Prevod sa srpskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na češki jezik

Za online prevod sa srpskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa srpskog na češki jezik

Stručni tim Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, koji zainteresovanim klijentima, pored mnogobrojnih usluga nude i prevođenje sa srpskog na češki jezik. A ova usluga se odnosi na, jednostavno rečeno, sve materijale, tako da naši stručnjaci osim usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika vrše prevod i u pisanom obliku i to za dokumenta, serije, emisije i filmove, ali i tekstove, web sajtove i mnoge druge sadržaje.

Uz prevod tekstualnih sadržaja ma koje tematike, sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev izvršiti prevod sa srpskog na češki jezik i za sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga (flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure i ostalo), te web sajtove, online prodavnica, ali i kataloge, kao i softvere (aplikacije i programi). Takođe, u istoj kombinaciji jezika smo spremni da u svakom trenutku našim klijentima pružimo uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje, te da u zavisnosti od tipa događaja koji se organizuje primenimo simultano, te prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Onda kada događaj zahteva baš tu vrstu usmenog prevoda, naši klijenti mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ako se to zahteva, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i dela književnosti, što podrazumeva ne samo obradu romana i beletristike, odnosno poezije, već i prevode poetskih dela. Pored toga, rado ćemo izvršiti i obradu različitih vrsta časopisa i članaka iz novina, kao i svih vrsta audio i video materijala. A uz prevod sa srpskog na češki jezik za radijske i televizijske emisije i reklamne poruke, odnosno sve vrste filmova i serija, vršimo i profesionalnu sinhronizaciju obrađenih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog na češki jezik, klijentima omogućujemo obradu poslovne, ali i lične, te građevinske, tenderske, tehničke i medicinske dokumentacije. Preciznije rečeno, sudski tumač i prevodilac će obraditi sva dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumenatacija, odnosno pored ostalih prevodimo i sledeća dokumenta: fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, bilansi uspeha i stanja, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt i statut preduzeća, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenata koja se smatraju sastavnim delom pomenutih tipova dokumentacija.


Prevođenje sa srpskog na češki
Prevođenje sa češki na srpski

Prevodilac i sudski tumač će, već prema zahtevima klijenata obraditi i ona dokumenta koja se često predaju nadležnim službama, odnosno sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenje (potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i druge). Takođe, vršimo prevod sa srpskog na češki jezik i za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i sve tipove ugovora, licenci i sertifikata, kao i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, odnosno sve ostale sudske presude, rešenja, žalbe, odluke i tužbe, kao i punomoćja za zastupanje.

Procedura obrade dokumenata je različita u odnosu na prevod svih ostalih materijala, jer jedini ispravan način njihove obrade podrazumeva i prevođenje sa srpskog na češki jezik i overu od strane zvaničnog lica (sudskog tumača). Tako, Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima pruža mogućnost da vrlo brzo dobiju kompletnu obradu bilo kog dokumenta. Nakon što prevodilac završi svoj segment posla, započinje sudski tumač koji vrši upoređivanje prevoda i originala, pa tek onda ii stavlja svoj pečat na prevod. Iz tog razloga su klijenti i dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, tako da se i princip slanja dokumenata razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja na prevod. Kako sudski tumač overava samo one prevode koji su isti kao i originalni dokumenti, morate znati i to da ako primeti određena odstupanja između ovih dokumenata, on klijentima predlaže da se izvrši lektura i korektrua, to jest redaktura sadržaja, koju takođe možete da dobijete u ma kojoj našoj poslovnici, a nakon čega se pristupa overi bez poteškoća.

Pored toga što nam dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na češki jezik možete da dostavite kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da ih donesete lično u našu poslovnicu, a ostale sadržaje klijenti mogu i da nam pošalju na mejl. Čak i dokumenta mogu da pošalju mejlom, ali samo kada je u pitanju hitan prevod, jer će na taj način sudski tumač i prevodilac moći da relativno brzo pristupe njihovoj obradi i tako ispoštuju vaš zahtev za hitnim prevod. Originale na uvid, u ovom slučaju takođe dostavljate, ali uz poštovanje hitnosti, te birate onaj način koji je najbrži za njihovo slanje.Kada naši stručnjaci ispune vaše zahteve, odnosno prevedu dostavljene sadržaje, možete da ih dobijete na mejl (ukoliko se ne vrši overa sudskog tumača), a možete i da ih preuzmete lično, te da zahtevate slanje preko kurirske službe, što spada u red dodatnih usluga, tako da se naplaćuje nezavisno od osnovne usluge.

Obrada dokumenata u većini slučajeva podrazumeva samo njihovo prevođenje sa srpskog na češki jezik, a postoje i situacije kada se za neka dokumenta zahteva i stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv Apostille ili haški. Njega klijenti mogu dobiti samo u okviru nadležnih službi pri osnovnim sudovima Srbije, te ovu vrstu overe moraju samostalno da izvrše, ali i da pre nego što dostave dokumenta nama na obradu, dobiju podatke o njoj. Jednostavnije rečeno, moraju prvo da pitaju da li se Apostille pečat stavlja na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika od naših stručnjaka, a ako se zahteva moraju da saznaju i da li se haški pečat stavlja posle ili pre prevoda i overe sudskog tumača.

Prevodi internet sajtova sa srpskog na češki jezik

Stručno i profesionalno prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na češki zahteva i znanje i iskustvo koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u svakom slučaju imaju. A pod tim se prvenstveno misli na primenu SEO načela (Search Engine Optimisation), što ima za cilj optimizaciju prevedenih sadržaja za web pretraživače, kako bi se obrađeni sadržaji našli na što boljem mestu prilikom pretrage. Takođe, oni će obraditi i aplikacije i programe u istoj kombinaciji jezika, ali i online kataloge, te web prodavnice.

U bilo kojoj našoj poslovnici ćete dobiti i uslugu obrade audio i video sadržaja, ali i njihovo titlovanje kada je to potrebno, te sinhronizaciju. Prevodilac i sudski tumač, pored ostalih sadržaja obrađuju i reklamne poruke, kako one namenjene emitovanju na radiju, tako i one koje su namenjeni prikazivanju na televiziji, ali i serije, te filmove svih žanrova i vrsta, odnosno zabavne, informativne, obrazovne i sve ostale tipove emisija.

A sa srpskog jezika na češki vršimo i usmeno prevođenje, to jest primenjujemo i konsekutivno i simultano, ali i specijalni tip usmenog prevoda - uz pomoć šapata. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje brojne informacije (koliko događaj traje, gde se održava, koliko ljudi će učestvovati i slično) na osnovu kojih ćemo i odlučiti koji tip usluge je najbolje primeniti, a u skladu sa tim možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima.

Kod nas klijenti mogu da dobiju i prevod sa srpskog jezika na češki za ilustrovane, dečije, ali i stručne časopise, te članke iz novina, a po potrebi ćemo izvršiti i obradu književnih dela, odnosno udžbenika.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa srpskog jezika na češki

Ako imate potrebu za obradom bilo kog poslovnog dokumenta u ovoj kombianciji jezika, tu su naši sudski tumači i prevodioci, koji osim poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica i faktura, vrše prevod sa sa srpskog na češki jezik i za osnivačke akte, odnosno statute preduzeća, ali i za sve vrste poslovnih izveštaja, kako revizorske i finansijske, tako i godišnje.

Sem poslovnih, obrađujemo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim (pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, krštenica, saobraćajna dozvola, lična karta, venčani list, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i ostala), ali i sva pravna akta, počev od tekovina Evropske Unije i punomoćja za zastupanje, preko svih vrsta sertifikata i licenci, pa do različitih tipova ugovora, odnosno sudskih rešenja, tužbi, odluka, žalbi i presuda.

A prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, odnosno građevinske, medicinske, tenderske i tehničke, kao i sve tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama. Dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno nauke će takođe prevodioci i sudski tumači obraditi prema zahtevima zainteresovanih klijenata, te uz njihovo prevođenje sa srpskog na češki jezik izvršiti i overu pečatom sudskog tumača, koji je za to zvanično ovlašćen. To podrazumeva obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i diploma i dodataka diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, diplomskih ispita, te rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih patenata i radova, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata iz ove grupe.

Da bi čitav postupak obrade ma kog dokumenta mogao da bude urađen prema pravilima, klijenti imaju dve obaveze. Prva se odnosi na dostavu originalnih dokumenata na uvid, a druga podrazumeva da treba sami da se raspitaju u sudu koji je nadležan da li se na konkretna dokumenta mora staviti i Apostille (haški) pečat i u kom trenutku.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa srpskog jezika na češki

Ako klijnti imaju potrebu za obradom bilo kog teksta u ovoj kombinaciji jezika, nemaju razloga za brigu, jer sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford podjednako kvalitetno obrađuju i stručne i popularne sadržaje. To podarzumeva prevod sa srpskog na češki jezik i za tekstove čija tema se odnosi na oblast politike, farmacije, nauke i psihologije, ali i one koji se tiču medicine, komunikologije, obrazovanja, farmacije, te filozofije, ekonomije, odnosno politike, menadžmenta, bankarstva, marketinga, ali i ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, turizma i mnogih nepomenutih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Sve vrste tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na češki jezik možete da nam, jednostavno na obradu pošaljete preko mejla, a isto tako i da ih dobijete po završetku obrade.

Korektori i lektori koji su isto članovi našeg tima će, u skladu sa potrebama izvršiti i redakturu već obrađenih sadržaja, kada je to potrebno, a sa srpskog na češki jezik prevodimo i one materijale koji su vezani za oblast rekalmiranja. Ova usluga podrazumeva obradu ne samo reklamnih letaka, odnosno flajera i kataloga, već i prevod vizit kartica, ali i PR tekstova, brošura i plakata i to uz apsolutno poštovanje svih pravila marketinga, te profesionalno oblikovanje reklamne poruke prema pravilima češkog jezika.


Poslovnica srpski na češki češki na srpski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1100 1200 1100 1200
Paraćin 1100 1200 1100 1200
Beograd 1100 1200 1100 1200
Novi Beograd 1100 1200 1100 1200
Banovo Brdo 1100 1200 1100 1200
Mladenovac 1100 1200 1100 1200
Kragujevac 1100 1200 1100 1200
Niš 1100 1200 1100 1200
Leskovac 1100 1200 1100 1200
Sombor 1100 1200 1100 1200
Ćuprija 1100 1200 1100 1200
Čačak 1100 1200 1100 1200
Kraljevo 1100 1200 1100 1200
Požarevac 1100 1200 1100 1200
Smederevo 1100 1200 1100 1200
Užice 1100 1200 1100 1200
Novi Sad 1100 1200 1100 1200
Pančevo 1100 1200 1100 1200
Zemun 1100 1200 1100 1200
Zrenjanin 1100 1200 1100 1200
Šabac 1100 1200 1100 1200
Novi Pazar 1100 1200 1100 1200
Valjevo 1100 1200 1100 1200
Bor 1100 1200 1100 1200
Voždovac 1100 1200 1100 1200
Zaječar 1100 1200 1100 1200
Sremska Mitrovica 1100 1200 1100 1200
Ruma 1100 1200 1100 1200
Subotica 1100 1200 1100 1200
Kruševac 1100 1200 1100 1200
Vranje 1100 1200 1100 1200
Inđija 1100 1200 1100 1200
Vršac 1100 1200 1100 1200
Pirot 1100 1200 1100 1200
Stara Pazova 1100 1200 1100 1200
Aranđelovac 1100 1200 1100 1200
Zvezdara 1100 1200 1100 1200
Obrenovac 1100 1200 1100 1200
Kikinda 1100 1200 1100 1200

Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje