Prevodi sa romskog na albanski jezik

Prevodi sa romskog na albanski jezik

Podrazumeva se da će stručnjaci, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni potruditi da ostvare zahtev klijenata, te da izrade ili prevod sa romskog jezika na albanski u pisanoj formi i to za bilo koju vrstu sadržaja ili da pruže uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji.

Svakako je važno da klijenti budu upoznati sa time da prevodioci i sudski tumači izuzev simultanog prevoda, na njihov zahtev mogu da izvrše i takozvani šapatni prevod u navedenoj varijanti jezika, ali i konsekutivni. Samo na osnovu karakteristika same manifestacije, za koju se zahteva ta usluga može i da bude odlučeno koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena, a naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi apsolutno svakom klijentu, za čiji događaj će taj tip usmenog prevoda da bude primenjen.

Pomenuti stručnjaci vrše i prevođenje časopisa i novinskih članaka sa romskog jezika na albanski, a prevode i sve vrste marketinških materijala, počev od vizit kartica, plakata i brošura, pa do PR tekstova, reklamnih flajera i letaka, odnosno kataloga.Prevođenje sa romskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na romski

Isto tako će sudski tumači i prevodioci, a na zahtev klijenata prevesti i udžbenike, ali i sadržinu književnih dela, odnosno naučnih i popularnih tekstova, čija tema je vezana za ma koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu.

U svakoj poslovnici ove institucije zaposlena su i ona stručna lica, koja su specijalizovana za izvršenje usluga titlovanja i sinhronizacije svih video i audio materijala. Takođe su dostupni i direktni prevodi filmova sa romskog jezika na albanski, ali i reklamnih poruka i serija, odnosno emisija bilo koje tematike, kao i svih ostalih video i audio materijala, tako da klijent ove institucije dobija njihovu kompletnu obradu.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač imaju iskustva u implementaciji SEO alata (Search Engine Optimisation), to oni prilikom prevoda kako internet prodavnica i web kataloga, odnosno programa, tako isto i sajtova, ali i aplikacija, te mnogih drugih onlajn sadržaja, vrše i njihovo usklađivanje sa pravilima pretraživača.Napominjemo da ova institucija zapošljava i korektore, ali da su u njenom timu i lektori, koji će se pobrinuti da na zahtev klijenata izvrše redakturu i to apsolutno bilo kog sadržaja, koji je preveden u datoj jezičkoj kombinaciji, tako da će oni na osnovu aktuelnih pravila ispraviti sve greške koje se u takvim materijalima nalaze.

A što se tiče obrade dokumenata, moramo napomenuti da ovi stručnjaci izvršavaju i njihov prevod u zadatoj jezičkoj kombinaciji i overu prevedenog bilo kog dokumenta.

Pored ostalog, oni će se pobrinuti da izvrše profesionalan prevod pravnih akata sa romskog jezika na albanski, ali i svih ličnih dokumenata, te onih koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih tipova izjava, saglasnosti i potvrda, kao i uverenja.

Takođe oni mogu kompletno da obrade i sadržinu bilo poslovne i građevinske, bilo tehničke i medicinske, kao i dokumentacije za tendere, s tim što će izaći u susret zahtevima svakog klijenta, kome je potrebno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa romskog jezika na albanski.

Jednom rečju, prevodioci i sudski tumači će bilo koji dokument obraditi u skladu sa važećim pravilima, odnosno u datoj jezičkoj kombinaciji izvršiti njegov prevod, a onda i overu.

Kako je sa zakonskim aktima usklađen taj postupak, od klijenta se očekuje da u potpunosti poštuje pravilo koje se odnosi na dostavu dokumenata na obradu, jer se od njega zahteva da originale na uvid sudskom tumaču priloži.

Samostalno će izabrati da li mu odgovara opcija da ih lično u najbliže predstavništvo ove institucije donese ili da konkretna dokumenta pošalje preko kurirske službe, odnosno da to učini preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Ako se zahteva obrada drugih materijala, tada on nije u obavezi da priloži originale na uvid, pa ih jednostavno na obradu može poslati elektronski, a i postupak preuzimanja takvih sadržaja, nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno ostali zaposleni ove institucije pruže uslugu za koju su specijalizovani, je istovetan. Klijent kome ne odgovara da na mejl šalje takve sadržaje, odnosno da ih isto tako dobije po završetku obrade se može opredeliti za neku drugu varijantu, a informacije o tome su dostupne u svakoj poslovnici ove institucije na njegov lični zahtev.

Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata može biti izvršeno ili direktno u konkretnom predstavništvu ove institucije ili ih klijent može dobiti isporukom na željenu adresu. Budući da usluga dostave prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata nije uračunata u cenu njihove obrade, on će biti obavezan da konkretnu uslugu plati i to prema cenovniku službe, koja će dostavu izvršiti.

Moramo istaći i to da će biti izvršeni hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na albanski, a ukoliko taj zahtev bude izneo klijent. Tada će on originale dostaviti na uvid kasnije, a prvo će skenirati određena dokumenta i na mejl adresu najbliže poslovnice ove institucije će ih poslati.

Inače sudski tumači i prevodioci nisu ovlašćeni za izvršenje postupka nadovere, to jest za stavljanje Haškog ili takozvanog Apostille pečata na dokumenta. Upravo zato i nije njihova dužnost da poseduju informacije o tome, ali ni da ih prosleđuju klijentima. Zapravo je poželjno da vlasnik dokumenata, koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta, potraži te informacije u institucijama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se nalazi postupak nadovere.

Prevod zabavnih emisija sa romskog na albanski jezik

Svejedno da li će emisije zabavnog karaktera emitovane na televiziji ili na radiju, njih će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji maksimalno profesionalno da obrade. A uz to što će prevesti sadržaje tog tipa, po zahtevu klijenata će izvršiti i direktno prevođenje informativnih emisija sa romskog jezika na albanski, te će prevesti i igrane, ali i dokumentarne i animirane, kao i crtane filmove, reklamne poruke i dečije emisije, te serije i mnoge druge videoi audio materijale. Klijentima su obezbeđene i dodatne opcije, koje se odnose kako na sinhronizaciju svih prethodno prevedenih video ili audio materijala, tako isto i na njihovo titlovanje.

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumač i prevodilac obraditi i književna dela, kako ona koja se svrstavaju u poeziju, tako isto i sva prozna dela književnosti. Ako je potrebno, rade se i direktni prevodi članaka iz novina sa romskog jezika na albanski, odnosno sadržine kako ilustrovanih i stručnih, tako isto i dečijih časopisa, a pomenuti stručnjaci će ispuniti očekivanja i onih klijenata kojima su u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni za neki udžbenik.

Svakako će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izraditi i profesionalan prevod softvera sa romskog jezika na albanski, a u kom slučaju će obraditi i aplikacije i programe, koje klijent prema pravilima dostavi. Osim njih, prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i internet kataloge, potom veb sajtove, ali i online prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za računare, odnosno koji se mogu na internetu videti. U okviru te usluge će oni izvršiti i optimizaciju, odnosno nastojaće da što pravilnije primene alate, koje poznajemo pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation).

Prevođenje plakata sa romskog jezika na albanski

Ne samo pomenute, već i sve ostale marketinške materijale će prevodioci i sudski tumači u skladu sa iznetim zahtevima profesionalno da prevedu. Ustvari će se potruditi da poruku koju oni nose usklade sa pravilima albanskog jezika i na taj način približe ono što se reklamira, njegovim izvornim govornicima. Biće izvršen i prevod reklamnih letaka i flajera sa romskog na albanski jezik, ali i vizit kartica, potom kataloga i brošura, te mnogih drugih sadržaja iz domena marketinga.

Ko god ima urađen prevod u navedenoj varijanti jezika, a ipak sumnja u kvalitet njegove izrade se može obratiti korektorima i lektorima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Nakon što budu izvršili analizu prethodno prevedenih dokumenata ili bilo kog drugog materijala, oni će u skladu sa pravilima redakture da isprave sve greške koje budu uočili.

Kako popularne tekstove, tako isto i stručne, nevezano za to kojom tematikom se bave i koliko je uopšte njihovo izlaganje kompleksno će sudski tumač i prevodilac, onda kada to klijent bude zahtevao da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Osim tekstova iz oblasti građevinske industrije, farmacije i komunikologije, te informacionih tehnologija i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine, biće izvršeni i prevodi medicinskih tekstova sa romskog na albanski jezik. Ovi stručnjaci će obraditi i naučne, ali i popularne tekstove, koji su vezani za različite teme iz oblasti politike, finansija i ekonomije, odnosno obrazovanja i prava, kao i bankarstva, te sociologije i psihologije, ali i drugih naučnih disciplina.

Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, prvo mora biti napomenuto da svaka poslovnica ove institucije u zvaničnoj ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zatim klijenti moraju biti upoznati sa činjenicom da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše sve tri varijante te usluge, odnosno da im ponude kako šapatno, to jest prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa romskog na albanski jezik. Iz tog razloga je iznet zvaničan zahtev svakome, ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, da dostavi podatke o samoj manifestaciji, to jest primarno o detaljima vezano za njenu organizaciju. Ustvari se ponuda za usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji može formirati jedino ako zainteresovano lice dostavi pomenutim stručnjacima informacije kako o mestu njenog održavanja, odnosno o broju učesnika, tako isto i o trajanju, ali i uopšteno o načinu na koji je organizator predvideo da konkretna manifestacija bude održana.

Prevod dokumentacije za tendere sa romskog na albanski jezik

Prilikom obrade tenderske dokumentacije, ali i bilo kog drugog dokumenta, sudski tumač i prevodilac će primeniti isključivo zakonom propisana pravila, što znači da će izvršiti i overu svakog prethodno prevedenog dokumenta.

Zahteva se od svakoga, kome je potrebno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na albanski da priloži originale na uvid sudskom tumaču, pošto će on prvo da ih uporedi sa prevodima, a onda i propisanu overu da izvrši, ukoliko se radi o istovetnim sadržajima.

Trenutno aktuelnim zakonom je definisano pravilo da se na određena dokumenta mora staviti Apostille pečat, a koji je poznat i kao Haški. Međutim, zaposleni ove institucije se ne nalaze među ovlašćenim licima, to jest nisu zaduženi za izvršenje te vrste overe, pa je stoga poželjno da se klijent prvo obrati nadležnima, te da prikupi sve relevantne informacije o postupku overe Apostille pečatom za njegova dokumenta.

Uz celokupnu sadržinu dokumentacije za tendere, ovi stručnjaci obrađuju i građevinsku, ali i tehničku, što znači da prevode i overavaju kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument, koji je uvršten u konkretni tip dokumentacije.

Svakako da će zaposleni u Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi i svaki onaj dokument, koji će njegov vlasnik kasnije konkretnoj državnoj instituciji morati da priloži iz određenog razloga. Ne samo da će biti izvršeni direktni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa romskog jezika na albanski, nego i saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o visini primanja, te uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, te mnogih drugih vrsta što potvrda, odnosno saglasnosti, što izjava, ali i uverenja.

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumači i prevodioci prema pravilima obraditi i sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, vozačka dozvola, krštenica, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, lična karta i druga), a podrazumeva se da će biti ostvaren i zahtev vezano za prevod poslovne dokumentacije sa romskog jezika na albanski (statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji drugi dokument, koji se odnosi na poslovanje kako preduzeća, tako i pojedinačnih preduzetnika).

Sem nastavnih planova i programa fakulteta, kao i diplomskih i seminarskih, odnosno naučnih radova, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrađuju kompletno i uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i naučne patente, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, ali i svaki drugi dokument, kao i materijal, koji je striktno vezan ili za obrazovanje ili za nauku.

Direktno prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na albanski uključuje kompletnu obradu kako presuda o razvodu braka, odnosno svih drugih vrsta sudskih presuda, tako isto i sudskih odluka, tekovina Evropske Unije i ugovora, ali i sertifikata i sudskih žalbi, odnosno sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i licenci, te sudskih rešenja i mnogih drugih dokumenata iz oblasti prava, odnosno sudstva.

Istakli bismo još i to da će sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji da po zahtevu pojedinaca prevedu i celokupnu medicinsku dokumentaciju. Iako se najčešće zahtevaju prevodi lekarskih nalaza sa romskog jezika na albanski, u ovaj tip dokumentacije su uvrštena i mnoga druga dokumenta, poput na primer uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, pa se podrazumeva da će i njih i sva ostala, koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, ovi stručnjaci da prevedu u zahtevanoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da izvrše overu koja je u njihovoj nadležnosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na romski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje