Prevod sa srpskog jezika na romski

Prevođenje sa srpskog na romski jezik

Za bilo koju vrstu sadržaja će prevodioci i sudski tumači izvršiti u datoj varijanti jezika profesionalan prevod pisanim putem, s tim što će na zahtev klijenata primeniti i usmeno prevođenje sa srpskog na romski jezik.

Zapravo su oni specijalizovani kako za primenu simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za izvršenje usluge šapatnog, ali i konsekutivnog prevoda. Inače se u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućuje klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po izuzetno pristupačnim uslovima.

Osim toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i serije i filmove, ali i emisije, te reklamne poruke i ostale video i audio materijale. Dostupna je i usluga sinhronizacije svih takvih sadržaja, a po zahtevu zainteresovanih može da bude izvršeno i njihovo profesionalno titlovanje.Prevođenje sa srpskog na romski
Prevođenje sa romskog na srpski

Marketinške materijale će ovi stručnjaci, isto tako na zahtev prevesti, a mogu da izvrše i profesionalan prevod knjiga sa srpskog na romski jezik, te da obrade i književna dela i udžbenike.

Po potrebi, zaposleni konkretne institucije mogu da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti i časopise, stručne i popularne tekstove, ali i članke iz novina.

Uz uslugu, koja se odnosi na prevod internet sadržaja u toj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i njihovu optimizaciju, to jest primeniće pravila SEO (Search Engine Optimisation), a svakako će biti izvršeni na zahtev i prevodi softvera sa srpskog jezika na romski, ali i svih sadržaja koji su vezani kako za internet, tako isto i za računare.

Pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade kako lična dokumenta, tako isto i ona koja su vezana za oblasti sudstva, obrazovanja i prava, kao i nauke.

Potrudiće se da u najkraćem mogućem roku prema zahtevima klijenta kompletno obrade i sadržinu bilo tehničke i poslovne, odnosno medicinske, bilo tenderske ili građevinske dokumentacije. Isto tako je u ponudi i prevođenje potvrda sa srpskog jezika na romski, ali i svih vrsta uverenja, zatim saglasnosti i izjava, to jest dokumenata koja njihov vlasnik posle toga treba da preda nekoj državnoj instituciji.U okviru obrade dokumenata će uz njihov prevod, sudski tumači i prevodioci izvršiti i overu, te potvrditi da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalu.

Ako je nekom potreban prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, na uvid mora da priloži i originale, to jeste da ih zarad postupka overe ili donese lično ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, a može slanje da izvrši i preko kurirske službe.

Za sve ostale materijale važi pravilo da ih klijent može dostaviti elektronski, a na mejl će mu isto biti poslati prevedeni sadržaji bilo koje vrste.

Kompletno obrađen dokument klijent može da dobije ili isporukom na adresu ili direktno u predstavništvu pomenute institucije, a on će lično izabrati koji od tih načina mu najviše odgovara. Ako se odluči za varijantu dostavljanja na adresu, biće informisan o ceni te usluge, pošto ona nije uračunata u prevod i overu dokumenta.

Ova specijalizovana institucija zapošljava i korektore i lektore, koji na zahtev klijenata izvršavaju redakturu bilo kog nekvalitetno prevedenog materijala. A ta informacija je posebno važna za one klijente koji budu zahtevali samo overu, te poseduju već preveden dokument. Ako zvanično ovlašćeni sudski tumač bude utvrdio određena odstupanja između originala i prevoda, predložiće klijentu izvršenje pomenute usluge, tako da će posle toga moći da stavi svoj pečat na određeni dokument.

Da bi svako kome je potreban prevod dokumenata sa srpskog jezika na romski bio siguran da će dobiti profesionalno obrađen sadržaj, preporučuje mu se da izvrši sve neophodne provere u nadležnim službama, a vezano za postupak nadovere. Inače, on uključuje stavljanje Haškog (Apostille) pečata na dokumenta, a zaposleni ove institucije te informacije nisu dužni da imaju, jer pomenuta vrsta overe nije u njihovoj nadležnosti.

Svakako moraju biti informisani svi klijenti, kojima su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na romski jezik u izuzetno kratkom vremenskom periodu, da će prevodioci i sudski tumači i njihov zahtev ispuniti, ali samo ako konkretne sadržaje dostave što je brže moguće. Zato se dozvoljava samo u tom slučaju da klijent prvo skenira dokumenta i pošalje ih na mejl adresu, a posle toga je njegova obaveza da na uvid priloži i originale.

Prevodi građevinskih projekata sa srpskog jezika na romski

Najvažnije je da apsolutno svako, kome su potrebni prevedeni građevinski projekti u navedenoj varijanti jezika zna da je jedini prevedeni dokument, koji je pravno i zakonski validan upravo onaj koji poseduje i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A taj pečat potvrđuje da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i u originalu, a upravo zato što su prevodioci i sudski tumači u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, klijenti zainteresovani za prevod dokumenata sa srpskog na romski jezik dobijaju stručnu i profesionalnu obradu svih materijala tog tipa.

Pored toga što će morati na uvid da donesu originale, odnosno da ih pošalju na jedan od propisanih načina, svi klijenti bi trebalo i da zatraže na vreme informacije o postupku nadovere. Ovo je istaknuto zato što zaposleni pomenute institucije nisu zaduženi za stavljanje Haškog, to jest takozvanog pečata Apostille na dokumenta, shodno tome njihova obaveza nije da pružaju informacije klijentima o toj vrsti overe.

Svakako će ovi stručnjaci izuzev građevinskih projekata da obrade i sva ostala dokumenta, koja su uvrštena kako u građevinsku, tako isto i u tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, a što pored ostalog podrazumeva kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim deklaracija proizvoda, kao i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata, koja se zvanično smatraju delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Ukoliko se to zahteva, vrši se i kompletna obrada svih ličnih dokumenata, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade kako sve vrste dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola), odnosno izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, umrlih i rođenih), tako isto mogu da izvrše i prevođenje potvrde o prebivalištu sa srpskog na romski jezik, ali i pasoša, potom lične karte i uverenja o državljanstvu, to jest svih ostalih dokumenata koja su lična, a uz uslov da ih klijent prema aktuelnim pravilima dostavi.

Bilo koju vrstu dokumentacije će, onda kada za tim postoji potreba isto tako ovi stručnjaci u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade. A to zapravo znači da će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi kako sadržinu poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument, koji se odnosi na poslovanje), tako isto će biti izvršeni i prevodi medicinske dokumentacije sa srpskog na romski jezik (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala).

Takođe u datoj varijanti jezika, zaposleni pomenute institucije mogu prema pravilima da obrade i sva dokumenta, odnosno različite materijale, koji se odnose na obrazovanje ili nauku. Prvenstveno se misli na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i naučne radove, odnosno na diplomu i dodatak diplomi, s tim što prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima i seminarske, kao i diplomske radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sve ostale sadržaje, a koje klijent u skladu sa pravilima bude na obradu dostavio.

Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, klijenti pomenute institucije mogu dobiti i kompletno obrađenu potvrdu o stanju računa u banci, potom saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, ali isto tako i potvrdu o visini primanja i sve ostale vrste kako potvrda, uverenja i saglasnosti, tako isto i izjava, to jest ona dokumenta koja se prema zahtevima predaju različitim državnim službama.

Podrazumeva se da će biti u potpunosti profesionalno ostvareni zahtevi apsolutno svakog klijenta, kome je potreban prevod pravnih akata sa srpskog na romski jezik. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači kompletno i u skladu sa pravilima da obrade presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda, nego i sudska rešenja, žalbe i odluke, odnosno sudske tužbe, kao i sertifikate, tekovine Evropske Unije i punomoćje za zastupanje, potom ugovore i licence svih vrsta, kao i svaki drugi dokument, koji se na bilo koji način tiče sudstva ili prava.

Prevod filmova sa srpskog na romski jezik

Izuzev osnovne usluge, koja se odnosi na prevođenje audio i video materijala sa srpskog jezika na romski, ova specijalizovana institucija u svakoj svojoj poslovnici zapošljava i stručnjake, koji po zahtevu klijenata vrše sinhronizaciju ili titlovanje. Na taj način će svaki pojedinac zainteresovan za tu uslugu, a odmah nakon što sudski tumači i prevodioci obrade bilo informativne, zabavne ili dečije, odnosno obrazovne emisije, bilo igrane filmove, reklamne poruke i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, te serije, to jest ma koju vrstu video i audio sadržaja, odabrati između dve ponuđene dodatne usluge.

Naravno da zaposleni u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i ma koje književno delo, što se odnosi i na pesme, odnosno poeziju i na prozu, a primarno beletristiku i romane. Isto tako će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve pojedinaca vezano za prevod udžbenika u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Naravno da će biti izvršeni i prevodi članaka iz novina sa srpskog jezika na romski, a isto tako naglašavamo da ovi stručnjaci mogu da prevedu i celokupnu sadržinu ili samo određeni tekst u okviru ilustrovanih, dečijih ili stručnih časopisa.

Posebno mora biti naglašena informacija da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i usmeni prevod. Ali da bi mogli učesnicima određene manifestacije da pruže maksimalno korektnu i profesionalnu uslugu, zainteresovani pojedinac će biti u obavezi da ih informiše o svemu što se odnosi na njenu organizaciju. Stvar je u tome da oni vrše kako simultani i prevod uz pomoć šapata sa srpskog jezika na romski, tako isto i konsekutivni, a zvanična ponuda ove institucije obuhvata i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Shodno zahtevima samog događaja, odnosno organizatora će i biti odlučeno koja od svih pomenutih usluga može da ostvari očekivanja učesnika. Zato se zahtevva da klijent dostavi podatke kako o tome koliko bi dana, odnosno sati ta manifestacija trebalo da traje, tako isto i o tome koliko će lica biti prisutno, odnosno o tome na kom mestu bi trebalo da bude održana.

Prevođenje PR tekstova sa srpskog na romski jezik

Najvažnije je naglasiti da sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ne samo PR tekstova, nego i svih ostalih marketinških materijala. Pod tim mislimo na činjenicu da oni znaju koliko je važno reklamnu poruku, a koja se u većini njih nalazi, uskladiti sa osnovnim pravilima ciljanog jezika i na taj način sadržinu konkretnih marketinških materijala približiti svima onima, kojima je romski jezik maternji, a trebalo bi da dođu u dodir sa onim što se reklamira.

Izuzev PR tekstova, biće izvršeni i prevodi brošura i kataloga sa srpskog jezika na romski, a po potrebi može da bude obrađen i bilo koji reklamni flajer, odnosno letak, s tim da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford ostvaruju zahteve klijenata vezano i za obradu vizit kartica, plakata i mnogih drugih reklamnih sadržaja.

Posebno je važna informacija da ova institucija zapošljava, ne samo pomenute stručnjake, nego i korektore, ali i lektore, što je od koristi svakom klijentu, koji prevod za različitu vrstu sadržaja u ovoj varijanti jezika već ima. Naravno ako nije zadovoljan načinom i kvalitetom njegove izrade, može se upravo pomenutim licima obratiti i zahtevati da oni izvrše takozvanu redakturu. U tom slučaju je predviđeno da oni prvo izvrše pažljivu analizu prevedenih materijala, a potom da pažnju posvete ispravljanju svih onih grešaka koje budu uočili, a kako bi konkretne sadržaje uskladili sa njihovim originalima, odnosno istovremeno sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku.

Kada se to bude zahtevalo, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i tekstualne sadržaje, ali posebno mora biti naglašeno da njihova tema može biti vezana za ma koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu, te mogu biti i stručni i popularni tekstovi u pitanju. Pored onih sadržaja, čija je tema je usmerena na oblasti poput ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i farmacije, odnosno turizma, obrazovanja i menadžmenta, te nauke i medicine, ovi stručnjaci vrše i prevod filozofskih tekstova sa srpskog jezika na romski, ali obrađuju i one koji su vezani za oblasti sociologije, finansija i politike, potom informacionih tehnologija, psihologije i građevinske industrije, ekonomije, prava i bankarstva, odnosno apsolutno bilo koje naučne discipline.

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti izvršiti osnovnu uslugu, a vezano za obradu onlajn sadržaja, već će primeniti i pravila znana kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da će na tajn način optimizovati kako web sajtove, tako isto i online prodavnice, internet kataloge i uopšteno rečeno, sve ostale materijale, koji se na internetu nalaze. A uz to što su specijalizovani za obradu pomenutih sadržaja, ovi stručnjaci će izvršiti i prevođenje softvera sa srpskog jezika na romski. Zapravo će oni ostvariti zahtev klijenata vezano za prevod svakog programa ili aplikacije u konkretnoj varijanti jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje