Prevod sa romskog na francuski jezik

Prevodi sa romskog na francuski jezik

Neophodno je da svaki klijent, koji u datoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije prevedena dokumenta ili sadržinu neke dokumentacije, bude informisan da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi kompletnu obradu takvih sadržaja. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika izvršavaju prvo prevod dokumenata, a onda i overu, za koju su im data propisana ovlašćenja.

Na taj način svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na francuski štedi svoje vreme, jer u konkretnoj poslovnici pomenute institucije dobija njihovu kompletnu obradu, tako da na raspolaganju ima dokument koji je pravno validan.

Jedino što je njegova obaveza jeste da se pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču pridržava, a preporučuje mu se da podatke o postupku poznatom kao nadovera pribavi pre toga. Naime, nadovera se odnosi na stavljanje Haškog, odnosno pečata koji je još poznat i kao Apostille, a ta usluga kao i sve informacije o njoj su dostupne u okviru nadležnih odeljenja osnovnih sudova naše zemlje.Prevođenje sa romskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na romski

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači profesionalno ostvariti zahteve klijenata i omogućiti im kako direktan prevod ličnih dokumenata sa romskog jezika na francuski, tako i kompletnu obradu pravnih akata, ali i medicinske dokumentacije.

Inače su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, odnosno overu mnogih drugih vrsta dokumentacija, poput na primer tenderske i poslovne, odnosno tehničke, ali i građevinske.

A na zahtev klijenata oni mogu da obrade i dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, kao i sva ona, koja će njihov vlasnik morati da preda nekoj državnoj instituciji, što se prvenstveno odnosi na različite tipove izjava i potvrda, ali i saglasnosti i uverenja.Kome god je pomenuta usluga potrebna za dokumenta, originalne sadržaje šalje na uvid i to ili preko "Pošte Srbije", preporučeno ili preko kurirske službe, a može se opredeliti i za varijantu ličnog dostavljanja.

Samo u slučaju da se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na francuski, klijent može dostaviti kasnije na uvid originale, ali je svakako dužan da ih skenira i na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije pošalje, a kako bi profesionalni sudski tumači i prevodioci mogli da obrade te sadržaje u kratkom roku.

Sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, počev od plakata i vizit kartica, preko PR tekstova i reklamnih flajera i letaka, pa do kataloga i brošura će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije na zahtev klijenata obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Dostupna je i usluga usmenog prevoda i to u sve tri varijante, budući da ovi stručnjaci izvršavaju kako simultano i konsekutivno prevođenje sa romskog jezika na francuski, tako i šapatno, a zainteresovanima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo dobrim uslovima.

Kako tekstualne materijale, čija tema je vezana za različite društvene ili prirodne nauke, tako i članke iz novina, odnosno udžbenike i časopise, ali i književna dela će sudski tumač i prevodilac isto prevesti u navedenoj kombinaciji jezika, a ukoliko to pojedinci budu zahtevali.

Usluge profesionalne korekture materijala, odnosno lekture, koje se vrše ako je potrebno da stručna lica isprave greške, koje su načinjene u prevodima ma kog sadržaja, su dostupne na više od 20 lokacija u našoj zemlji, jer svaka poslovnica ove institucije zapošljava i korektore i lektore.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa romskog jezika na francuski, a što se odnosi i na crtane i dokumentarne, ali i animirane i igrane, s tim što navedeni stručnjaci u toj jezičkoj kombinaciji prevode i serije, kao i obrazovne, odnosno informativne i dečije, kao i zabavne emisije, potom reklamne poruke i uopšteno govoreći sve vrste video i audio sadržaja. A uz osnovnu uslugu, klijentima zainteresovanim za prevod takvih materijala će biti ponuđena i usluga njihovog profesionalnog sinhronizovanja, ali i titlovanja.

Ko god bude zahtevao da u konkretnoj varijanti jezika dobije preveden bilo web sajt ili program, bilo internet prodavnicu ili sadržinu online kataloga, ali i ma koju aplikaciju, to jest svaki drugi web sadržaj, će u sklopu nje dobiti i stručnu optimizaciju. Stvar je u tome da zaposleni ove institucije imaju iskustva u implementaciji alata, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da usklađuju njihovu sadržinu maksimalno profesionalno sa pravilima pretrage i na taj način im obezbeđuju značajno bolju pozicioniranost na internetu.

Dostava materijala ovog tipa se vrši vrlo jednostavno, jer je zainteresovanima pružena mogućnost da konkretne sadržaje pošalju na mejl, ali i da ih preuzmu isto tako nakon što bude izvršena njihova profesionalna obrada.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa romskog na francuski jezik

Uz to što će u ovoj jezičkoj kombinaciji izvršiti i profesionalan prevod kako uverenja o državljanstvu, tako isto i svakog drugog dokumenta, prevodilac i sudski tumač će primeniti i pravila overe, odnosno zvanično će potvrditi da je sadržina originalnog i prevedenog dokumenta potpno ista.

Zato je iznet zahtev da svako kome je potreban prevod dokumenata sa romskog jezika na francuski priloži na uvid i originale, s tim što je opšta preporuka klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford da podatke o overi Apostille, odnosno Haškim pečatom prethodno pribavi i to od zaposlenih u osnovnom sudu u svom mestu, jer se to nalazi u njihovoj nadležnosti.

Naravno da pomenuti stručnjaci osim uverenja o državljanstvu kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i pasoš, ličnu kartu i umrlicu, potom radnu dozvolu i svaki drugi lični dokument.

Ako bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će u skladu sa pravilima da kompletno obrade i diplomu i dodatak diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, potom naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Isto tako će biti izvršeni i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa romskog jezika na francuski, odnosno naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i diplomske, ali i seminarske radove, potom prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, to jest svaki sadržaji, koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako isto i nauke.

Naravno da mogu biti prevedena i sva ona dokumenta, koja nek državne institucije zahtevaju od klijenata, a što se na prvom mestu odnosi na različite tipove saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta tog tipa).

Naglašavamo da su prevodioci i sudski tumači spremni da izvrše zahtev klijenata vezano za direktno prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na francuski, a što pored ostalog uključuje kompletnu obradu sudskih tužbi i žalbi, potom sudskih rešenja i odluka, ali i punomoćja za zastupanje, sertifikata i sudskih presuda, odnosno licenci, ugovora i tekovina Evropske Unije, to jest svih onih dokumenata koja su vezana za oblasti sudstva ili prava.

Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, ali i građevinske projekte i svaki drugi dokument, koji je shodno pravilima uvršten ili u tehničku ili u tendersku, odnosno u građevinsku dokumentaciju će zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije da obrade u skladu sa važećim pravilima.

Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će sudski tumači i prevodioci prevesti, a ako se to od njih zahteva (fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta tog tipa), a naravno da može biti izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa romskog jezika na francuski (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Prevod uz pomoć šapata sa romskog jezika na francuski

Šapatno prevođenje je jedna od vrsta usmenog prevoda, za koju su sudski tumači i prevodioci, zaposleni u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani. Naravno da oni mogu izvršiti i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa romskog na francuski jezik, s tim što konkretna institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, svakome ko je zainteresovan.

S obzirom na to da je precizno određeno kada pomenuti stručnjaci treba da primene koji tip usmenog prevoda, a sve se u potpunosti usklađuje sa karakteristikama same manifestacije i potrebama njenih učesnika, to je vrlo važno da klijent podatke o organizaciji dostavi na vreme zaposlenima u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Zahteva se da ih informiše kako o tačnoj lokaciju održavanja konkretnog događaja, odnosno o osobenostima samog prostora, tako isto i o detaljima vezano za trajanje, odnosno broj osoba koje bi trebalo da uzmu učešće. Zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji se isključivo može formirati nakon što zainteresovano lice sve te podatke na propisani način bude dostavilo.

Kada se to od njih bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač mogu isto tako u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i tekstove. Mislimo najpre na one popularne, koje će čitati osobe različite starosne dobi i interesovanja, odnosno nivoa obrazovanja, s tim što mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi naučnih tekstova sa romskog na francuski jezik. Svakako da će zaposleni navedene institucije obraditi kako tekstove iz oblasti menadžmenta, komunikologije i marketinga, odnosno nauke, sociologije i filozofije, te medicine, psihologije i obrazovanja, kao i farmacije, tako i sve one koji su vezani za oblasti finansija, prava i politike, odnosno ekonomije i građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i drugih naučnih disciplina.

Filmska ostvarenja različitog žanra, onda kada je to potrebno će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Podrazumeva se da će oni izvršiti i profesionalan prevod reklamnih poruka i serija sa romskog na francuski jezik, s tim da će po zahtevu obraditi i emisije koje su namenjene najmlađima gledaocima ili slušaocima, zatim zabavne i obrazovne, kao i informativne emisije, ali i druge video i audio sadržaje. Inače su u poslovnicama navedene institucije zaposlena i stručna lica, koja vrše usluge sinhronizacije i titlovanja svih ovakvih materijala, što znači da klijent u okviru samog predstavništva dobija kompletnu obradu za sve sadržaje tog tipa, tako da ih može prezentovati svojim slušaocima ili gledaocima u najkraćem mogućem roku.

Prevodi softvera sa romskog na francuski jezik

Budući da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za obradu svih programa i aplikacija u zadatoj jezičkoj kombinaciji, to klijenti mogu očekivati njihov profesionalan prevod. Isto tako može biti izvršeno i direktno prevođenje online prodavnica sa romskog jezika na francuski, ali i internet kataloga, odnosno sajtova i svih ostalih sadržaja koji su vezani za računare ili se mogu naći na internetu. U sklopu te usluge će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti i stručnu optimizaciju, što znači da će implementirati pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način sadržinu svih prevedenih onlajn materijala uskladiti sa onim smernicama, koje podrazumeva pretraga.

Ko god ima urađen prevod i to za bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nije zadovoljan njegovim kvalitetom, može se obratiti lektorima i korektorima navedene institucije, koji će primeniti pravila svoje struke i izvršiti profesionalnu redakturu.

Marketinške materijale će isto tako prevodioci i sudski tumači po zahtevu zainteresovanih da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Ne samo da oni vrše prevod reklamnih letaka i flajera sa romskog jezika na francuski, nego obrađuju i vizit kartice, zatim kataloge i plakate, ali i PR tekstove, potom brošure i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno sve one koji se koriste kada je potrebno prezentovati rad određenog preduzeća ili neki događaj, to jest proizvod ili uslugu.

Kako udžbenike različite obimnosti i tematike, tako i književna dela mogu sudski tumač i prevodilac da u datoj kombinaciji jezika obrade. Isto tako mogu biti izvršeni i prevodi članaka iz novina sa romskog jezika na francuski, a po potrebi će biti stručno obrađena i sadržina naučnih, dečijih i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje