Prevod sa češkog na flamanski jezik


Najpre za dokumenta, a potom i za bilo koju drugu vrstu pisanog materijala se može izvršiti direktan prevod sa češkog na flamanski jezik, ali zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford tu uslugu mogu primeniti i u usmenom obliku.

Da budemo precizni, sudski tumači i prevodioci pružaju uslugu kako simultanog i konsekutivnog, tako isto i šapatnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji. Inače je u svakoj poslovnici ove institucije dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a posebno je važno da klijent sve informacije o organizaciji događaja na vreme ovim stručnjacima dostavi. Zapravo, da ne bi bilo zabune, naglašavamo da na odabir usluge usmenog prevoda ima uticaja kako broj učesnika i detalji vezano za trajanje događaja, tako isto i sama lokacija, tačnije njene karakteristike, tako da se baš iz tog razloga i zahteva da klijent upravo te podatke blagovremeno pomenutim stručnjacima dostavi.

A kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa češkog na flamanski jezik, svi koji su za to zainteresovani moraju imati informaciju da prevodioci i sudski tumači obradi takvih sadržaja pristupaju sa zakonskog stanovišta, te da nude kompletnu uslugu. A ona uključuje kako prevod u toj jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokument ili određeni tip dokumentacije, tako isto i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač. Taj postupak je posebno značajan, zato što pravnu validnost prevedenom dokumentu upravo daje pečat sudskog tumača, tako da vlasnik ima pravo prevedeni dokument da primenjuje isto kao i svaki drugi, koji je zakonski priznat.


Prevođenje sa češkog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na češki

Uz to što će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da obrade sva lična dokumenta i pravna akta, oni će obezbediti i prevođenje medicinske dokumentacije sa češkog na flamanski jezik.

Takođe mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja se nadležnim institucijama podnose, kao što su recimo potvrde različitih vrsta, saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, a pobrinuće se da propisno obrade i dokumenta iz domena nauke i obrazovanja.

Svakako da će pomenuti stručnjaci odgovoriti zahtevima svih onih klijenata, kojima je prevod u toj jezičkoj varijanti potreban za sadržinu bilo građevinske i tenderske, bilo tehničke ili poslovne dokumentacije. Da pojednostavimo, zaposleni ove specijalizovane institucije obrađuju sva dokumenta koja klijent dostavi, uz uslov da tom prilikom pošalje ili donese lično i originalna dokumenta. Sve to je izneto kao zvaničan zahtev, zato što stručnjak zadužen za overu mora uporediti prevedena dokumenta i originalna, pa tek nakon utvrđivanja njihove istovetnosti ima pravo overu da izvrši.Zainteresovani za prevođenje dokumenata sa češkog na flamanski jezik će originale poslati preko “Pošte Srbije“ ili ih ično doneti u samo predstavništvo, a mogu slanje prepustiti i određenoj kurirskoj službi.

Nedugo nakon što prevodilac i sudski tumač budu određena dokumenta obradili, klijentu će biti ponuđena opcija da ih preuzme lično u samoj poslovnici ove institucije, a ukoliko mu to ne odgovara, može se opredeliti za drugu varijantu. Zapravo može da zahteva isporuku kompletno obrađenih dokumenata na određenu adresu, što je usluga koju će izvršiti kurirska služba i naravno, naplatiće je od samo klijenta, pošto nije zvanično uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta.

Da bismo maksimalno pomogli svakome, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa češkog na flamanski jezik, napominjemo da postoje slučajevi, kada je neophodno da bude izvršena takozvana nadovera. Postupak koji je tako okarakterisan se odnosi na stavljanje Apostille, odnosno takozvanog Haškog pečata na dokumenta, što nije u nadležnosti stručnjaka ove institucije. Namenska odeljenja pri osnovnim sudovima Republike Srbije jedina imaju nadležnost za izvršenje te overe, pa bi zato njih klijent i trebalo prvo da kontaktira, kako bi dobio sve informacije o pomenutoj vrsti overe.

Prevod i overa dokumenata se vrši u najkraćem mogućem roku, a ako je klijentu ta usluga potrebna mnogo brže, ima pravo da zahteva takozvani hitan prevod dokumenata sa češkog na flamanski jezik. A da bi sudski tumači i prevodioci zaista bili u prilici da njegov zahtev ostvare, neophodno je da originale dostavi na uvid kasnije, te da prvo konkretna dokumenta skenira i na mejl adresu pomenute institucije ih pošalje.

Napominjemo da je dostupna i usluga obrade marketinških materijala, odnosno članaka iz novina, časopisa i udžbenika, s tim što su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje književnih dela sa češkog na flamanski jezik.

Po zahtevu klijenata će oni obraditi i stručne tekstualne sadržaje, ma kojom se tematikom bavili, ali i one koji se pretvaraju kao popularni.

U sklopu usluge prevoda web materijala u to jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač izvršavaju i optimizaciju kako veb sajtova i programa, odnosno online prodavnica, aplikacija i internet kataloga, tako i mnogih drugih sadržaja vezanih za računare i internet. Da pojednostavimo, oni će izraditi prvo njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a implementiraće i SEO alate (Search Engine Optimisation). Njihova primena ima za cilj da se poboljša pozicioniranost takvih materijala na internetu, jer upravo zahvaljujući pomenutim alatima pretraživač konkretne sadržaje prepoznaje kao originalne i najbolje rezultate za tačno definisane izraze i reči.

Nama je još preostalo da kažemo i to da se prevođenje filmova sa češkog na flamanski jezik, odnosno reklamnih poruka, emisija i serija, te mnogih drugih audio i video sadržaja nalazi, takođe među uslugama koje izvršavaju sudski tumač i prevodilac. A uz osnovnu uslugu, ova institucija omogućuje i dve dodatne, tako da svaki klijent ima izbor između sinhronizacije i titlovanja svih takvih materijala.

Samo zato što nije neophodno da budu priloženi i originalni sadržaji, klijentima se dozvoljava da ih na zvaničnu mejl adresu pošalju na obradu, s tim da se obično tako vrši i preuzimanje nakon pružene usluge. Pojedinci kojima sve to možda i ne odgovara se mogu opredeliti za neki drugi način, koji je takođe u ponudi, a dodatne informacije o tome će dobiti u samoj poslovnici.

Kada postoje urađeni prevodi sa češkog na flamanski jezik i to za apsolutno bilo koji materijal, ali u tim sadržajima ima propusta, odnosno grešaka, preporučuje se usluga redakture. A nju u svakom predstavništvu ove institucije pružaju korektori i lektori, koji prvo izvršavaju analizu dostavljenih materijala, te ih upoređuju sa originalima, kako bi pronašli sve greške. Odmah posle toga će izvršiti neophodne ispravke, a tom prilikom će u potpunosti poštovati pravila koja važe u flamanskom jeziku, te će se potruditi da sve te materijale usklade sa originalima.

Prevodi tenderske dokumentacije sa češkog jezika na flamanski

Izuzev dokumentacije za tendere, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i tehničku, ali i građevinsku dokumentaciju. Pored toga što će se pobrinuti da izrade direktan prevod deklaracija proizvoda sa češkog na flamanski jezik, oni će kompletno obraditi i građevinske projekte, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument koji nije pomenut, a smatra se zvanično delom jedne od tih dokumentacija.

U skladu sa iznetim zahtevima, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletno obrađuju i dokumenta iz oblasti nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga), ali i ona koja se tiču obrazovanja (potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi i ostala).

Svaki lični dokument će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji prvo da prevedu, a posle toga i da overe prema pravilima.

Ne samo uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i pasoš, nego će izraditi i direktan prevod izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih sa češkog na flamanski jezik, a kompletno će obraditi i dozvolu za boravak, ličnu kartu i vozačku, odnosno radnu i saobraćajnu dozvolu, kao i svaki drugi lični dokument.

Podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i obradu lekarskih nalaza, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te svakog drugog dokumenta, koji je uvršten zvanično u medicinsku dokumentaciju.

U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi tekovina Evropske Unije sa češkog na flamanski jezik, odnosno ugovora i licenci, a zatim sudskih žalbi i punomoćja za zastupanje, dok će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i sudske tužbe i rešenja, ali i presude o razvodu braka, to jest sve ostale vrste sudskih presuda, kao i sudske odluke i druga pravna akta.

Svaki onaj dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije, budući da se tiče poslovnog procesa određenog preduzetnika ili kompanije će zaposleni u ovoj instituciji, a prema iznetim zahtevima da prevedu i u skladu sa ovlašćenjima overe. Tako će klijenti moći da dobiju kompletno obrađeno rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim statut preduzeća i osnivački akt, kao i godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, a pobrinuće se pomenuti stručnjaci da izvrše i prevođenje poslovnih odluka sa češkog na flamanski jezik, odnosno faktura i mnogih drugih dokumenata koji se smatraju delom poslovne dokumentacije.

Uz sve pomenute sadržaje, sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu i svakog onog dokumenta, koji klijent ima obavezu određenoj nadležnoj instituciji da preda. Primarno se pod tim misli na kompletnu obradu potvrde o stanju računa u banci, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci izraditi i prevod potvrde o visini primanja sa češkog na flamanski jezik, zatim uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju i drugih vrsta što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava.

Svako ko je za navedenu uslugu zainteresovan ima obavezu i da originalna dokumenta donese u najbližu poslovnicu ove institucije, odnosno da ih pošalje onako kako je propisano, zato što ovlašćeni sudski tumač njihovu sadržinu mora uporediti sa prevodima. Usluga overe sme biti izvršena samo ako nema odstupanja između sadržine prevedenog i originalnog dokumenta, a ukoliko se to i dogodi, biće preporučena redaktura materijala, koja je isto u svakom predstavništvu ove institucije dostupna.

Samim tim što je prema pravilima propisano da se Apostille, odnosno pečat koji je zvanično poznat i pod nazivom Haški stavlja na tačno definisana dokumenta, a da prevodilac i sudski tumač tu vrstu overe nemaju obavezu da izvrše, tačnije nemaju ovlašćenja za to, klijentima se preporučuje da samostalno provere u nadležnim institucijama da li taj pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen. Izuzetno je značajno da pitaju i u kom trenutku Haški pečat treba da bude stavljen na ta dokumenta i po kom tačno principu, a kako bi celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta u velikoj meri ubrzali.

Onda kada to bude bilo neophodno, vrše se i hitni prevodi dokumenata sa češkog na flamanski jezik, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac pristupaju njihovoj obradi u najkraćem mogućem roku. A da bi to zaista mogli da učine, klijent će ih prvo poslati skenirane na mejl, dok će originalna dokumenta dostaviti u najkraćem mogućem roku odmah nakon toga.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa češkog jezika na flamanski

Ako neko bude zahtevao obradu dokumentarnih ili igranih, odnosno animiranih ili crtanih filmova u toj kombinaciji jezika, moći će u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da zahteva i uslugu titlovanja takvih sadržaja, kao i njihovog stručnog sinhronizovanja. Na raspolaganju je zainteresovanima i direktan prevod serija i emisija sa češkog na flamanski jezik, a svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi i reklamne poruke, odnosno bilo koju vrstu audio sadržaja ili video.

Takođe ovi stručnjaci mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, a i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje je dostupno u svakoj poslovnici pomenute institucije. S obzirom na to da ovi stručnjaci mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni prevod, ali i simultani, očekuje se od klijenta da ih informiše o svim detaljima koji se tiču organizacije konkretne manifestacije. Zapravo je najvažnije da oni budu obavešteni o tome gde će događaj da bude održan, u smislu da dobiju podatke o karakteristikama samog prostora, a takođe je poželjno i da saznaju koliko je organizator predvideo da manifestacija traje, to jest koliko ljudi je pozvano da učestvuje. U skladu sa svim tim podacima, a odmah nakon izvršene analize će i biti pripremljena ponuda, to jest biće precizno definisano koju vrstu usluge će ovi stručnjaci primenjivati.

Kako popularne tekstove, koji se bave tematikom iz oblasti društvenih ili prirodnih nauka, tako isto i stručne će sudski tumači i prevodioci obraditi u ovoj varijanti jezika. A naravno da su dostupni i direktni prevodi knjiga sa češkog na flamanski jezik, kojom prilikom će oni obraditi bilo koji udžbenik ili književno delo. Takođe će klijenti moći da dobiju preveden ilustrovani, stručni ili dečiji časopis, a zaposleni ove institucije prevode i novinske članke različite tematike.

U slučaju da je potrebno u prethodno obrađenim sadržajima ispraviti greške koje postoje, biće angažovani lektori i korektori, zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije. Zapravo će oni u skladu sa pravilima redakture uskladiti sadržinu neprofesionalno prevedenih materijala sa njihovim originalima, a podrazumeva se da će tada poštovati i pravila koja važe u flamanskom jeziku.

Bez obzira da li klijent zahteva direktno prevođenje brošura i kataloga sa češkog na flamanski jezik, odnosno vizit kartica i PR tekstova ili plakata, reklamnih letaka, kao i flajera, te mnogih drugih marketinških materijala, zaposleni ove institucije će njihovoj obradi maksimalno profesionalno da pristupe. A to u stvari znači da će uskladiti sadržinu tih materijala sa govornim flamanskim jezikom, ali da će i poštovati sva pravila koja uključuje marketing, kako bi konkretna reklamna poruka našla put do potencijalnih klijenata, kojima je flamanski jezik maternji, odnosno koji se upravo njime koriste.

Jedna od dodatnih usluga, koja je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije jeste i optimizacija svih prethodno prevedenih web materijala. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač prilikom obrade online sadržaja vrše i implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation), što znači da njihovu sadržinu usklađuju sa pravilima koja važe u internet pretrazi. Shodno iznetim zahtevima može biti izvršen ne samo prevod web sajtova sa češkog na flamanski jezik, nego i svih vrsta aplikacija, ali i online kataloga i internet prodavnica, kao i programa i uopšteno govoreći, svih onih materijala koji su vezani za računare ili su prisutni na internetu. Samim tim što će njihova sadržina biti optimizovana, biće izvršen i pozitivan uticaj ne samo na mesto koju oni u pretrazi zauzimaju, nego i na poslovanje vlasnika tih sadržaja.


Poslovnica češki na flamanski flamanski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2500 2800 2500 2600
Paraćin 2500 2800 2500 2600
Beograd 2500 2800 2500 2600
Novi Beograd 2500 2800 2500 2600
Banovo Brdo 2500 2800 2500 2600
Mladenovac 2500 2800 2500 2600
Kragujevac 2500 2800 2500 2600
Niš 2500 2800 2500 2600
Leskovac 2500 2800 2500 2600
Sombor 2500 2800 2500 2600
Ćuprija 2500 2800 2500 2600
Čačak 2500 2800 2500 2600
Kraljevo 2500 2800 2500 2600
Požarevac 2500 2800 2500 2600
Smederevo 2500 2800 2500 2600
Užice 2500 2800 2500 2600
Novi Sad 2500 2800 2500 2600
Pančevo 2500 2800 2500 2600
Zemun 2500 2800 2500 2600
Zrenjanin 2500 2800 2500 2600
Šabac 2500 2800 2500 2600
Novi Pazar 2500 2800 2500 2600
Valjevo 2500 2800 2500 2600
Bor 2500 2800 2500 2600
Voždovac 2500 2800 2500 2600
Zaječar 2500 2800 2500 2600
Sremska Mitrovica 2500 2800 2500 2600
Ruma 2500 2800 2500 2600
Subotica 2500 2800 2500 2600
Kruševac 2500 2800 2500 2600
Vranje 2500 2800 2500 2600
Inđija 2500 2800 2500 2600
Vršac 2500 2800 2500 2600
Pirot 2500 2800 2500 2600
Stara Pazova 2500 2800 2500 2600
Aranđelovac 2500 2800 2500 2600
Zvezdara 2500 2800 2500 2600
Obrenovac 2500 2800 2500 2600
Kikinda 2500 2800 2500 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje