Prevod materijala sa češkog na danski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na danski jezik

Za online prevod sa češkog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači pri Akademiji Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i prevod sa češkog jezika na danski, bez obzira koja vrsta sadržaja je u pitanju. A sem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, prevodimo i ostale sadržaje, kako web sajtove i članke iz novina, tako i sve vrste tekstova, ali i različite tipove audio i video materijala. Naravno izvršićemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na danski, te primeniti šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. Koji tip prevoda će biti primenjen zavisi samo od vrste događaja koji se organizuje, tako da je neophodno da nam dostavite sve podatke koji su potrebni za pripremu ponude. Uz ovu uslugu, kada to odgovara zahtevima događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Prevodioci sudski tumači, ali i profesionalni titleri, odnosno umetnici čija dužnost je sinhronizacija prevedenih sadržaja, će obraditi sve vrste filmova, serija, odnosno reklamnih poruka i emisija. Pod tim mislim najpre na njihov prevod sa češkog jezika na danski, a zatim i titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Tako klijenti na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene video i audio sadržaje koje mogu da plasiraju gde god žele.

Kada je to potrebno, izvršićemo i lekturu, odnosno korekturu svih onih materijala koji su već obrađivani u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se pojavile određene greške, tako da je neophodno izvršiti njihovu redakturu za koju su zaduženi korektori i lektori tima Akademije Oxford. Tekstove različite namene, tematike i dužine, takođe prevode naši stručnjaci, a sem onih koji se tiču oblasti interneta, turizma i menadžmenta, prevodimo i psihološke i filozofske tekstove, ali i one koji obrađuju teme iz oblasti bankarstva, nauke, farmacije i obrazovanja, odnosno građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.

Materijale iz oblasti marketinga, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, a to se prvenstveno odnosi na brošure, plakate. PR tekstove i kataloge, te vizit kartice i reklamne flajere i letke.


Prevođenje sa češkog na danski
Prevođenje sa danskog na češki

Od dokumenata obrađujemo lična, odnosno poslovna, te dokumenta koja čine građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, tako da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti prevod sa češkog jezika na danski pored ostalih i za: izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu, vozačku dozvolu, venčani list, radnu i dozvolu za boravak, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih dokumentacija.

Takođe ćemo obraditi i poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko revizorskih, pa sve do finansijskih, ali i statute preduzeća i mnoga druga poslovna dokumenta. Tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke, rešenja, tužbe, presude i žalbe, takođe obrađuju naši stručnjaci, kao i različite vrste licenci i sertifikata. A pored svega što smo pomenuli, vršimo prevod sa češkog jezika na danski i za prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplome i dodatke diplomi, te uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, naučne i seminarske radove, ali i za sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke.

Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, poput saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, ali i uverenja o nekažnjavanju i sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na danski za dokumenta su u velikoj prednosti, jer ih kod nas očekuje i usluga prevoda, ali i usluga overe, za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači. A pečat sudskog tumača potvrđuje autentičnost prevoda, odnosno njegovu istovetnost sa originalom, pa se kao takav može koristiti u svakoj situaciji kada je to potrebno.Da bi naši stručnjaci mogli da izvrše obradu dokumenata na zakonom propisan način, dužni ste da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, tako da ih možete doneti lično u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford ili ih poslati onako kako vam odgovara, to jest preko kurirske službe ili preporučeno, putem “Pošte Srbije”. Mi vama obrađena dokumenta možemo dostaviti kurirskom službom na adresu, što je dodatna usluga i naplaćuje se po važećoj ceni službe koja je zadužena za dostavu. Imate mogućnosti i da ih lično preuzmete u prostorijama naše poslovnice u vašem gradu. Hitan prevod dokumenata podrazumeva brzu izradu, pa je tada važno reagovati što bolje, te se klijentima dozvoljava da dokumenta prvo pošalju na mejl, a naknadno da izvrše dostavu originala i to onako kako je najbrže, jer je potrebno ispoštovati njihov zahtev za prevodom u kratkom roku.

Takođe je važno i da klijenti sami izvrše sve potrebne provere u nadležnom sudu o tome da li se za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa češkog jezika na danski vrši overa haškim pečatom. Ovaj pečat je poznat i kao Apostille i stavlja se isključivo u osnovnim sudovima u našoj zemlji, a prevodioci i sudski tumači nemaju nadležnost u ovom slučaju, što znači da su klijenti dužni da se samostalno raspitaju o svemu. Pod tim mislimo na podatak da li se Apostille pečat uopšte stavlja na vaša dokumenta, jer on nije obavezujući za sva dokumenta, već samo za pojedina koja predviđa zakon, ali i da saznaju da li je potrebno staviti ga pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenta ili pre nego što počnu, jer od toga zavisi čitav tok obrade željenih dokumenata.

Usmeno prevođenje sa češkog jezika na danski

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa češkog na danski jezik morate znati da su naši prevodioci i sudski tumači podjednako kvalitetno specijalizovani i za simultano, kao i za konsekutivno, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. A za koju će vrstu usmenog prevoda će da se odluče, zavisiće isključivo od tipa događaja koji se organizuje. Na osnovu dobijenih informacija, poput broja učesnika, trajanja, odnosno podataka o prostoru u kome će događaj biti održan i samog njegovog koncepta biće doneta odluka koji tip usmenog prevoda se primenjuje. Tom prilikom možemo da vam ponudimo i po najboljim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to može biti primenjeno i na vaš događaj.

Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi svih sadržaja iz oblasti interneta, to jest informacionih tehnologija. A osim prevoda softvera (programi i aplikacije), obrađujemo i online kataloge, web prodavnice i sajtove. Pored toga prevodimo u istoj kombinaciji jezika i filmska ostvarenja, odnosno animirane, igrane, dokumentarne i crtane filmove, a kod nas možetee dobiti i prevod sa češkog na danski jezik za serije različite vrste, emisije, te reklamne poruke, kako one koji će biti emitovane na televiziji, tako i one koje bi trebalo da se emituju na radiju. Ovo uključuje i dodatnu uslugu koja se odnosi na sinhronizaciju i titlovanje prevedenih sadržaja.

Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa češkog na danski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije oxford obrađuju i tekstualne sadržaje koji se tiču oblasti prava i ekonomije, te vrši njihovo prevođenje sa češkog jezika na danski. Naravno obradićemo i tekstove čija tema je vezana za oblast finansija i bankarstva, ali i politike, odnosno one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti nauke i filozofije, obrazovanja, medicine, sociologije, ali i turizma, marketinga i građevinske industrije, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i dela književnosti (beletristika, proza, romani, poezija), kao i članaka iz novina, odnosno različitih tipova časopisa. Prevodioci i sudski tumači će izvršiti i obradu reklamnih materijala, počev od vizit kartica i flajera, preko reklamnih letaka i plakata, pa do PR tekstova, kataloga proizvoda i usluga. te brošura.

Takođe možemo da vam ponudimo i uslugu lekture, to jest korekture svih onih materijala koje je neko već pokušao da prevede, ali to nije učinio u skladu sa prevodilačkom strukom, pa postoje određene greške koje svakako treba ispraviti.

Prevod poslovnih dokumenata sa češkog na danski jezik

Da bi prevod poslovnih dokumenata sa češkog jezika na danski bio maksimalno uspešan, pobrinuće se naši prevodioci i sudski tumači, te vam uz osnovnu uslugu ponuditi i overu pečatom sudskog tumača, što znači da će svi naši klijenti relativno brzo imati prevedene fakture, poslovne izveštaje, odnosno odluke, ali i osnivački akt, rešenja o osnivanju pravnog lica, te statute preduzeća i ostala poslovna dokumenta koja će zahvaljujući pečatu sudskog tumača moći da se predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji. Ipak, ne zaboravite da ste dužni da nam na uvid dostavite originalne, kao i da izvršite sve potrebne pripreme za overu haškim (Apostille) pečatom, odnosno da se u nadležnom sudu raspitate da li se i ova overa vrši za konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na danski.

A sem poslovnih, prevodimo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, ali i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i sve tipove saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a kada je to potrebno izvršićemo i prevod tekovina Evropske Unije, te različitih vrsta licenci, odnosno sertifikata i ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata.

Naravno obrađujemo i ona dokumenta koja čine građevinsku, ali i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Možemo da izvršimo prevod sa češkog jezika na danski pored ostalih i za: uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i ostala dokumenta ovog tipa.


Poslovnica češki na danski danski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2700 3200 2700 3000
Paraćin 2700 3200 2700 3000
Beograd 2700 3200 2700 3000
Novi Beograd 2700 3200 2700 3000
Banovo Brdo 2700 3200 2700 3000
Mladenovac 2700 3200 2700 3000
Kragujevac 2700 3200 2700 3000
Niš 2700 3200 2700 3000
Leskovac 2700 3200 2700 3000
Sombor 2700 3200 2700 3000
Ćuprija 2700 3200 2700 3000
Čačak 2700 3200 2700 3000
Kraljevo 2700 3200 2700 3000
Požarevac 2700 3200 2700 3000
Smederevo 2700 3200 2700 3000
Užice 2700 3200 2700 3000
Novi Sad 2700 3200 2700 3000
Pančevo 2700 3200 2700 3000
Zemun 2700 3200 2700 3000
Zrenjanin 2700 3200 2700 3000
Šabac 2700 3200 2700 3000
Novi Pazar 2700 3200 2700 3000
Valjevo 2700 3200 2700 3000
Bor 2700 3200 2700 3000
Voždovac 2700 3200 2700 3000
Zaječar 2700 3200 2700 3000
Sremska Mitrovica 2700 3200 2700 3000
Ruma 2700 3200 2700 3000
Subotica 2700 3200 2700 3000
Kruševac 2700 3200 2700 3000
Vranje 2700 3200 2700 3000
Inđija 2700 3200 2700 3000
Vršac 2700 3200 2700 3000
Pirot 2700 3200 2700 3000
Stara Pazova 2700 3200 2700 3000
Aranđelovac 2700 3200 2700 3000
Zvezdara 2700 3200 2700 3000
Obrenovac 2700 3200 2700 3000
Kikinda 2700 3200 2700 3000

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje