Prevod materijala sa češkog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na ruski jezik

Za online prevod sa češkog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Klijenti kojima je potrebno prevođenje sa češkog jezika na ruski sada mogu da budu potpuno bez brige, jer prevodioci i sudski tumači koji su u timu Akademije Oxford vrše ovu uslugu za različite vrste sadržaja. A onda kada je to potrebno, izvršiće i usmeno prevođenje u toj kombianciji jezika, te u zavisnosti od tipa događaja mogu da primene konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Na osnovu dobijenih informacija (broj učesnika, trajanje, koncept događaja, informacije o prostoru u kome će biti održan i ostale), naši stručnjaci će odabrati adekvatnu vrstu prevoda. Onda kada je to primereno samom događaju, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po cenama koje su izuzetno povoljne.

Naši stručnjaci će obraditi i sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, a pod tim najpre mislimo na reklamne letke i flajere, brošure i vizit karte, ali i na PR tekstove, kataloge i plakate. Takođe obrađujemo i tekstove bilo koje namene, dužine i tematike, te pored onih koji su u vezi sa bilo kojom temom iz oblasti obrazovanja, marketinga, turizma i politike, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne sadržaje koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, komunikologije, bankarstva, filozofije, ali i menadžmenta, građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, obrazovanja, prava, ekonomije i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Web sajtove, ali i online kataloge, te programe, aplikacije i web prodavnice takođe prevodimo sa češkog jezika na ruski, a specijalizovani smo i za obradu književnih dela (romani, proza, beletristika, poezija i ostali). Vršimo prevod i za članke iz novina, odnosno sadržinu ilustrovanih, zabavnih, stručnih, dečijih i svih ostalih tipova časopisa.


Prevođenje sa češkog na ruski
Prevođenje sa ruskog na češki

Kod nas možete dobiti i profesionalno prevođenje sa češkog jezika na ruski za sve tipove audio i video sadržaja, počev od reklamnih poruka i serija, preko informativnih, zabavnih, dečijih i drugih vrsta emisija, pa do crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova. Uz njihov prevod, svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje ako to žele ili, pak sinhronizaciju.

Vršimo i prevođenje u istoj jezičkoj kombinaciji i za dokumenta svih vrsta, počev od ličnoh, preko poslovnih, pa do svih onih dokumenata koja čine medicinsku, ali i tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. A to znači da, pored ostalih obrađujemo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i ličnu kartu, krštenicu, uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu. Prevodilac i sudski tumač će izvršiti prevod sa češkog jezika na ruski i za građevinske projekte, fakture, lekarske nalaze i dokumentaciju o meidcinskim proizvodima, odnosno za poslovne odluke i izveštaje, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, te statute i osnivačke akte, ali i za mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav poslovne, tenderske, građevinske, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije, te se smatraju ličnim.

Kod nas klijenti mogu dobiti i prevod sa češkog jezika na ruski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti), ali i za dokumenta vezana za oblast obrazovanja, kao i nauke. Takođe obrađujemo i pravna akta, to jest tekovine Evropske Unije, sve tipove sudskih odluka, žalbi, rešenja, presuda i tužbi, kao i sertifikate, ugovore, licence i ostala dokumenta iz ove grupe.Kako proces obrade dokumenata podrazumeva njihovo prevođenje sa češkog jezika na ruski, a zatim i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, to klijenti moraju da nam na uvid dostave originale, jer tako nalaže zakonom određena procedura. Zato nam ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno doneti lično u jednu od naših poslovnica ili poslati preko kurirske službe. Kada prevodilac i sudski tumač obrade dostavljena dokumenta, mogu vam biti poslata na adresu ili ih možete lično preuzeti. Ako se odlučite za prvu opciju, morate znati da ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe, te se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

Ako postoji potreba za prevodom bilo kog dokumenta u kratkom roku, klijenti ih prvo dostavlajju skenirana na mejl, a onda i originale na uvid i to uz poštovanje roka koji je zadat.

Ostale materijale nam mogu poslati i na mejl, jer se za njih ne vrši overa, pa samim tim nije neophodno dostaviti ni originale na uvid.

Vrlo je bitno i da klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na ruski za bilo koji dokument budu upoznati sa svim detaljima o stavljanju Apostille pečata (haški). Sve informacije moraju pribaviti sami, jer sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata, već osnovni sudovi Republike Srbije. Pribavljanje informacija o ovoj vrsti overe znatno olakšava postupak obrade, jer se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja pre, a na neka posle obrade naših stručnjaka, pa ćete znati gde najpre treba da odnosete dokumenta na obradu.

Prevod reklamnih letaka i flajera sa češkog jezika na ruski

Sa češkog na ruski jezik prevodimo i reklamne letke i flajere, kao i sve ostale materijale koji su namenjeni reklamiranju bilo usluga bilo proizvoda, odnosno same kompanije. A prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i plakate, brošure, kataloge i PR tekstove, odnosno vizit kartice i to uz maksimalno poštovanje svih marketinških pravila, što znači da će oni na najbolji mogući način reklamnu poruku koja se u njima nalazi obraditi u skladu sa pravilima ruskog jezika i na taj način ono što se reklamira približiti svim potencijalnim klijentima kojima je on maternji jezik.

Sem toga, vršimo i usmeno prevođenje sa češkog na ruski jezik, te primenjujemo konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata i to u skladu sa zahtevima događaja. Zato i jeste važno da nas na vreme obavestite o samom konceptu događaja za koji vam je potrebna ova usluga, odnosno o broju učesnika, predviđenom trajanju, kao i o prostoru u kome će događaji biti organizovan. Zatim na osnovu svih dobijenih informacija, naš stručni tim priprema ponudu koja osim usluge usmenog prevoda, može da uključuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A naši prevodioci i sudski tumači u istoj kombinaciji jezika obrađuju i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i romane i prozu, kao i poetska dela, odnosno beletristiku. Takođe prevodimo i ilustrovane, stručne, dečije i ostale vrste časopisa, kao i članke iz novina. U bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford vas očekuje i prevod sa češkog na ruski jezik za sve vrste audio i video materijala, počev od televizijskih, odnosno radijskih reklamnih poruka, preko serija i informativnih, obrazovnih, dečijih i zabavnih emisija, pa do crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Uz uslugu prevoda, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i njihovu finalnu obradu koja podrazumeva titlovanje, a ako klijenti tako zahtevaju možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih sadržaja.

Prevodi građevinskih projekata sa češkog na ruski jezik

Ako vam je potrebno prevođenje građevinskih projekata sa češkog jezika na ruski, odnosno tehničke ili tenderske dokumentacije, tu su naši prevodioci i sudski tumači da izvrše ovu uslugu, koja podrazumeva ne samo prevod u željenoj kombinaciji jezika, već i overu od strane sudskog tumača. Na taj način dobijate dokumenta koja su spremna za korišćenje u praksi, jer su potpuno validna sa stanovišta prava i zakona. Sem građevinskih projekata, prevodimo i dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne dokumentacije, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što znači da ćemo izvršiti prevod sa češkog jezika na ruski za sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostala slična dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a sem uverenja o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena, obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske, odnosno diplomske radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola. Takođe obrađujemo i dokumenta koja se svrstavaju u lična, poput krštenice, lične karte i uverenja o državljanstvu, a možemo izraditi prevod sa češkog jezika na ruski i za potvrdu o prebivalištu, umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, ali i za radnu i vozačku dozvolu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak.

Pored toga, sudski tumači i prevodioci u istoj kombinaciji jezika obrađuju i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sve vrste ugovora i sertifikata, kao i presude o razvodu braka, ali i različite tipove licenci.

Kod prevođenja dokumenata, najvažnije je da klijenti ispoštuju postupak slanja sadržaja na prevod, što podrazumeva da su u obavezi da na uvid dostave originale, ali i da dobiju sve validne informacije u vezi sa overom u sudu, odnosno sastavljanjem Apostille, to jest haškog pečata na dokumenta za koje se vrši prevod sa češkog jezika na ruski.

Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa češkog na ruski jezik

Bilo koji tekst da je vezan za oblast ekonomije će obraditi naši prevodioci i sudski tumači, odnosno u vrlo kratkom roku izvršiti njegov prevod sa češkog jezika na ruski. A sem tekstova iz ove oblasti, obrađujemo i popularne, ali i stručne tekstove iz oblasti građevinske industrije, turizma, menadžmenta, obrazovanja i farmacije, kao i nauke, psihologije, politike i sociologije, ali i filozofije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bankarstva, informacionih tehnologija i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Klijenti kojima su potrebni prevodi ovakvih sadržaja su u velikoj prednosti, jer se ne zahteva dostava originala na uvid, pa nam materijale na obradu možete dostaviti i putem mejla. A na vaš zahtev ćemo izvršiti i lekturu, to jest korekturu onih sadržaja koje je neko već pokušao da prevede u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije uradio dovoljno stručno. U timu Akademije Oxford su lektori i korektori koji će na pravi način izvršiti redakturu ovakvih sadržaja, tako da ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni.

Ako su vam potrebni prevodi web sajtova sa češkog jezika na ruski, imajte na umu da će prevodilac i sudski tumač izvršiti i ovu uslugu i to maksimalno profesionalno, što znači da će tokom obrade sajtova primenjivati i pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj da se prevedeni sajtovi mnogo bolje pozicioniraju u okviru interneta. Sem toga obrađujemo i softverske aplikacije i programe, kao i online kataloge i prodavnice, odnosno sve ostale vrste sadržaja vezanih za internet.


Poslovnica češki na ruski ruski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2200 1900 2200
Paraćin 1900 2200 1900 2200
Beograd 1900 2200 1900 2200
Novi Beograd 1900 2200 1900 2200
Banovo Brdo 1900 2200 1900 2200
Mladenovac 1900 2200 1900 2200
Kragujevac 1900 2200 1900 2200
Niš 1900 2200 1900 2200
Leskovac 1900 2200 1900 2200
Sombor 1900 2200 1900 2200
Ćuprija 1900 2200 1900 2200
Čačak 1900 2200 1900 2200
Kraljevo 1900 2200 1900 2200
Požarevac 1900 2200 1900 2200
Smederevo 1900 2200 1900 2200
Užice 1900 2200 1900 2200
Novi Sad 1900 2200 1900 2200
Pančevo 1900 2200 1900 2200
Zemun 1900 2200 1900 2200
Zrenjanin 1900 2200 1900 2200
Šabac 1900 2200 1900 2200
Novi Pazar 1900 2200 1900 2200
Valjevo 1900 2200 1900 2200
Bor 1900 2200 1900 2200
Voždovac 1900 2200 1900 2200
Zaječar 1900 2200 1900 2200
Sremska Mitrovica 1900 2200 1900 2200
Ruma 1900 2200 1900 2200
Subotica 1900 2200 1900 2200
Kruševac 1900 2200 1900 2200
Vranje 1900 2200 1900 2200
Inđija 1900 2200 1900 2200
Vršac 1900 2200 1900 2200
Pirot 1900 2200 1900 2200
Stara Pazova 1900 2200 1900 2200
Aranđelovac 1900 2200 1900 2200
Zvezdara 1900 2200 1900 2200
Obrenovac 1900 2200 1900 2200
Kikinda 1900 2200 1900 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje