Prevod sa romskog na nemački jezik

Prevođenje sa romskog na nemački jezik

Navedena jezička kombinacija je jedna od najčešće traženih, pa iz tog razloga napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika, ali i da obrade bilo koji pisani materijal.

Kada je u pitanju usmeni prevod sa romskog jezika na nemački, bitno je napomenuti da ovi stručnjaci izvršavaju kako šapatno, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford će biti zainteresovanima ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Važno je da ko god ima potrebu za tom uslugom sve podatke o načinu organizacije događaja dostavi na vreme, zato što će u skladu sa njima i biti odlučeno koja od navedenih usluga može da ostvari zahteve učesnika. Primarno je potrebno da klijent informiše ove stručnjake o broju osoba, koje će u okviru te manifestacije učestvovati, a potom i o tome koliko je predviđeno da događaj traje i gde će tačno biti održan, odnosno koje su karakteristike tog prostora.

Tekstualne sadržaje, kako stručne, odnosno naučne, tako isto i popularne će svakako zaposleni u okviru ove institucije profesionalno da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.Prevođenje sa romskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na romski

Naravno da mogu biti izvršeni i prevodi članaka iz novina sa romskog jezika na nemački, a po potrebi će sudski tumač i prevodilac da obrade i udžbenike, kao i sadržinu svih vrsta časopisa, ali i književna dela, a ako to neki klijent bude zahtevao.

Filmove različitih vrsta i žanrova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani), ali i reklamne poruke, potom radijske i televizijske emisije, bez obzira da li su u pitanju dečije, zabavne ili informativne, odnosno obrazovne, kao i serije, ovi stručnjaci će isto tako da prevedu, a ako bude to zahtevano. Uzevši u obzir da ova institucija zapošljava i ona lica, koja su specijalizovana za izvršenje usluge sinhronizacije svih takvih materijala, ali i za titlovanje, to znači da klijent koji je zainteresovan za njihovo prevođenje u ovoj varijanti jezika može, zapravo na jednom mestu i u najkraćem mogućem roku da dobije kompletno obrađene video i audio materijale, te ih može prezentovati publici odmah.

Trebalo bi napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i softver, odnosno ma koju vrstu programa ili aplikacije. A osim za prevođenje internet sadržaja sa romskog jezika na nemački, oni su specijalizovani i za pružanje usluge optimizacije. Radi se o tome da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da ih svakako primenjuju, ako je potrebno da u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedu internet prodavnice, onlajn kataloge i veb sajtove, ali i uopšteno bilo koju drugu vrstu materijala, koja se može pronaći na internetu.Isto tako će oni po zahtevu klijenata da prevedu i vizit kartice, zatim flajere i reklamne letke, kao i plakate i PR tekstove, ali i brošure i sve ostale marketinške materijale.

Ko god je zainteresovan za obradu do sada navedenih sadržaja će ih poslati na mejl, a na isti takav način će ih dobiti po završetku prevoda, odnosno nakon što bude izvršena konkretna usluga. Pomenuta institucija u ponudi ima i drugačije načine kako za slanje ovih sadržaja na obradu, tako isto i za preuzimanje, a sve potrebne informacije o tome su na raspolaganju zainteresovanima direktno u poslovniciama.

Izuzetno je značajno napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci imaju sva potrebna ovlašćenja i dozvole, te da uz prevod dokumenata sa romskog jezika na nemački izvršavaju i overu obrađenih sadržaja. Na taj način oni njima pružaju pravnu validnost, te njihovim vlasnicima omogućuju da dobiju profesionalno preveden bilo koji dokument ili ma koju vrstu dokumentacije.

Bitno je da klijent zna da je njegova osnovna obaveza originalna dokumenta na uvid da dostavi, što znači da ih može poslati ili preporučeno putem "Pošte Srbije" ili doneti lično, a moguće je i da plati uslugu dostave određenoj kurirskoj službi.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade bilo koju vrstu dokumentacije, počev od lične, preko poslovne i tehničke, odnosno tenderske, pa do građevinske i medicinske. A to znači da će oni izvršiti prevod bilo kog dokumenta, koji u njihov sastav ulazi.

Osim toga, dostupni su i prevodi pravnih akata sa romskog jezika na nemački, a pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da prevedu i sve materijale, koji su vezani bilo za oblast obrazovanja, bilo za nauku.

Izuzetno je značajno naglasiti i to da zaposleni u ma kom predstavništvu ove institucije mogu da kompletno obrade i svaku vrstu saglasnosti, potvrde ili izjave, odnosno uverenja, a što su zapravo dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kada je to potrebno. Sve što je pomenuto je tek manji deo ponude, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u potpunosti profesionalno obraditi bilo koju dokumentaciju ili neki dokument, uz uslov da klijenti izvrši dostavu originala, prema prethodno definisanim pravilima.

S obzirom na to da je u ponudi i samo usluga overe prethodno prevedenih dokumenata, u pojedinim situacijama se dešava da ovlašćeni sudski tumač prilikom upoređivanja originala i prevoda pronađe određene greške. Sve to naravno ne treba da brine klijente, zato što ova institucija zapošljava i korektore i lektore, pa će oni tada da primene pravila redakture. Ustvari će ispraviti sve postojeće greške i u potpunosti profesionalno uskladiti originale sa prevodima i sa pravilima nemačkog jezika, posle čega će naravno moći da bude izvršena usluga overe dokumenta. Moramo napomenuti i to da se usluge korekture i lekture mogu izvršiti i za ma koju drugu vrstu materijala, a ako nihov prevod nije kvalitetan.

Budući da dostavljaju originale na uvid, klijenti mogu po završetku prevoda i overe da ih preuzmu lično u odabranoj poslovnici ove institucije ili da od zaposlenih zahtevaju dostavu na adresu. Konkretna usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta, jer će je izvršiti služba za dostavu, sa kojom ova institucija ima dugogodišnju saradnju. Naravno da će direktno od klijenta tu uslugu da naplati, a sve podatke o ceni i postupku dostave će pojedinac dobiti od zaposlenih u kurirskoj službi.

Na zahtev klijenata može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenta sa romskog jezika na nemački, pa se očekuje tada klijent da originale naknadno dostavi na uvid, a prvo će skenirati konkretna dokumenta i izvršiti njihovo slanje elektronskim putem, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli u što kraćem roku da izvrše kompletnu obradu tih sadržaja.

Uzevši u obzir da aktuelni zakon predviđa i obavezu stavljanja Apostille pečata na pojedina dokumenta, a da overa Haškim pečatom, kako ga drugačije nazivaju, nije u nadležnosti ovih stručnjaka, to se i zvanično preporučuje klijentima da zatraže sve podatke o tome i to u okviru nadležnih službi. Napominjemo da pri osnovnim sudovima Republike Srbije funkcionišu specijalne službe, u čijoj nadležnosti se nalazi overa ovim pečatom, tako da njihovi zaposleni poseduju sve neophodne informacije i o tome da li je Apostille pečat obavezan za konkretna dokumenta i o tome da li se stavlja pre ili nakon što pomenuti stručnjaci izvrše obradu tih sadržaja.

Prevod reklamnih sadržaja sa romskog jezika na nemački

Bez obzira da li klijent zahteva obradu PR tekstova ili reklamnih flajera, odnosno letaka, može biti siguran da će sudski tumač i prevodilac uz maksimalno poštovanje pravila marketinga i samog nemačkog jezika da izvrše njihovu obradu.

Naravno da mogu biti urađeni i direktni prevodi kataloga i brošura sa romskog na nemački jezik za ali i vizit kartica i plakata, to jest svakog onog materijala, koji se koristi kada je potrebno prezentovati ili rad određene firme ili neku uslugu, događaj ili proizvod.

Zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu mogu da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji izrade i prevod kako za stručne tekstove bilo koje tematike, tako isto i za one, koji će biti dostupni većem broju čitalaca, pa se shodno tome tretiraju kao popularni. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač obraditi tekstove, čija osnovna tematika je usmerena na oblasti komunikologije, menadžmenta i psihologije, te filozofije, marketinga i obrazovanja, odnosno sociologije, farmacije, nauke i medicine, oni će izvršiti i prevođenje turističkih tekstova sa romskog na nemački jezik. Po zahtevu će obraditi i naučne, odnosno popularne tekstove, koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, finansija i politike, odnosno građevinske industrije, ali i bankarstva i ekologije i zaštite životne sredine, te prava i ekonomije, to jest svake druge naučne discipline, a koja može biti i društvena i prirodna.

Profesionalni titleri su zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije, a zainteresovanim licima je na raspolaganju i usluga sinhronizacije svih video i audio materijala, koje će prethodno prevodilac i sudski tumač da obrade. Uz dokumentarne i animirane, odnosno igrane i crtane filmove, može da bude izvršen i direktan prevod informativnih i zabavnih emisija sa romskog na nemački jezik, ali i reklamnih poruka, potom edukativnih i dečijih emisija, odnosno serija i svih ostalih kako video materijala, tako isto i audio.

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa romskog na nemački jezik

Kako su i prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije zaposleni, to svaki klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa romskog jezika na nemački dobija njihovu kompletnu obradu na jednom mestu. Da budemo precizni, ovi stručnjaci izvršavaju i uslugu overe, a kojom prilikom zvanično ovlašćeni sudski tumač svoj pečat stavlja na prethodno preveden dokument, kako bi na taj način zvanično potvrdio da je ista njegova i sadržina originala.

Zainteresovani će na uvid morati da prilože originalna dokumenta, a prethodno je poželjno da zatraže informacije o postupku nadovere, to jest da se u nadležnim institucijama naše zemlje raspitaju da li Haški, odnosno takozvani Apostille pečat na ta dokumenta mora biti stavljen.

Kako saglasnost za zastupanje, tako i sve ostale vrste saglasnosti, ali i izjava i uverenja, odnosno potvrda će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika da u skladu sa aktuelnim pravilima obrade kompletno. Biće omogućeno klijentima da dobiju i kompletno obrađenu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i svaki drugi dokument, koji u skladu sa zahtevima on posle toga mora predati konkretnom državnoj instituciji.

U slučaju da se to zahteva, vrši se i prevođenje ličnih dokumenata sa romskog jezika na nemački, a što uključuje kako kompletnu obradu svih vrsta dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak, tako isto i prevod, odnosno overu potvrde o prebivalištu, ali i pasoša i lične karte, s tim što zaposleni ove institucije mogu kompletno da obrade i umrlicu, venčani list i krštenicu (izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih), kao i uverenje o državljanstvu i svaki drugi lični dokument, a uz uslov da originale na uvid klijent prethodno dostavi.

Pravna akta će pomenuti stručnjaci isto tako propisno obraditi (sudske presude, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudska rešenja, licence, sudske odluke, sudske tužbe, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), a po zahtevu se izvršavaju i profesionalni prevodi medicinske dokumentacije sa romskog jezika na nemački (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se njenim delom zvanično smatraju).

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti i na one zahteve, koji su vezani za obradu dokumenata, odnosno svih materijala, koji se primarno tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Izuzev svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, dostupan je i prevod potvrde o redovnom školovanju sa romskog jezika na nemački. Isto tako se podrazumeva da će ovi stručnjaci, a na osnovu iznetih zahteva kompletno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i seminarske, ali i diplomske, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja se tiče pomenutih oblasti.

Svakako su zaposleni ove institucije specijalizovani i za obradu građevinskih projekata, odnosno svih ostalih dokumenata koja se smatraju delom bilo građevinske, bilo tehničke ili tenderske dokumentacije, kao što su na primer uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta.

Takođe će prevodioci i sudski tumači u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi i celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije. A klijentima će biti omogućeno da dobiju kompletno obrađeno rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture i statut preduzeća, te po potrebi se vrše i prevodi poslovnih odluka sa romskog jezika na nemački, zatim svih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su recimo godišnji, finansijski i revizorski, ali i osnivačkog akta preduzeća i svakog drugog dokumenta koji se zvanično tretira kao deo poslovne dokumentacije, uzevši u obzir da je za poslovanje bilo kog preduzetnika ili kompanije vezan.

Prevod časopisa sa romskog jezika na nemački

Kako određeni članak, tako i celokupnu sadržinu bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih časopisa će prevodioci i sudski tumači, a na zahtev klijenata da u pomenutoj kombinaciji prevedu. Naravno da mogu biti izvršeni i prevodi članaka iz novina sa romskog na nemački jezik, a biće odgovoreno profesionalno i na zahteve klijenata vezano za obradu udžbenika i književnih dela (pesme, poeme i druga poetska, kao i sva prozna dela književnosti).

Usluge stručne korekture, ali i lekture se izvršavaju kada to pojedinac zahteva, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i lica zadužena za pružanje usluge redakture, odnosno korektore i lektore. Inače se ta usluga vrši ako je prevod u datoj varijanti jezika neprofesionalno urađen, te je neophodno da ovi stručnjaci izvrše sve ispravke u takvim sadržajima.

Ukoliko nekom događaju treba da prisustvuju osobe, kojima su romski jezik ili nemački maternji, mogu biti angažovani sudski tumač i prevodilac, koji će osim simultanog, izvršiti i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje sa romskog na nemački jezik. A u okviru navedene institucije je dostupna i mogućnost iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, ukoliko bude bila predviđena ta vrsta usmenog prevoda za konkretnu manifestaciju. Naglašavamo da se od svakoga, ko je zainteresovan za pomenutu uslugu zahteva da se pridržava vrlo važnog pravila, a koje podrazumeva da je neophodno podatke o samom događaju da dostavi na vreme. Stvar je u tome da je jasno određeno kada se koji tip usmenog prevoda primenjuje, pa se zato i zahteva da klijent ove stručnjake informiše ne samo o tačnom broju osoba, koje bi trebalo da budu prisutne, nego i o tome kakve su karakteristike prostora, u kome će on da bude održan, ali i koliko bi dana, trebalo da traje. Upravo na osnovu svih tih podataka će pomenuti stručnjaci definisati koja vrsta usmenog prevoda odgovara zahtevima same manifestacije, pa će na osnovu toga i formirati ponudu.

Budući da je usluga optimizovanja web materijala izuzetno značajna, to prevodilac i sudski tumač čija specijalnost je obrada takvih sadržaja, primenjuju i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation) tokom njihovog prevoda, a kako bi ih uskladili na najbolji mogući način sa zahtevima pretrage na internetu. Zato i napominjemo da klijent dobija profesionalan prevod internet materijala sa romskog na nemački jezik, a što se odnosi i na obradu sajtova, odnosno online kataloga, ali i aplikacija, web prodavnica i programa, te svih ostalih sadržaja, koji se na internetu mogu videti ili se tiču kompjutera.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje