ruski jezik

Potrebno je da svako ko je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na ruski priloži na uvid sudskom tumaču i originale, ali i da se raspita prethodno o potrebi za overom specijalnim pečatom. Naglašavamo da nije u nadležnosti zaposlenih Prevodilačkog centra Akademije Oxford stavljanje Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille na bilo koji dokument, jer sudski tumači i prevodioci te institucije nisu ovlašćeni za konkretni tip overe.

Bude li to bilo potrebno, oni će izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno venčanog lista, kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, odnosno potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i pasoš, ali i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, to jest umrlicu i krštenicu, te po potrebi prevode, pa overavaju i vozačku, kao i saobraćajnu dozvolu, to jest svaki dokument koji se smatra ličnim.

A isto tako će biti izvršeni i prevodi saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja sa romskog jezika na ruski, u kom slučaju će ovi stručnjaci obraditi apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Prvenstveno mislimo na uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno na potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na uverenje o neosuđivanosti, te na potvrdu o visini primanja i na apsolutno sve ostale vrste što uverenja i potvrda, što saglasnosti ili izjava.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači su spremni da izađu u susret zahtevima i onih klijenata, kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za medicinsku dokumentaciju, a u kom slučaju će oni kompletno obraditi ne samo lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, nego i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te će izvršiti i direktan prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa romskog jezika na ruski, ali i svakog drugog dokumenta koji je deo medicinske dokumentacije.

Ako bude bilo potrebno, zaposleni konkretne institucije će u ovoj jezičkoj kombinaciji prevesti, pa overiti i diplomske radove, kao i seminarske i naučne, te sva ostala dokumenta koja se odnose prvenstveno na oblast obrazovanja, ali i na nauku (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja se tiču bilo koje od pomenutih oblasti).

Svakako da se na zahtev pojedinaca može izvršiti i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa romskog jezika na ruski, a u tom slučaju prevodilac i sudski tumač, osim rešenja o osnivanju pravnog lica i revizorskih, odnosno finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, mogu da izrade prevod u toj varijanti jezika, a onda i da overe kako poslovne odluke i statut preduzeća, tako i fakture, ali i osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument, koji je vezan za poslovanje konkretnog preduzetnika ili kompanije.

Osim tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i različitih tipova sertifikata i licenci, članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije, kompletno obrađuju kako sudske žalbe i odluke, odnosno sudska rešenja i tužbe, tako isto i ugovore, ali i presude o razvodu braka i sva ostala pravna akta.

Podrazumeva se da može biti izvršen i profesionalan prevod uputstva za rukovanje sa romskog jezika na ruski, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade, odnosno da prvo pristupe prevođenju, a onda i overe sva ostala dokumenta koja su uvrštena kako u tendersku, tako isto i u tehničku, ali i u građevinsku dokumentaciju, kao što su na primer deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinski projekti, te bilo koji drugi dokument, a koji važi za deo jedne od navedenih vrsta dokumentacija.

Prevođenje PR tekstova sa romskog na ruski jezik

Upravo će fokus prilikom obrade ovih, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, sudski tumač i prevodilac da stave na prilagođavanje poruke koju svako od njih nosi. Zato i navodimo da se vrše profesionalni prevodi marketinških materijala sa romskog jezika na ruski u apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer su zaposleni ove institucije stekli dovoljno znanja i iskustva da mogu na najbolji mogući način u toj jezičkoj varijanti da prevedu ne samo PR tekstove, nego i reklamne letke, kao i brošure i flajere, ali i plakate, kataloge i sve ostale vrste marketinških materijala. Naravno da će ostvariti zahtev i vezano za prevođenje vizit kartica u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, što je usluga koja će biti pružena u najkraćem mogućem roku.

Književna dela koja su svrstana i u prozu i u poeziju će, isto tako prevodilac i sudski tumač, a ako bilo koji klijent to bude zahtevao, da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. A oni će izvršiti i profesionalan prevod časopisa i članaka iz novina sa romskog jezika na ruski, te će svakako i sadržinu udžbenika po zahtevu pojedinaca prevesti.

U okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije su, osim pomenutih stručnjaka zaposlena i ona lica, koja po zahtevu klijenata izvršavaju kako uslugu sinhronizacije video ili audio sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje. Zato svako kome je potrebno direktno prevođenje serija i filmova sa romskog jezika na ruski, a bez obzira da li su u pitanju dokumentarni, crtani ili igrani, odnosno animirani filmovi, dobija njih kompletno obrađene, tako da ih budućim gledaocima može prezentovati odmah po preuzimanju. Naravno da će ovi stručnjaci obraditi i reklamne poruke, ali i dečije televizijske, odnosno radijske emisije, kao i one koje su informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, te mnoge  druge audio i video materijale.

Prevodi online prodavnica sa romskog jezika na ruski

Da bi se internet prodavnica, odnosno njena celokupna sadržina mogla pozicionirati visoko u polju pretrage, biće potrebno da se izvrši i optimizacija prilikom njenog prevođenja u ovoj jezičkoj varijanti. A s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači vrše profesionalno prevođenje internet sadržaja sa romskog na ruski jezik, to znači da oni implementiraju i alate znane kao SEO (Search Engine Optimisation), odnosno vrše optimizaciju svih sadržaja tog tipa. Upravo zato i navodimo da bi i online prodavnice i sajtovi, odnosno programi i internet katalozi, ali i aplikacije, te mnogi drugi web sadržaji koje oni prevode, trebalo da budu pozicionirani mnogo bolje posle postavljanja na web.

Na zahtev klijenata će korektori i lektori, zaposleni u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše uslugu takozvane redakture. Naglašavamo da se tom prilikom moraju ispraviti na najbolji mogući način sve postojeće greške, a kako bi prethodno obrađeni materijali bili usklađeni i sa originalnim sadržajima i sa pravilima ruskog jezika.

Isto tako po zahtevu klijenata može biti izvršen i usmeni prevod sa romskog na ruski jezik, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci osim simultanog, primeniti pravila takozvanog šapatnog ili konsekutivnog prevoda. Naime, oni će na osnovu podataka koje klijent dostavi, a vezano za organizaciju događaja ma koje vrste, odlučiti koja od svih tih usluga će moći na te zahteve na najbolji način da odgovori. Neophodno je da apsolutno svako, ko je zainteresovan za tu uslugu, dostavi i podatke kako o karakteristikama prostora u kome bi trebalo manifestacija da bude održana, tako isto i o njenom trajanju, te o broju učesnika. Svakako će klijent za čiji događaj bude predviđena primena simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika, moći da u okviru najbliže poslovnice konkretne institucije izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po izuzetno pristupačnim uslovima.

Zaposleni ove institucije mogu da obrade i tekstualne materijale koje klijent bude dostavio, a oni mogu biti vezani za bilo koju tematiku. Ne samo da će po zahtevu biti izvršeni direktni prevodi turističkih tekstova sa romskog na ruski jezik, nego će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti da obrade i tekstove čija tema je vezana za oblasti politike, ekonomije i finansija, odnosno prava i bankarstva, ali i menadžmenta, marketinga i komunikologije. Prevešće i popularne, odnosno stručne tekstove iz oblasti građevinske industrije, medicine i farmacije, odnosno informacionih tehnologija, obrazovanja i nauke, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te svih ostalih prirodnih ili društvenih nauka i disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje