Prevod materijala sa češkog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na mađarski jezik

Za online prevod sa češkog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usluga po kojoj se sasvim sigurno izdvajamo u odnosu na druge institucije koje su nam slične jeste i prevođenje sa češkog jezika na mađarski. Osim što smo jedna od retkih institucija u Srbiji koja svim zainteresovanim klijentima nudi ovu uslugu, klijenti kod nas mogu dobiti i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, te će tako svi klijenti kojima su potrebni prevodi različitih tipova dokumentacije ili dokumenata moći za kratko vreme da dobiju sadržaje koji mogu da se primenjuju u praksi. Jer, kada je za jedan dokument izvršen samo prevod sa češkog jezika na mađarski, a ne i overa, on ne može da bude korišćen, jer nije pravno važeći, budući da mu pečat sudskog tumača daje oznaku istovetnosti originalu.

Prevodioci sudski tumači pri svakoj našoj poslovnici obrađuju kako dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, tako i poslovna, ali i sva lična dokumenta. Osim prevoda svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodataka diplomi, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, nudimo vam i obradu naučnih patenata, rezultata naučnih istraživanja, ali i seminarskih i naučnih, to jest diplomskih radova i svih ostalih dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Sudski tumač i prevodilac će izvršiti i prevod i overu za građevinske projekte, lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a na vaš zahtev obrađujemo i uputstva za rukovanje i lekove, deklaracije proizvoda, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, medicinske, tenderske i građevinske dokumentacija. Ako je to potrebno našim klijentima prevodimo i različite tipove ugovora, sertifikata i licenci, zatim punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i ostala pravna akta. Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u raznim situacijama, to jest sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i ostalo).


Prevođenje sa češkog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na češki

Vrlo je važno da prilikom slanja dokumenata na prevod svakako dostavite originale koji su potrebni sudskom tumaču na uvid, kako bi ih uporedio sa originalima pre overe. Zato se postupak slanja dokumenata neznatno razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, pa tako njih možete dostaviti lično u ma koju našu poslovnicu ili poslati preporučeno preko “Pošte Srbije”, to jest angažovati bilo koju kurirsku službu da nam ih dostavi. A ostale materijale za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača klijenti mogu i da pošalju putem mejla, pa kada prevodioci i sudski tumači završe njihovu obradu, možete očekivati da vam bude dostavljena na adresu, mejl ili ih preuzimate u našoj poslovnici, stim što posebno naglašavamo da se prevedeni sadržaji na mejl dostavljaju samo ako se ne vrši overa i da je usluga slanja na adresu podložna dodatnoj naplati.

Takođe klijenti u ovoj situaciji moraju i da izvrše proveru koja se odnosi na overu dokumenata haškim (Apostille) pečatom. A ove informacije mogu da dobiju u okviru osnovnog suda u svom gradu koji je nadležan za overavanje dokumenata haškim pečatom. Imajte na umu da on nije obavezujući baš za sva dokumenta i za ona na koja mora da se stavi može biti izvršena overa neposredno pre ili posle prevoda i overe od strane stručnjaka Akademije Oxford.

Osim dokumenata, obrađujemo i internet sajtove, ali i online kataloge, kao i ostale web sadržaje, poput programa, aplikacija i online prodavnica i to uz adekvatnu primenu svih pravila optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove bez obzira koja je njihova tema, odnosno da li su namenjeni javnom plasiranju ili isključivo užem krugu stručnih lica za određenu oblast. Pored toga obrađujemo i književna dela, ali i časopise, odnosno udžbenike i članke iz novina, a možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na mađarski kada je to potrebno. Na osnovu zahteva samog događaja, prevodioci i sudski tumači će primeniti jednu od tri vrste usmenog prevoda, to jest konsekutivno, prevođenje pomoću šapata ili simultano, a kada to iziskuju uslovi, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Osim svega što smo naveli, prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su brošure. PR tekstovi, plakati ali i katalozi, vizit kartice, reklamni flajeri i ostali materijali. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ovom prilikom posebnu pažnju obratiti na marketinška pravila, te sa lakoćom reklamnu poruku koju nose ovi materijali uskladiti sa pravilima ciljanog, odnosno mađarskog jezika.

A nudimo vam i usluge lekture, to jest korekture koja se vrši na svim onim materijalima koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali su potrebne određene ispravke.

Prevodi medicinske dokumentacije sa češkog na mađarski jezik i overa sudskog tumača

Osim lekarskih nalaza, naši prevodioci sudski tumači obrađuju i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, te vrše prevod sa češkog jezika na mađarski i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Takođe obrađujemo i dokumenta koja čine tendersku, građevinsku i tehničku, ali i poslovnu i ličnu dokumentaciju, te osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, a obrađujemo i poslovne ugovore, odluke i izveštaje, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća i ostala dokumenta ovog tipa.

A prevodilac i sudski tumač će obraditi i ona dokumenta koja se svrstavaju u lična, kako izvod iz matične knjige rođenih, tako i venčanih, ali i umrlih, odnosno potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, ali i sve vrste dozvola, kako vozačku, tako i dozvolu za boravak, odnosno radnu ili, pak saobraćajnu dozvolu. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i sve ostale vrste dokumenata, a pritom najpre mislimo na pravna akta, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Mada na zahtev klijenata obrađujemo i one sadržaje koji su u uskoj vezi sa oblašću obrazovanja i nauke, kao što su diplomski, naučni i seminarski radovi, odnosno naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, te nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, ali i prepisi ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a u vezi su sa naukom ili obrazovanjem.

Kod nas dobijate ne samo prevod svih pomenutih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata sa češkog jezika na mađarski, već i uslugu overe pečatom sudskog tumača. Iako je ovo najčešće dovoljno da bi se dokument smatrao pravno validnim, zakon nalaže i stavljanje Apostille, to jest haškog pečata za pojedina dokumenta, pa se preporučuje da klijenti u osnovnom sudu u svom gradu potraže sve potrebne informacije o ovoj vrsti overe kako ne bi bespotrebno gubili vreme i novac.

Ttakođe napominjemo da su klijenti dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta kako bi smo mogli maksimalno korektno da izvršimo njihovu overu.

Prevod programa i aplikacija sa češkog jezika na mađarski

Softver takođe prevodimo sa češkog na mađarski jezik, to jest bilo koju aplikaciju ili program, ali i ostale sadržaje iz oblasti interneta, što znaci da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevođenje sa češkog na mađarski jezik ne samo za web sajtove, već i za online kataloge, ali i prodavnice.

Kada je to potrebno, takođe možemo da izvršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a da li ćemo primeniti simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, isključivo zavisi od koncepta događaja koji se organizuje. A prilikom izrade ponude možemo izvršiti i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije na zahtev klijenata.

Profesionalni lektori i korektori u našem timu će izvršiti uslugu redakture onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio u skladu sa pravilima, pa je potrebno izvršiti određene korekcije, odnosno izlektorisati sadržaj.

Književna dela, poput proznih i poetskih, odnosno beletristike i romana, ali i udžbenike, te novinske članke i sadržinu svih vrsta časopisa takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa češkog na mađarski jezik

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa češkog jezika na mađarski, ali i sadržaja bilo koje druge tematike. A to znači da će prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno i profesionalno obraditi i tekstove čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, medicine, menadžmenta, finansija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji se tiču psihologije, filozofije, farmacije, sociologije, odnosno politike, prava, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodimo i filmska ostvarenja različitih vrsta i žanrova, kako igrane, tako i crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, odnosno sve vrste serija, reklamnih poruka i emisija. A uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na mađarski klijenti kod nas mogu da dobiju i finalnu obradu. to jest možemo da in ponudimo titlovanje, a ako žele izvršićemo i njihovu sinhronizaciju.

Materijale iz oblasti marketinga takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, što podrazumeva prevod sa češkog jezika na mađarski za reklamne letke i flajere, brošure, kataloge, vizit kartice, PR tekstove, ali i plakate i ostale slične sadržaje.


Poslovnica češki na mađarski mađarski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2000 2400 2000 2400
Paraćin 2000 2400 2000 2400
Beograd 2000 2400 2000 2400
Novi Beograd 2000 2400 2000 2400
Banovo Brdo 2000 2400 2000 2400
Mladenovac 2000 2400 2000 2400
Kragujevac 2000 2400 2000 2400
Niš 2000 2400 2000 2400
Leskovac 2000 2400 2000 2400
Sombor 2000 2400 2000 2400
Ćuprija 2000 2400 2000 2400
Čačak 2000 2400 2000 2400
Kraljevo 2000 2400 2000 2400
Požarevac 2000 2400 2000 2400
Smederevo 2000 2400 2000 2400
Užice 2000 2400 2000 2400
Novi Sad 2000 2400 2000 2400
Pančevo 2000 2400 2000 2400
Zemun 2000 2400 2000 2400
Zrenjanin 2000 2400 2000 2400
Šabac 2000 2400 2000 2400
Novi Pazar 2000 2400 2000 2400
Valjevo 2000 2400 2000 2400
Bor 2000 2400 2000 2400
Voždovac 2000 2400 2000 2400
Zaječar 2000 2400 2000 2400
Sremska Mitrovica 2000 2400 2000 2400
Ruma 2000 2400 2000 2400
Subotica 2000 2400 2000 2400
Kruševac 2000 2400 2000 2400
Vranje 2000 2400 2000 2400
Inđija 2000 2400 2000 2400
Vršac 2000 2400 2000 2400
Pirot 2000 2400 2000 2400
Stara Pazova 2000 2400 2000 2400
Aranđelovac 2000 2400 2000 2400
Zvezdara 2000 2400 2000 2400
Obrenovac 2000 2400 2000 2400
Kikinda 2000 2400 2000 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje