Prevod sa romskog na španski jezik

Prevođenje sa romskog na španski jezik

Jedna od retkih institucija u našoj zemlji, koja zapošljava stručnjake specijalizovane za prevođenje sa romskog jezika na španski jeste i Prevodilački centar Akademije Oxford. S obzirom na to da poslovnice ima u skoro svakom gradu, to je ova usluga i u pisanoj i u usmenoj varijanti svakome, ko za njom bude imao potrebu u bilo kom momentu i dostupna.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni imaju sasvim dovoljno iskustva i znanja, tako da osim simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i takozvani konsekutivni, a biće ponuđeno svakom zainteresovanom i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svi oni sadržaji koji se mogu videti na internetu ili se na neki način tiču računara će isto tako, na osnovu iznetih zahteva da budu profesionalno prevedeni, ali i optimizovani. Stvar je u tome da ovi stručnjaci znaju kada i na koji način treba primeniti SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da svakako vrše i stručnu optimizaciju kako internet kataloga i web sajtova, tako isto i onlajn prodavnica, a po zahtevu klijenata oni rade i profesionalan prevod softvera sa romskog jezika na španski.Prevođenje sa romskog na španski
Prevođenje sa španskog na romski

Podrazumeva se da će u potpunosti kvalitetno biti ostvaren zahtev klijenata vezano za obradu tekstova u datoj varijanti jezika, a svakako će prevodilac i sudski tumač osim popularnih, prevesti i naučne, to jest stručne tekstualne sadržaje i to bilo koje tematike i dužine, odnosno složenosti.

Osim toga, oni će se pobrinuti da prevedu i časopise, potom članke iz novina i udžbenike, ali i književna dela i bilo koju vrstu materijala iz oblasti marketinga (katalozi, vizit kartice, reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, brošure i ostali).

Kada je u pitanju zahtev vezano za obradu video materijala, bilo audio, zainteresovanima će biti omogućena i usluga njihove stručne sinhronizacije, ali isto tako mogu zahtevati i uslugu titlovanja. Po njihovoj želji će biti izvršeni prevodi filmova sa romskog jezika na španski, s tim da će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da obrade ne samo igrane, nego i crtane filmove, ali i animirane i dokumentarne, a po potrebi će prevesti i reklamne poruke, zatim televizijske, kao i radijske emisije bilo koje tematike i namene, te serije i sve ostale audio sadržaje i video.Ko god je zainteresovan za obradu materijala koji su do sada pomenuti ima pravo da ih na mejl pošalje, a po dogovoru može da ih na isti takav način dobije prevedene, odnosno nakon što zaposleni ove institucije završe sa njihovom obradom.

Ali zato ako neko zahteva direktno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na španski, mora imati na umu da se način dostave sadržaja na prevod razlikuje, zato što prevodioci i sudski tumači vrše i overu prevoda, pa je potrebno da klijent originale na uvid priloži. Zato njih ili šalje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ima pravo ako želi i da ih donese lično u poslovnicu.

Sa druge strane, preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata klijent može izvršiti lično u predstavništvu ove institucije ili mu kurirska služba može prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta doneti na adresu. S obzirom na to da usluga dostave nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta, klijent se obavezuje da je u skladu sa cenovnikom kurirske službe i plati, a u momentu preuzimanja pošiljke.

Pored ličnih dokumenata i pravnih akata, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade u ovoj varijanti jezika i sve tipove dokumentacija, počev od poslovne i tehničke, pa do tenderske, odnosno građevinske i medicinske.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa romskog jezika na španski, a podrazumeva se da zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije mogu profesionalno da obrade i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, odnosno ona koja bi vlasnik posle toga trebalo da preda bilo kojoj nadležnoj instituciji (izjave, uverenja, saglasnosti i potvrde bilo koje vrste ).

Postupak koji je poznat kao nadovera uključuje stavljanje Haškog pečata ili takozvanog Apostille, a ta usluga može da bude izvršena samo u nadležnim državnim institucijama. Zato i jeste korisno da vlasnik dokumenata informacije o tome zatraži u okviru osnovnog suda u svom mestu stanovanja, te da se raspita i da li pomenuti pečat treba na njegova dokumenta da bude stavljen i kada, to jest da li pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka.

Preostalo je još da naglasimo i to da može biti izvršen hitan prevod dokumenata sa romskog jezika na španski, a klijent će tada originale dostaviti na uvid kasnije, s tim da je neophodno da prvo materijale skenira i pošalje na mejl.

Prevođenje serija sa romskog na španski jezik

Prilikom obrade serija, ali i svih ostalih video i audio sadržaja će klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford biti ponuđena usluga kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako isto i sinhronizacije. Naravno da će sudski tumač i prevodilac, izuzev serija, obraditi i animirane filmove, ali i crtane i dokumentarne, s tim da su u ponudi i direktni prevodi igranih filmova sa romskog jezika na španski. Isto tako će po zahtevu oni prevesti i reklamne poruke u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i informativne kako radijske, tako i televizijske emisije, potom zabavne i obrazovne, kao i dečije, te uopšteno govoreći sve vrste video i audio materijala.

Na osnovu iznetih zahteva, oni prevode i književna dela, a potpuno je svejedno da li se radi o pesmama, odnosno o poetskim delima ili o romanima, pripovetkama ili nekom drugom proznom književnom delu.

Ako se to zahteva, prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i udžbenike, a izvršiće i profesionalan prevod časopisa sa romskog jezika na španski, što se odnosi i na dečije i na ilustrovane, ali i na stručne, s tim da će po potrebi prevesti i novinske članke i to različite tematike.

Bilo koja vrsta reklamnih materijala može, takođe da bude prevedena u ovoj varijanti jezika. Podrazumeva se da će članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije da izvrše kako prevođenje PR tekstova sa romskog jezika na španski, tako isto i vizit kartica, brošura i reklamnih letaka, potom plakata i flajera, ali i kataloga i svih ostalih sadržaja koji se odnose na marketing i reklamiranje.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa romskog na španski jezik

U skladu sa odredbama zakona će biti izvršeno direktno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na španski, što znači da će klijentima biti na raspolaganju i usluga overe prevedenog bilo kog dokumenta.

Obavezni smo da napomenemo i to da sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu dokumenata, ali nisu ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog, to jest Apostille pečata na njih, pa se očekuje da pojedinačno svaki klijent podatke o tome potraži u okviru nadležnih institucija naše zemlje.

Vrlo je važno da svako ko želi da dobije kompletno obrađen bilo koji dokument, na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču priloži i originale, jer je tako predviđeno zakonom.

Sem potvrde o redovnom školovanju, ovi stručnjaci će obraditi sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi i ostala), ali će svakako prevesti i overiti kako naučne radove i naučne patente, tako isto i rezultate naučnih istraživanja, to jest svaki dokument koji se na nauku odnosi.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izaći u susret svakom klijentu, kome su potrebni prevodi ličnih dokumenata sa romskog jezika na španski. A to znači da će izuzev pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i lične karte, oni kompletno obraditi i krštenicu, umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčani, kao i vozačku dozvolu, potom radnu i dozvolu za boravak, te saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta.

Sadržinu svih tipova dokumentacija, počev od poslovne (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture i druga), preko medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja su u nju uvrštena), pa do građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i svaki drugi dokument, koji se zvanično smatraju delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija) će zaposleni konkretne institucije da prvo prevedu u zadatoj kombinaciji jezika, a onda i da primene pravila vezano za overu prevedenih dokumenata.

Svakako su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa romskog jezika na španski, a podrazumeva se da će po potrebi obraditi i sve ostale vrste kako potvrda, tako isto i saglasnosti, ali i uverenja i izjava. Između ostalog, prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu primenjuju i za potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, a po zahtevu kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u skladu sa potrebama.

Trebalo bi reći i to da svi koji su zainteresovani, mogu zaposlene ove institucije zadužiti i za prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na španski. U tom slučaju će izuzev presuda o razvodu braka, odnosno svih drugih vrsta presuda, sudski tumači i prevodioci u skladu sa važećim pravilima da obrade i tekovine Evropske Unije, sudske odluke i sertifikate, ali i ugovore i sudska rešenja, potom sudske žalbe i licence, kao i punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja su za sudstvo ili za oblast prava vezana.

Prevodi stručnih i popularnih tekstova sa romskog jezika na španski

Slobodno možemo reći da prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju kako popularne, tako isto i stručne tekstove i to apsolutno bilo koje tematike. Uz to što mogu da izrade prevod političkih, pravnih i ekonomskih tekstova sa romskog na španski jezik, oni mogu da obrade i sadržaje, čija tema je usmerena na oblast bankarstva, odnosno finansija, ali i one koji su vezani za građevinsku industriju, filozofiju i turizam, odnosno informacione tehnologije, kao i na ekologiju i zaštitu životne sredine. Izuzev njih, izradiće prevod i za tekstove iz domena sociologije i psihologije, ali i za one koji se bave različitim temama iz oblasti menadžmenta, obrazovanja i komunikologije, odnosno marketinga, farmacije i drugih naučnih disciplina.

Svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford ima pravo da angažuje korektore i lektore, ako je potrebno da bude izvršena stručna redaktura i to za svaku vrstu materijala, za koju je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji urađen, ali lice koje je to učinilo nije poštovalo ni pravila struke, a ni španskog jezika, pa je potrebno da oni isprave sve greške.

Usmeno prevođenje sa romskog na španski jezik je tek još jedna od usluga, za koju su specijalizovani sudski tumač i prevodilac. A ne samo da oni izvršavaju simultano prevođenje u toj varijanti jezika, nego primenjuju i pravila, koja podrazumeva kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, s tim da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje zainteresovanima nudi. Svakako je najvažnije da pojedinac, koji želi pomenute stručnjake da angažuje zarad izvršenja usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, njih i informiše prethodno o načinu organizacije samog događaja, a u smislu da dostavi podatke o njegovom trajanju, odnosno o mestu na kome će biti održan i o broju učesnika, jer se oni moraju analizirati kako bi bilo odlučeno koja od svih pomenutih usluga može da ostvari zahteve učesnika, odnosno organizatora te manifestacije.

U ponudi konkretne institucije je i usluga obrade svih internet materijala, a što se odnosi najpre na sajtove, ali i na online prodavnice, te internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se mogu pronaći na globalnoj mreži. Svakako će prevodilac i sudski tumač primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će sve te materijale koje prevode uskladiti sa pravilima pretrage i na taj način izvršiti posebno pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje na internetu. Takođe će biti izvršeni i direktni prevodi softvera sa romskog na španski jezik,  ukoliko to neko zahteva, što znači da će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije profesionalno da obrade ma koju aplikaciju ili program.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje