Prevod materijala sa češkog na makedonski jezik


Prevođenje sa češkog jezika na makedonski koje pružaju prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford se odnosi kako na dokumenta, odnosno različite vrste dokumentacije, tako i na sve ostale tipove materijala.

Tačnije na koji tip sadržaja da vam je potreban preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, znajte da će naši stručnjaci maksimalno ispoštovati vaš zahtev, te vam dostaviti prevedene materijale u najkraćem mogućem roku, a po cenama koje su sasvim sigurno na tržištu najpovoljnije. Kod nas vas očekuju prevodi dela književnosti, kako beletristike i poezije, tako i romana i proze, ali i različitih tekstualnih sadržaja, odnosno časopisa, te članaka iz novina.

A prevodioci i sudski tumači će prema vašim zahtevima izvršiti i usmeno prevođenje sa češkog jezika na makedonski kada je to potrebno. U skladu sa informacijama koje nam dostavite o samom događaju za koji se vrši ova usluga donećemo odluku da li će biti primenjeno prevođenje uz pomoć đapata, odnosno konsekutivno ili simultano prevođenje. Takođe kada je to potrebno našim klijentima vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i lekturu i korekturu već obrađenih materijala, kada je neophodno ispraviti postojeće greške.

Klijenti kojima su potrebni prevodi filmova bilo kog žanra i vrste u ovoj jezičkoj kombinaciji kod nas mogu dobiti i tu uslugu, ali i njihovu finalnu obradu, to jest sinhronizovani ili titlovannje prevedenih sadržaja. Osim filmova prevodimo i serije, odnosno sve tipove emisija, ali i radijske, televizijske reklamne poruke, mada prevodilac i sudski tumač takođe obrađuju i reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, kataloge usluga i proizvoda, odnosno vizit kartice i plakate, kao i brošure. Oni će izvršiti njihovo prevođenje sa češkog jezika na makedonski uz adekvatnu primenu marketinških pravila, što znači da će reklamna poruka koje se u njima nalazi biti maksimalno korektno prilagođena ciljanom jeziku, to jest makedonskom kako bi se potencijalnim korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda koji se na taj način reklamira omogućilo da se sa njima bolje upoznaju.


Prevođenje sa češkog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na češki

Profesionalno prevođenje internet sajtova sa češkog jezika na makedonski je još jedna usluga koju će pružiti prevodilac i sudski tumač, a obrađujemo i ostale web sadržaje, odnosno prodavnice, kataloge, ali i softvere, te bilo koji program ili aplikaciju koja je potrebna našim klijentima. U ovom segmentu, prevodioci i sudski tumači vrše obradu sadržaja uz primenjivanje svih onih pravila koja se tiču njihove optimizacije za web pregledače, kako bi im se omogućilo da poboljšaju svoju poziciju na internetu.

Sem pomenutih materijala izvršićemo i prevod za sve tipove dokumenata, ali i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Ne samo da ćemo prevesti tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i sve tipove ugovora, već i ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, žalbi, rešenja i tužbi, odnosno različite vrste sertifikata i licenci, te sva nepomenuta pravna akta. Obrađujemo i lična dokumenta, kako uverenja o državljanstvu, pasoš i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ali i krštenicu, venčani list, odnosno umrlicu, te radnu dozvolu, kao i sva nepomenuta lična dokumenta.

Sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama će isto obraditi prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, te možemo da vam ponudimo i prevod sa češkog jezika na makedonski za dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, diplome i dodaci diplome, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i radovi, diplomski i seminarski radovi) i ostala dokumenta koja čine tendersku, medicinsku, tehničku, poslovnu i građevinsku dokumentaciju, to jest uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze, ali i fakture, poslovne izveštaje, te odluke i mnoge druge sadržaje, takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, to jest vršimo njihovo prevođenje sa češkog jezika na makedonski, a zatim i overu pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača.Iako postoje i ona dokumenta za koja je potrebno izvršiti i dodatnu overu, to jest staviti Apostille pečat u nadležnom sudu, obično je prevođenje i overa pečatom sudskog tumača dovoljna. Ipak za svaki slučaj se klijentima savetuje da potraže informaciju o tome da li je neophodno staviti i Apostille, to jest haški pečat na konkretna dokumenta, jer se on stavlja samo na zakonom određena dokumenta i uvek na tačno utvrđen način. A to znači da može biti stavljen ili neposredno pre ili neposredno posle obrade od strane naših stručnjaka, pa na osnovu te informacije klijent tačno zna da li dokument prvo donosi nama na obradu ili ga, pak nosi u osnovni sud da se stavi haški pečat.

Kako se za prevođenje dokumenata sa češkog jezika na makedonski zahteva i dostava originala na uvid, to ih klijenti mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe ili jednostavno doneti u bilo koju našu poslovnicu u Srbiji. A sve ostale sadržaje mogu poslati i putem mejla, a na isti način isto ih dobiti po završetku obrade od strane naših stručnjaka. Što se tiče dostave dokumenata, osim mogućnosti ličnog preuzimanja u prostorijama naših poslovnica imate mogućnost dostave na određenu adresu, što je usluga koja podleže dodatnoj naplati, jer se za njeno izvršenje angažuje kurirska služba. A dokumenta na mejl možete poslati isključivo u onim prilikama kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na makedonski potrebni vrlo brzo kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev, ali svakako treba da dam na uvid dostavite i originale i to uz maksimalno poštovanje zadatog roka.

Prevodi svih vrsta tekstova sa češkog na makedonski jezik

Ma koja da je tema tekstova za koju su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na makedonski, budite potpuno sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu obradu na maksimalno kvalitetan i profesionalan način. Ekonomija, pravo, finansije, politika, bankarstvo, medicina, farmacija, obrazovanje, psihologija, nauka, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, turizam, građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, ali i menadžment i marketing, samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema.

Pored ove usluge nudimo vam i redakturu svih onih materijala koje je neko već pokušao da prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uspeo, tako da je potrebno izvršiti lekturu i korekturu takvih sadržaja. A prevodioci i sudski tumači su uvek spremni da izvrše i usmeno prevođenje sa češkog jezika na makedonski, te da primene kako simultano, tako i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje, a klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, takođe ćemo obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, te vam možemo ponuditi prevod sa češkog jezika na makedonski za reklamne letke i flajere, plakate, brošure, PR tekstove, ali i vizit kartice i kataloge.

Prevođenje web sajtova i online kataloga sa češkog jezika na makedonski

Profesionalni prevod web sajtova i online kataloga sa češkog na makedonski jezik takođe spada u domen rada naših stručnjaka, a prevodioci i sudski tumači u istoj kombinaciji jezika obrađuju i web prodavnice, ali i bilo koju aplikaciju i program, te uz maksimalnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation) ih pažljivo optimizuju za internet pretraživače, čime im daju mogućnost da se vrlo brzo nađu među prvim rezultatima pretrage.

A kod nas vas očekuju i prevodi književnih dela, ali i članaka iz novina i svih vrsta časopisa i udžbenika. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i igrane, animirane, crtane, ali i dokumentarne filmove, te izvršiti prevođenje sa češkog na makedonski jezik i za reklamne poruke i serije, odnosno informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija. Ipak tu nije kraj kad je u pitanju obrada video i audio sadržaja, jer vršimo i usluge njihovog titlovanja, a kada je potrebno možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih materijala.

Prevod pasoša sa češkog na makedonski jezik

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi pasoša sa češkog jezika na makedonski imaju mogućnost da u okviru bilo koje naše poslovnice uz prevod dobiju i njihovu overu, koju će izvršiti sudski tumači. A to znači da ćete u relativno kratkom roku dobiti preveden dokument koji možete da predate bilo kojoj službi, kada je potrebno, jer je u pitanju zakonski važeći dokument. Zato se i očekuje da nam na uvid ostavite originalne, jer sudski tumač vrši njihovo poređenje sa prevodima pre nego što stavi svoj pečat.

Takođe prevodimo i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, ali i vozačku dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, ali i ostala lična dokumenta. U istoj jezičkoj kombinaciji, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku i poslovnu, tako i medicinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Na vaš zahtev prevodimo i sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje i svih vrsta ugovora i sertifikata, pa do sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja, tekovina Evropske Unije i svih vrsta licenci.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja), kao i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. A to se odnosi najpre na obradu uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske radove, odnosno seminarske i naučne radove.

Imajte na umu da je vaša obaveza da najpre dostavite originale na uvid, ali i da dobijete sve relevantne informacije o stavljanju Apostille, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na makedonski.


Poslovnica češki na makedonski makedonski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2200 1900 2200
Paraćin 1900 2200 1900 2200
Beograd 1900 2200 1900 2200
Novi Beograd 1900 2200 1900 2200
Banovo Brdo 1900 2200 1900 2200
Mladenovac 1900 2200 1900 2200
Kragujevac 1900 2200 1900 2200
Niš 1900 2200 1900 2200
Leskovac 1900 2200 1900 2200
Sombor 1900 2200 1900 2200
Ćuprija 1900 2200 1900 2200
Čačak 1900 2200 1900 2200
Kraljevo 1900 2200 1900 2200
Požarevac 1900 2200 1900 2200
Smederevo 1900 2200 1900 2200
Užice 1900 2200 1900 2200
Novi Sad 1900 2200 1900 2200
Pančevo 1900 2200 1900 2200
Zemun 1900 2200 1900 2200
Zrenjanin 1900 2200 1900 2200
Šabac 1900 2200 1900 2200
Novi Pazar 1900 2200 1900 2200
Valjevo 1900 2200 1900 2200
Bor 1900 2200 1900 2200
Voždovac 1900 2200 1900 2200
Zaječar 1900 2200 1900 2200
Sremska Mitrovica 1900 2200 1900 2200
Ruma 1900 2200 1900 2200
Subotica 1900 2200 1900 2200
Kruševac 1900 2200 1900 2200
Vranje 1900 2200 1900 2200
Inđija 1900 2200 1900 2200
Vršac 1900 2200 1900 2200
Pirot 1900 2200 1900 2200
Stara Pazova 1900 2200 1900 2200
Aranđelovac 1900 2200 1900 2200
Zvezdara 1900 2200 1900 2200
Obrenovac 1900 2200 1900 2200
Kikinda 1900 2200 1900 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje