Prevod sa romskog na italijanski jezik

Prevođenje sa romskog na italijanski jezik

Vrlo je važna informacija da su u ponudi svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford i direktni prevodi dokumenata sa romskog na italijanski jezik.

Zapravo će prevodilac i sudski tumač osim svih vrsta potvrda, odnosno izjava, saglasnosti i uverenja, to jest onih dokumenata koja bi njihovi vlasnici trebalo određenoj državna instituciji posle toga da predaju, da kompletno obrade i sva lična dokumenta.

U ovom slučaju se pod kompletnom obradom smatra ne samo prevod svih vrsta dokumenata, odnosno sadržine različitih tipova dokumentacija, nego i usluga overe, a koju pomenuti stručnjaci izvršavaju uz maksimalno poštovanje zakona.Prevođenje sa romskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na romski

Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa romskog jezika na italijanski, a po potrebi mogu da obrade i sadržinu kako tenderske i tehničke, tako isto i građevinske dokumentacije.

Bude li to neko zahtevao, profesionalni sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika kompletno obrađuju i pravna akta, ali i sve sadržaje koji su na određeni način vezani za obrazovanje ili nauku.

Kako je postupak overavanja prevedenih dokumenata usaglašen sa pravilima, to ovaj stručnjak ima dužnost da uporedi originalne sadržaje sa prevedenim, a kako bi bio potpuno uveren da razlika između njih ne postoji. Naravno da se može dogoditi da klijent priloži već preveden dokument, a u kome ima grešaka, odnosno čija se sadržina razlikuje u odnosu na originale. Da bi ipak mogla da bude izvršena usluga overe pečatom sudskog tumača, moraće profesionalni korektori i lektori, koji su takođe u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, da primene redakturu takvih materijala. Ustvari će oni ispraviti greške u prevodima i uskladiti njihovu sadržinu sa originalima, a kako bi zvanično ovlašćeno lice moglo da izvrši overu. Moramo napomenuti da se lektura i korektura mogu primeniti i u svakoj drugoj situaciji, odnosno kada postoji urađen prevod ma kog sadržaja, ali je potrebno da ovi stručnjaci isprave propuste u takvim materijalima.Napomenuli bismo i to da se overa Apostille pečatom ne svrstava u zaduženja ovih stručnjaka, odnosno da im nije data propisana nadležnost za njeno izvršenje. U pitanju je pečat koji je poznat još i pod nazivom Haški, pa se predlaže svakome, kome su potrebni prevodi dokumenata sa romskog na italijanski jezik da podatke o tom tipu overe dobije od nadležnih državnih institucija.

S obzirom na to da sudski tumač mora imati i originalna dokumenta prilikom postupka overe, klijent se obavezuje da njih na uvid prethodno dostavi. Ponuđena je opcija da to učini preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe koju izabere, a može i u jednu od poslovnica ove institucije konkretna dokumenta lično da donese.

Preuzimanje prevedenih i od strane pomenutog stručnjaka overenih dokumenata može biti izvršeno na jedan od dva načina, što znači da vlasnik bira da li će zahtevati njihovu isporuku na adresu ili će to učiniti direktno u predstavništvu ove institucije lično. Naglašavamo da je obavezan svako, ko je zainteresovan za dostavu kompletno obrađenih dokumenata na adresu, upravo tu uslugu kuriru da plati, a cenu će formirati služba koja će i biti angažovana za dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata.

Uzevši u obzir da može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa romskog na italijanski jezik, postupak njihovog dostavljanja može biti jednostavniji. Naime, da bi prevodioci i sudski tumači taj zahtev klijenata mogli u potpunosti da ispoštuju, moraće u što kraćem roku da počnu sa njihovom obradom. Zato i jeste dopušteno klijentima da na mejl adresu izvrše slanje sadržaja, a kasnije će priložiti na uvid i originalna dokumenta.

Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga, takođe mogu biti profesionalno prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na plakate, reklamne kataloge i PR tekstove, tako isto i na brošure, flajere, vizit kartice i letke, ali i na mnoge druge sadržaje tog tipa.

Biće izvršeni na zahtev klijenata i direktni prevodi audio i video materijala sa romskog na italijanski jezik, s tim da ova institucija omogućuje zainteresovanima i da u okviru konkretne poslovnice ove institucije dobiju uslugu kako sinhronizacije svih sadržaja ovog tipa, tako isto i njihovo titlovanje. Uz to što će sudski tumači i prevodioci obraditi serije i obrazovne, odnosno informativne i dečije, ali i zabavne radijske i televizijske emisije, oni mogu da prevedu i animirane filmove, kao i dokumentarne i crtane, odnosno igrane, te sve ostale vrste i video i audio materijala.

Podrazumeva se da će biti ostvareni zahtevi klijenata, a kada je potrebno da budu izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa romskog jezika na italijanski, odnosno onih koji su vezani na određeni način za kompjutere (online prodavnice, programi, web sajtovi, aplikacije, internet katalozi i ostali). Pomenuti stručnjaci imaju potrebno znanje i iskustvo u pravilnoj implementaciji alata SEO (Search Engine Optimisation), a što zapravo znači da svakom klijentu, kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban za pomenute sadržaje, omogućuju da tom prilikom dobije i uslugu koja se odnosi na njihovu optimizaciju.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač obraditi i članke iz novina, kao i udžbenike i sadržinu svih vrsta časopisa, ali i književna dela. Sem toga, oni su specijalizovani i za prevod u pomenutoj varijanti jezika izvrše kako za popularne tekstualne materijale različite sadržine, dužine i kompleksnosti, tako isto i za one koji se smatraju stručnim.

A posebno mora biti izdvojena informacija da se usmeno prevođenje sa romskog na italijanski jezik nalazi takođe u ponudi ove institucije. Kako je dostupna opcija izvršenja prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog i simultanog, to mora biti detaljno analizirano sve što se odnosi na organizaciju događaja, pa je i iznet zahtev da klijenti relevantne podatke o tome na vreme dostave. Osim osnovne usluge, odnosno usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti, dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se usluga podudara, odnosno ako sudski tumač i prevodilac budu nakon analiziranja dostavljenih informacija odlučili da izvrše simultano prevođenje sa romskog na italijanski jezik za tu manifestaciju.

Predviđeno je da na mejl budu dostavljeni svi ovi sadržaji, a nakon što bude bila izvršena željena usluga, trebalo bi da ih na isti način preuzmu. U slučaju da nekome ne odgovara slanje ili preuzimanje materijala na taj način, slobodan je da se dodatno raspita u onom predstavništvu pomenute institucije, koje mu je najbliža o dodatnim opcijama koje su takođe dostupne.

Prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa romskog jezika na italijanski

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će prevodioci i sudski tumači, a onda kada to klijenti zahtevaju ne samo da u pomenutoj varijanti jezika prevedu, nego i da overe, prema važećim pravilima. Tako će svi koji su zainteresovani, uz specifikacije farmaceutskih proizvoda, moći da dobiju i direktan prevod lekarskih nalaza romskog na italijanski, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji se delom medicinske dokumentacije zvanično smatra.

Budući da je usluga koju izvršava zvanično ovlašćeni sudski tumač u potpunosti usklađena sa zakonom, svaki klijent koji je zainteresovan za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji na uvid mora originalna dokumenta ili da pošalje ili da donese.

A da bi obrada bilo kog dokumenta bila maksimalno olakšana, potrebno je da se prvo obrati nadležnim institucijama svako ko je zainteresovan, te da zatraži podatke o nadoveri. Radi se o stavljanju specijalnog pečata na dokumenta, koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako isto i kao Apostille, a koji se prema utvrđenim pravilima i na tačno definisana dokumenta mora staviti. Budući da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford taj tip overe nemaju pravo da izvrše, to je svakako bolje da klijent informacije o njoj pribavi neposredno pre nego što bilo koji dokument njima na obradu dostavi.

Osim rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, odnosno svih ostalih sadržaja iz oblasti nauke, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a onda i overe sva dokumenta, koja su vezana za obrazovanje na određeni način (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga).

Biće izvršeni po zahtevu zainteresovanih i direktni prevodi ličnih dokumenata sa romskog na italijanski jezik (radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i druga), te se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika kompletno da obrade i sadržinu kako građevinske, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Sve vrste izjava, potom uverenja i potvrda, kao i saglasnosti će zaposleni ove institucije, a u slučaju da neko to zahteva, prvo prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda i u skladu sa pravilima overiti. Tom prilikom će osim potvrde o visini primanja, saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, to jest svaki drugi dokument, a koji klijent naknadno treba da preda određenoj državnoj instituciji koja to od njega zahteva.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za prevođenje pravnih akata sa romskog na italijanski jezik, što znači da klijentima obezbeđuju kompletnu obradu kako sudskih tužbi, licenci i punomoćja za zastupanje, odnosno sudskih žalbi i rešenja, tako isto i sertifikata svih vrsta, ali i sudskih presuda, tekovina Evropske Unije i ugovora, te sudskih odluka i ostalih dokumenata iz domena i prava i sudstva.

Svaki onaj dokument, koji se odnosi na poslovanje će sudski tumači i prevodioci, isto tako kompletno i u skladu sa pravilima da obrade. Izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, potom faktura i statuta preduzeća, odnosno poslovnih odluka, u ponudi su i direktni prevodi osnivačkog akta preduzeća sa romskog na italijanski jezik. A podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije na zahtev zainteresovanih prevesti i overiti kako godišnje i finansijske poslovne izveštaje, tako isto i revizorske, ali i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo poslovne dokumentacije.

Direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa romskog na italijanski jezik

Izuzev dečijih i ilustrovanih, zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i stručne časopise, ali i novinske članke bilo koje tematike.

Svakako se izvršava i zahtev klijenata vezano za prevod književnih dela sa romskog jezika na italijanski, a isto tako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci shodno iznetim zahtevima udžbenike bilo koje tematike, takođe u toj varijanti jezika da prevedu.

Usluge lekture i korekture se u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju, a onda kada pojedinac to zahteva. Inače se takozvana redaktura vrši kada prevodi bilo koje vrste materijala nisu kvalitetni, odnosno kada su u njima načinjeni određeni propusti. Potrebno je da korektori i lektori prvo izvrše analizu prethodno prevedenih sadržaja, a kako bi pronašli greške i uspešno ih otklonili.

Podrazumeva se da članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu izvršiti i konsekutivno, ali i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na italijanski. Zapravo će prevodioci i sudski tumači uskladiti vrstu usmenog prevoda sa zahtevima konkretne manifestacije, pa je zato i vrlo važno da sve podatke o načinu njene organizacije zainteresovani klijent njima na vreme dostavi. Potrebno je da ih informiše ne samo o datumu početka, odnosno o utvrđenom trajanju događaja, nego isto tako i o tome koliko je organizator predvideo ljudi da mu prisustvuje, a vrlo je važno da podatke o osnovnim karakteristikama prostora u kome će on da bude održan klijent blagovremeno dostavi. Navedeni stručnjaci će sve te informacije pregledati i analizirati, a onda definisati koja od svih ponuđenih usluga može da ostvari očekivanja kako učesnika te manifestacije, tako i samog organizatora. Budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije, to će klijentima i ta usluga biti ponuđena, a ukoliko se na osnovu karakteristika samog događaja ovi stručnjaci odluče za primenu simultanog prevoda u toj varijanti jezika.

Reklamne materijale i to bilo koje vrste će prevodilac i sudski tumač obraditi i to maksimalno profesionalno. Kada budu bili izrađivani direktni prevodi marketinških materijala sa romskog jezika na italijanski, posebna pažnja će biti usmerena na oblikovanje poruke koju većina njih nosi. Tako će se sadržina bilo kataloga ili reklamnih flajera, odnosno plakata i PR tekstova, ali i brošura i reklamnih letaka, kao i svih ostalih marketinških materijala prilagoditi pravilima italijanskog jezika, odnosno njegovim izvornim govornicima, što će im pomoći da se upoznaju sa onim što se prezentuje kroz svaki od njih. Isto tako ovi stručnjaci mogu i vizit kartice, a na zahtev klijenata u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu.

Profesionalan prevod serija sa romskog jezika na italijanski

Konkretna usluga uključuje i mogućnost sinhronizacije ne samo serija, nego i svih ostalih video sadržaja, ali i audio, s tim da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i titlere, tako da klijenti mogu zahtevati da dobiju i tu uslugu. Bitno je napomenuti da će na zahtev klijenata biti izvršeni i diektni prevodi filmova sa romskog na italijanski jezik, a što se odnosi ne samo na igrane, nego i na dokumentarne, ali i animirane i crtane. Takođe će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve, koji se odnose na prevod reklamnih poruka u navedenoj kombinaciji jezika, ali će prevesti i emisije obrazovnog, zabavnog ili informativnog karaktera, kao i one koje su namenjene deci, te mnoge druge video i audio sadržaje.

Valjalo bi istaći i to da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i prevođenje softvera sa romskog na italijanski jezik, odnosno aplikacija i programa, ali isto tako mogu da obrade i onlajn prodavnice, internet kataloge i web sajtove, kao i mnoge druge sadržaje koji su vezani i za kompjutere i za internet. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac znaju kada treba koristiti alate SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi se sadržina internet materijala uskladila sa zahtevima pretrage, oni će omogućiti klijentima i uslugu profesionalnog optimizovanja svih sadržaja, koji će kasnije biti vidljivi na internetu.

Još je ostalo da napomenemo i to da je na raspolaganju zainteresovanima i direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa romskog na italijanski jezik, s tim da se njihova tema može odnositi na svaku naučnu disciplinu, a bez obzira da li se ona tiče društvenih ili prirodnih nauka. Uz sadržaje koji se bave tematikom iz oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno komunikologije, marketinga i menadžmenta, ovi stručnjaci mogu da prevedu i turističke, ali i ekonomske i političke tekstove. Svakako će ispuniti očekivanja i onih klijenata, koji u datoj jezičkoj kombinaciji zahtevaju prevod za tekstove iz oblasti građevinske industrije, finansija i nauke, te obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bankarstva, farmacije i informacionih tehnologija, kao i mnogih drugih grana nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje